Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0219

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

OJ L 64, 2.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 162–172 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 54 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/oj

2.3.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 219/2007

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 10 marca 2004 r. rozporządzenie (WE) nr 549/2004 ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie ramowe) (1), rozporządzenie (WE) nr 550/2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (2), rozporządzenie (WE) nr 551/2004 w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (3) oraz rozporządzenie (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (4).

(2)

Projekt modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie („projekt SESAR”) stanowi techniczny komponent w tworzeniu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. W wyniku tego przedsięwzięcia Wspólnota ma dysponować do roku 2020 optymalną infrastrukturą kontroli ruchu lotniczego, dzięki której transport lotniczy będzie mógł rozwijać się w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska z pełnym wykorzystaniem technologicznych osiągnięć programów takich jak GALILEO.

(3)

W związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) Komisja i wspomniana organizacja podpisały ramową umowę o współpracy, by wprowadzić w życie ideę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i prowadzić działalność badawczo-rozwojową w sektorze kontroli ruchu lotniczego.

(4)

Zgodnie z wytycznymi w sprawie opracowania przyszłego europejskiego programu kosmicznego, przyjętymi przez Radę ds. Konkurencyjności w dniu 7 czerwca 2005 r., Unia Europejska będzie odpowiedzialna za zapewnianie dostępności i ciągłości usług operacyjnych wspierających jej politykę oraz – skupiając się na zastosowaniach kosmicznych – przyczyni się do opracowania, rozmieszczenia i eksploatacji europejskiej infrastruktury kosmicznej, by tym samym przyczynić się do realizacji swojej polityki.

(5)

Celem projektu SESAR jest połączenie i koordynacja działań badawczo-rozwojowych, które dotychczas były podejmowane we Wspólnocie – w tym w jej regionach najbardziej oddalonych i peryferyjnych, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu – w sposób rozproszony i bez zapewnienia koordynacji.

(6)

Zapobiegając powielaniu działań w sferze badawczo-rozwojowej, projekt SESAR nie spowoduje zwiększenia całkowitych nakładów, jakie użytkownicy przestrzeni powietrznej ponoszą w związku z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.

(7)

Projekt SESAR obejmuje trzy fazy: planowania, opracowywania oraz rozmieszczania.

(8)

Faza planowania w projekcie SESAR polega na określeniu: poszczególnych działań technicznych, które należy podjąć, priorytetów programów modernizacji i planów wdrażania operacyjnego. Etap ten jest współfinansowany przez Wspólnotę oraz Europejską Organizację do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol).

(9)

Faza planowania rozpoczęła się w październiku 2005 r., a jej realizacją z ramienia Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej zajmuje się konsorcjum przedsiębiorstw wybrane w publicznym przetargu. Zostanie ona zakończona w roku 2008, a jej rezultatem będzie centralny plan zarządzania ruchem lotniczym w Europie. W planie tym zostanie określony program prac, które mają doprowadzić do wdrożenia zamierzonych koncepcji, a także różne strategie rozmieszczania systemu.

(10)

Po fazie planowania nastąpi faza opracowywania (w latach 2008–2013), w której opracowane zostaną nowe urządzenia, systemy i standardy i która zapewni wzajemne dopasowanie się, prowadzące do stworzenia w pełni interoperacyjnego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

(11)

Faza opracowywania przejdzie w fazę rozmieszczania (zaplanowaną na lata 2014–2020), w której na wielką skalę zostanie utworzona oraz wdrożona nowa infrastruktura zarządzania ruchem lotniczym. Infrastruktura ta ma składać się z całkowicie zharmonizowanych i interoperacyjnych komponentów zapewniających optymalizację działań transportu lotniczego w Europie.

(12)

Ze względu na liczbę uczestników, których udział w tym przedsięwzięciu jest konieczny, oraz wymagane zasoby finansowe i potrzebną fachową wiedzę techniczną niezbędne jest, by dla racjonalizacji działań powołać do życia podmiot prawny zdolny zapewnić zarządzanie funduszami przydzielonymi na projekt SESAR w fazie jego opracowywania.

(13)

Należy zatem na mocy art. 171 Traktatu powołać do życia wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli w fazie opracowywania osiągnąć znaczne postępy w opracowywaniu technologii związanych z systemami kontroli ruchu lotniczego oraz pozwoli przygotować fazę rozmieszczania.

(14)

Wspólne przedsięwzięcie ma przede wszystkim za zadanie zarządzanie działaniami badawczo-rozwojowymi i walidacyjnymi projektu SESAR – łącząc fundusze pochodzące z sektora publicznego i prywatnego udostępnianie przez członków przedsięwzięcia oraz wykorzystując zewnętrzne zasoby techniczne, a zwłaszcza korzystając z doświadczenia i fachowej wiedzy Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

(15)

Działania podejmowane przez wspólne przedsięwzięcie w ramach programu SESAR mają głównie charakter badawczo-rozwojowy. Dlatego fundusze wspólnotowe powinny pochodzić przede wszystkim z ramowych programów badawczo-rozwojowych. Fundusze dodatkowe mogą pochodzić z programu sieci transeuropejskich – zgodnie z art. 4 lit. g) decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (5), który to artykuł przewiduje możliwość finansowania działań badawczo-rozwojowych.

(16)

Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia przez Wspólnotę powinno na obecnym etapie realizacji projektu być ograniczone do fazy opracowywania w okresie objętym bieżącymi ramami finansowymi, obowiązującymi w latach 2007–2013. Ograniczenie to nie wyklucza możliwości, by Rada na podstawie postępów fazy opracowywania zrewidowała zakres działalności, zasady funkcjonowania, finansowanie lub czas trwania wspólnego przedsięwzięcia.

(17)

Istotnym elementem projektu SESAR jest znaczący udział sektora przemysłu. Dlatego fundamentalne znaczenie ma to, by fundusze publiczne przewidziane na fazę opracowywania w projekcie SESAR były uzupełniane wkładami wnoszonymi przez sektor przemysłu.

(18)

Wspólne przedsięwzięcie należy utworzyć przed zakończeniem fazy planowania, aby mogło ono śledzić prace podczas fazy planowania i przygotować fazę opracowywania, a tym samym zapewnić szybką realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

(19)

Rada powinna podjąć decyzję o zatwierdzeniu centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym i przekazaniu go wspólnemu przedsięwzięciu, by zmodernizować zarządzanie ruchem lotniczym w Europie; w związku z tym powinna także przeanalizować finansowanie projektu SESAR, zwłaszcza zapowiedziane wkłady, jakie sektor przemysłu ma wnieść na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

(20)

Aby ułatwić wymianę informacji z członkami założycielami, siedziba wspólnego przedsięwzięcia powinna mieścić się w Brukseli.

(21)

Wspólne przedsięwzięcie jest jednostką nienastawioną na zysk, której wszystkie zasoby mają być przeznaczone na kierowanie publicznym programem badawczym o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Jej członkowie założyciele to dwie organizacje międzynarodowe występujące w imieniu swoich państw członkowskich. Dlatego jednostce tej należy przyznać – na ile jest to możliwe – maksymalne zwolnienie z podatków w państwie, w którym ma ona swoją siedzibę.

(22)

Komisję powinien wspierać Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej powołany na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004. Środki konieczne, by wprowadzić w życie niniejsze rozporządzenie, powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/486/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6).

(23)

O postępach wspólnego przedsięwzięcia Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski i Radę. Informacje te powinny być przekazywane w postaci ocen okresowych dokonywanych przez Komisję, w oparciu o roczne sprawozdania z działalności wspólnego przedsięwzięcia.

(24)

Zasady organizacji i funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia należy określić w statucie wspólnego przedsięwzięcia, zawartym w załączniku.

(25)

Ponieważ opłaty trasowe wnoszone są w całości przez użytkowników przestrzeni powietrznej, przyczyniają się oni finansowo do wspierania działań badawczo-rozwojowych w sektorze zarządzania ruchem lotniczym. Z tego względu użytkownicy ci powinni być właściwie reprezentowani w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

(26)

Fundusze publiczne potrzebne w projekcie SESAR na realizację fazy planowania i fazy opracowywania są znaczące, a inwestycje w nową generację systemu zarządzania ruchem lotniczym powinny być w znacznym stopniu finansowane przez państwa członkowskie, w tym podmioty wyznaczone przez państwa członkowskie. Z tego względu należy przyznać państwom członkowskim (Unii Europejskiej lub Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej) prawo do bezpłatnego dostępu – w celach niekomercyjnych – do wiedzy uzyskanej dzięki projektowi oraz zezwolić im na wykorzystywanie tej wiedzy do własnych celów, w tym do przetargów publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia

1.   Niniejszym ustanawia się wspólne przedsięwzięcie o nazwie „Wspólne Przedsięwzięcie SESAR” („wspólne przedsięwzięcie”) w celu kierowania działaniami podejmowanymi w fazie opracowywania w ramach projektu, którego celem jest modernizacja zarządzania ruchem lotniczym w Europie i zwiększenie bezpieczeństwa („projekt SESAR”).

2.   Wspólne przedsięwzięcie przestaje istnieć 8 lat po zatwierdzeniu przez Radę centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie („centralny plan ATM”), który powstał podczas fazy planowania w projekcie SESAR. Decyzję zatwierdzającą Rada podejmuje na podstawie wniosku Komisji.

3.   O centralnym planie ATM zostaje poinformowany Parlament Europejski.

4.   Stosownie do okoliczności Rada weryfikuje – na podstawie wniosku Komisji i zależnie od postępów w realizacji projektu i centralnego planu ATM, uwzględniając przy tym ocenę, o której mowa w art. 7 – zakres działalności, zasady funkcjonowania, finansowanie i czas trwania wspólnego przedsięwzięcia.

5.   Wspólne przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych z tej dziedziny we Wspólnocie. Odpowiada ono przede wszystkim za realizację centralnego planu ATM, a w szczególności za wykonanie następujących zadań:

organizowanie i koordynowanie fazy opracowywania w projekcie SESAR zgodnie z centralnym planem ATM – czyli działań określonych w projekcie w fazie planowania pod kierunkiem Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – poprzez połączenie funduszy sektora publicznego i prywatnego w jednej strukturze oraz zarządzanie nimi w ramach takiej struktury,

zapewnienie niezbędnych funduszy dla fazy opracowywania w projekcie SESAR zgodne z centralnym planem ATM,

zapewnienie udziału zainteresowanych stron z sektora zarządzania ruchem lotniczym w Europie, a zwłaszcza: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, użytkowników przestrzeni powietrznej, stowarzyszeń pracowniczych, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego, jak również odpowiednich instytucji naukowych lub środowiska naukowego zajmującego się odnośną dziedziną,

organizowanie prac technicznych – w zakresie działań badawczo-rozwojowych, walidacji i analiz – które mają być realizowane pod jego nadzorem, unikając przy tym rozdrabniania działań,

zapewnienie nadzoru nad działaniami związanymi z opracowaniem wspólnych produktów odpowiednio określonych w centralnym planie ATM oraz – w razie potrzeby – ogłaszanie konkretnych przetargów.

6.   Wspólne przedsięwzięcie rozpoczyna działalność najpóźniej w momencie, gdy zostanie mu przekazany centralny plan ATM.

7.   Siedziba wspólnego przedsięwzięcia mieści się w Brukseli.

Artykuł 2

Status prawny

1.   Wspólne przedsięwzięcie posiada osobowość prawną. W każdym państwie członkowskim posiada ono najszerszą zdolność do czynności prawnych przysługującą osobom prawnym na mocy prawa danego państwa. W szczególności może ono nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchomości oraz posiada zdolność sądową.

2.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie możliwe działania zapewniające wspólnemu przedsięwzięciu maksymalne zwolnienie z podatków w odniesieniu do podatku VAT oraz innych podatków, w tym akcyzy.

Artykuł 3

Statut wspólnego przedsięwzięcia

Niniejszym zostaje przyjęty statut wspólnego przedsięwzięcia, zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia i stanowiący jego integralną część.

Artykuł 4

Źródła finansowania

1.   Wspólne przedsięwzięcie finansowane jest z wkładów wnoszonych przez jego członków, w tym przez przedsiębiorstwa prywatne, zgodnie z art. 1 i 12 statutu.

2.   Wkład Wspólnoty pochodzi z budżetu programu ramowego badań naukowych i rozwoju technologicznego. Wkład ten może ponadto pochodzić z budżetu programu ramowego sieci transeuropejskich.

3.   Przekazywanie funduszy wspólnotowych na rzecz wspólnego przedsięwzięcia ustaje wraz z upływem okresu obowiązywania perspektywy finansowej na lata 2007–2013, chyba że Rada postanowi inaczej na podstawie wniosku Komisji.

Artykuł 5

Komitet

1.   Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, ustanowiony w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 („komitet”), jest regularnie informowany o pracach wspólnego przedsięwzięcia. W tym celu Komisja umieszcza w porządku obrad komitetu punkt odnoszący się do projektu SESAR.

2.   Stanowisko Wspólnoty w zarządzie jest przyjmowane przez Komisję.

3.   Stanowisko Wspólnoty w zarządzie dotyczące decyzji w sprawach: nominacji na dyrektora wykonawczego, strategicznych zagadnień finansowych oraz decyzji podejmowanych na mocy art. 23 statutu przyjmowane jest jednak zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

4.   Stanowisko Wspólnoty w zarządzie dotyczące decyzji w sprawach przyjęcia nowych członków, zmiany statutu oraz istotnych zmian centralnego planu ATM przyjmowane jest zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 3.

Artykuł 6

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 5.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, wynosi jeden miesiąc.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

4.   Komisja może zasięgać opinii komitetu w każdej innej kwestii związanej ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

5.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 7

Ocena

Od momentu, gdy wspólne przedsięwzięcie rozpocznie działalność, Komisja dokonuje – co trzy lata oraz co najmniej rok przed zakończeniem jego okresu działalności – oceny wykonania niniejszego rozporządzenia, oceny wyników osiągniętych przez wspólne przedsięwzięcie, oceny jego metod pracy, a także oceny ogólnej kondycji finansowej wspólnego przedsięwzięcia. Komisja przedstawia wyniki tych ocen Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r.

W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 10.

(3)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 20.

(4)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26.

(5)  Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Artykuł 1

Członkowie

1.   Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia są:

Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską („Komisja”),

Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej („Eurocontrol”), reprezentowana przez swoją agencję.

2.   Członkami wspólnego przedsięwzięcia mogą zostać:

Europejski Bank Inwestycyjny,

inne przedsiębiorstwo prywatne lub państwowe lub podmiot prywatny lub państwowy, w tym przedsiębiorstwa lub podmioty z tych krajów trzecich, które zawarły ze Wspólnotą Europejską co najmniej jedno porozumienie w dziedzinie transportu lotniczego.

3.   Wszelkie wnioski o przystąpienie do przedsięwzięcia są kierowane do dyrektora wykonawczego, który przekazuje je zarządowi. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie zgody na podjęcie negocjacji. W przypadku wyrażenia przez zarząd zgody na podjęcie negocjacji dyrektor wykonawczy negocjuje warunki przystąpienia i przedstawia je zarządowi. Warunki te obejmują w szczególności postanowienia dotyczące wkładów finansowych oraz reprezentacji w zarządzie. Projekt umowy przedstawiany jest zarządowi do zatwierdzenia, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d).

4.   Podejmując decyzję w sprawie zgody na podjęcie negocjacji w sprawie przystąpienia z przedsiębiorstwem lub podmiotem państwowym lub prywatnym, zarząd uwzględnia w szczególności następujące kryteria:

udokumentowaną wiedzę i udokumentowane doświadczenie w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym i/lub w dziedzinie wytwarzania sprzętu służącego do zarządzania ruchem lotniczym i/lub w dziedzinie usług wykorzystywanych w zarządzaniu ruchem lotniczym,

szacowany wkład tego przedsiębiorstwa lub podmiotu na rzecz realizacji centralnego planu ATM,

stabilność finansową tego przedsiębiorstwa lub podmiotu,

potencjalne konflikty interesów.

5.   Członkostwo we wspólnym przedsięwzięciu nie może zostać przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej jednomyślnej zgody zarządu.

Artykuł 2

Organy wspólnego przedsięwzięcia

Organami wspólnego przedsięwzięcia są zarząd i dyrektor wykonawczy.

Artykuł 3

Skład i przewodniczący zarządu

1.   W skład zarządu wchodzą:

a)

przedstawiciel każdego z członków wspólnego przedsięwzięcia;

b)

przedstawiciel wojska;

c)

przedstawiciel cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej, wyznaczony przez organizację reprezentującą tych użytkowników na szczeblu europejskim;

d)

przedstawiciel instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, wyznaczony przez organizację reprezentującą te instytucje na szczeblu europejskim;

e)

przedstawiciel wytwórców sprzętu, wyznaczony przez organizację reprezentującą tych wytwórców na szczeblu europejskim;

f)

przedstawiciel portów lotniczych, wyznaczony przez organizację reprezentującą je na szczeblu europejskim;

g)

przedstawiciel podmiotów reprezentujących pracowników sektora zarządzania ruchem lotniczym, wyznaczony przez organizację reprezentującą te podmioty na szczeblu europejskim;

h)

przedstawiciel odpowiednich instytucji naukowych lub środowiska naukowego zajmującego się odnośną dziedziną, wyznaczony przez organizację reprezentującą je na szczeblu europejskim.

2.   Zarządowi przewodniczy przedstawiciel Wspólnoty.

Artykuł 4

Głosowanie w zarządzie

1.   Przedstawicielom, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i c), przysługuje prawo głosu.

2.   Liczba głosów, jaką dysponują członkowie wspólnego przedsięwzięcia, jest proporcjonalna do ich udziału w funduszach wspólnego przedsięwzięcia. Niezależnie jednak od pierwszego zdania niniejszego ustępu, Wspólnota i Eurocontrol dysponują – każda z osobna – co najmniej 25 % całkowitej liczby głosów, a przedstawiciel użytkowników przestrzeni powietrznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c), dysponuje co najmniej 10 % całkowitej liczby głosów.

3.   Decyzje zarządu przyjmowane są zwykłą większością oddanych głosów, chyba że inne przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

4.   W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Wspólnoty.

5.   Wszelkie decyzje dotyczące przyjęcia nowych członków (w rozumieniu art. 1 ust. 2), mianowania dyrektora wykonawczego, proponowanych zmian niniejszego statutu, propozycji Komisji co do okresu istnienia wspólnego przedsięwzięcia, rozwiązania wspólnego przedsięwzięcia oraz decyzje podejmowane na mocy art. 23 wymagają poparcia ze strony przedstawiciela Wspólnoty w zarządzie.

6.   Decyzje dotyczące przyjęcia centralnego planu ATM oraz jego modyfikacji wymagają poparcia członków założycieli. Niezależnie od ust. 1, decyzje takie nie zostają przyjęte, jeżeli przedstawiciele, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c), d), f) i g), wyrażają jednomyślnie sprzeciw.

Artykuł 5

Obowiązki zarządu

1.   Zarząd odpowiada w szczególności za:

a)

przyjęcie centralnego planu ATM zatwierdzonego przez Radę zgodnie z art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz przyjmowanie propozycji jego zmodyfikowania;

b)

udzielanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do realizacji fazy opracowywania w projekcie SESAR, a także za całościowy nadzór nad jej realizacją;

c)

zatwierdzanie planu prac oraz rocznych planów prac wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 16 ust. 1, a także budżetu rocznego wraz z planem zatrudnienia;

d)

udzielanie zgody na podjęcie negocjacji, oraz podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków i o związanych z tym umowach, o których mowa w art. 1 ust. 3;

e)

nadzorowanie realizacji umów zawartych pomiędzy członkami a wspólnym przedsięwzięciem;

f)

mianowanie dyrektora wykonawczego i odwoływanie go oraz zatwierdzanie struktury organizacyjnej;

g)

podejmowanie decyzji o kwotach wkładów finansowych, jakie członkowie wpłacają, i procedurach przekazywania tych wkładów oraz o ocenie wkładów niepieniężnych;

h)

przyjęcie regulaminu finansowego wspólnego przedsięwzięcia;

i)

zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i bilansu;

j)

przyjmowanie rocznego sprawozdania w sprawie postępów fazy opracowywania w projekcie SESAR i kondycji finansowej projektu, zgodnie z art. 16 ust. 2;

k)

podejmowanie decyzji w sprawie kierowanych do Komisji propozycji przedłużenia działalności wspólnego przedsięwzięcia lub propozycji jego rozwiązania;

l)

określenie procedur przyznawania praw dostępu do dóbr materialnych i niematerialnych, które są własnością wspólnego przedsięwzięcia, oraz procedur przekazywania tych dóbr;

m)

ustalanie zasad i procedur udzielania zamówień niezbędnych do realizacji centralnego planu ATM, wraz ze szczegółowymi procedurami na wypadek konfliktów interesu;

n)

podejmowanie decyzji w sprawie kierowanych do Komisji wniosków w sprawie zmiany statutu zgodnie z art. 24;

o)

wykonywanie wszelkich innych uprawnień oraz sprawowanie wszelkich innych funkcji, w tym powoływanie jednostek zależnych, jakie mogą być niezbędne dla celów fazy opracowywania w projekcie SESAR;

p)

przyjmowanie rozwiązań koniecznych do wykonania art. 8.

2.   Zarząd przyjmuje swój regulamin, który ma zapewnić sprawny i efektywny przebieg jego prac – w szczególności w przypadku znacznego zwiększenia liczby członków. Regulamin zawiera także następujące przepisy:

a)

zarząd zbiera się co najmniej cztery razy do roku. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się albo na wniosek jednej trzeciej członków zarządu dysponujących łącznie co najmniej 30 % głosów, albo na wniosek Wspólnoty, albo na wniosek dyrektora wykonawczego;

b)

w zwykłych okolicznościach posiedzenia odbywają się w siedzibie wspólnego przedsięwzięcia;

c)

dyrektor wykonawczy uczestniczy w posiedzeniach, chyba że w określonym przypadku zadecydowano inaczej;

d)

szczegółowe procedury ustalania i unikania konfliktu interesów.

Artykuł 6

Unikanie konfliktów interesów

1.   Członkom wspólnego przedsięwzięcia, jego zarządu ani pracownikom wspólnego przedsięwzięcia nie wolno uczestniczyć w przygotowaniu przetargów publicznych, w ocenie ofert ani w udzielaniu zamówień – jeżeli są oni właścicielami podmiotów, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w przetargach, lub jeżeli są oni stronami umów partnerskich z takimi podmiotami, lub też jeżeli reprezentują oni takie podmioty.

2.   Członkowie wspólnego przedsięwzięcia oraz uczestnicy posiedzeń zarządu zobowiązani są ujawnić wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste lub korporacyjne, jakie mogą oni mieć w osiągnięciu określonego wyniku obrad zarządu dotyczących jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wymóg ten dotyczy także pracowników w odniesieniu do powierzonych im zadań.

3.   Ujawnione informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być dla zarządu podstawą decyzji, by określonych członków, uczestników lub pracowników wyłączyć z procesu podejmowania decyzji lub wykonywania zadań, które mogą spowodować konflikt interesów. Osoby wyłączone nie mają dostępu do informacji związanych z zagadnieniami, które uznane są za potencjalne źródła konfliktu interesów.

Artykuł 7

Dyrektor wykonawczy

1.   Dyrektor wykonawczy odpowiada za bieżące zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem i jest jego przedstawicielem prawnym.

2.   Dyrektor wykonawczy jest mianowany przez zarząd na podstawie propozycji Komisji Europejskiej, która wysuwa co najmniej trzech kandydatów.

3.   Dyrektor wykonawczy zachowuje pełną niezależność w wykonywaniu swoich obowiązków w zakresie przyznanych mu uprawnień.

4.   Dyrektor wykonawczy kieruje realizacją projektu SESAR zgodnie z wytycznymi sformułowanymi przez zarząd, przed którym jest on odpowiedzialny. Przekazuje zarządowi wszelkie informacje niezbędne do sprawowania jego funkcji.

5.   Dyrektor wykonawczy:

a)

zatrudnia pracowników wspólnego przedsięwzięcia – w tym pracowników, o których mowa w art. 8 ust. 4 – oraz sprawuje nad nimi kierownictwo i nadzór;

b)

organizuje działalność wspólnego przedsięwzięcia oraz sprawuje nad nią kierownictwo i nadzór;

c)

przedstawia zarządowi swoje propozycje dotyczące struktury organizacyjnej;

d)

sporządza i systematycznie uaktualnia całościowy i roczny program prac wspólnego przedsięwzięcia – w tym także kalkulację kosztów programu – i przedstawia je zarządowi;

e)

sporządza zgodnie z regulaminem finansowym projekt budżetu rocznego, w tym także plan zatrudnienia, i przedkłada go zarządowi;

f)

czuwa nad przestrzeganiem zobowiązań wspólnego przedsięwzięcia, które wynikają z zawartych przez nie kontraktów i umów;

g)

czuwa nad tym, by działalność wspólnego przedsięwzięcia prowadzona była w warunkach pełnej niezależności i by nie zakłócały jej konflikty interesów;

h)

sporządza i przedstawia zarządowi roczne sprawozdanie dotyczące postępów w realizacji projektu SESAR i jego kondycji finansowej, a także wszelkie inne sprawozdania wymagane przez zarząd;

i)

przestawia zarządowi roczne sprawozdania finansowe i bilans;

j)

przedstawia zarządowi wszystkie propozycje wymagające zmian w koncepcji projektu SESAR.

Artykuł 8

Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia

1.   Liczbę etatów określa się w planie zatrudnienia zawartym w budżecie rocznym.

2.   Pracownicy wspólnego przedsięwzięcia zatrudniani są na podstawie umów na czas określony przygotowanych w oparciu o Warunki zatrudniania pracowników Wspólnot Europejskich.

3.   Wszelkie koszty pracownicze ponosi wspólne przedsięwzięcie.

4.   Każdy członek wspólnego przedsięwzięcia może zaproponować dyrektorowi wykonawczemu, by do wspólnego przedsięwzięcia delegować pracowników tego członka zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedniej umowie.

Pracownicy delegowani do wspólnego przedsięwzięcia wpisywani są do planu zatrudnienia, a w swoim postępowaniu – pod nadzorem dyrektora wykonawczego – zobowiązani są do zachowania pełnej niezależności.

Artykuł 9

Umowy

1.   Aby wykonywać zadania określone w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, wspólne przedsięwzięcie może zawierać szczegółowe umowy ze swoimi członkami.

2.   Rola organizacji Eurocontrol oraz wkład przez nią wniesiony zostają określone w umowie zawartej ze wspólnym przedsięwzięciem. Wspomniana umowa:

a)

zawiera szczegółowe uzgodnienia dotyczące przekazania wyników fazy planowania wspólnemu przedsięwzięciu i ich wykorzystywania przez wspólne przedsięwzięcie;

b)

opisuje zadania i obowiązki, jakie przypadają organizacji Eurocontrol w związku z realizacją centralnego planu ATM pod zwierzchnictwem wspólnego przedsięwzięcia, takie jak:

i)

organizowanie działań badawczo-rozwojowych i walidacyjnych zgodnie z programem prac wspólnego przedsięwzięcia;

ii)

koordynowanie wspólnych prac rozwojowych prowadzonych na rzecz przyszłego systemu pod nadzorem Eurocontrol;

iii)

proponowanie – po konsultacji z zainteresowanymi stronami, o których mowa w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia – ewentualnych zmian centralnego planu ATM;

iv)

uaktualnianie wskaźników ujednolicenia systemów (europejski plan ujednolicenia systemów i wdrażania, lokalny plan ujednolicenia systemów i wdrażania);

v)

utrzymywanie kontaktu z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

3.   Wszystkie umowy z członkami zawierają odpowiednie postanowienia zapobiegające wystąpieniu ewentualnych konfliktów interesu w okresie, gdy członkowie wykonują swoje zadania wynikające z tych umów.

4.   Przedstawiciele członków wspólnego przedsięwzięcia nie biorą udziału w obradach wspólnego przedsięwzięcia, które dotyczą negocjacji w sprawie zawierania ich własnych umów, o których mowa w ust. 1; nie przysługuje im dostęp do dokumentacji z tych obrad.

Artykuł 10

Zamówienia zewnętrzne

1.   Niezależnie od art. 9, wspólne przedsięwzięcie może udzielać przedsiębiorstwom lub konsorcjom przedsiębiorstw zamówień na świadczenie usług lub dostaw, w szczególności w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

2.   Wspólne przedsięwzięcie zapewnia, by umowy, o których mowa w ust. 1, przewidywały prawo do przeprowadzania przez Komisję – w imieniu wspólnego przedsięwzięcia – kontroli zapewniających ochronę interesów finansowych Wspólnoty.

3.   Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie odpowiednie postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 18, i odpowiednie klauzule dotyczące kar. Aby uniknąć jakiegokolwiek konfliktu interesów, członkowie uczestniczący w określaniu prac będących przedmiotem przetargu – w tym pracownicy oddelegowani na mocy art. 8 ust. 4 – nie mogą brać udziału w realizacji tych prac.

Artykuł 11

Grupy robocze

1.   Aby wykonywać zadania, o których mowa w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, wspólne przedsięwzięcie może powołać ograniczoną liczbę grup roboczych do wykonywania działań, które nie są wykonywane gdzie indziej. Grupy te korzystają z fachowej wiedzy specjalistów i pracują z zachowaniem zasad przejrzystości.

2.   Eksperci uczestniczący w pracach grup roboczych nie są pracownikami wspólnego przedsięwzięcia.

3.   Grupom roboczym przewodniczy przedstawiciel wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 12

Przepisy finansowe

1.   Przychody wspólnego przedsięwzięcia pochodzą ze źródeł określonych w art. 4 niniejszego rozporządzenia.

2.   Aby wspólne przedsięwzięcie rozpoczęło działalność, członkowie założyciele wnoszą początkowy wkład o wartości co najmniej 10 mln EUR w ciągu roku od daty utworzenia wspólnego przedsięwzięcia.

3.   Członkowie, o których mowa w art. 1 ust. 2 tiret drugie, zobowiązują się wnieść początkowy wkład o wartości co najmniej 10 mln EUR w okresie roku od daty, z którą ich przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia zostało zaakceptowane. Dla członków, którzy przystąpią do wspólnego przedsięwzięcia w ciągu 12 miesięcy od daty jego utworzenia, wspomniana wartość wkładu zostaje zmniejszona do 5 mln EUR.

W przypadku przedsiębiorstw przystępujących indywidualnie lub grupowo, które można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (1), wspomniana wartość wkładu zostaje zmniejszona do 250 000 EUR, bez względu na to, kiedy zostały one członkami wspólnego przedsięwzięcia. Nowym członkom można stworzyć możliwość wpłaty wkładu początkowego w kilku ratach rozłożonych na okres, który należy uzgodnić i określić w zawartych z nimi umowach, o których mowa w art. 1 ust. 3.

4.   Zarząd określa wartość środków, które każdy członek musi udostępnić, w stosunku do wkładu, które dany członek zobowiązał się wnieść; zarząd ustala również termin wniesienia przez członków ich wkładów.

5.   Poza sytuacjami, o których mowa w ust. 2, możliwe jest również wnoszenie wkładów niepieniężnych. Wkłady te oceniane są po kątem ich wartości i przydatności do wykonania zadań wspólnego przedsięwzięcia i są one określone w umowie, o której mowa w art. 1 ust. 3.

6.   Każdy członek wspólnego przedsięwzięcia, który nie wykona swoich zobowiązań dotyczących wkładów niepieniężnych lub nie przekaże w przewidzianym terminie należnej kwoty, zostaje pozbawiony prawa głosu w zarządzie na okres sześciu miesięcy od upływu powyższego terminu do czasu wypełnienia swoich zobowiązań. Po upływie sześciu miesięcy, jeżeli jego zobowiązania nadal nie zostały wykonane, zostaje on pozbawiony członkostwa w przedsięwzięciu.

Artykuł 13

Przychody

1.   Wszystkie przychody wspólnego przedsięwzięcia przeznaczane są na realizację zadań określonych w art. 1 ust. 5 niniejszego rozporządzenia. Z zastrzeżeniem art. 25, nie dokonuje się żadnych wypłat na rzecz członków wspólnego przedsięwzięcia poprzez podział ewentualnej nadwyżki przychodów nad wydatkami.

2.   Niezależnie od przepisów mających zastosowanie do wkładu wniesionego przez Wspólnotę, ewentualne odsetki, których źródłem są wkłady wniesione przez członków wspólnego przedsięwzięcia, uznawane są za przychody wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 14

Regulamin finansowy

1.   Zarząd przyjmuje regulamin finansowy wspólnego przedsięwzięcia.

2.   Regulamin finansowy ma zapewnić oszczędne i racjonalne zarządzanie finansami wspólnego przedsięwzięcia.

3.   Regulamin finansowy odpowiada ogólnym zasadom określonym w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), a w szczególności zawiera podstawowe przepisy dotyczące:

a)

przedstawiania i struktury szacunkowych kosztów projektu SESAR i rocznego budżetu;

b)

wykonania budżetu rocznego i wewnętrznej kontroli finansowej;

c)

sposobu wnoszenia wkładów przez członków wspólnego przedsięwzięcia;

d)

prowadzenia i przedstawiania rachunków i spisów inwentaryzacyjnych, jak również sporządzania i przedstawiania bilansu rocznego;

e)

procedur przetargowych – opartych na zasadzie równego traktowania państw członków wspólnego przedsięwzięcia oraz odwołujących się do wspólnotowego charakteru projektu – zawierania umów i udzielania zamówień w imieniu wspólnego przedsięwzięcia oraz warunków tych umów i zamówień.

4.   Szczegółowe przepisy wykonawcze pozwalające Komisji wypełnić jej zobowiązania zgodnie z art. 274 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są określane w umowie pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem a Komisją.

Artykuł 15

Wykonanie i kontrola budżetu

1.   Rok budżetowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

2.   Przed dniem 31 marca każdego roku dyrektor wykonawczy przekazuje członkom szacunkowe koszty projektu SESAR zatwierdzone przez zarząd.

Szacunkowe koszty projektu obejmują przewidywaną wysokość wydatków rocznych na następne dwa lata. W tej kalkulacji przychody i wydatki oszacowane w odniesieniu do pierwszego z dwóch lat budżetowych (wstępny projekt budżetu) opracowuje się tak szczegółowo, jak tego wymaga wewnętrzna procedura budżetowa każdego członka mająca zastosowanie do funduszy wniesionych przez niego na rzecz wspólnego przedsięwzięcia. Dyrektor wykonawczy dostarcza członkom wszelkich dodatkowych informacji, jakich potrzebują dla celów tej procedury.

3.   Członkowie niezwłocznie przekazują dyrektorowi wykonawczemu swoje uwagi o szacunkowych kosztach projektu, w szczególności o przychodach i wydatkach szacowanych w odniesieniu do następnego roku.

4.   Na podstawie zatwierdzonych szacunkowych kosztów projektu dyrektor wykonawczy przygotowuje projekt budżetu na następny rok, uwzględniając uwagi członków, i przedstawia go zarządowi do przyjęcia przed dniem 30 września.

5.   W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor wykonawczy przedstawia Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich roczne sprawozdanie finansowe i bilans za miniony rok. Trybunał Obrachunkowy przeprowadza na miejscu kontrolę na podstawie dokumentów.

6.   Dyrektor wykonawczy przedstawia zarządowi roczne sprawozdanie finansowe i bilans wraz ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego do zatwierdzenia większością 75 % oddanych głosów. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony, a na wniosek zarządu – zobowiązany do opatrzenia sprawozdania komentarzem.

7.   Trybunał Obrachunkowy przekazuje swoje sprawozdanie członkom wspólnego przedsięwzięcia.

Artykuł 16

Program prac i sprawozdania

1.   Wspólne przedsięwzięcie sporządza swój program prac, oparty na zasadzie racjonalnego zarządzania i odpowiedzialności, w którym jasno wyznacza cele ostateczne i pośrednie. Program prac składa się z:

a)

całościowego programu prac, podzielonego na okresy trwające trzydzieści sześć miesięcy;

b)

rocznych programów prac, przyjmowanych co roku i opisujących działania wspólnego przedsięwzięcia w tym okresie oraz ich harmonogram i koszty.

2.   Sprawozdanie roczne opisuje postęp w realizacji projektu SESAR, szczególnie w odniesieniu do harmonogramu, kosztów i wyników tego projektu.

Artykuł 17

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

1.   Komisja ma prawo czuwać nad ochroną interesów finansowych Wspólnoty poprzez przeprowadzanie skutecznych kontroli. Jeżeli Komisja stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, ma ona prawo obniżyć lub zawiesić wszelkie następne płatności na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

2.   Kwota, o jaką płatności zostały obniżone lub w jakiej zostały zawieszone zgodnie z ust. 1, jest równa kwocie, na jaką opiewają stwierdzone przez Komisję nieprawidłowości.

Artykuł 18

Prawa własności

Wspólne przedsięwzięcie jest właścicielem wszystkich dóbr materialnych i niematerialnych, które zostały przez nie wytworzone lub zostały mu przekazane z myślą o fazie opracowywania w projekcie SESAR zgodnie z umowami, o których mowa w art. 1 ust. 3 i w art. 9, zawartymi przez wspólne przedsięwzięcie. Wspólne przedsięwzięcie może przyznać prawa dostępu do wiedzy, która jest wynikiem realizacji projektu, w szczególności swoim członkom oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej lub organizacji Eurocontrol do ich własnych celów niekomercyjnych.

Artykuł 19

Przejrzystość i obieg dokumentów

Zarząd przyjmuje przepisy dotyczące obiegu dokumentów, które godzą wymogi bezpieczeństwa i tajemnicy handlowej z wymogiem zapewnienia dostępu publicznego do tych dokumentów. W przepisach tych należy w stosownych sytuacjach uwzględnić zasady oraz ograniczenia określone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

Artykuł 20

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

1.   W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (4).

2.   Wspólne przedsięwzięcie przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (5), i niezwłocznie wydaje właściwe przepisy obowiązujące wszystkich pracowników wspólnego przedsięwzięcia.

3.   Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą w razie potrzeby przeprowadzać kontrole na miejscu u otrzymujących środki finansowe od wspólnego przedsięwzięcia, jak również u odpowiedzialnych za przydzielenie tych środków.

Artykuł 21

Odpowiedzialność

1.   Wspólne przedsięwzięcie odpowiada samodzielnie za swoje zobowiązania.

2.   Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsięwzięcia regulują właściwe postanowienia umowne i przepisy mające zastosowanie do danej umowy.

3.   Wszelkie płatności wspólnego przedsięwzięcia przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 2, jak również związane z nimi koszty i wydatki uznaje się za wydatki wspólnego przedsięwzięcia.

4.   Dyrektor wykonawczy proponuje zarządowi zawarcie niezbędnych umów ubezpieczenia, a wspólne przedsięwzięcie zawiera umowy ubezpieczenia określone przez zarząd.

Artykuł 22

Poufność

Wspólne przedsięwzięcie zapewnia ochronę informacji wrażliwych, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy umawiających się stron. Przedsięwzięcie stosuje zasady i minimalne standardy bezpieczeństwa określone w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (6) i wprowadzone tą decyzją w życie.

Artykuł 23

Przekazywanie dóbr materialnych i niematerialnych przez wspólne przedsięwzięcie

Po upływie okresu, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, przekazywanie przez wspólne przedsięwzięcie wszystkich lub części dóbr materialnych i niematerialnych, które przedsięwzięcie posiada, innym podmiotom wymaga zgody zarządu.

Artykuł 24

Zmiana statutu

1.   Każdy członek wspólnego przedsięwzięcia może przedstawiać zarządowi propozycje zmiany niniejszego statutu.

2.   Jeżeli zarząd przyjmie takie propozycje większością 75 % głosów, zgodnie z art. 4 ust. 5 niniejszego statutu, Komisja występuje z wnioskiem zgodnie z art. 5 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Rozwiązanie wspólnego przedsięwzięcia

Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego we wspólnym przedsięwzięciu zarząd wyznacza co najmniej jednego likwidatora, który stosuje się do decyzji podjętych przez zarząd.

Artykuł 26

Prawo właściwe

Do wszystkich spraw nieobjętych niniejszym statutem zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba wspólnego przedsięwzięcia.


(1)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

(3)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

(4)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(5)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.

(6)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18).


Top