Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; Uchylona w sposób domniemany przez 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/36


DYREKTYWA KOMISJI 2008/65/WE

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (1), w szczególności jej art. 7a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dostosować listę kodów zawartą w załączniku I i Ia do dyrektywy 91/439/EWG.

(2)

Kod wspólnotowy 78, ograniczający prawo do prowadzenia pojazdów w ramach danej kategorii prawa jazdy tylko do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, powinien zostać zmieniony w świetle postępu naukowego i technicznego dokonanego w tej dziedzinie.

(3)

Minimalne wymagania dotyczące pojazdów egzaminacyjnych, określone w załączniku II do dyrektywy 91/439/EWG, muszą zostać dostosowane do zmiany definicji kodu Wspólnoty 78.

(4)

Minimalne wymagania dotyczące egzaminów praktycznych i teoretycznych, określone w załączniku II do dyrektywy 91/439/EWG, powinny zostać poddane przeglądowi, tak aby były one zgodne z wymogami codziennego ruchu drogowego w przypadku używania tunelów, w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego tych części infrastruktury drogowej.

(5)

Terminy ustanowione w pkt 5.2 i 6.2.5 załącznika II do dyrektywy 91/439/EWG okazały się niewystarczające dla zadowalającego wdrożenia koniecznych środków. Terminy te powinny zostać przedłużone.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/439/EWG.

(7)

Środki przyjęte w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Jazdy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 91/439/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 4 prawa jazdy oraz w załączniku Ia pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 2 prawa jazdy lit. a) pkt 12, tekst dotyczący kodu Wspólnoty 10.02 otrzymuje brzmienie:

„10.02.

Pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1)”;

2)

w załączniku I pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 4 prawa jazdy oraz w załączniku Ia pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 2 prawa jazdy lit. a) pkt 12, tekst dotyczący kodu Wspólnoty 78 otrzymuje brzmienie:

78.   Ważne tylko dla pojazdów bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1)”;

3)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2.1.3 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

bezpieczna jazda w tunelach drogowych”;

b)

w pkt 5.1 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy zdaje egzamin umiejętności i zachowań w pojeździe bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1), odnotowuje się to w każdym prawie jazdy wydanym na podstawie takiego egzaminu. Prawa jazdy posiadające taką adnotację uprawniają jedynie do prowadzenia pojazdów bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1).

»Pojazd z automatyczną skrzynią biegów« oznacza pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1).”;

c)

w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Pojazdy egzaminacyjne kategorii B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 oraz D1+E, które nie spełniają minimalnych kryteriów podanych powyżej, ale których używano do dnia wskazanego w art. 3 dyrektywy Komisji 2008/65/WE (2), mogą być w dalszym ciągu używane do dnia 30 września 2013 r. Wymagania dotyczące obciążenia tych pojazdów mogą być wdrożone przez państwa członkowskie do dnia 30 września 2013 r.

d)

w pkt 6.2.5 akapit drugi wyrażenie „5 lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 30 września 2008 r.”;

e)

w pkt 6.3.8, 7.4.8 oraz 8.3.8 do listy obejmującej specjalne cechy drogi dodaje się słowo „tunele”.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy albo odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/103/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 344).

(2)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 36.”


Top