EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0734

2010/734/UE: Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 316, 2.12.2010, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 219 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; Uchylony przez 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/734/oj

2.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/10


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2010 r.

zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/734/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (3), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (4), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (5), w szczególności jego art. 18,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (6), w szczególności jej art. 63 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przyjęła szereg środków ochronnych dotyczących ptasiej grypy w następstwie pojawienia się w południowo-wschodniej Azji, począwszy od grudnia 2003 r., ognisk tej choroby, spowodowanej wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków podtypu H5N1.

(2)

Środki te określone są w szczególności w decyzji Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (7), decyzji Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiającej środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (8) oraz w decyzji Komisji 2009/494/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (9).

(3)

Środki ustanowione w tych decyzjach stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u dzikiego ptactwa i drobiu występują jednak nadal w państwach członkowskich i w państwach trzecich, co stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka i zwierząt.

(4)

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w związku z ptasią grypą, należy nadal ograniczać ryzyko powstałe w związku z przywozem drobiu, produktów drobiowych, ptaków domowych i innych przesyłek objętych tymi decyzjami, oraz utrzymać środki ochrony biologicznej, systemy wczesnego wykrywania i niektóre środki ochronne w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków podtypu H5N1.

(5)

Okres stosowania decyzji 2005/692/WE, 2005/734/WE i 2009/494/WE powinien w związku z tym zostać przedłużony do dnia 30 czerwca 2012 r.

(6)

W decyzji 2005/734/WE zabrania się ponadto używania ptaków wabików podczas polowań na ptaki na obszarach określonych jako szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia ptasiej grypy. Pod pewnymi warunkami właściwe organy mogą jednak udzielić zezwoleń na odstępstwo od zakazu ich używania podczas polowań na ptaki oraz w ramach prowadzonych przez państwa członkowskie programów nadzoru w związku z ptasią grypą, o których mowa w decyzji Komisji 2005/732/WE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez państwa członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiającej zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (10).

(7)

Doświadczenie wykazało, że ptaki wabiki są nie tylko wykorzystywane podczas polowań na ptaki, ale również w ramach projektów badawczych, badań ornitologicznych i innych działań, co może spowodować podobne ryzyko w związku z rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy. Środki ochrony biologicznej, o których mowa w decyzji 2005/734/WE, powinny więc mieć zastosowanie do szerszego używania ptaków wabików, pod warunkiem że czynność ta została dozwolona przez właściwy organ, zgodnie z art. 2b ust. 1 lit. d).

(8)

Decyzja 2005/734/WE również odnosi się do używania ptaków wabików do wabienia ptaków służących jako próbki, zgodnie z prowadzonymi przez państwa członkowskie programami związanymi z badaniami ptasiej grypy, o których mowa w decyzji 2005/732/WE. Badania, o których mowa w decyzji 2005/732/WE, zostały zakończone w określonym czasie, o którym mowa w tej decyzji. W związku z tym decyzja 2005/734/WE powinna zostać zmieniona, aby odnosiła się do programów nadzoru w związku z ptasią grypą, które mają być prowadzone przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2005/94/WE.

(9)

W decyzji Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającej decyzję 2006/135/WE (11) ustanawia się pewne środki ochronne, które należy zastosować w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby. Do czasu ewentualnego przeglądu tych środków okres stosowania tej decyzji powinien być przedłużony jedynie do dnia 31 grudnia 2011 r.

(10)

W decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (12) ustanawia się pewne zasady odnośnie do zezwolenia na przemieszczenie z państw trzecich żywych ptaków domowych i czyni się odniesienie do wykazu państw trzecich ustanowionego w decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (13).

(11)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (14) zastępuje i uchyla decyzję 79/542/EWG. W związku z tym należy uaktualnić decyzję 2007/25/WE poprzez odniesienie do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(12)

Ponadto art. 1 decyzji 2007/25/WE i wzór świadectwa weterynaryjnego ustanowiony w załączniku II do tej decyzji, które odnoszą się do rozdziału 2.1.14 Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), zdezaktualizowały się po rewizji rozdziału poświęconego ptasiej grypie w maju 2009 r. i powinny zostać zaktualizowane, aby odnosiły się do rozdziału 2.3.4 tego podręcznika. W świetle doświadczeń należy również dokonać pewnych zmian w deklaracji właściciela, ustanowionej w załączniku III do tej decyzji. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/25/WE.

(13)

Biorąc pod uwagę sytuację zdrowia zwierząt, należy również przedłużyć okres stosowania decyzji 2007/25/WE do dnia 30 czerwca 2012 r.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE.

(15)

Należy ustanowić okres przejściowy, podczas którego przesyłki ptaków domowych, dla których wystawiono niezbędne świadectwa weterynaryjne i deklarację właściciela zgodnie z decyzją 2007/25/WE, przed poprawkami wprowadzonymi niniejszą decyzją, będą mogły być wprowadzane do Unii, tak aby państwa członkowskie i przemysł miały czas, aby dostosować się do nowych przepisów.

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 decyzji 2005/692/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”.

Artykuł 2

W decyzji 2005/734/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Państwa członkowskie dokonują regularnej oceny środków, które podjęły na mocy ust. 1 oraz w świetle programów nadzoru przeprowadzonych zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 2005/94/WE (15), w celu dostosowania obszarów na swych terytoriach, które zostały uznane za szczególnie zagrożone wystąpieniem ptasiej grypy, do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i ornitologicznej.

2)

art. 2a ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

wykorzystywania ptaków rzędu Anseriformes oraz Charadriiformes jako wabików (»ptaki wabiki«).”;

3)

w art. 2b ust. 1 lit. d) wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające oraz ppkt (i) otrzymują brzmienie:

„d)

używanie ptaków wabików:

(i)

przez zarejestrowanych we właściwym organie hodowców ptaków wabików, pod ścisłym nadzorem tego organu, w celu wabienia dzikiego ptactwa służącego jako próbki do wykorzystania w programach państw członkowskich związanych z ptasią grypą, projektach badawczych, badaniach ornitologicznych lub jakiejkolwiek innej czynności zatwierdzonej przez właściwy organ; lub”;

b)

ppkt (ii) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„—

prowadzenie rejestru zdrowia ptaków wabików oraz przekazywanie pochodzących z niego danych, jak również badania laboratoryjne dotyczące grypy ptaków w przypadku ich śmierci oraz pod koniec okresu ich wykorzystania na obszarach uznanych za szczególnie zagrożone wprowadzeniem ptasiej grypy,”;

4)

w art. 4 datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”.

Artykuł 3

W art. 12 decyzji 2006/415/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2011 r.”.

Artykuł 4

W decyzji 2007/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

a)

ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu wyjazdu w państwie trzecim wymienionym w części 1 załącznika I lub części 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 (16); lub

b)

ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv)

pozostawały w izolacji przez okres co najmniej 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy ptaków H5N1 zgodnie z rozdziałem dotyczącym ptasiej grypy w podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych, regularnie aktualizowanym przez OIE, przeprowadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej niż trzeciego dnia izolacji.”;

2)

w art. 6 datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”;

3)

załączniki II i III zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 5

W art. 3 decyzji 2009/494/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”.

Artykuł 6

Państwa członkowskie natychmiast podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji oraz podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 7

W okresie przejściowym do dnia 31 marca 2011 r. ptaki domowe, dla których wystawiono świadectwa weterynaryjne i deklarację właściciela zgodnie z decyzją 2007/25/WE, przed poprawkami wprowadzonymi niniejszą decyzją, będą mogły być nadal wprowadzane do Unii.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(4)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(5)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(6)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(7)  Dz.U. L 263 z 8.10.2005, s. 20.

(8)  Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 105.

(9)  Dz.U. L 166 z 27.6.2009, s. 74.

(10)  Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 95.

(11)  Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51.

(12)  Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 29.

(13)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

(14)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.

(15)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.”;

(16)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK

Załączniki II i III do decyzji 2007/25/WE otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK III

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany właściciel (1)/osoba odpowiedzialna za ptaki w imieniu właściciela (1) oświadczam, że:

1.

Ptaki towarzyszą niżej podpisanej osobie i nie są przeznaczone do sprzedaży ani do przekazania ich innemu właścicielowi.

2.

Ptaki pozostają pod opieką niżej podpisanej osoby podczas ich przemieszczania o charakterze niehandlowym.

3.

W okresie między przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z jakimikolwiek innymi ptakami; oraz

4.

 (1)

[Ptaki były trzymane w miejscu przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających wysyłkę, bez kontaktu z innymi ptakami.]

 (1) albo

[Ptaki odbyły 10-dniową izolację przedwywozową.]

 (1) albo

[Podjąłem/Podjęłam środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej ptaków w miejscu kwarantanny w …, jak wskazano w odpowiednim świadectwie.]

Data i miejsce

Podpis


(1)  Niepotrzebne skreślić.


Top