EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0025-20131105

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/25/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2013-11-05

2007D0025 — PL — 05.11.2013 — 006.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/25/WE)

(Dz.U. L 008, 13.1.2007, p.29)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2007 r.

  L 344

50

28.12.2007

►M2

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2008 r.

  L 4

15

8.1.2009

 M3

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2009 r.

  L 291

27

7.11.2009

►M4

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2010 r.

  L 316

10

2.12.2010

 M5

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 7 maja 2012 r.

  L 123

42

9.5.2012

►M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

►M7

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r.

  L 293

40

5.11.2013
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/25/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG ( 1 ), a w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa w południowo-wschodniej Azji w 2004 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do tej choroby. Środki te obejmują w szczególności decyzję Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom ( 2 ). Decyzja 2005/759/WE ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r.

(2)

Ogniska ptasiej grypy wywołane wysoce zjadliwym szczepem wirusa grypy ptaków H5N1 nadal wykrywa się regularnie w niektórych państwach członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), także w państwach niedotkniętych wcześniej tą chorobą. Choroba ta nie została zatem jeszcze zwalczona. Ponadto, w dalszym ciągu w różnych krajach na całym świecie zdarzają się przypadki zarażenia ludzi, a nawet zgony wywołane bliskim kontaktem z zarażonymi ptakami.

(3)

Na wniosek Komisji panel ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt (AHAW) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął na swoim posiedzeniu w dniach 26 i 27 października 2006 r. opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia i warunków hodowli zwierząt w związku z przywozem do Wspólnoty dzikiego ptactwa innego niż drób. Opinia zwraca uwagę na zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób wirusowych, takich jak grypa ptaków czy rzekomy pomór drobiu, z powodu przywozu ptactwa innego niż drób oraz określa dostępne narzędzia i możliwości, które mogą zmniejszyć rozpoznane zagrożenia dla zdrowia zwierząt związane z przywozem takiego ptactwa. Ponadto opinia wskazuje na fakt, że rzadko możliwe jest odróżnienie z całkowitą pewnością ptaków „złowionych w środowisku naturalnym” od ptaków „wyhodowanych w niewoli”, jako że różne sposoby znakowania można stosować do różnych rodzajów ptactwa bez możliwości rozróżnienia między nimi.

(4)

Wnioski te można także zastosować do przemieszczania ptaków domowych z krajów trzecich. W celu zagwarantowania jasnego rozróżnienia między ptakami żyjącymi w niewoli złowionymi w środowisku naturalnym w celu przywozu o charakterze handlowym a ptakami domowymi, przemieszczanie żywych ptaków domowych powinno nadal podlegać ścisłym warunkom, bez różnicy ze względu na kraj pochodzenia, w celu zachowania statusu ptactwa domowego i aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych chorób wirusowych. Dlatego stosowanie środka ustanowionego w decyzji 2005/759/WE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2007 r.

(5)

Decyzja 2005/759/WE została kilkakrotnie zmieniona od momentu jej wejścia w życie. Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2005/759/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Przemieszczanie z państw trzecich

1.  Państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie żywych ptaków domowych z państw trzecich wyłącznie w przypadku, gdy przesyłka składa się z nie więcej niż pięciu ptaków oraz:

a) ptaki pochodzą z państwa członkowskiego OIE objętego zakresem kompetencji komisji regionalnej wymienionej w załączniku I część A; lub

b) ptaki pochodzą z państwa członkowskiego OIE objętego zakresem kompetencji komisji regionalnej wymienionej w załączniku I część B pod warunkiem, że:

▼M4

(i) odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu wyjazdu w państwie trzecim wymienionym w części 1 załącznika I lub części 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 ( 3 ); lub

▼M2

(ii) odbędą po przywozie 30-dniową kwarantannę w państwie członkowskim przeznaczenia w miejscu zatwierdzonym zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 318/2007 ( 4 ); lub

▼B

iii) w okresie ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 60 dni przed wysyłką z państwa trzeciego, zostały zaszczepione, a następnie przynajmniej raz zaszczepione ponownie, szczepionką H5 przeciwko grypie ptaków zatwierdzoną dla przedmiotowych gatunków, zgodnie z instrukcją producenta, lub

▼M4

(iv) pozostawały w izolacji przez okres co najmniej 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy ptaków H5N1 zgodnie z rozdziałem dotyczącym ptasiej grypy w podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych, regularnie aktualizowanym przez OIE, przeprowadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej niż trzeciego dnia izolacji.

▼B

2.  Zgodność z wymogami ust. 1 poświadcza urzędowy lekarz weterynarii (w przypadku wymogów ust. 1 lit. b) ppkt ii) świadectwo to wystawia się na podstawie deklaracji właściciela) w państwie trzecim wysyłki zgodnie z wzorem świadectwa przedstawionym w załączniku II.

3.  Deklaracja właściciela lub jego przedstawiciela, sporządzona zgodnie z załącznikiem III, stanowi uzupełnienie świadectwa weterynaryjnego.

Artykuł 2

Kontrola weterynaryjna

1.  Państwa członkowskie podejmują stosowne działania w celu dopilnowania, by ptaki domowe przemieszczone na terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego podlegały kontrolom w zakresie dokumentacji i identyfikacji przeprowadzanym przez właściwe organy w punkcie wjazdu podróżujących na terytorium Wspólnoty.

2.  Państwa członkowskie wyznaczają organy określone w ust. 1, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich kontroli oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.

3.  Każde państwo członkowskie sporządza wykaz punktów wjazdu, o których mowa w ust. 1 i przekazuje go innym państwom członkowskim oraz Komisji.

4.  W przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zwierzęta nie spełniają wymogów ustanowionych w niniejszej decyzji, stosuje się akapit trzeci art. 14 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty ptaków towarzyszących swoim właścicielom z Andory, ►M6  ————— ◄ Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii oraz Państwa Watykańskiego.

Artykuł 4

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Artykuł 5

Uchyla się decyzję 2005/759/WE.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia ►M7  31 grudnia 2015 r. ◄

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Państwa będące członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) objęte zakresem kompetencji komisji regionalnych OIE, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a):

CZĘŚĆ B

Państwa będące członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) objęte zakresem kompetencji komisji regionalnych OIE, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b):

 Afryka,

 Ameryki,

 Azja, Daleki Wschód i Oceania,

 Europa, oraz

 Bliski Wschód.

▼M4
ZAŁĄCZNIK II

Część I: Dane przesyłkiPAŃSTWOŚwiadectwo weterynaryjne dla UEI.1. NadawcaNazwaAdresTel.I.2. Numer referencyjny świadectwaI.2.a.I.3. Właściwy organ centralnyI.4. Właściwy organ lokalnyI.5. OdbiorcaNazwaAdresTel.I.6.I.7. Państwo pochodzeniaKod ISOI.8. Region pochodzeniaKodI.9. Państwo przeznaczeniaKod ISOI.10.I.11. Miejsce pochodzeniaNazwaNumer zatwierdzeniaAdresNazwaNumer zatwierdzeniaAdresNazwaNumer zatwierdzeniaAdresI.12. Miejsce przeznaczeniaNazwaAdresKod pocztowyI.13. Miejsce załadunkuI.14. Data wyjazduI.15. Środki transportuSamolotStatekKolejSamochódInneOznakowanieDokumenty towarzysząceI.16.I.17. Numer(-y) CITESI.18. Opis towaruI.19. Kod towaru (kod HS)I.20. IlośćI.21.I.22. Liczba opakowańI.23. Nr plomby/konteneraI.24.I.25. Towar certyfikowany dla:Zwierzęta domoweKwarantannaI.26.Przywóz lub dopuszczenie na teren UEI.28. Oznakowanie towaruGatunek(nazwa naukowa)System identyfikacjiNumer identyfikacyjnyIlość

Część II: ZaświadczeniePAŃSTWOPtaki domoweII. Informacje zdrowotneII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii z … (nazwa państwa trzeciego) zaświadczam, że:1. państwo wysyłki jest państwem członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i należy do regionalnej komisji OIE obejmującej … (nazwa regionalnej komisji);2. ptaki wymienione w pkt I.28 zostały w dniu dzisiejszym, w ciągu 48 godzin poprzedzających wysyłkę lub w ciągu ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wysyłkę, poddane badaniom klinicznym, w wyniku których stwierdzono brak jednoznacznych objawów choroby;(1) [3. ptaki spełniają przynajmniej jeden z następujących wymogów:(1) [pochodzą z państwa trzeciego, które wymieniono w części 1 załącznika I lub części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 i były trzymane w miejscu określonym w pkt I.11 pod urzędowym nadzorem przez co najmniej 30 dni poprzedzających wysyłkę i skutecznie chronione przed kontaktem z innymi ptakami;](1) albo [zostały zaszczepione w dniu … [dd/mm/rrrr] i przynajmniej jeden raz ponownie zaszczepione w dniu … [dd/mm/rrrr] w ciągu ostatnich 6 miesięcy i nie później niż w okresie 60 dni poprzedzających wysyłkę, szczepionką H5 przeciwko grypie ptaków, zgodnie z instrukcją producenta, która nie jest żywą szczepionką i została zatwierdzona do użytku dla danych gatunków w państwie trzecim wysyłki lub przynajmniej w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej;](1) albo [pozostawały w izolacji przez co najmniej 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy ptaków H5N1, zgodnie z rozdziałem 2.3.4 dotyczącym ptasiej grypy w podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych OIE, regularnie aktualizowanym, przeprowadzonemu na próbce pobranej w dniu … [dd/mm/rrrr], nie wcześniej niż trzeciego dnia izolacji;]](1) albo [3. właściciel/osoba odpowiedzialna za ptaki zaświadczył(-a), że przedsięwziął(-ęła) środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej w zatwierdzonym miejscu lub centrum kwarantanny, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 318/2007];4. właściciel lub jego przedstawiciel oświadczył, że:4.1. ptaki są »zwierzętami domowymi«, określonymi w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 998/2003, przeznaczonymi do przemieszczania o charakterze niehandlowym;4.2. w okresie między przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z innymi ptakami;(1) [4.3. ptaki były trzymane w miejscu przez co najmniej 30 dni poprzedzających wysyłkę, bez kontaktu z innymi ptakami.](1) albo [4.3. ptaki odbyły 10-dniową izolację przedwywozową.](1) albo [4.3. przedsięwzięto środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej ptaków w miejscu kwarantanny w … ]UwagiCzęść I:Rubryka I.8: Wpisać kod terytorium zgodnie z wykazem w części 1 załącznika I lub części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.Rubryka I.15: Podać numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i samochody ciężarowe), numer lotu (samolot) albo nazwę (statek).Rubryka I.19: Wpisać właściwe kody HS: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.Rubryka I.23: W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (w stosownych przypadkach).Rubryka I.28: System identyfikacji: Ptaki muszą posiadać:indywidualny numer umożliwiający odtworzenie miejsca ich pochodzenia. Określić system identyfikacji (np. kolczyk, zacisk na nogę, mikrochip, transponder, pasek identyfikacyjny).

PAŃSTWOPtaki domoweII. Informacje zdrowotneII.a. Numer referencyjny świadectwaII.b.Część II:(1) Niepotrzebne skreślić.Niniejsze świadectwo jest ważne przez 10 dni. W przypadku transportu statkiem ważność świadectwa jest przedłużona o czas trwania podróży morskiej.Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektorImię i nazwisko (wielkimi literami):Kwalifikacje i tytuł:Lokalna jednostka weterynaryjna:Nr lokalnej jednostki weterynaryjnej:Data:Podpis:Pieczęć:
ZAŁĄCZNIK III

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany właściciel ( 5 )/osoba odpowiedzialna za ptaki w imieniu właściciela (5)  oświadczam, że:

1. Ptaki towarzyszą niżej podpisanej osobie i nie są przeznaczone do sprzedaży ani do przekazania ich innemu właścicielowi.

2. Ptaki pozostają pod opieką niżej podpisanej osoby podczas ich przemieszczania o charakterze niehandlowym.

3. W okresie między przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z jakimikolwiek innymi ptakami; oraz

4.

 

 (5) 

[Ptaki były trzymane w miejscu przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających wysyłkę, bez kontaktu z innymi ptakami.]

 (5) albo

[Ptaki odbyły 10-dniową izolację przedwywozową.]

 (5) albo

[Podjąłem/Podjęłam środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej ptaków w miejscu kwarantanny w , jak wskazano w odpowiednim świadectwie.] 
 

Data i miejsce

Podpis( 1 ) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1467/2006 (Dz.U L 274 z 5.10.2006, str. 3).

( 2 ) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/522/WE (Dz.U L 205 z 27.7.2006, str. 28).

( 3 ) Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.

( 4 ) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.

( 5 ) Niepotrzebne skreślić.

Top