EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20141229

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2014-12-29

2013R0577 — PL — 29.12.2014 — 001.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1219/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

  L 329

23

14.11.2014


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 351, 9.12.2014, s.  10 (577/2013)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 11 ust. 4, art. 13 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 2 i art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 określa wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium bądź państwa trzeciego, oraz przepisy dotyczące kontroli zgodności takich przemieszczeń. Rozporządzenie to uchyliło i zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG ( 2 ).

(2)

Psy, koty i fretki są wymienione w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 jako gatunki zwierząt objęte tym rozporządzeniem.

(3)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 przewiduje, że psy, koty i fretki nie mogą być przemieszczane do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytoriów bądź państw trzecich, chyba że zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie spełniającemu wymagania dotyczące ważności określone w załączniku III do tego rozporządzenia. Przemieszczanie młodych psów, kotów i fretek, które nie są zaszczepione lub nie spełniają wymagań dotyczących ważności określonych w załączniku III do tego rozporządzenia, może jednak być dozwolone z państw członkowskich, terytoriów lub państw trzecich wymienionych na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, jeżeli, między innymi, właściciel lub osoba upoważniona dostarczy podpisane oświadczenie stwierdzające, że od narodzin do momentu przemieszczenia o charakterze niehandlowym dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami gatunków podatnych na wściekliznę. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić format, szatę graficzną i wymogi językowe dotyczące takiego oświadczenia.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 przewiduje ponadto, że Komisja ma przyjąć dwa wykazy terytoriów lub państw trzecich, z których przemieszczane do państwa członkowskiego w celach niehandlowych psy, koty lub fretki nie muszą być poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Jeden z tych wykazów powinien obejmować te terytoria lub państwa trzecie, które wykazały, że stosują zasady o treści i skutkach takich samych jak te stosowane przez państwa członkowskie, a drugi wykaz powinien obejmować te terytoria lub państwa trzecie, które wykazały, że spełniają przynajmniej kryteria określone w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Należy zatem określić te wykazy w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Ponadto wykazy te powinny uwzględniać postanowienia Traktatu o przystąpieniu Chorwacji, zgodnie z którym państwo to stanie się członkiem Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., oraz decyzji Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej ( 3 ), która przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. Majotta przestanie być jednym z krajów i terytoriów zamorskich, do których zastosowanie mają postanowienia części czwartej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a stanie się regionem najbardziej oddalonym w rozumieniu art. 349 tego Traktatu.

(6)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 przewiduje także, że psy, koty i fretki nie mogą być przemieszczane do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, chyba że zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania, które spełnia wymagania dotyczące ważności określone w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Tranzyt przez jedno z tych terytoriów lub państw trzecich nie jest jednak objęty wymogiem tego badania w przypadku gdy właściciel lub osoba upoważniona przedstawi podpisane oświadczenie stwierdzające, że zwierzęta nie miały kontaktu ze zwierzętami gatunków podatnych na wściekliznę i pozostały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić format, szatę graficzną i wymogi językowe dotyczące takiego oświadczenia.

(7)

Wymagania dotyczące ważności określone w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 obejmują obowiązek wykonania tego badania w laboratorium zatwierdzonym zgodnie z decyzją Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie ( 4 ), która przewiduje, że Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) w Nancy we Francji (od dnia 1 lipca 2010 r. włączona do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES) ma oceniać laboratoria w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu przyznania im upoważnień do prowadzenia testów serologicznych służących monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek.

(8)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 przewiduje również, że psom, kotom i fretkom przemieszczanym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego w celach niehandlowych musi towarzyszyć dokument identyfikacyjny mający format paszportu zgodnie ze wzorem, który przyjmie Komisja. Wzór ten powinien zawierać pozycje przeznaczone do wprowadzenia informacji określonych w rozporządzeniu (UE) nr 576/2013. Wzór ten i dodatkowe wymogi dotyczące paszportu powinny zostać określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, a w celu zapewnienia jasności i uproszczenia przepisów Unii decyzja Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek ( 5 ) powinna zostać uchylona.

(9)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 przewiduje również, że psom, kotom i fretkom przemieszczanym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych musi towarzyszyć dokument identyfikacyjny mający format świadectwa zdrowia zwierząt zgodnie ze wzorem, który przyjmie Komisja. Wzór ten powinien zawierać pozycje przeznaczone do wprowadzenia informacji określonych w rozporządzeniu (UE) nr 576/2013. Należy zatem określić ten wzór w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(10)

Na zasadzie odstępstwa od formatu świadectwa zdrowia zwierząt, przewidzianego w przypadku przemieszczania do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego, rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z terytorium lub państwa trzeciego, które wykazało, że stosuje zasady o treści i skutkach takich samych jak te stosowane przez państwa członkowskie, jeśli towarzyszący im dokument identyfikacyjny został wydany zgodnie z procedurą przewidzianą w przypadku przemieszczania do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego. Niezbędny jest jednak szereg dostosowań technicznych wzoru paszportu, aby mógł on być stosowany w takich przypadkach, w szczególności w odniesieniu do elementów na stronie tytułowej, które nie mogą być w pełni zgodne z wymogami mającymi zastosowanie do paszportów wydanych przez państwo członkowskie. Mając na względzie przejrzystość, należy zatem określić wzór takich paszportów w niniejszym rozporządzeniu.

(11)

Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi, że jeśli liczba psów, kotów lub fretek przemieszczanych jednocześnie w celach niehandlowych jest większa niż pięć, stosowne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt ustanowione w dyrektywie Rady 92/65/EWG ( 6 ) z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG mają zastosowanie do tych zwierząt, z wyjątkiem określonych warunków i niektórych kategorii zwierząt.

(12)

Ponadto decyzja Komisji 2004/839/WE z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiająca warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów ( 7 ) oraz decyzja Komisji 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne ( 8 ), zostały przyjęte w celu określenia jednolitych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Zasady przewidziane w tych aktach prawnych zostały poddane przeglądowi i są obecnie włączone do przepisów rozporządzenia (UE) nr 576/2013. W celu zapewnienia jasności i uproszczenia przepisów Unii należy zatem uchylić decyzje 2004/839/WE i 2005/91/WE.

(13)

W dyrektywie Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzęcych ( 9 ) określono zasady, których należy przestrzegać przy wydawaniu świadectw wymaganych przez prawo weterynaryjne w celu zapobiegania przypadkom wprowadzającej w błąd lub oszukańczej certyfikacji. Należy dopilnować, aby reguły i zasady przynajmniej równoważne regułom i zasadom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie były stosowane przez urzędowych lekarzy weterynarii państw trzecich.

(14)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów ( 10 ) stanowi, że od dnia 1 stycznia 2012 r. psy wprowadzane do państw członkowskich lub ich części wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia mają być leczone przeciwko pasożytowi Echinococcus multilocularis zgodnie z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu.

(15)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, nie naruszając przepisów decyzji Komisji 2006/146/WE z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii ( 11 ), która zakazuje przywozu psów i kotów z Malezji (półwysep) i kotów z Australii, chyba że zostaną spełnione określone warunki dotyczące odpowiednio chorób Nipah i Hendra.

(16)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Format, szata graficzna i wymogi językowe dotyczące oświadczeń, o których mowa w art. 7, 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

1.  Oświadczenia, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządza się zgodnie formatem i szatą graficzną określonymi w części 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia i muszą one być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 tego załącznika.

2.  Oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządza się zgodnie formatem i szatą graficzną określonymi w części 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia i musi ono być zgodne z wymogami językowymi określonymi w części 3 tego załącznika.

Artykuł 2

Wykazy terytoriów i państw trzecich, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

1.  Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, jest zawarty w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

2.  Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, jest zawarty w części 2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wzór paszportów dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek

1.  Paszport, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika III do niniejszego rozporządzenia i musi on być zgodny z dodatkowymi wymogami określonymi w części 2 tego załącznika.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 paszporty wydawane, na podstawie art. 27 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013, w jednym z terytoriów lub państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 załącznika III do niniejszego rozporządzenia i muszą one być zgodne z dodatkowymi wymogami określonymi w części 4 tego załącznika.

Artykuł 4

Świadectwo zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym do Unii psów, kotów lub fretek

Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, musi być:

a) sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

b) należycie wypełnione i wydane zgodnie z notami wyjaśniającymi zawartymi w części 2 tego załącznika;

c) uzupełnione pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w części 3 sekcja A tego załącznika, które jest zgodne z dodatkowymi wymogami określonymi w części 3 sekcja B tego załącznika.

Artykuł 5

Uchylenia

Decyzje 2003/803/WE, 2004/839/WE i 2005/91/WE tracą moc.

Artykuł 6

Wejście w życie i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Format, szata graficzna i wymogi językowe dotyczące oświadczeń

o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) oraz w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

CZĘŚĆ 1

Format i szata graficzna oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

image

CZĘŚĆ 2

Format i szata graficzna oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

image

CZĘŚĆ 3

Wymogi językowe dotyczące oświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. a) oraz w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Oświadczenia należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego przeznaczenia/wjazdu oraz w języku angielskim.

▼M1
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

CZĘŚĆ 1

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

AD

Andora

CH

Szwajcaria

FO

Wyspy Owcze

GI

Gilbraltar

GL

Grenlandia

IS

Islandia

LI

Liechtenstein

MC

Monako

NO

Norwegia

SM

San Marino

VA

Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ 2

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013Kod ISO

Terytorium lub państwo trzecie

Objęte terytoria

AC

Wyspa Wniebowstąpienia

 

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG

Antigua i Barbuda

 

AR

Argentyna

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

 

BY

Białoruś

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidżi

 

FK

Falklandy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonia

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

KY

Kajmany

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

była jugosłowiańska republika Macedonii

 

MU

Mauritius

 

MX

Meksyk

 

MY

Malezja

 

NC

Nowa Kaledonia

 

NZ

Nowa Zelandia

 

PF

Polinezja Francuska

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

RU

Rosja

 

SG

Singapur

 

SH

Święta Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trynidad i Tobago

 

TW

Tajwan

 

US

Stany Zjednoczone Ameryki

AS – Samoa Amerykańskie

GU – Guam

MP – Mariany Północne

PR – Portoryko

VI – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis i Futuna

 

▼B
ZAŁĄCZNIK III

Wzory paszportów dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek

CZĘŚĆ 1

Wzór paszportu wydanego w państwie członkowskim

image

image

image

image

image

▼C1

image

▼B

image

image

image

▼C1

image

image

image

image

▼B

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

image

image

▼B

image

image

CZĘŚĆ 2

Dodatkowe wymogi dotyczące paszportu wydanego w państwie członkowskim

1. Format paszportu:

Wymiary paszportu wynoszą 100 × 152 mm.

2. Okładka paszportu:

a) przednia okładka:

(i) kolor: niebieski (PANTONE® Reflex Blue) oraz żółte gwiazdy (PANTONE® Yellow) w górnej części równej jednej czwartej okładki zgodnie ze specyfikacją emblematu europejskiego ( 12 );

(ii) słowa „Unia Europejska” oraz nazwa wydającego państwa członkowskiego są drukowane takim samym krojem pisma;

(iii) kod ISO wydającego państwa członkowskiego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny (oznaczony jako „numer” we wzorze paszportu określonym w części 1) są drukowane u dołu;

b) wewnętrzna strona przedniej okładki i wewnętrzna strona tylnej okładki: kolor biały;

c) tylna okładka: kolor niebieski (PANTONE® Reflex Blue).

3. Kolejność nagłówków i numeracja stron paszportu:

a) kolejność nagłówków (oznaczonych liczbami rzymskimi) musi być ściśle przestrzegana;

b) strony paszportu muszą być ponumerowane na dole każdej strony w następującym formacie: „x z n”, gdzie x oznacza aktualną stronę, a n jest całkowitą liczbą stron paszportu;

c) kod ISO wydającego państwa członkowskiego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny są drukowane na każdej stronie paszportu;

d) liczba stron oraz wielkość i kształt rubryk we wzorze paszportu określonym w części 1 mają charakter orientacyjny.

4. Języki:

Cały drukowany tekst zamieszczany jest w języku lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.

5. Zabezpieczenia:

a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;

b) jeśli informacje na jednej ze stron paszportu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.

CZĘŚĆ 3

Wzór paszportu wydanego na jednym z terytoriów lub w jednym z państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

CZĘŚĆ 4

Dodatkowe wymogi dotyczące paszportu wydanego na jednym z terytoriów lub w jednym z państw trzecich wymienionych w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia

1. Format paszportu:

Wymiary paszportu wynoszą 100 × 152 mm.

2. Okładka paszportu:

a) przednia okładka:

(i) kolor: PANTONE® monochromatyczny i godło państwowe w górnej części równej jednej czwartej okładki;

(ii) kod ISO wydającego terytorium lub państwa trzeciego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny (oznaczony jako „numer” we wzorze paszportu określonym w części 3) są drukowane u dołu;

b) wewnętrzna strona przedniej okładki i wewnętrzna strona tylnej okładki: kolor biały;

c) tylna okładka: kolor PANTONE® monochromatyczny.

3. Kolejność nagłówków i numeracja stron paszportu:

a) kolejność nagłówków (oznaczonych liczbami rzymskimi) musi być ściśle przestrzegana;

b) strony paszportu muszą być ponumerowane na dole każdej strony w następującym formacie: „x z n”, gdzie x oznacza aktualną stronę, a n jest całkowitą liczbą stron paszportu;

c) kod ISO wydającego terytorium lub państwa trzeciego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod alfanumeryczny są drukowane na każdej stronie paszportu;

d) liczba stron oraz wielkość i kształt rubryk we wzorze paszportu określonym w części 3 mają charakter orientacyjny.

4. Języki:

Cały drukowany tekst zamieszczany jest w języku lub językach urzędowych wydającego terytorium lub państwa trzeciego oraz w języku angielskim.

5. Zabezpieczenia:

a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;

b) jeśli informacje na jednej ze stron paszporu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.
ZAŁĄCZNIK IV

CZĘŚĆ 1

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

image

image

image

image

image

CZĘŚĆ 2

Noty wyjaśniające do wypełniania świadectw zdrowia zwierząt

a) Jeżeli w świadectwie stwierdza się, że niektóre stwierdzenia należy zostawić jako właściwe, stwierdzenia, które nie są stosowne, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte ze świadectwa.

b) Oryginał każdego świadectwa składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły integralną, niepodzielną całość.

c) Świadectwo należy sporządzić przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim. Należy je wypełnić drukowanymi literami przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu lub w języku angielskim.

d) Jeżeli do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe arkusze papieru lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je także jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron.

e) W przypadku gdy świadectwo, włączając dodatkowe arkusze, o których mowa w lit. d), składa się z więcej niż jednej strony, każda strona musi być ponumerowana (numer strony z całkowitej liczby stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa nadanym przez właściwy organ.

f) Oryginał świadectwa zostaje wydany przez urzędowego lekarza weterynarii danego terytorium lub państwa trzeciego wysyłki lub przez upoważnionego lekarza weterynarii, a następnie zatwierdzony przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wysyłki. Właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wysyłki dopilnowuje, aby spełnione były reguły i zasady dotyczące certyfikacji równoważne z regułami i zasadami określonymi w dyrektywie 96/93/WE.

Kolor podpisu musi się różnić od koloru druku. Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęcie tłoczone lub znaki wodne.

g) Numer referencyjny świadectwa, o którym mowa w rubrykach I.2 oraz II.a, zostaje wydany przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego wysyłki.

CZĘŚĆ 3

Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013

Sekcja A

Wzór oświadczenia

image

Sekcja B

Dodatkowe wymogi dotyczące oświadczenia

Oświadczenie musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu i w języku angielskim oraz wypełnione drukowanymi literami.( 1 ) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

( 2 ) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.

( 4 ) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.

( 5 ) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.

( 6 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

( 7 ) Dz.U. L 361 z 8.12.2004, s. 40.

( 8 ) Dz.U. L 31 z 4.2.2005, s. 61.

( 9 ) Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

( 10 ) Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6.

( 11 ) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, s. 44.

( 12 ) Wskazówki graficzne dotyczące emblematu europejskiego: http://publications.europa.eu/code/pl/pl-5000100.htm

Top