Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0900

2014/900/UE: Decyzja Rady z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

OJ L 358, 13.12.2014, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/900/oj

13.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/25


DECYZJA RADY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

(2014/900/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 11 ust. 6 regulaminu wewnętrznego Rady (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 listopada 2014 r., jeżeli przyjęcie aktu przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, musi zostać sprawdzone, czy państwa członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 65 % ludności Unii.

(2)

Do dnia 31 marca 2017 r., jeżeli przyjęcie aktu przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, członek Rady może zażądać, aby akt ten został przyjęty większością kwalifikowaną określoną w art. 3 ust. 3 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W takim przypadku każdy członek Rady może zażądać sprawdzenia, czy państwa członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii.

(3)

Wspomniane wartości procentowe oblicza się na podstawie danych liczbowych dotyczących liczby ludności podanych w załączniku III do regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem wewnętrznym”).

(4)

Art. 11 ust. 6 regulaminu wewnętrznego stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada ma dostosować dane liczbowe określone w tym załączniku, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Unii Europejskiej w dniu 30 września poprzedniego roku.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić regulamin wewnętrzny na rok 2015,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik III do regulaminu wewnętrznego otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące liczby ludności Unii i liczby ludności każdego państwa członkowskiego do celów wykonania postanowień dotyczących głosowania w Radzie większością kwalifikowaną

Do celów stosowania art. 16 ust. 4 TUE, art. 238 ust. 2 i 3 TFUE oraz art. 3 ust. 2 Protokołu nr 36 liczba ludności Unii i liczba ludności każdego państwa członkowskiego, a także odsetek ludności każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do liczby ludności Unii, na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wynoszą:

Państwo członkowskie

Liczba ludności (× 1 000)

Odsetek liczby ludności Unii

Niemcy

80 704,691

15,91

Francja

66 076,909

13,02

Zjednoczone Królestwo

64 105,654

12,63

Włochy

61 152,798

12,05

Hiszpania

46 507,760

9,17

Polska

38 018,000

7,49

Rumunia

19 942,642

3,93

Niderlandy

17 082,000

3,37

Belgia

11 203,992

2,21

Grecja

10 992,783

2,17

Portugalia

10 427,301

2,06

Republika Czeska

10 398,697

2,05

Węgry

9 877,365

1,95

Szwecja

9 644,864

1,90

Austria

8 511,000

1,68

Bułgaria

7 245,677

1,43

Dania

5 621,607

1,11

Finlandia

5 451,270

1,07

Słowacja

5 400,598

1,06

Irlandia

4 604,029

0,91

Chorwacja

4 246,809

0,84

Litwa

2 943,472

0,58

Słowenia

2 061,085

0,41

Łotwa

2 001,468

0,39

Estonia

1 315,819

0,26

Cypr

858,000

0,17

Luksemburg

549,680

0,11

Malta

425,384

0,08”

Ogółem

507 371,354

 

próg (62 %)

314 570,239

 

próg (65 %)

329 791,380

 

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

C. DE VINCENTI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


Top