EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0468

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 468/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 144, 5.6.2012, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 251 - 264

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/468/oj

5.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 468/2012

z dnia 1 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 28/2012 (2) ustanowiono zasady odnoszące się do świadectw dotyczących przesyłek niektórych produktów złożonych wprowadzanych do Unii z państw trzecich, włącznie z produktami złożonymi zawierającymi przetworzone produkty jajeczne.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 28/2012 przesyłkom produktów złożonych wprowadzanych do Unii lub przewożonych tranzytem przez jej terytorium musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorami zawartymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia, a także muszą być one zgodne z warunkami określonymi w tym świadectwie.

(3)

Obecnie wzory świadectw określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012 nie zawierają szczegółowych warunków w odniesieniu do przetworzonych produktów jajecznych zawartych w produktach złożonych wprowadzanych do Unii lub przewożonych tranzytem przez jej terytorium.

(4)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (3) określono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Unii i tranzytu przez jej terytorium niektórych towarów, w tym produktów jajecznych. W rozporządzeniu tym określono, że towary przywożone do Unii lub przewożone tranzytem przez jej terytorium muszą posiadać odpowiednie świadectwo weterynaryjne i spełniać określone w tym świadectwie warunki.

(5)

Przetworzone produkty jajeczne stanowią potencjalne ryzyko dla zdrowia zwierząt, także wtedy, gdy stosowane są do wyrobu niektórych produktów złożonych. W związku z powyższym właściwe jest, aby te same warunki, które produkty jajeczne, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 798/2008, muszą spełniać, gdy są one wprowadzane do Unii lub przewożone tranzytem przez jej terytorium, dotyczyły również przetworzonych produktów jajecznych użytych do wyrobu produktów złożonych.

(6)

Wzory świadectw określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012 zawierają warunek, że kraj pochodzenia produktów mięsnych lub mlecznych użytych do wyrobu produktów złożonych przywożonych do Unii lub przewożonych tranzytem przez jej terytorium musi, na podstawie odpowiednich przepisów unijnych, posiadać zezwolenie na wywóz produktów mięsnych lub mlecznych do Unii. Te wzory świadectw zawierają ponadto warunek, że kraj pochodzenia produktów mięsnych lub mlecznych musi być ten sam, co kraj wywozu produktów złożonych.

(7)

Powyższe dwa warunki zapewniają, że produkty mięsne i mleczne pochodzące z państw trzecich i użyte do wyrobu produktów złożonych spełniają warunki unijne w odniesieniu do zdrowia ludzi i zwierząt. Warunek, że kraj pochodzenia i kraj wywozu musi być ten sam, nie pozwala jednak na przywóz do Unii ani na przewóz tranzytem przez jej terytorium produktów złożonych wywożonych z państwa trzeciego, ale zawierających produkty mięsne i mleczne pochodzące z Unii.

(8)

Produkty mięsne i mleczne pochodzące z Unii spełniają warunki w odniesieniu do zdrowia ludzi i zwierząt określone w przepisach unijnych. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków zawartych we wzorach świadectw określonych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012, aby umożliwić użycie produktów mięsnych i mlecznych pochodzących z Unii do wyrobu produktów złożonych w państwach trzecich posiadających zezwolenie na wywóz produktów złożonych do Unii.

(9)

Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi (4) stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii niektórych produktów mięsnych, które spełniają warunki co do pochodzenia i obróbki określone w załączniku II do tej decyzji. W załączniku tym określone są zasady niespecyficznego procesu obróbki (obróbka A), któremu muszą być poddane przywożone produkty, jeśli pochodzą z państw trzecich, w których status zdrowia zwierząt nie stanowi ryzyka dla statusu zdrowia zwierząt w Unii. Jako że produkty te mogą być bezpośrednio przywożone do Unii, wskazana jest zmiana warunków zawartych we wzorach świadectw określonych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012, aby zezwolić na użycie produktów mięsnych do wyrobu produktów złożonych w państwach trzecich posiadających zezwolenie na wywóz produktów złożonych do Unii, pod warunkiem zapewnienia przez państwo trzecie, z którego wywozi się produkty złożone, że te produkty mięsne spełniają przewidziane w przepisach unijnych wymogi dotyczące zdrowia i ich pochodzenia oraz że państwo to samo posiada zezwolenie na wywóz tych samych produktów mięsnych na tych samych warunkach.

(10)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (5) stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz surowego mleka i produktów mlecznych z państw trzecich lub części ich terytoriów wymienionych w kolumnie A załącznika I do tego rozporządzenia. Rozporządzenie (UE) nr 605/2010 stanowi również, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek niektórych produktów mlecznych z państw trzecich lub części ich terytoriów wolnych od zagrożenia pryszczycą, wymienionych w kolumnie B załącznika I do tego rozporządzenia, pod warunkiem że takie produkty poddane zostały pasteryzacji lub wyprodukowane zostały z surowego mleka poddanego procesowi pasteryzacji obejmującej jedną obróbkę cieplną, jak określono w tym rozporządzeniu. Jako że te produkty mleczne mogą być bezpośrednio przywożone do Unii, wskazana jest zmiana warunków zawartych we wzorach świadectw określonych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012, aby zezwolić na użycie takich produktów mlecznych do wyrobu produktów złożonych w państwach trzecich posiadających zezwolenie na wywóz produktów złożonych do Unii, pod warunkiem zapewnienia przez państwo trzecie, z którego wywozi się produkty złożone, że te produkty mleczne spełniają przewidziane w przepisach unijnych wymogi dotyczące zdrowia i ich pochodzenia oraz że państwo to samo posiada zezwolenie na wywóz tych samych produktów mlecznych na tych samych warunkach.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 28/2012.

(12)

W celu uniknięcia zakłóceń w handlu należy dopuścić w okresie przejściowym użycie świadectw wydanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 28/2012 przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2012 r. przesyłki produktów złożonych opatrzone świadectwami wydanymi przed dniem 1 października 2012 r., zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 28/2012 przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane do Unii.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

(5)  Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Wzór świadectwa zdrowia do celów przywozu do Unii Europejskiej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK II

Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów tranzytu przez Unię Europejską lub przechowywania na jej terytorium produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Image

Image

Image

Image


Top