EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0952

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2014 z dnia 4 września 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do dotyczącego Malezji wpisu, znajdującego się w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptaków oraz w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu drobiu, jednodniowych piskląt, jaj wylęgowych, mięsa drobiu i ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz jaj Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 273, 13.9.2014, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/952/oj

13.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 952/2014

z dnia 4 września 2014 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do dotyczącego Malezji wpisu, znajdującego się w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptaków oraz w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu drobiu, jednodniowych piskląt, jaj wylęgowych, mięsa drobiu i ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz jaj

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 3 i 4, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (3), w szczególności jej art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 25, art. 26 ust. 2 i art. 28 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 (4) stanowi, że przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium towarów objętych zakresem stosowania tego rozporządzenia jest dozwolony jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wymienionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 798/2008 określa również wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych dla odnośnych towarów. Wymogi te uwzględniają, czy wymagane są szczególne warunki w związku ze statusem tych państw trzecich, terytoriów, stref lub grup w odniesieniu do chorób. Część 2 załącznika I do tego rozporządzenia określa takie szczególne warunki, a także wzory świadectw weterynaryjnych, które muszą towarzyszyć przywozowi tych towarów.

(3)

Malezja jest wymieniona w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z którego dozwolony jest przywóz produktów jajecznych i jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ale tylko z regionu Półwyspu Malajskiego (Zachodniej Malezji) (MY-1). Zawarty w tym załączniku wpis dotyczący tego państwa trzeciego wskazuje jednak, że przywóz z tego regionu jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest obecnie ograniczony ze względu na zdrowie publiczne w związku z faktem, że odpowiedni program zwalczania Salmonelli nie został jeszcze zatwierdzony przez UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 oraz z powodu szczególnego warunku dotyczącego ograniczeń związanych z ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

(4)

Zgodnie z najnowszymi danymi przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) na temat występowania HPAI u zwierząt Malezja jest wolna od tej choroby od ponad dwóch lat. Właściwe jest zatem zniesienie ograniczeń dotyczących zdrowia zwierząt przy przywozie jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do HPAI oraz odpowiednie zaktualizowanie wpisu dotyczącego Malezji zawartego w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Niemniej jednak przywóz jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi powinien być w dalszym ciągu zakazany ze względu na pozostałe ograniczenia związane z brakiem programu zwalczania Salmonelli zatwierdzonego przez Unię.

(5)

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 określono również warunki, wedle których ustala się, czy dane państwo trzecie, terytorium, strefę lub grupę należy uważać za wolne od rzekomego pomoru drobiu. Jeden z warunków przewiduje, że przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających certyfikację przez urzędowego lekarza weterynarii nie mogą być przeprowadzane żadne szczepienia przeciwko tej chorobie przy użyciu szczepionek, które nie spełniają kryteriów odnoszących się do uznanych szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu określonych w załączniku VI do tego rozporządzenia, chyba że spełnione zostały dodatkowe wymagania dotyczące zdrowia określone w załączniku VII do tego rozporządzenia. Wzory świadectw weterynaryjnych BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP i SRA określone w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wymagają certyfikacji zgodności oraz podania informacji na temat stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, w tym nazwy i typu szczepionki oraz daty szczepienia. Należy zmienić obecny format tych wzorów, aby umożliwić wygodniejszy zapis informacji w formacie tabelarycznym.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 798/2008 zezwala na przywóz do Unii mięsa ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi pochodzącego z „zarejestrowanych zamkniętych gospodarstw” w Republice Południowej Afryki, jeżeli spełnione są szczególne warunki określone w załączniku I do tego rozporządzenia. Jak pokazuje doświadczenie, konieczne jest jednak sprecyzowanie wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych dla tego towaru, w szczególności w odniesieniu do występowania wirusów nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAI) w gospodarstwach prowadzących chów ptaków bezgrzebieniowych i drobiu. Należy zatem odpowiednio zmienić szczególny warunek „H” i wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi (RAT), które są określone w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 798/2008 określa alternatywne warunki certyfikacji w odniesieniu do przywozu z Kanady jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych pochodzących z gospodarstw znajdujących się poza obszarami objętymi urzędowymi ograniczeniami z powodu LPAI, na podstawie gwarancji otrzymanych od danego państwa trzeciego i umowy weterynaryjnej (5) zawartej z tym państwem. Należy jednak ustanowić wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych przy przywozie jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych ze wszystkich państw trzecich, z których taki przywóz jest dozwolony, aby dostosować je do wymogów stosowanych na terytorium Unii w przypadku wystąpienia ogniska LPAI, w tym wymogu objęcia ograniczeniami weterynaryjnymi obszaru w promieniu co najmniej 1 km od ogniska LPAI. Te zmienione wymogi dotyczące LPAI należy także zastosować w odniesieniu do przywozu wszystkich towarów pochodzących od żywego drobiu i żywych ptaków bezgrzebieniowych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 798/2008, ze wszystkich państw trzecich, z których taki przywóz jest dozwolony. W częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 należy zatem skreślić szczególny warunek wskazany jako „L” i zmienić odpowiednio wzory świadectw weterynaryjnych BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP i SRA.

(8)

W rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 ustanowiono wymogi w zakresie zwalczania Salmonelli w różnych populacjach drobiu w Unii. Zgodnie z tymi wymogami wpisanie do wykazów przewidzianych w prawodawstwie unijnym lub zachowanie w tych wykazach – dla odpowiednich gatunków lub kategorii – państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą dokonywać przywozu drobiu lub jaj wylęgowych objętych wspomnianym rozporządzeniem, uzależnione jest od przedłożenia Komisji przez dane państwo trzecie programu zwalczania Salmonelli dającego gwarancje równoważne gwarancjom zawartym w krajowych programach zwalczania Salmonelli w państwach członkowskich. Odpowiednie gwarancje i informacje na ich temat są zawarte także we właściwych wzorach świadectw weterynaryjnych dla tych towarów określonych w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Ze względów praktycznych należy zmienić sposób wskazania i poświadczania tych gwarancji we wzorach świadectw weterynaryjnych BPP, DOC, HEP i SRP określonych w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, aby umożliwić stosowanie formatu tabelarycznego.

(9)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 517/2011 (6) uchylono rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 (7). W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 należy zatem zmienić odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1168/2006, tak aby odnosiły się do rozporządzenia (UE) nr 517/2011.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 (8) ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, które obowiązują podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, oraz definicje stosowane do celów tych przepisów. W pkt 1.12 załącznika I do tego rozporządzenia określona jest definicja „narządów wewnętrznych”, które obejmują ptasie żołądki mięśniowe.

(11)

Oprócz tego decyzja Komisji 2007/240/WE (9) ustanawia standardowe wzory świadectw weterynaryjnych wymaganych do przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Unii, jak również świadectw tranzytowych przez terytorium Unii dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Noty wyjaśniające określone w załączniku I do tej decyzji stanowią, że przy wypełnianiu pozycji I.19 wzorów świadectw weterynaryjnych należy stosować kody Systemu Zharmonizowanego (HS) zgodnie z Systemem Zharmonizowanym Światowej Organizacji Celnej. W tym systemie drobiowe żołądki mięśniowe stanowią żołądki zwierząt, które pozostają zaklasyfikowane do kodu HS 05.04 nawet wówczas, gdy są jadalne.

(12)

Część I pkt I.19 wzoru świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiu (POU) określonego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 zawiera odniesienie do not do HS do pozycji 02.07 i 02.08. Aby uwzględnić certyfikację dotyczącą ptasich żołądków drobiowych, do not tych należy dodać kod HS 05.04.

(13)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2012 (10) zezwala Danii na stosowanie specjalnych gwarancji dotyczących salmonelli określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do jaj przeznaczonych do wysyłki do tego państwa członkowskiego. Należy w związku z tym zmienić wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj (E) określony w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, aby uwzględnić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 427/2012. We wspomnianym wzorze świadectwa weterynaryjnego należy ponadto zastąpić odesłanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 (11), które zostało uchylone, odesłaniem do części VI załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (12).

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(15)

Należy wyznaczyć rozsądny okres przejściowy poprzedzający termin obowiązkowego stosowania zmienionych wzorów świadectw weterynaryjnych, aby umożliwić państwom członkowskim i branży dostosowanie się do nowych wymogów określonych w zmienionych wzorach świadectw weterynaryjnych.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 798/2008

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki przejściowe

W okresie przejściowym do dnia 14 marca 2015 r. wprowadzanie do Unii przesyłek towarów objętych rozporządzeniem (WE) nr 798/2008, którym towarzyszy świadectwo weterynaryjne wypełnione zgodnie z odpowiednimi wzorami świadectw weterynaryjnych BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT i E określonymi w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, w wersji sprzed zmian wprowadzonych na mocy art. 1 niniejszego rozporządzenia, pozostaje dozwolone, jeżeli weterynaryjne świadectwo zdrowia zostało podpisane przed dniem 14 stycznia 2015 r.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.

(3)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych, oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(5)  Decyzja Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 (Dz.U. L 138 z 26.5.2011, s. 45).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 (Dz.U. L 211 z 1.8.2006, s. 4).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(9)  Decyzja Komisji 2007/240/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 37).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie rozszerzenia specjalnych gwarancji dotyczących salmonelli określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na jaja przeznaczone dla Danii (Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 8).

(11)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

część 1 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6 B

7

8

9

AL – Albania

AL-0

Cały kraj

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentyna

AR-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australia

AU-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazylia

BR-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Stany:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Stany:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal i stany:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Białoruś

BY-0

Cały kraj

EP i E (oba »tylko tranzyt przez terytorium Litwy«)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Chiny

CN-0

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Prowincja Szantung

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grenlandia

GL-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Całe terytorium Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

IL – Izrael (6)

IL-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

S4

IN – Indie

IN-0

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandia

IS-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Republika Korei

KR-0

Cały kraj

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD – Republika Mołdawii

MD-0

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME – Czarnogóra

ME-0

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malezja

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Półwysep Malajski (Zachodnia Malezja)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

MK – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (4)

MK-0 (4)

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksyk

MX-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17.5.2013

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nowa Kaledonia

NC-0

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nowa Zelandia

NZ-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – St Pierre i Miquelon

PM-0

Całe terytorium

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0 (5)

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rosja

RU-0

Cały kraj

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

Cały kraj

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tajlandia

TH-0

Cały kraj

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4

TN – Tunezja

TN-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turcja

TR-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

UA – Ukraina

UA-0

Cały kraj

E, EP, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

US – Stany Zjednoczone

US-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Republika Południowej Afryki

ZA-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

P2,H

9.4.2011

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Cały kraj

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji „Szczególne warunki” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

szczególny warunek „H” otrzymuje brzmienie:

„ »H«

:

Przedstawiono gwarancje, że mięso ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczone do spożycia przez ludzi (RAT) uzyskano z ptaków bezgrzebieniowych pochodzących z zarejestrowanego zamkniętego gospodarstwa prowadzącego chów ptaków bezgrzebieniowych zatwierdzonego przez właściwy organ danego państwa trzeciego. W przypadku wystąpienia ogniska HPAI na terytorium państwa trzeciego na przywóz takiego mięsa można zezwolić, jeżeli uzyskano je z ptaków bezgrzebieniowych pochodzących z zarejestrowanego zamkniętego gospodarstwa prowadzącego chów ptaków bezgrzebieniowych wolnego od LPAI oraz HPAI i jeżeli w promieniu 100 km wokół tego gospodarstwa, w tym w odpowiednich przypadkach na terytorium sąsiedniego państwa, od co najmniej 24 ostatnich miesięcy nie wystąpiło ognisko LPAI ani HPAI oraz jeżeli nie istnieje powiązanie epidemiologiczne z gospodarstwem prowadzącym chów ptaków bezgrzebieniowych lub drobiu, w którym w ciągu co najmniej 24 ostatnich miesięcy występowała LPAI lub HPAI.”;

(ii)

skreśla się szczególny warunek „L”;

b)

wzory świadectw weterynaryjnych BPP, BPR, DOC, DOR, HEP oraz HER otrzymują brzmienie:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla drobiu rozpłodowego lub produkcyjnego z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonych do celów rozpłodowych lub produkcyjnych (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jednodniowych piskląt niepochodzących od ptaków bezgrzebieniowych (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jednodniowych piskląt ptaków bezgrzebieniowych (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj wylęgowych drobiu z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj wylęgowych ptaków bezgrzebieniowych (HER)

Image Image Image Image Image

c)

wzory świadectw weterynaryjnych SRP, SRA oraz POU otrzymują brzmienie:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla drobiu rzeźnego i drobiu przeznaczonego do odnowy populacji ptaków łownych z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla rzeźnych ptaków bezgrzebieniowych (SRA)

Image

Image

Image

Image

Image

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiu (POU)

Image Image Image Image

d)

wzór świadectwa weterynaryjnego RAT otrzymuje brzmienie:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi (RAT)

Image Image Image Image Image

e)

wzór świadectwa weterynaryjnego E otrzymuje brzmienie:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj (E)

Image Image Image


(1)  Towary, w tym transportowane na pełnym morzu, wyprodukowane przed tą datą, mogą być przywożone do Unii w okresie 90 dni od tej daty.

(2)  Jedynie towary wyprodukowane po tej dacie mogą być przywożone do Unii.

(3)  Zgodnie z umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132).

(4)  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy, który w żaden sposób nie przesądza o ostatecznej nazwie tego państwa, która zostanie uzgodniona po zakończeniu negocjacji w tej sprawie, toczących się obecnie na forum Narodów Zjednoczonych.

(5)  Z wyjątkiem Kosowa w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

(6)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.”;


Top