EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0433

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja skodyfikowana)

OJ L 104, 21.4.2007, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 926–931 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 181 - 185

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/433/oj

21.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 433/2007

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 32/82 z dnia 7 stycznia 1982 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować.

(2)

Artykuł 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 określa ogólne zasady przyznawania refundacji eksportowych oraz kryteria ustalania ich wysokości.

(3)

Ze względu na sytuację rynkową we Wspólnocie oraz zasięg sprzedaży niektórych produktów w sektorze wołowiny i cielęciny, które mogą być przedmiotem zakupów interwencyjnych, należy określić warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych dla tych produktów, jeśli są one przeznaczone do niektórych krajów trzecich w celu redukcji zakupów interwencyjnych.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty spełniające specjalne warunki określone w niniejszym rozporządzeniu podlegają specjalnym refundacjom eksportowym.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do mięsa świeżego lub mrożonego, w formie tusz, półtusz, kompensowanych ćwierci, ćwierci przednich i ćwierci tylnych eksportowanych do niektórych krajów trzecich.

3.   W przypadkach, kiedy przedkładane jest mięso w tuszach lub nierozdzielonych ćwierciach tylnych z wątrobą i/lub nerkami, ciężar tuszy zostanie zmniejszony o:

a)

5 kg za wątrobę i nerki razem;

b)

4,5 kg za wątrobę;

c)

0,5 kg za nerki.

Artykuł 2

1.   Aby otrzymać specjalną refundację eksportową, należy przedstawić zaświadczenie, że wywiezione produkty pochodzą z dorosłego bydła męskiego.

2.   Zaświadczenie określone w ust. 1 jest składane w formie świadectwa, którego wzór przedstawiony jest w załączniku I, i jest wydawane na wniosek danej strony przez agencję interwencyjną lub inny organ władzy wyznaczony w tym celu przez państwo członkowskie, w którym nastąpił ubój zwierząt.

Świadectwo to jest okazywane organom celnym podczas dopełniania celnych formalności wywozowych i jest wysyłane kanałami administracyjnymi do agencji odpowiedzialnej za wypłatę refundacji po dopełnieniu wspomnianych formalności. Formalności te są załatwiane w państwie członkowskim, w którym nastąpił ubój zwierząt.

Artykuł 3

Państwa członkowskie określają warunki kontroli produktów oraz wydania świadectwa, o którym mowa w art. 2. Warunki te mogą obejmować wskazanie ilości minimalnej.

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że nie doszło do zamiany produktów w czasie od kontroli produktów do opuszczenia przez nie geograficznego obszaru Wspólnoty lub ich dostarczenia do punktów docelowych, o których mowa w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (4). Środki te obejmują identyfikację każdego produktu za pomocą nieusuwalnego znaku lub indywidualnej pieczęci na każdej ćwierci. Ubój i identyfikacja odbywa się w rzeźni wskazanej przez zainteresowaną stronę we wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

W przypadku gdy tusze lub półtusze są rozkładane na ćwierci przednie i tylne poza terenem rzeźni, organ, określony w art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, może zastąpić świadectwa, o których mowa w art. 2, dotyczące tusz lub półtusz świadectwami dotyczącymi ćwierci, pod warunkiem, że wszystkie inne wymogi związane z wydaniem świadectwa zostały spełnione.

Artykuł 4

Rozporządzenie (EWG) nr 32/82 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. WE L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11).

(3)  Patrz: załącznik II.

(4)  Dz.U. WE L 102 z 17.4.1999, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Image


ZAŁĄCZNIK II

Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 32/82

(Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 752/82

(Dz.U. L 86 z 1.4.1982, str. 50)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2304/82

(Dz.U. L 246 z 21.8.1982, str. 9)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 631/85

(Dz.U. L 72 z 13.3.1985, str. 24)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2688/85

(Dz.U. L 255 z 26.9.1985, str. 11)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3169/87

(Dz.U. L 301 z 24.10.1987, str. 21)

Wyłącznie art. 1 ust. 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2326/97

(Dz.U. L 323 z 26.11.1997, str. 1)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2000

(Dz.U. L 89 z 1.4.2000, str. 3)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006

(Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11)

Wyłącznie art. 1


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 32/82

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ustępy 1 i 2

Artykuł 1 ustępy 1 i 2

Artykuł 1 ustęp 3 część wstępna

Artykuł 1 ustęp 3 część wstępna

Artykuł 1 ustęp 3 tiret pierwsze

Artykuł 1 ustęp 3 litera a)

Artykuł 1 ustęp 3 tiret drugie

Artykuł 1 ustęp 3 litera b)

Artykuł 1 ustęp 3 tiret trzecie

Artykuł 1 ustęp 3 litera c)

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy, zdanie drugie i trzecie

Artykuł 2 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III


Top