Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0936

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 936/2013 z dnia 12 września 2013 r. ustanawiające na 2013 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 271, 11.10.2013, p. 1–284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/936/oj

11.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 936/2013

z dnia 12 września 2013 r.

ustanawiające na 2013 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 wymaga się od państw członkowskich przeprowadzania wspólnotowego badania produkcji przemysłowej.

(2)

Badanie produkcji przemysłowej musi opierać się na wykazie produktów określającym produkcję przemysłową podlegającą badaniu.

(3)

Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zbliżenie między danymi statystycznymi dotyczącymi produkcji a danymi statystycznymi w dziedzinie handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

(4)

Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, zwany „wykazem Prodcom”, jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny do porównywania danych między państwami członkowskimi.

(5)

Wykaz Prodcom wymaga uaktualnienia; należy zatem ustanowić wykaz na 2013 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz Prodcom na 2013 r. określony jest w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Prodcom

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2013

(HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

NACE: 07.10

Górnictwo rud żelaza

CPA: 07.10.10

Rudy żelaza

07.10.10.00

Rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

CPA: 07.29.11

Rudy i koncentraty miedzi

07.29.11.00

Rudy i koncentraty miedzi

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Rudy i koncentraty niklu

07.29.12.00

Rudy i koncentraty niklu

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Rudy i koncentraty glinu

07.29.13.00

Rudy i koncentraty glinu

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

07.29.14.00

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

07.29.15.00

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.00

Rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia na potrzeby budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

CPA: 08.11.11

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.11.33

Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Marmur i trawertyn tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o gęstości względnej ≥ 2,5

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.12.33

Granit surowy lub wstępnie obrobiony

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Granit tylko pocięty na prostokątne (w tym kwadratowe) bloki lub płyty

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Piaskowiec

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfir, bazalt, kwarcyty i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, surowe, wstępnie obrobione lub tylko pocięte (z wyłączeniem wapiennych kamieni pomnikowych lub budowlanych o gęstości względnej ≥ 2,5, granitu i piaskowca)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Wapień i gips

08.11.20.30

Gips i anhydryt

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Topnik wapniowy, wapień i pozostałe kamienie wapienne w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu (z wyłączeniem kruszywa tłucznia wapiennego i kamieni wapiennych wymiarowych)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.30.10

Kreda

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit niekalcynowany ani niespiekany, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty (z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego, dolomitu aglomerowanego i dolomitu pokruszonego lub rozłupanego stosowanego jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka torów kolejowych

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Łupek

08.11.40.00

Łupek surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty w prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

CPA: 08.12.11

Piaski naturalne

08.12.11.50

Piaski krzemionkowe (piaski kwarcowe lub przemysłowe)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Piaski budowlane takie jak piaski ilaste, piaski kaolinitowe, piaski feldspatyczne, (z wyłączeniem piasków krzemionkowych i piasków metalonośnych)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

08.12.12.10

Żwir, otoczaki, w rodzaju stosowanych jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka torów kolejowych lub inne kruszywo; gruby żwir i krzemień

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Tłuczeń kamienny w rodzaju stosowanych jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka torów kolejowych lub inne kruszywo (z wyłączeniem żwiru, otoczaków, żwiru grubego i krzemienia)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Granulki, odłamki i proszek, z marmuru

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Granulki, odłamki i proszek z trawertynu, ekausyny, granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca i pozostałych kamieni pomnikowych

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

08.12.13.00

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Pozostałe gliny kaolinowe (gliny garncarskie i plastyczne)

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe

08.12.22.10

Bentonit

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Glina ogniotrwała

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Łupki i gliny pospolite, do celów budowlanych (z wyłączeniem bentonitu, gliny ogniotrwałej, iłów porowatych, kaolinu i glin kaolinowych); andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

CPA: 08.91.11

Naturalne fosforany wapnia lub glinu-wapnia

08.91.11.00

Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia oraz kreda fosforanowa

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

08.91.12.00

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana (włączając siarkę odzyskaną)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

08.91.19.00

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Wydobywanie soli

CPA: 08.93.10

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

08.93.10.00

Sól (włączając sól denaturowaną, lecz z wyłączeniem soli do spożycia) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

CPA: 08.99.10

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

08.99.10.00

Naturalny bitum i naturalny asfalt; asfaltyty i skały asfaltowe

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

08.99.21.00

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

08.99.22.00

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Pozostałe minerały

08.99.29.00

Pozostałe minerały

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

CPA: 10.11.11

Mięso z bydła świeże lub schłodzone

10.11.11.40

Świeże lub schłodzone tusze, półtusze i ćwierci, z kośćmi, z wołowiny i cielęciny

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Świeże lub schłodzone kawałki wołowiny i cielęciny

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Mięso ze świń świeże lub schłodzone

10.11.12.30

Świeże lub schłodzone tusze i półtusze ze świń (włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Świeże lub schłodzone szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń (włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Świeże lub schłodzone mięso ze świń (włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego, z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

10.11.13.00

Tusze, półtusze i kawałki, z jagniąt lub z owiec, świeże lub schłodzone

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

10.11.14.00

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.15.00

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20.00

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Mięso z bydła zamrożone

10.11.31.00

Zamrożone tusze, półtusze, ćwierci i kawałki wołowiny i cielęciny

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Mięso ze świń zamrożone

10.11.32.30

Zamrożone tusze i półtusze ze świń

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Zamrożone szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Mięso ze świń zamrożone (z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Mięso z owiec zamrożone

10.11.33.00

Zamrożone tusze, półtusze i kawałki mięsa z owiec i jagniąt

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Mięso z kóz zamrożone

10.11.34.00

Mięso z kóz zamrożone

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.35.00

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.39.10

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Świeże, schłodzone lub zamrożone jadalne mięso i podroby (w tym mięso i podroby z królików, zajęcy i pozostałej zwierzyny łownej; z wyłączeniem żabich udek oraz mięsa i podrobów z drobiu, bydła, zwierząt koniowatych, świń, owiec i kóz)

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.41.00

Wełna potna, niezgrzebna ani nieczesana (włączając wełnę praną z drugiej strzyży, z wyłączeniem wełny strzyżonej)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.42.00

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych (z wyjątkiem powiązanych z HS 4101 90)

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43.00

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.44.00

Skórki z owiec i jagniąt

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.45.00

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt, ale niegarbowane, świeże lub konserwowane

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50.40

Tłuszcz ze świń, niezawierający chudego mięsa; świeży; schłodzony; zamrożony; solony; w solance lub wędzony (z wyłączeniem wytapianego)

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Smalec i pozostały tłuszcz ze świń, wytapiany

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, surowe lub wytapiane

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60.30

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich); całe lub w kawałkach

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Odpady zwierzęce nienadające się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem ryb, jelit, pęcherzy i żołądków)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

CPA: 10.12.10

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

10.12.10.10

Kurczęta całe, świeże lub schłodzone

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Indyki całe, świeże lub schłodzone

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Gęsi, kaczki i perliczki całe, świeże lub schłodzone

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Wątróbki z gęsi lub kaczek otłuszczone, świeże lub schłodzone

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Kawałki kurczaków, świeże lub schłodzone

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Kawałki indyków, świeże lub schłodzone

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Kawałki gęsi, kaczek i perliczek, świeże lub schłodzone

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Mięso z drobiu zamrożone

10.12.20.13

Kurczęta całe, zamrożone

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Indyki całe, zamrożone

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Gęsi, kaczki i perliczki, całe, zamrożone

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Kawałki kurczaków, zamrożone

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Kawałki indyków, zamrożone

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Kawałki kaczek, gęsi i perliczek, zamrożone

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Wątróbki z drobiu, zamrożone

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Tłuszcz z drobiu

10.12.30.00

Tłuszcze z drobiu

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Podroby jadalne z drobiu

10.12.40.20 z

Podroby z drobiu, świeże lub schłodzone (z wyłączeniem otłuszczonych wątróbek z gęsi lub kaczek)

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Podroby z drobiu (z wyłączeniem wątróbek) zamrożone

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.50.00

Skóry ptasie preparowane, z piórami lub puchem, pierze itp.

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu

CPA: 10.13.11

Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

10.13.11.20

Szynki, łopatki i ich kawałki ze świń, z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Boczek i jego kawałki ze świń, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone (włączając bekony, boki trzyćwierciowe lub środki, przodki, schaby i ich kawałki, z wyłączeniem szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi, boczku i jego kawałków)

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone

10.13.12.00

Wołowina i cielęcina, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła); jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

10.13.13.00

Mięso, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów (z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła, solonego, w solance, suszonego lub wędzonego)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.14.30 z

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem kiełbas z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów

10.13.15.05 z

Wątróbki gęsie lub kacze przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz gotowych posiłków i dań)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Wątróbki z innych zwierząt przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz gotowych posiłków i dań)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Mięso lub podroby z indyków przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Pozostałe mięso z drobiu przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Mięso ze świń przetworzone lub zakonserwowane: szynki i ich kawałki (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Mięso ze świń przetworzone lub zakonserwowane: łopatki i ich kawałki (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Mięso, podroby i mieszanki ze świń domowych, przetworzone lub zakonserwowane, włącznie z mieszankami zawierającymi mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów i tłuszcze dowolnego rodzaju (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Pozostałe mięso, podroby i mieszanki ze świń przetworzone lub zakonserwowane, łącznie z mieszankami (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Mięso lub podroby z bydła przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, włącznie z przetworami z krwi (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

10.13.16.00

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych

10.13.91.00

Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych

 

 

I

 

NACE: 10.20

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

CPA: 10.20.11

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

10.20.11.00

Świeże lub schłodzone filety rybne i pozostałe mięso z ryb bez ości

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone

10.20.12.00

Świeże lub schłodzone wątróbki z ryb, ikra i mlecz

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ryby zamrożone

10.20.13.30

Ryby morskie, całe, zamrożone

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Ryby słodkowodne, całe, zamrożone

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Filety rybne zamrożone

10.20.14.00

Filety rybne zamrożone

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.15.00

Zamrożone mięso rybie bez ości (z wyłączeniem filetów)

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

10.20.16.00

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.21.00

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne

10.20.22.00

Mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne; wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ryby suszone, nawet solone lub w solance

10.20.23.50

Ryby suszone, nawet solone; ryby solone, ale niesuszone; ryby w solance (z wyłączeniem filetów, wędzonych, głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ryby wędzone, włączając filety

10.20.24.25

Wędzony łosoś pacyficzny, atlantycki i głowacica (w tym filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Wędzone śledzie (w tym filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Wędzone ryby (z wyłączeniem śledzi, łososia pacyficznego, atlantyckiego i głowacicy), w tym filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

10.20.25.10 z

Łosoś przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Sardynki, sardynele i brisling lub szproty, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tuńczyki, latający bonito i pelamida, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Makrele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Sardele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Filety rybne w bułce tartej lub panierce, włączając paluszki rybne (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Pozostałe ryby przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem ryb całych lub w kawałkach oraz gotowych posiłków i dań)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kawior i namiastki kawioru

10.20.26.30

Kawior (ikra jesiotra)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Namiastki kawioru

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Skorupiaki zamrożone

10.20.31.00

Zamrożone skorupiaki, zamrożone mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

10.20.32.00

Mięczaki (przegrzebki, małże, mątwy, kałamarnice i ośmiornice) zamrożone, suszone, wędzone, solone lub w solance

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .51 + .59 + .71 + .91 + .99) + .59(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

10.20.33.00 *

Pozostałe bezkręgowce wodne (wenus pozbawiona skorupy, meduzy itp.) zamrożone, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi, zamrożone, suszone, wędzone, solone lub w solance

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

10.20.34.00 z

Przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne (z wyłączeniem schłodzonych, zamrożonych, suszonych, solonych lub w solance, skorupiaków, w skorupkach, gotowanych na parze lub w wodzie) (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

10.20.41.00

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

10.20.42.00

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb (włączając odpadki rybne; z wyłączeniem fiszbin i frędzli, koralu i podobnych materiałów, skorup i kości sepii, nieobrobionych lub wstępnie przygotowanych/gąbek naturalnych)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

Rybie głowy, ogony i pęcherze pławne, pozostałe jadalne odpadki rybne: suszone, solone lub w solance, wędzone

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

CPA: 10.31.11

Ziemniaki zamrożone

10.31.11.10

Ziemniaki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone, z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

10.31.12.00

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

10.31.13.00

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.31.14.30 ¤

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, w postaci mąki, mączki lub płatków (z wyłączeniem zamrożonych, chipsów oraz zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, włączając chipsy (z wyłączeniem zamrożonych, suszonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym, w postaci mąki, mączki lub płatków)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Produkcja soków z owoców i warzyw

CPA: 10.32.11

Sok pomidorowy

10.32.11.00

Sok pomidorowy

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Sok pomarańczowy

10.32.12.10

Sok pomarańczowy zamrożony, niezagęszczony

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Sok pomarańczowy niezagęszczony (z wyłączeniem zamrożonego)

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Sok pomarańczowy gdzie indziej niesklasyfikowany

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Sok grejpfrutowy

10.32.13.00

Sok grejpfrutowy

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Sok ananasowy

10.32.14.00

Sok ananasowy

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Sok winogronowy

10.32.15.00

Sok winogronowy (włączając moszcz winogronowy)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Sok jabłkowy

10.32.16.00

Sok jabłkowy

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

10.32.17.00

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Pozostałe soki z owoców i warzyw

10.32.19.10

Niezagęszczony sok z dowolnego pojedynczego owocu cytrusowego (z wyłączeniem pomarańczowego i grejpfrutowego)

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Niezagęszczony sok z dowolnego pojedynczego owocu lub warzywa, niefermentowany i niezawierający dodatku alkoholu (z wyłączeniem soku pomarańczowego, grejpfrutowego, ananasowego, pomidorowego, winogronowego i jabłkowego)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Soki z owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

CPA: 10.39.11

Warzywa zamrożone

10.39.11.00

Zamrożone warzywa i mieszanki warzyw, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie (z wyłączeniem ziemniaków)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Warzywa zakonserwowane tymczasowo

10.39.12.00

Warzywa zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Warzywa suszone, włączając grzyby

10.39.13.30

Cebule suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Grzyby i trufle, suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Warzywa suszone (z wyłączeniem ziemniaków, cebuli, grzybów i trufli) oraz mieszanki warzyw, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.15.00 z

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.16.00 z

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.17.10 z

Pomidory zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz pomidorów zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Przecier pomidorowy i pasta, niezagęszczone

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz grzybów i trufli suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Warzywa zamrożone i mieszanki warzyw (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw, mrożonych warzyw i mieszanek warzyw niepoddanych obróbce cieplnej lub ugotowanych na parze lub w wodzie, lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kapusta kwaszona zakonserwowana (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz kapusty suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej octem lub kwasem octowym)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Szparagi zakonserwowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz szparagów suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliwki przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz oliwek suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Kukurydza cukrowa przetworzona lub zakonserwowana (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz kukurydzy cukrowej suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej octem lub kwasem octowym)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Warzywa i mieszanki warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw, mrożonych warzyw i mieszanek warzyw)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

10.39.18.00

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

10.39.21.00

Owoce i orzechy niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

10.39.22.30

Dżemy, marmolady, galaretki, przeciery i pasty, z owoców cytrusowych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej (z wyłączeniem przetworów homogenizowanych)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Dżemy, marmolady, galaretki owocowe, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej (z wyłączeniem otrzymywanych z owoców cytrusowych oraz przetworów homogenizowanych)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

10.39.23.30

Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakonserwowane (włączając masło z orzeszków ziemnych, z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym, zamrożonych, przecierów i past)

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Orzechy (inne niż orzeszki ziemne) i pozostałe nasiona, i ich mieszanki, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem konserwowanych octem lub kwasem octowym, cukrem, zamrożonych, przecierów i past)

2008[.19(.11 + .13 + .19 + .91 + .93 + .95 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

10.39.24.10

Skórki owoców cytrusowych lub melonów, świeże, zamrożone, suszone lub tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Pozostałe owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się do bezpośredniego spożycia

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane

10.39.25.10

Winogrona suszone

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Owoce suszone (z wyłączeniem bananów, daktyli, fig, ananasów, avocado, guawy, mango, smaczeliny, owoców cytrusowych, i winogron); mieszanki orzechów lub owoców suszonych

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Owoce przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem müsli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne

10.39.30.00

Produkty uboczne i odpady roślinne do karmienia zwierząt, gdzie indziej niesklasyfikowane

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

10.39.91.00

Gotowanie i pozostałe usługi (zagęszczanie itp.) związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

 

 

I

 

NACE: 10.41

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

CPA: 10.41.11

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

10.41.11.00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy (z wyłączeniem emulgowanych, zmieszanych lub przetworzonych w inny sposób)

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

10.41.12.00

Tłuszcze, oleje i ich frakcje z ryb lub ze ssaków morskich (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.19.00

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce oraz ich frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Olej sojowy surowy

10.41.21.00

Olej sojowy surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22.00

Olej z orzeszków ziemnych surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Oliwa z oliwek surowa

10.41.23.10

Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje (z wyłączeniem modyfikowanej chemicznie)

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, surowe (włącznie z mieszaninami tych olejów z oliwą z pierwszego tłoczenia, rafinowane) (z wyłączeniem oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów modyfikowanych chemicznie)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Olej słonecznikowy surowy

10.41.24.00

Surowy olej słonecznikowy i olej szafranowy oraz ich frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Olej z nasion bawełny surowy

10.41.25.00

Surowy olej z nasion bawełny i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.26.00

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Olej palmowy surowy

10.41.27.00

Olej palmowy surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Olej kokosowy surowy

10.41.28.00

Olej kokosowy (z kopry) surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.29.00

Pozostałe surowe oleje roślinne (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Linters bawełniany

10.41.30.00

Linters bawełniany

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

10.41.41.30

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji oleju sojowego

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów z nasion słonecznika

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów z nasion rzepaku lub rzepiku

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (w tym z nasion bawełny, lnu, orzecha kokosowego, kopry, orzechów palmowych lub ich jąder; z wyłączeniem nasion soi, słonecznika, rzepaku i rzepiku)

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

10.41.42.00

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych (z wyłączeniem gorczycy)

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.00

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.00

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.10

Oliwa i jej frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek (włącznie z mieszaninami tych olejów i ich frakcji z oliwą z pierwszego tłoczenia) (z wyłączeniem olejów surowych, oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów modyfikowanych chemicznie)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.00

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.00

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56.00

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.00

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.00

Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.00

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone

10.41.60.30

Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, ale dalej nieprzetworzone (włączając rafinowane)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie; reestryfikowane lub elaidynizowane, ale dalej nieprzetworzone (włączając rafinowane)

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

10.41.71.00

Woski roślinne (włączając rafinowane) (z wyłączeniem triglicerydów)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

10.41.72.00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

CPA: 10.42.10

Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

10.42.10.30

Margaryna i produkty do smarowania, o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu (z wyłączeniem margaryny płynnej)

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Pozostałe jadalne produkty z tłuszczów i olejów, włączając płynną margarynę

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

CPA: 10.51.11

Mleko płynne przetworzone

10.51.11.33

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

10.51.12.10

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Mleko odtłuszczone w proszku

10.51.21.30

Mleko odtłuszczone w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Mleko odtłuszczone w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Mleko pełne w proszku

10.51.22.30

Mleko pełne w proszku lub śmietana w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Mleko pełne w proszku lub śmietana w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

10.51.30.30

Masło o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Masło o zawartości tłuszczu przekraczającej 85 % masy i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka (z wyłączeniem produktów mleczarskich do smarowania, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % masy)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % masy

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sery i twarogi

10.51.40.30

Ser niedojrzewający lub niekonserwowany (świeży) (włączając ser serwatkowy i twaróg)

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Ser tarty, proszkowany, z przerostami niebieskiej pleśni i pozostałe sery nieprzetworzone (z wyłączeniem sera świeżego, sera serwatkowego i twarogu)

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Ser przetworzony (ser topiony) (z wyłączeniem tartego lub sproszkowanego)

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

10.51.51.04

Mleko skondensowane, niesłodzone

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Mleko skondensowane, słodzone

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

10.51.52.41

Mleko zsiadłe, śmietana, jogurt i inne sfermentowane produkty mleczne

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Jogurt lub zakwaszone mleko, w płynie, aromatyzowane (mleko zsiadłe, śmietana, jogurt i pozostałe sfermentowane produkty aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao)

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Maślanka w proszku

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Maślanka

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazeina

10.51.53.00

Kazeina i kazeiniany

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoza i syrop laktozowy

10.51.54.00

Laktoza i syrop laktozowy (włączając chemicznie czystą laktozę)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Serwatka

10.51.55.30

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w postaci cieczy lub pasty, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane

10.51.56.00

Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, gdzie indziej niesklasyfikowane

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Produkcja lodów

CPA: 10.52.10

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

10.52.10.00

Lody i pozostałe lody jadalne (włączając sorbety, lizaki) (z wyłączeniem mieszanek i składników do lodów)

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

CPA: 10.61.11

Ryż łuskany

10.61.11.00

Ryż łuskany (brązowy)

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany

10.61.12.30

Ryż częściowo lub całkowicie mielony (bielony) (włączając ryż camolino)

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Ryż łamany (włączając ryż wzbogacony, parzony)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

10.61.21.00

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Mąka z pozostałych zbóż

10.61.22.00

Mąki ze zbóż (z wyłączeniem pszenicy lub mąki żytnio-pszennej)

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Mąka i mączka z suszonych części roślin

10.61.23.00

Mąka i mączka z suszonego grochu, fasoli, soczewicy, sago, manioku, maranty, salepu, topinamburu, słodkich ziemniaków lub podobnych korzeni i bulw; mąka, mączka, proszek z jadalnych owoców i orzechów

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

10.61.24.00

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania chleba, ciastek, ciasta, chleba chrupkiego, herbatników, gofrów, wafli, sucharków, tostów z chleba i podobnych wyrobów tostowych oraz pozostałych wyrobów piekarniczych

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Kasze i mączki z pszenicy

10.61.31.33

Kasze i mączki z pszenicy durum

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i z orkisza

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.61.32.30

Kasze i mączki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, jęczmienia i pozostałych zbóż (z wyłączeniem z pszenicy)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Granulki z pszenicy

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Granulki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, jęczmienia i pozostałych zbóż (z wyłączeniem pszenicy)

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

10.61.33.33

Ziarna zbóż (z wyłączeniem ryżu), miażdżone, płatkowane, łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Zarodki zbóż (z wyłączeniem ryżu), całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Preparaty typu müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Pozostałe przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Ziarna zbóż (z wyłączeniem kukurydzy), gotowane wstępnie lub inaczej przygotowane

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

10.61.40.10

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki kukurydzy

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki ryżu

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż (z wyłączeniem kukurydzy, ryżu, pszenicy)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

CPA: 10.62.11

Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

10.62.11.11

Skrobia pszenna

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Skrobia kukurydziana

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Skrobia ziemniaczana

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Skrobie z ryżu, manioku, maranty i z rdzenia sagowca (z wyłączeniem skrobi z pszenicy, kukurydzy i ziemniaków)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulina

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Gluten pszenny (z wyłączeniem glutenu pszennego przyrządzanego do stosowania jako klej lub jako substancja do satynowania lub pokrywania w przemyśle włókienniczym)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (włączając skrobie estryfikowane lub eteryfikowane, rozpuszczalne, żelatynizowane lub pęczniejące, skrobie dialdehydowe, poddane działaniu formaldehydu lub epichlorohydryny)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

10.62.12.00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.62.13.10

Glukoza i syrop glukozowy (z wyłączeniem zawierających substancje aromatyzujące lub barwiące)

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fruktoza chemicznie czysta w postaci stałej; fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % fruktozy; izoglukoza, z wyłączeniem zawierającej dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy (z wyłączeniem zawierających dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Pozostałe cukry (włączając cukier inwertowany) gdzie indziej niesklasyfikowane

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Olej kukurydziany

10.62.14.30

Olej kukurydziany surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Olej kukurydziany rafinowany i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowane chemicznie)

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

10.62.20.00

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

CPA: 10.71.11

Pieczywo świeże

10.71.11.00

Pieczywo świeże zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu (z wyłączeniem pieczywa zawierającego dodatek miodu, jajek, sera lub owoców)

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże

10.71.12.00

Ciasta i ciastka, produkty cukiernicze; pozostałe wyroby piekarnicze z dodatkiem środka słodzącego

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

CPA: 10.72.11

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

10.72.11.30

Chleb chrupki

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

10.72.12.30

Piernik z dodatkiem imbiru i podobne wyroby

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Słodkie herbatniki; gofry i wafle, całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Słodkie herbatniki (włączając podwójne herbatniki z nadzieniem; z wyłączeniem całkowicie lub częściowo pokrytych lub powleczonych czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Gofry i wafle, o zawartości wody przekraczającej 10 % masy gotowego wyrobu (z wyłączeniem rożków do lodów, podwójnych gofrów z nadzieniem, innych podobnych wyrobów)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Wafle i gofry (włączając solone) (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane

10.72.19.10

Mace

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych; wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Herbatniki (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao, herbatników słodkich, gofrów i wafli)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Wyroby piekarnicze bez dodatku środków słodzących (włączając naleśniki, quiche, pizzę; z wyłączeniem kanapek, chleba chrupkiego, gofrów, wafli, sucharków, wyrobów tostowych, ekstrudowanych lub ekspandowanych, pikantnych lub solonych)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

CPA: 10.73.11

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

10.73.11.30

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, zawierające jaja (z wyłączeniem nadziewanych lub przygotowanych inaczej)

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Makarony niepoddane obróbce cieplnej (z wyłączeniem zawierających jaja, nadziewanych lub przygotowanych inaczej)

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Produkcja cukru

CPA: 10.81.11

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

10.81.11.00

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

10.81.12.30

Cukier biały z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, rafinowany, w postaci stałej

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany, w postaci stałej (z wyłączeniem cukru białego)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

10.81.13.00

Cukier trzcinowy lub buraczany, z dodatkiem środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasa

10.81.14.30

Melasy trzcinowe

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru (z wyłączeniem melas trzcinowych)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

10.81.20.00

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru (włączając szumowiny defekacyjne i pozostałości z prasy filtracyjnej)

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

CPA: 10.82.11

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

10.82.11.00

Miazga kakaowa (z wyłączeniem zawierającej dodatek cukru lub innego środka słodzącego)

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

10.82.12.00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Proszek kakaowy niesłodzony

10.82.13.00

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Proszek kakaowy słodzony

10.82.14.00

Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

10.82.21.30

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg, zawierające 18 % lub więcej masy masła kakaowego

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Okruchy czekolady mlecznej zawierające 18 % lub więcej masy masła kakaowego, w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Polewa czekoladowa smakowa zawierająca 18 % lub więcej masy masła kakaowego, w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Przetwory spożywcze, zawierające mniej niż 18 % masy masła kakaowego i w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg (z wyłączeniem polewy czekoladowej, okruchów czekolady mlecznej)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

10.82.22.33

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z nadzieniem w środku (włącznie z nadzieniem kremowym, likierem lub pastą owocową; z wyłączeniem herbatników czekoladowych)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów (z wyłączeniem nadziewanej i herbatników czekoladowych)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach (z wyłączeniem nadziewanej, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów, herbatników czekoladowych)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Czekoladki (włącznie z pralinkami), zawierające alkohol (z wyłączeniem czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Czekoladki (z wyłączeniem zawierających alkohol, czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Wyroby czekoladowe nadziewane (z wyłączeniem czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Wyroby czekoladowe (z wyłączeniem nadziewanych, czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao (włączając nugat czekoladowy) (z wyłączeniem białej czekolady)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Wyroby czekoladowe do smarowania

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Wyroby spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem pasty kakaowej, masła kakaowego, proszku kakaowego, bloków, tabliczek, batonów, w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg, do sporządzania napojów, wyrobów czekoladowych do smarowania)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

10.82.23.10

Guma do żucia

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Ciastka, bloki, pałeczki i pastylki z lukrecji, zawierające więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierające innych dodanych substancji

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Biała czekolada

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Pasty cukiernicze w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (włączając marcepan, kremówkę, pasty nugatowe i migdałowe)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastylki od bólu gardła i cukierki od kaszlu, składające się zasadniczo z cukru i substancji aromatyzujących (z wyłączeniem pastylek czy dropsów zawierających substancje aromatyzujące o właściwościach leczniczych)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Wyroby pokryte cukrem (włączając migdały w cukrze)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Wyroby żelowe, galaretki i pasty owocowe, w postaci wyrobów cukierniczych (z wyłączeniem gumy do żucia)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Cukierki z masy gotowanej

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Toffi, karmelki i podobne cukierki

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Wyroby cukiernicze w postaci prasowanych tabletek (włączając cukierki odświeżające oddech)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Wyroby cukiernicze, gdzie indziej niesklasyfikowane

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

10.82.24.00

Odsączone, lukrowane lub kandyzowane owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Przetwórstwo herbaty i kawy

CPA: 10.83.11

Kawa palona i kawa bezkofeinowa

10.83.11.30

Kawa bezkofeinowa, niepalona

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Kawa palona, niepozbawiona kofeiny

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Kawa palona, bezkofeinowa

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy

10.83.12.10

Substytuty kawy zawierające kawę naturalną

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

10.83.13.00

Herbata w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

10.83.14.00

Ekstrakty, esencje i koncentraty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty lub maté

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Produkcja przypraw

CPA: 10.84.11

Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego

10.84.11.30

Ocet winny i jego namiastki

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Ocet i jego namiastki (z wyłączeniem octu winnego)

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Sosy; mieszanki przyprawy; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

10.84.12.10

Sos sojowy

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Mąka i mączka z gorczycy

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Gotowa musztarda

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Sosy i preparaty do nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne (z wyłączeniem sosu sojowego, ketchupu pomidorowego i pozostałych sosów pomidorowych, mąki i mączki, z gorczycy i gotowej musztardy)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Sól spożywcza

10.84.30.00

Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

CPA: 10.85.11

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

10.85.11.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.85.12.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

10.85.13.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

10.85.14.10

Makaron nadziewany mięsem, rybą, serem lub innymi substancjami w dowolnej proporcji, nawet poddany obróbce cieplnej

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Makaron i wyroby z makaronu, nawet suszone, zamrożone (włączając dania gotowe) (z wyłączeniem makaronu niepoddanego obróbce cieplnej, makaronu nadziewanego)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną

10.85.19.00

Pozostałe gotowe posiłki i dania (włączając pizzę zamrożoną)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

CPA: 10.86.10

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

10.86.10.10

Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów z mięsa, przetworów spożywczych na bazie tych wyrobów)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Warzywa homogenizowane (z wyłączeniem zamrożonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, homogenizowane

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane, dla niemowląt lub do celów dietetycznych, pakowane do sprzedaży detalicznej, w pojemnikach nieprzekraczających 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Przetwory spożywcze dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem homogenizowanych złożonych przetworów spożywczych)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

CPA: 10.89.11

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

10.89.11.00

Zupy i buliony i preparaty do nich

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; białka jaj

10.89.12.30

Produkty jajeczne, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane (z wyłączeniem albuminy, w skorupce)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Albumina jaja

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia

10.89.13.34

Drożdże piekarnicze

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Drożdże aktywne (z wyłączeniem piekarniczych)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Drożdże nieaktywne i pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Proszki do pieczenia, gotowe

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

10.89.14.00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.89.19.10

Karmel

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Ekstrakt słodowy

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi itp.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Koncentraty białkowe oraz aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

CPA: 10.91.10

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

10.91.10.10 z

Premiksy do pasz dla zwierząt gospodarskich

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów), gdzie indziej niesklasyfikowane

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

10.91.20.00

Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

CPA: 10.92.10

Gotowa karma dla zwierząt domowych

10.92.10.30

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparaty stosowane do karmienia zwierząt domowych (z wyłączeniem preparatów dla psów lub kotów pakowanych do sprzedaży detalicznej)

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

CPA: 11.01.10

Napoje spirytusowe

11.01.10.20

Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum i inne napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin i gin Geneva (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Wódka czysta o objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Napoje spirytusowe destylowane z owoców (z wyłączeniem likierów, ginu, ginu Geneva, wina z winogron lub wytłoków z winogron (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol))

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Alkohol czysty (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Napoje spirytusowe, likiery oraz pozostałe napoje zawierające alkohol (z wyłączeniem napojów spirytusowych otrzymanych przez destylację wina z winogron, wytłoków z winogron lub owoców, whisky, rumu, tafii, ginu, ginu Geneva, napojów spirytusowych destylowanych z owoców)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Produkcja win gronowych

CPA: 11.02.11

Wina musujące ze świeżych winogron

11.02.11.30

Szampan (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Wino musujące ze świeżych winogron (z wyłączeniem szampana; akcyzy na alkohol)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

11.02.12.11

Białe wino z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Wino i moszcz gronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, w temperaturze 20 °C (z wyłączeniem win musujących)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Wino gatunkowe i moszcz gronowy, z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP), o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. (z wyłączeniem win białych i win musujących)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Wino i moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. (z wyłączeniem win musujących i win z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP))

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Port, Madeira, Sherry i inne o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj.

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Moszcz gronowy (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

CPA: 11.03.10

Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol

11.03.10.00

Napoje fermentowane i ich mieszanki (włączając napoje bezalkoholowe, cydr, perry i miód pitny; z wyłączeniem piwa słodowego, wina gronowego aromatyzowanego roślinami lub substancjami aromatycznymi)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

CPA: 11.04.10

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

11.04.10.00

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Produkcja piwa

CPA: 11.05.10

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

11.05.10.00

Piwo otrzymywane ze słodu (z wyłączeniem piwa bezalkoholowego, piwa o objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj.; akcyzy na alkohol)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 * z¤

Piwo bezalkoholowe i piwo o objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj.

2202 90 10b

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

11.05.20.00

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Produkcja słodu

CPA: 11.06.10

Słód

11.06.10.30

Słód niepalony (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Słód palony (z wyłączeniem akcyzy na alkohol, wyrobów, które zostały poddane dalszemu przetworzeniu, i słodu palonego stanowiącego substytut kawy)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

CPA: 11.07.11

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

11.07.11.30

Wody mineralne i wody gazowane, niesłodzone

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Wody niesłodzone i niearomatyzowane; lód i śnieg (z wyłączeniem wód mineralnych i gazowanych)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Pozostałe napoje bezalkoholowe

11.07.19.30

Wody z dodatkiem cukru, innych substancji słodzących lub aromatyzujących, tj. napoje bezalkoholowe (włączając mineralne i gazowane)

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Napoje bezalkoholowe niezawierające tłuszczu z mleka (z wyłączeniem wód mineralnych gazowanych lub aromatyzowanych, słodzonych lub niesłodzonych)

2202 90 10a

l

S

 

11.07.19.70

Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz z mleka

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Produkcja wyrobów tytoniowych

CPA: 12.00.11

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

12.00.11.30

Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy zawierające wyłącznie namiastki tytoniu (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

12.00.19.30

Tytoń do palenia (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tytoń przetworzony, ekstrakty i esencje, pozostały tytoń homogenizowany lub odtworzony, gdzie indziej niesklasyfikowany

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

CPA: 13.10.10

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.10.00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włączając lanolinę

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.21.00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana

13.10.22.00

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

13.10.23.00

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

13.10.24.00

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włączając czesankę wełnianą)

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bawełna zgrzeblona lub czesana

13.10.25.00

Bawełna zgrzeblona lub czesana

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.26.00

Juta i pozostałe włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.29.00

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.31.00

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.32.00

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.40.10

Przędza jedwabna niepakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nitki wyczeskowej z odpadów jedwabiu)

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.50.10

Przędza z wełny zgrzebnej lub z cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Przędza z wełny czesanej lub z cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych

13.10.61.32 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji tkanin (z wyłączeniem dywanów i pokryć podłogowych)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji dzianin i wyrobów pończoszniczych

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do pozostałych zastosowań (włączając produkcję dywanów i pokryć podłogowych)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji tkanin (z wyłączeniem dywanów i pokryć podłogowych)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji dzianin i wyrobów pończoszniczych

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do pozostałych zastosowań (włączając produkcję dywanów i pokryć podłogowych)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia)

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Nici bawełniane

13.10.62.00

Nici bawełniane do szycia

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Przędza lniana

13.10.71.10

Przędza lniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Przędza lniana, pakowana do sprzedaży detalicznej

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

13.10.72.00

Przędza z włókien roślinnych lub łykowych (z wyłączeniem lnianej); przędza papierowa

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej

13.10.81.10

Przędza wieloskładowa lub kablowana, z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Przędza wieloskładowa lub kablowana, z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia)

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Przędza z włókna ciągłego chemicznego, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia)

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Przędza zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

13.10.82.10

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

13.10.83.20

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych zmieszanych z włóknami odcinkowymi sztucznymi, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych zmieszanych z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych zmieszanych z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych z bawełną, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niesklasyfikowana

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici

13.10.84.10

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.85.10

Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Produkcja tkanin

CPA: 13.20.11

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

13.20.11.00

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.12.30

Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z wełny czesanej lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej; tkaniny z grubej sierści zwierzęcej

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Tkaniny lniane

13.20.13.30

Tkaniny lniane, zawierające 85 % masy lub więcej lnu

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Tkaniny lniane, zawierające mniej niż 85 % masy lnu

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

13.20.14.00

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

13.20.19.00

Tkaniny z konopi, ramii lub pozostałych włókien tekstylnych roślinnych (z wyłączeniem lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych); tkaniny z przędzy papierowej

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Tkaniny bawełniane

13.20.20.14 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do wyrobu odzieży

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do wyrobu bielizny pościelowej i stołowej lub domowych materiałów dekoracyjnych

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do zastosowań przemysłowych lub technicznych (z wyłączeniem gazy, gazy medycznej)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2, do produkcji gazy medycznej, bandaży i opatrunków

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 * z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do wyrobu koszul i bluzek

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, do wyrobu odzieży

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, do wyrobu bielizny pościelowej i stołowej lub domowych materiałów dekoracyjnych

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, do zastosowań przemysłowych lub technicznych

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Tkaniny bawełniane z drelichu, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2 (włączając drelich inny niż niebieski)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do wyrobu pozostałej odzieży

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do wyrobu bielizny pościelowej i stołowej lub domowych materiałów dekoracyjnych

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do zastosowań przemysłowych lub technicznych

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.31.30

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego chemicznego o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z pasków lub tym podobnych (włączając z nylonu, pozostałych poliamidów, poliestrów, włókna wiskozowego)

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego (z wyłączeniem tkanin wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z pasków i tym podobnych)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego (z wyłączeniem tkanin wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.32.10

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem tkanin z przędz o różnych barwach)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, z przędz o różnych barwach

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych z włóknami innymi niż wełna, cienka sierść zwierzęca lub bawełna

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.33.30

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, inne niż z przędz o różnych barwach

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, z przędz o różnych barwach

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny

13.20.41.00

Tkaniny włosowe osnowowe i wątkowe; tkaniny szenilowe (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, materiałów włókienniczych igłowych, taśm tkanych)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.42.00

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.43.00

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe (z wyłączeniem bawełny)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.44.00

Gaza (z wyłączeniem gazy medycznej, taśm tkanych)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów

13.20.45.00

Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych pokryć podłogowych włókienniczych)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

13.20.46.00

Tkaniny z włókien szklanych (włącznie z taśmami tkanymi, watą szklaną)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Wykańczanie wyrobów włókienniczych

CPA: 13.30.11

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.11.10

Usługi w zakresie barwienia włókien

 

 

I

 

13.30.11.21

Usługi w zakresie barwienia przędzy jedwabnej

 

 

I

 

13.30.11.22

Usługi w zakresie barwienia przędzy wełnianej, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej i włosia końskiego

 

 

I

 

13.30.11.23

Usługi w zakresie barwienia przędzy bawełnianej (z wyłączeniem nici do szycia)

 

 

I

 

13.30.11.24

Usługi w zakresie barwienia przędzy lnianej, z juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

 

I

 

13.30.11.25

Usługi w zakresie barwienia nici z włókien ciągłych syntetycznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

 

I

 

13.30.11.26

Usługi w zakresie barwienia nici z włókien ciągłych sztucznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

 

I

 

13.30.11.27

Usługi w zakresie barwienia przędzy z włókien odcinkowych syntetycznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

 

I

 

13.30.11.28

Usługi w zakresie barwienia przędzy z włókien odcinkowych sztucznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.12.10

Usługi w zakresie bielenia tkanin jedwabnych

 

 

I

 

13.30.12.20

Usługi w zakresie bielenia tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego

 

 

I

 

13.30.12.30

Usługi w zakresie bielenia tkanin z bawełny zawierających 85 % masy lub więcej bawełny

 

 

I

 

13.30.12.40

Usługi w zakresie bielenia tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

 

I

 

13.30.12.50

Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

 

 

I

 

13.30.12.60

Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

 

 

I

 

13.30.12.70

Usługi w zakresie bielenia tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

 

I

 

13.30.12.80

Usługi w zakresie bielenia tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

 

I

 

13.30.12.90

Usługi w zakresie bielenia dzianin

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13.10

Usługi w zakresie barwienia tkanin jedwabnych lub z odpadów jedwabiu

 

 

I

 

13.30.13.20

Usługi w zakresie barwienia tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego

 

 

I

 

13.30.13.30

Usługi w zakresie barwienia tkanin z bawełny zawierających 85 % masy lub więcej bawełny

 

 

I

 

13.30.13.40

Usługi w zakresie barwienia tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

 

I

 

13.30.13.50

Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

 

 

I

 

13.30.13.60

Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

 

 

I

 

13.30.13.70

Usługi w zakresie barwienia tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

 

I

 

13.30.13.80

Usługi w zakresie barwienia tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

 

I

 

13.30.13.90

Usługi w zakresie barwienia dzianin oraz włóknin

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.14.10

Usługi w zakresie drukowania tkanin jedwabnych

 

 

I

 

13.30.14.20

Usługi w zakresie drukowania tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego

 

 

I

 

13.30.14.30

Usługi w zakresie drukowania tkanin z bawełny zawierających 85 % masy lub więcej bawełny

 

 

I

 

13.30.14.40

Usługi w zakresie drukowania tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

 

I

 

13.30.14.50

Usługi w zakresie drukowania tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

 

 

I

 

13.30.14.60

Usługi w zakresie drukowania tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

 

 

I

 

13.30.14.70

Usługi w zakresie drukowania tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

 

I

 

13.30.14.80

Usługi w zakresie drukowania tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

 

I

 

13.30.14.90

Usługi w zakresie drukowania dzianin oraz włóknin

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19.10

Usługi wykończalnicze tkanin jedwabnych (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.20

Usługi wykończalnicze tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.30

Usługi wykończalnicze tkanin z bawełny zawierających 85 % masy lub więcej bawełny (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.40

Usługi wykończalnicze tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.50

Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.60

Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.70

Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

 

I

 

13.30.19.80

Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

 

I

 

13.30.19.90

Usługi wykończalnicze dzianin i włóknin (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

 

I

 

13.30.19.95

Usługi wykończalnicze ubrań

 

 

I

 

NACE: 13.91

Produkcja dzianin metrażowych

CPA: 13.91.11

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.11.00

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

13.91.19.10

Dzianiny (z wyłączeniem dzianin włosowych)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Futra sztuczne i artykuły z nich

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży

CPA: 13.92.11

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

13.92.11.30

Koce i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem koców elektrycznych)

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Koce i pledy, z włókien syntetycznych (z wyłączeniem koców elektrycznych)

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej oraz włókien syntetycznych)

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Pościel

13.92.12.30

Bielizna pościelowa z dzianin

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Bielizna pościelowa z bawełny (z wyłączeniem dzianin)

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Bielizna pościelowa z lnu lub ramii (z wyłączeniem dzianin)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Bielizna pościelowa z tkanych materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, lnu i ramii)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Bielizna pościelowa z włóknin z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianin)

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Obrusy i serwety

13.92.13.30

Bielizna stołowa z dzianin

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Bielizna stołowa z bawełny (z wyłączeniem dzianin)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Bielizna stołowa z lnu (z wyłączeniem z dzianin)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Bielizna stołowa z tkanin z włókien chemicznych lub z pozostałych tkanych materiałów włókienniczych lub włóknin (z wyłączeniem bawełny, lnu)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Bielizna stołowa, z włóknin z włókien chemicznych

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

13.92.14.30

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z włóknin z włókien chemicznych

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe

13.92.15.30

Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub łóżkowe, z dzianin

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub łóżkowe, z tkanin

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub łóżkowe, z włóknin

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.

13.92.16.20

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (w tym małym ściegiem, ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

5805

 

S

 

13.92.16.40

Narzuty

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Artykuły wyposażenia wnętrz, włącznie z pokryciami na meble i poduszki, także na fotele samochodowe (z wyłączeniem koców, pledów, bielizny: pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej, firanek i zasłon, lambrekinów i narzut)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej, serwetek i podobnych artykułów włókienniczych, pakowane do sprzedaży detalicznej

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

13.92.21.30

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z bawełny

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z dzianej taśmy polietylenowej lub polipropylenowej

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej (z wyłączeniem dzianych)

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów (z wyłączeniem worków i toreb z bawełny i z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne

13.92.22.10

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne (z wyłączeniem namiotów-przedsionków przyczep kempingowych)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Namioty (włączając namioty-przedsionki przyczep kempingowych)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Żagle

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Materace nadmuchiwane i pozostałe wyposażenie kempingowe (z wyłączeniem namiotów-przedsionków przyczep kempingowych, namiotów, śpiworów)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich

13.92.23.00

Spadochrony i spadochrony wirnikowe (włączając spadochrony sterowane); części i akcesoria do nich

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny

13.92.24.30

Śpiwory

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Artykuły pościelowe wypełnione pierzem lub puchem (włączając kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki) (z wyłączeniem materaców i śpiworów)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Artykuły pościelowe wypełnione innymi materiałami niż pierze lub puch (włączając kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki) (z wyłączeniem materaców i śpiworów)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe

13.92.29.53

Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia, z włóknin

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia (z wyłączeniem z dzianin i z włóknin)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Podpaski higieniczne, tampony i podobne artykuły z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z waty)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z waty)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia z dzianin; kamizelki, pasy ratunkowe oraz pozostałe artykuły gotowe (wyłączając podpaski higieniczne, pieluchy i podobne artykuły)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Produkcja dywanów i chodników

CPA: 13.93.11

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

13.93.11.00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

13.93.12.00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane (z wyłączeniem igłowych i flokowanych)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

13.93.13.00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

13.93.19.30

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu (z wyłączeniem igłowych i flokowanych)

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze (z wyłączeniem węzełkowych, tkanych, igłowych, filcowych)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

CPA: 13.94.11

Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych

13.94.11.30

Szpagat, powróz, linki lub liny, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave, z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych lub z włókien liściowych (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Szpagat do wiązania lub belowania (rolniczy), z sizalu

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Szpagat do wiązania lub belowania (rolniczy), z polietylenu lub polipropylenu

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Powróz, linki lub liny, z polietylenu, polipropylenu, nylonu lub pozostałych poliamidów, lub z poliestrów o masie liniowej większej niż 50 000 decyteksów (5 g/m), lub z pozostałych włókien syntetycznych (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Szpagat z polietylenu lub polipropylenu, z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów o masie liniowej 50 000 decyteksów (5 g/m) lub mniejszej (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Szpagat, powróz, linki i liny, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem juty i pozostałych włókien tekstylnych łykowych, sizalu, manili lub pozostałych włókien liściowych, włókien syntetycznych)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.94.12.33

Sieci rybackie gotowe, ze szpagatu, powrozu, linki lub liny, z włókien chemicznych (z wyłączeniem podbieraków, podrywek)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Sieci rybackie gotowe, z przędzy z włókien chemicznych (z wyłączeniem podbieraków, podrywek)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Siatki wiązane ze szpagatu, linki lub liny, z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem siatek w sztukach produkowanych metodą szydełkową, siatek na włosy, siatek sportowych i sieci rybackich)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Siatki wiązane z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem siatek w sztukach produkowanych metodą szydełkową, siatek na włosy, siatek sportowych, sieci rybackich oraz siatek ze szpagatu, linki lub liny

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Siatki wiązane z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem gotowych sieci rybackich z materiałów włókienniczych chemicznych, pozostałych gotowych siatek z nylonu lub pozostałych poliamidów)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Artykuły ze szpagatu, powrozu, linki lub liny

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

CPA: 13.95.10

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95.10.10

Włókniny o masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Włókniny, powleczone lub pokryte (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

CPA: 13.96.11

Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową

13.96.11.00

Przędza metalizowana, pasek lub tym podobne z chemicznych materiałów włókienniczych, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.12.00

Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, stosowane w strojach, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi

13.96.13.00

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.14.00

Tkaniny impregnowane, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niesklasyfikowane

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

13.96.15.00

Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

13.96.16.20

Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane lub pokryte, nawet z okładziną, zbrojeniem lub osprzętem z innych materiałów

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Knoty, pasy lub taśmy przenośnikowe lub napędowe z materiałów włókienniczych (włączając wzmocnione metalem lub innym materiałem)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstylia i filc, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej)

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.

13.96.17.30

Taśmy tkane inne niż etykietki, odznaki i podobne artykuły

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem haftowanych)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Plecionki w sztukach, frędzle, pompony, ozdobne pasmanterie (z wyłączeniem dzianych)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

CPA: 13.99.11

Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

13.99.11.30

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych lub dzianych)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Koronki wykonane maszynowo, w sztukach, taśmach lub motywach

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Koronki wykonane ręcznie, w sztukach, taśmach lub motywach

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

13.99.12.30

Hafty (bez widocznego podłoża) w sztukach, paskach lub motywach

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Hafty z bawełny, w sztukach, paskach lub motywach

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Hafty z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub motywach (z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża i z bawełny)

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

13.99.13.00

Filc nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany, gdzie indziej niesklasyfikowany

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału

13.99.14.00

Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione resztki włókien

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

13.99.15.00

Przędza rdzeniowa i taśma rdzeniowa i tym podobne, z materiałów włókienniczych chemicznych o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

13.99.16.00

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach (z wyłączeniem haftów)

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.99.19.00

Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Produkcja odzieży skórzanej

CPA: 14.11.10

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

14.11.10.00

Artykuły odzieżowe ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (włączając kurtki i palta) (z wyłączeniem dodatków odzieżowych, nakryć głowy i obuwia)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Produkcja odzieży roboczej

CPA: 14.12.11

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne

14.12.11.20

Komplety, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Marynarki, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne

14.12.12.40

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne

14.12.21.20

Komplety, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne

14.12.22.40

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Pozostała odzież robocza i ochronna

14.12.30.13

Pozostała odzież, męska lub chłopięca, z bawełny lub włókien chemicznych, robocza

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Pozostała odzież, damska lub dziewczęca, z bawełny lub włókien chemicznych, robocza

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

CPA: 14.13.11

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.13.11.10

Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin (z wyłączeniem marynarek, anoraków, wiatrówek i kurtek od wiatru)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin (z wyłączeniem marynarek)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.13.12.30

Marynarki, męskie lub chłopięce, z dzianin

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce, z dzianin

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Spodnie, bryczesy, szorty, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z dzianin

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.13.13.10

Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin (z wyłączeniem żakietów)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin (z wyłączeniem żakietów)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.13.14.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Kostiumy i komplety, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Suknie, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Spodnie, bryczesy, szorty, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

14.13.21.15 * ¤

Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki ¾, peleryny itp., męskie lub chłopięce

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem marynarek, z dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

14.13.22.00 * ¤

Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

14.13.23.00

Marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

14.13.24.42

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z drelichu (z wyłączeniem roboczych)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Spodnie, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych, spodni typu ogrodniczki oraz roboczych

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z tkanin z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych i roboczych)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z bawełny (z wyłączeniem z drelichu oraz z dzianin)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Spodnie, bryczesy, szorty i spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem z wełny, bawełny, z włókien chemicznych oraz z dzianin)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych oraz roboczych)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.13.31.15 * ¤

Palta, płaszcze przeciwdeszczowe itp., damskie lub dziewczęce

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem żakietów, dzianych, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

14.13.32.00 * ¤

Kostiumy i komplety, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem z dzianin)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

14.13.33.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

14.13.34.70

Suknie, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

14.13.35.42

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z drelichu (z wyłączeniem roboczych)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem z drelichu oraz roboczych)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych i roboczych)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem dzianych i roboczych)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem dzianych)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny i dzianin oraz spodni roboczych) oraz szorty, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych)

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Szorty damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Spodnie, bryczesy, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, włókien chemicznych i dzianin)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Produkcja bielizny

CPA: 14.14.11

Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.14.11.00

Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

14.14.12.20

Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie lub chłopięce, z dzianin

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z dzianin

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.14.13.10

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z dzianin, damskie lub dziewczęce

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

14.14.14.20

Majtki i figi, w tym bokserki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

14.14.21.00

Koszule męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce

14.14.22.20

Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Podkoszulki i koszulki, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

14.14.23.00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.14.24.30

Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Podkoszulki i koszulki, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem dzianych)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podkoszulki, koszulki, majtki, figi, w tym bokserki, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Podkoszulki, koszulki, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, włókien chemicznych oraz dzianin)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

14.14.25.30

Biustonosze

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Pasy, paso-majtki i gorsety (w tym body z regulowanymi ramiączkami)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych

14.14.30.00

T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

CPA: 14.19.11

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych

14.19.11.00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin, włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki lub mitenki lub rękawiczki z jednym palcem, odzież wierzchnią (dla dzieci o wysokości nieprzekraczającej 86 cm)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych

14.19.12.10

Dresy z dzianin

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Ubiory narciarskie z dzianin

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce, z dzianin

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce z dzianin

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Pozostała odzież, włączając body z odpowiednim rękawem, z dzianin

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych

14.19.13.00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych

14.19.19.30

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z dzianin

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Dodatki odzieżowe i części do nich, z dzianin (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek, szali, chust, szalików, mantyli i welonów)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

14.19.21.50

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, nie z dzianin (dla dzieci o wzroście nieprzekraczającym 86 cm) włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem podpasek higienicznych i pieluch)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

14.19.22.10

Odzież męska lub chłopięca, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym dresy i stroje do biegania (z wyłączeniem kamizelek, ubiorów narciarskich, odzieży z dzianin)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Odzież damska lub dziewczęca, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym dresy i stroje do biegania (z wyłączeniem kamizelek, ubiorów narciarskich, odzieży z dzianin)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Ubiory narciarskie (z wyłączeniem dzianych)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Stroje kąpielowe, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Stroje kąpielowe, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

14.19.23.10

Chusteczki do nosa

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły (z wyłączeniem artykułów z jedwabiu lub odpadów jedwabiu oraz z dzianin)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Krawaty, muszki, fulary (z wyłączeniem artykułów z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu oraz z dzianin)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Krawaty, muszki, fulary, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem dzianych)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Dodatki odzieżowe z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem szali, chust, szalików, mantyli i welonów, krawatów, muszek i fularów, rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, artykułów z dzianin)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Części odzieży lub dodatków odzieżowych, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek i podwiązek, artykułów z dzianin)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

14.19.31.75

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłączeniem sportowych i ochronnych dla wszystkich zawodów)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Dodatki odzieżowe ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, pasów i bandoletów)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

14.19.32.00

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

14.19.41.30

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, płaty i rury z filcu (włącznie z rurami rozciętymi) (z wyłączeniem modelowanych i z rondami)

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału (z wyłączeniem modelowanych i z rondami, podszyciem lub przybraniem)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy

14.19.42.30

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, płatów lub stożków

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków); siatki na włosy z dowolnego materiału

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

14.19.43.00

Pozostałe nakrycia głowy (z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy, azbestowych nakryć głowy); taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Produkcja wyrobów futrzarskich

CPA: 14.20.10

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

14.20.10.30

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skór futerkowych (z wyłączeniem kapeluszy i pozostałych nakryć głowy)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Artykuły ze skór futerkowych (z wyłączeniem odzieży, dodatków odzieżowych, kapeluszy i pozostałych nakryć głowy)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Produkcja wyrobów pończoszniczych

CPA: 14.31.10

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

14.31.10.33

Rajstopy i trykoty, dziane, z włókien syntetycznych o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Rajstopy i trykoty, dziane, z włókien syntetycznych o masie liniowej nitki pojedynczej 67 decyteksów lub większej

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Rajstopy i trykoty, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem dzianin z włókien syntetycznych)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), z dzianin o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Wyroby pończosznicze i obuwie z dzianin (włączając skarpetki; z wyłączeniem damskich wyrobów pończoszniczych pełnej długości lub do kolan o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów oraz rajstop i trykotów; obuwia z nakładanymi podeszwami)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

CPA: 14.39.10

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

14.39.10.31

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem swetrów i pulowerów zawierających przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub większej na sztukę)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S