EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547)( Tekst mający znaczenie dla EO)G.

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylony przez 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/9


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1547)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/275/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 3 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/496/EWG przewiduje przeprowadzanie przez państwa członkowskie zgodnie z tą dyrektywą kontroli weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt z państw trzecich wprowadzanych na obszar Wspólnoty.

(2)

Dyrektywa 97/78/WE przewiduje prowadzenie kontroli weterynaryjnych niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych roślin wprowadzanych na obszar Wspólnoty z państw trzecich.

(3)

Decyzja Komisji 2002/349/WE z dnia 26 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz produktów poddawanych badaniu w granicznych posterunkach kontroli na mocy dyrektywy Rady 97/78/WE (4) stanowi, że produkty pochodzenia zwierzęcego w niej wymienione mają podlegać kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej zgodnie z dyrektywą 97/78/WE.

(4)

Ponieważ kontrole weterynaryjne w punktach kontroli granicznej są przeprowadzane w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami służb celnych, jako podstawę wyboru partii produktów do kontroli należy w pierwszym rzędzie stosować wykaz produktów odnoszący się do Nomenklatury Scalonej („CN”) przewidzianej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5). Wykazy produktów zamieszczone w decyzji 2002/349/WE należy zatem zastąpić wykazem zamieszczonym w załączniku I do niniejszej decyzji.

(5)

W interesie racjonalności prawodawstwa Wspólnoty stosowne jest, aby wykaz w załączniku I do niniejszej decyzji obejmował również zwierzęta wprowadzane do Wspólnoty z państw trzecich.

(6)

W celu ułatwienia prowadzenia kontroli przez właściwe władze w punktach kontroli granicznej wykaz w załączniku I do niniejszej decyzji powinien zawierać jak najdokładniejsze opisy zwierząt i produktów podlegających kontrolom weterynaryjnym na mocy dyrektywy 97/78/WE. Ponadto w przypadku niektórych kodów CN niniejsza decyzja przewiduje poddanie kontrolom weterynaryjnym jedynie niewielkiej części produktów objętych danym działem lub pozycją. W takich wypadkach w kolumnie 3 załacznika I do niniejszej decyzji powinno znajdować się odniesienie do właściwego kodu CN oraz szczegółowe określenie produktu, który ma podlegać kontrolom weterynaryjnym.

(7)

Decyzja 2002/349/WE stanowi, że złożone produkty spożywcze zawierające jedynie ograniczony procent produktów pochodzenia zwierzęcego nadal podlegają przepisom krajowym.

(8)

Jednak w celu uniknięcia różnic w interpretacji w poszczególnych państwach członkowskich, co prowadziłoby do zakłóceń w handlu oraz do potencjalnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt, należy obecnie ustanowić na szczeblu Wspólnoty zasady dotyczące produktów złożonych, które mogą być wyłączone z zakresu kontroli weterynaryjnych prowadzonych na mocy dyrektywy 97/78/WE.

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (6) zawiera definicje niektórych produktów. W interesie spójności prawodawstwa Wspólnoty właściwe jest, aby w niniejszej decyzji uwzględnić te definicje.

(10)

Istnieją różnice w zakresie ryzyka dla zdrowia zwierząt, związanego z przywozem do Wspólnoty różnych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego. Z uwagi na to niniejsza decyzja powinna stanowić, że wszystkie produkty złożone zawierające produkty mięsne podlegają kontrolom weterynaryjnym, natomiast w odniesieniu do produktów złożonych zawierających inne produkty pochodzenia zwierzęcego należy stosować inne kryteria zgodnie z potrzebą istnienia zasad zharmonizowanych na szczeblu Wspólnoty.

(11)

Niektóre produkty złożone są w trakcie produkcji poddawane procesom zmniejszającym potencjalne ryzyko, jakie stanowią one dla zdrowia zwierząt. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o konieczności poddania danych produktów złożonych kontrolom weterynaryjnym właściwe władze powinny kierować się takimi wyróżniającymi cechami, jak wygląd, stabilność przechowywania i cechy fizyczne.

(12)

W interesie spójności kontroli weterynaryjnych produktów złożonych wprowadzanych do Wspólnoty, prowadzonych w punktach kontroli granicznej, należy również ustanowić wykaz niektórych środków spożywczych i produktów złożonych, które mogą być wyłączone z zakresu kontroli weterynaryjnych przewidzianych dyrektywą 97/78/WE.

(13)

Dla zachowania spójności przepisów prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2002/349/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące zwierząt i produktów podlegających kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej przy ich wprowadzaniu do Wspólnoty zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„produkt złożony”: środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i produkty pochodzenia roślinnego; obejmuje produkty, w przypadku których przetwarzanie produktu pierwotnego jest integralną częścią wytwarzania produktu końcowego;

b)

„produkty mięsne”: produkty zdefiniowane w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

c)

„produkty przetworzone”: produkty przetworzone wymienione w pkt 7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

d)

„produkty mleczarskie”: produkty zdefiniowane w pkt 7.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 3

Kontrole weterynaryjne zwierząt i produktów wymienionych w załączniku 1

1.   Zwierzęta i produkty wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji podlegają kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE.

2.   Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla kontroli produktów złożonych, koniecznych dla zapewnienia zgodności z wymogami Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego.

3.   Wstępna selekcja produktów do kontroli weterynaryjnych, dokonana na podstawie odniesienia do Nomenklatury Scalonej w kolumnie 1 załącznika, podlega uściśleniu poprzez odniesienie do konkretnego tekstu lub prawodawstwa w dziedzinie weterynarii, przywołanego w kolumnie 3.

Artykuł 4

Produkty złożone podlegające kontrolom weterynaryjnym

Kontrolom weterynaryjnym podlegają następujące produkty złożone:

a)

produkty złożone zawierające przetworzone produkty mięsne;

b)

produkty złożone, w przypadku których ponad połowę składu produktu stanowi jakikolwiek przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego inny niż przetworzony produkt mięsny;

c)

produkty złożone niezawierające przetworzonych produktów mięsnych i w przypadku których przetworzony produkt mleczny stanowi mniej niż połowę składu, o ile produkt końcowy nie spełnia wymogów określonych w art. 6.

Artykuł 5

Świadectwa dołączane do produktów złożonych podlegających kontrolom weterynaryjnym

Do wspomnianych powyżej produktów złożonych zawierających przetworzone produkty mięsne dołącza się przy ich wprowadzaniu do Wspólnoty odpowiednie świadectwo dotyczące produktów mięsnych, określone w prawodawstwie Wspólnoty, niezależnie od zawartości jakichkolwiek innych produktów zwierzęcych.

Do produktów złożonych, o których mowa w art. 4 lit. b) i c), zawierających przetworzone produkty mleczne, dołącza się przy ich wprowadzaniu do Wspólnoty odpowiednie świadectwo, określone w prawodawstwie Wspólnoty.

Do produktów złożonych zawierających wyłącznie przetworzone produkty rybołówstwa lub produkty z jaj pochodzenia zwierzęcego dołącza się przy ich wprowadzaniu do Wspólnoty odpowiednie świadectwo określone w prawodawstwie Wspólnoty lub, o ile świadectwo takie nie jest wymagane, dokument handlowy.

Artykuł 6

Odstępstwo dla niektórych złożonych produktów i środków spożywczych

1.   W drodze odstępstwa od art. 3, kontrolom weterynaryjnym nie podlegają następujące złożone produkty lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi, niezawierające produktów mięsnych:

a)

produkty złożone, w przypadku których mniej niż połowę składu stanowią jakiekolwiek inne produkty przetworzone, pod warunkiem że produkty takie:

i)

mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej lub z pewnością przeszły w toku produkcji pełny proces gotowania lub obróbki termicznej obejmujący całą ich zawartość, w ten sposób, że wszelkie ich surowe składniki uległy denaturacji;

ii)

są wyraźnie oznaczone jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi;

iii)

są zapakowane lub zamknięte szczelnie w czystych pojemnikach;

iv)

są opatrzone dokumentem handlowym i etykietą w języku urzędowym państwa członkowskiego w ten sposób, aby dokument i etykieta zawierały łącznie informację o charakterze, ilości i liczbie opakowań produktów złożonych, kraju pochodzenia, producencie i składnikach;

b)

złożone produkty lub środki spożywcze wymienione w załączniku II.

2.   Jednak wszelkie produkty mleczne zawarte w jakichkolwiek produktach złożonych mogą pochodzić tylko z krajów wymienionych w załączniku I do decyzji Komisji 2004/438/WE (7) i są traktowane zgodnie z przepisami zawartymi w tym załączniku.

Artykuł 7

Uchylenies

Uchyla się decyzję 2002/349/WE.

Artykuł 8

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przypadającego jeden miesiąc po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(4)  Dz.U. L 121 z 8.5.2002, str. 6.

(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 301/2007 (Dz.U. L 81 z 22.3.2007, str. 11).

(6)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(7)  Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 72.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ ZWIERZĄT I PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLOM WETERYNARYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

W niniejszym wykazie wymieniono zwierzęta i produkty zgodnie z nomenklaturą towarów stosowaną we Wspólnocie w celu ułatwienia selekcji partii towarów, które muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej

Uwagi:

1.   Kolumna 1:

W przypadku użycia kodu czterocyfrowego: o ile nie określono inaczej, wszystkie produkty objęte kodem składającym się z tych czterech cyfr lub zaczynającym się od nich muszą zostać przekazane odpowiednim organom w celu kontroli weterynaryjnej,

W wypadku gdy tylko niektóre produkty w ramach danego kodu muszą być poddane kontroli weterynaryjnej, a w ramach kodu nie istnieje żaden wyróżniony poddział w nomenklaturze towarów, wówczas kod jest oznaczony Ex (np. Ex30 02: kontrola weterynaryjna wymagana jedynie dla materiału pozyskanego od zwierząt, a nie dla całej pozycji).

Cyfr umieszczonych w nawiasach w kolumnie 1 nie należy wprowadzać do systemu TRACES ustanowionego decyzją 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (1).

2.   Kolumna 2:

Opisy towarów zgodnie z kolumną opisową załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. Bliższych informacji na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej należy szukać w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony załącznik.

NB: Dalsze informacje na temat produktów objętych poszczególnymi działami i pozycjami zawierają noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej lub noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej dotyczące kodów CN.

3.   Kolumna 3: Ta kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów objętych daną pozycją.

W pewnych przypadkach do urzędowego lekarza weterynarii przesyłane są niektóre żywe zwierzęta (np. gady, płazy, owady, robaki i inne bezkręgowce) lub produkty zwierzęce, dla których nie zostały ustanowione zharmonizowane warunki dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące ich przywóz do Wspólnoty, a zatem nie istnieje zharmonizowane świadectwo przywozowe. Warunki przywozu wszelkich żywych zwierząt nieujętych gdzie indziej są objęte zakresem dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), jednak w odniesieniu do niektórych zwierząt zastosowanie mają przepisy krajowe dotyczące dokumentów, które muszą być dołączane do przesyłek. Urzędowi lekarze weterynarii muszą dokonać badania przesyłek i w uzasadnionych przypadkach wydać wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED), potwierdzające przeprowadzenie kontroli i dopuszczenie zwierząt do swobodnego obrotu.

W niektórych wypadkach dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), pełen zakres obowiązywania prawodawstwa wspólnotowego w odniesieniu do produktów pochodnych lub przetworzonych nie jest dokładnie określony. Kontrolom weterynaryjnym muszą podlegać produkty, które są przetworzone, ale nadal stanowią w istocie surowce hurtowe przeznaczone do dalszego przetwarzania przed sprzedażą konsumentom końcowym.

W odpowiednich przypadkach urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi określić, czy dany produkt pochodny jest przetworzony w takim stopniu, że nie podlega kontroli weterynaryjnej przewidzianej w prawodawstwie Wspólnoty.

TABELA

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmienie opisu produktów w kolumnie 2 należy rozumieć jedynie tylko wskazówkę, natomiast zakres danej pozycji, w kontekście niniejszego załącznika, jest ustalany poprzez zakres kodów CN według ich stanu w chwili przyjmowania niniejszej decyzji.

W przypadku gdy wskazywane są kody ex CN, zakres jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiadającego mu opisu.


Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

Dział 1:   

Żywe zwierzęta

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

Wszystkie

0102

Bydło żywe

Wszystkie

0103

Świnie żywe

Wszystkie

0104 10

Owce żywe

Wszystkie

0104 20

Kozy żywe

Wszystkie

0105

Drób domowy żywy, to znaczy kury z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Wszystkie

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

Wszystkie

Pozycja obejmuje następujące zwierzęta domowe lub dzikie:

A)

Ssaki

1.

Naczelne

2.

Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

3.

Pozostałe (np. renifery, koty, psy, lwy, tygrysy, niedźwiedzie, słonie, wielbłądy, zebry, króliki, zające, jelenie, antylopy, kozice, lisy, norki i inne zwierzęta hodowane na futro)

B)

Gady (w tym węże i żółwie)

C)

Ptaki:

1.

Ptaki drapieżne

2.

Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

3.

Pozostałe (np. kuropatwy, bażanty, przepiórki, słonki, bekasy, gołębie, kuropatwy szkockie, ortolany, dzikie kaczki, dzikie gęsi, drozdy, kosy, skowronki, ziarnojady, sikory, kolibry, pawie, łabędzie i inne ptaki niewymienione w pozycji 0105).

D)

Pozostałe, np. pszczoły (również przewożone w skrzyniach, klatkach lub ulach), inne owady, żaby.

Pozycja 0106 wyklucza zwierzęta trzymane w cyrkach, menażeriach i innych wędrownych grupach organizujących występy z udziałem zwierząt (pozycja 95.08).

0106 11

Naczelne

Wszystkie

0106 12

Wieloryby, delfiny, morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

Wszystkie

0106 19

Pozostałe

Króliki domowe i ssaki inne niż ujęte w pozycjach 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 i 0106 12. Obejmuje psy i koty.

0106 20

Gady (włączając węże i żółwie).

Wszystkie

0106 31

Ptaki: Ptaki drapieżne:

Wszystkie

0106 32

Ptaki: Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

Wszystkie

0106 39

Pozostałe

Obejmuje: ptaki inne niż ujęte w pozycjach 0105, 0106 31 i 0106 32; w tym gołębie.

0106 90 00

Pozostałe

Wszystkie pozostałe żywe zwierzęta nieujęte gdzie indziej, inne niż ssaki, ptaki i gady. Pozycja ta obejmuje żywe żaby, zarówno przeznaczone do hodowania w wiwariach, jak i do zabicia i spożycia przez ludzi.

Dział 2:   

Mięso i podroby jadalne

 

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów w rodzaju opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210, nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b)

jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002);

c)

tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

Wszystkie

0202

Mięso z bydła, zamrożone

Wszystkie

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, chłodzone lub zamrożone

Wszystkie

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub zamrożone.

Z wyłączeniem: materiałów surowych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Obejmuje to kości i inny materiał do produkcji żelatyny lub kolagenu do spożycia przez ludzi.

0208 10

Z królików lub zajęcy

Wszystkie

0208 20 (00)

Żabie udka

Wszystkie

0208 30

Z naczelnych

Wszystkie

0208 40

Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

Wszystkie

0208 50 (00)

Z gadów (włączając z węży i żółwi)

Wszystkie

0208 90

Pozostałe: Z gołębi domowych, z dziczyzny innej niż z królików lub zajęcy

Obejmuje mięso z przepiórek, fok, reniferów lub wszelkich innych gatunków ssaków.

0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Obejmuje zarówno tłuszcz, jak i tłuszcz przetworzony.

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

Wszystkie: Obejmuje mięso, produkty mięsne i kości przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Przetworzone białka zwierzęce, w tym skwarki do spożycia przez ludzi, są objęte tym działem. Obejmuje suszone uszy wieprzowe do spożycia przez ludzi.

Kiełbasy są ujęte w pozycji 1601.

Dział 3:   

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

ssaków objętych pozycją 0106;

b)

mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);

c)

ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301); ani

d)

kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

 

 

Niniejszy dział obejmuje żywe ryby na potrzeby hodowli i rozmnażania, żywe ryby ozdobne oraz żywe ryby lub żywe skorupiaki przywożone w celu spożycia przez ludzi.

 

 

Wszystkie produkty w tej sekcji podlegają kontrolom weterynaryjnym.

0301

Ryby żywe

Wszystkie: w tym pstrągi, węgorze, karpie i wszelkie inne gatunki oraz wszelkie ryby przywożone w celu hodowli lub rozmnażania.

Żywe ryby przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są traktowane na potrzeby kontroli weterynaryjnych tak jak produkty.

Obejmuje ryby ozdobne ujęte w pozycji 0301 10.

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304*

Wszystkie

0302 70

Wątróbki, ikry i mlecze

 

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

Wszystkie:

Obejmuje: łososia pacyficznego, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu; łososia nerkę; pozostałe łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu; pstrąga; łososia atlantyckiego; i wszystkie pozostałe ryby.

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (również rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub

podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie: w tym inne produkty rybołówstwa, takie jak mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków lub innych bezkręgowców wodnych, nadające się do spożycia przez ludzi.

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance;

skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone,

zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie: żywe skorupiaki przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są traktowane na potrzeby kontroli weterynaryjnych tak jak produkty i uważane za produkty.

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance;

bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone,

suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie:

w tym Bonamia Ostreae i Martelia refringens, a także małże i bezkręgowce wodne, które mogły być ugotowane, a następnie schłodzone lub zamrożone.

Żywe mięczaki przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi są traktowane na potrzeby kontroli weterynaryjnych tak jak produkty i uważane za produkty.

Obejmuje to mięso gatunków ślimaków.

0307 60 00

Ślimaki, inne niż ślimaki morskie.

Obejmuje ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia (winniczek), Helix aspersa, Helix lucorum i gatunki z rodziny Achatinidae.

Obejmuje żywe ślimaki przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także mięso ślimaków przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Obejmuje ślimaki lekko podgotowane lub wstępnie przetworzone.

0307 91 00

Bezkręgowce wodne inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże lub schłodzone.

Wszystkie

0307 99 90

Pozostałe: ten kod obejmuje mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

Wszystkie: w tym mączka rybna przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Dział 4:   

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1.

Wyrażenie „mleko” oznacza mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

2.

W pozycji 0405:

a)

określenie „masło” oznacza masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając masło w opakowaniach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka, o zawartości tłuszczu mlecznego 80 % masy lub więcej, jednak nie więcej niż 95 % masy, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy;

b)

wyrażenie „produkty mleczarskie do smarowania” oznacza nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleka jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, o zawartości tłuszczu mleka 39 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy.

3.

Produkty otrzymane przez zagęszczenie serwatki oraz z dodatkiem mleka lub tłuszczu mleka klasyfikuje się jako sery w pozycji 0406, pod warunkiem że posiadają trzy następujące właściwości:

a)

zawartość tłuszczu mleka w suchej masie 5 % masy lub więcej;

b)

zawartość suchej masy, co najmniej 70 % masy, ale nie więcej niż 85 % masy; oraz

c)

są uformowane lub można je formować.

4.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów otrzymywanych z serwatki, zawierających więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza, w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702); lub

b)

albumin (włącznie z koncentratami z dwu lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80 % masy białek serwatki, w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502) lub globulin (pozycja 3504).

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczane ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

Wszystkie rodzaje: mleko obejmuje mleko surowe, pasteryzowane lub poddane obróbce termicznej.

Obejmuje frakcje mleka.

Mleko do karmienia zwierząt jest objęte pozycją 2309.

0402

Mleko i śmietana, zagęszczane lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

Wszystkie rodzaje

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao.

Wszystkie rodzaje:

Obejmuje śmietanę, masło, a także mleko aromatyzowane, galaretowate, mrożone i fermentowane oraz zagęszczone mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Lody są objęte pozycją 2105.

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Wszystkie

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania.

Wszystkie: obejmuje produkty mleczarskie do smarowania.

0406

Ser i twaróg

Wszystkie rodzaje

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane.

Wszystkie: w tym jaja wylęgowe i jaja wolne od specyficznych patogenów (SPF), a także jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Obejmuje „jaja stuletnie”.

Albumina z jaj, nienadająca się do spożycia przez ludzi, jest objęta pozycją 3502.

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego.

Wszystkie: ta pozycja obejmuje produkty z jaj, również poddawanych obróbce termicznej.

Ta pozycja obejmuje całe jaja bez skorupek oraz żółtka jaj wszystkich ptaków. Produkty objęte tą pozycją mogą być świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane (np. walcowate „jaja podłużne”), zamrożone lub inaczej zakonserwowane. Wszystkie te produkty są objęte tą pozycją, również jeśli zawierają dodatek cukru lub innego środka słodzącego, i niezależnie od tego, czy są przeznaczone do spożycia, czy do celów przemysłowych (np. do garbowania).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

a)

oleju z żółtek z jaj (pozycja 1506);

b)

przetworów z jaj, zawierających przyprawy lub inne dodatki (pozycja 2106);

c)

lecytyny (pozycja 2923);

d)

osobnego białka z jaj (albuminy jaj) (pozycja 3502).

0409 00 00

Miód naturalny

Wszystkie

Ta pozycja obejmuje miód wytwarzany przez pszczoły (Apis mellifera) lub inne owady, odwirowany lub w plastrze lub zawierający kawałki plastra, pod warunkiem że nie zawiera dodatku cukru ani innych substancji. Taki miód może być klasyfikowany ze względu na rodzaj rośliny, z której jest wytwarzany, pochodzenie lub kolor.

Pozycja ta nie obejmuje miodu sztucznego oraz mieszanin miodu naturalnego i sztucznego (pozycja 1702).

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Wszystkie

Pozycja ta obejmuje mleczko pszczele i propolis, a także kości oraz innego rodzaju materiał pochodzenia zwierzęcego, przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Pozycja ta obejmuje owady lub jaja owadzie przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Niniejsza pozycja 0410 00 00 obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego odpowiednie do spożycia przez człowieka, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w nomenklaturze scalonej. Obejmuje ona:

a)

jaja żółwie

b)

gniazda salangan („jaskółcze gniazda”).

Pozycja 0410 00 00nie obejmuje krwi zwierzęcej, jadalnej lub nie, płynnej lub suszonej (pozycja 0511 lub 3002).

Dział 5:   

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

Dodatkowe wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do niektórych produktów niniejszego działu są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział VIII (wełna, sierść, szczecina, pióra i ich fragmenty).

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów jadalnych (z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków zwierząt, całych lub w kawałkach, oraz płynnej lub suszonej krwi zwierząt);

b)

skór lub skórek (włącznie ze skórami futerkowymi), z wyjątkiem towarów objętych pozycją 0505 oraz skrawków i odpadków skór lub skórek surowych objętych pozycją 0511 (dział 41 lub 43);

c)

materiałów włókienniczych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem włosia końskiego i odpadków włosia końskiego (sekcja XI); lub

d)

kępek i pęczków z włosia, przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603).

2.

W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za „kość słoniową”.

3.

W całej nomenklaturze wyrażenie „włosie końskie” oznacza włosy z grzywy lub ogona koni lub bydła.

0502 10 00

Szczecina i sierść świń lub dzików; odpadki takiej szczeciny lub sierści.

Nieprzetworzona szczecina oznacza świńską szczecinę, która nie została poddana czyszczeniu fabrycznemu, nie otrzymano jej w wyniku wyprawiania skóry ani nie została poddana przetworzeniu za pomocą innej metody w celu eliminacji czynników chorobotwórczych.

0503 00 00

Włosie końskie oraz odpadki takiego włosia.

Wszelkie włosie objęte tym kodem należy zgłosić właściwym władzom weterynaryjnym. Może być wymagany dowód gatunku, statusu oraz leczenia.

Pozycja 0503 nie obejmuje włosia poddanego przędzeniu lub związanego końcami. Kod ten obejmuje nie tylko nieobrobione włosie końskie, lecz również włosie oczyszczone, barwione, bielone, zwijane lub przygotowane w inny sposób.

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.

Wszystkie: obejmuje żołądki, pęcherze i jelita wołowe, wieprzowe, baranie, kozie lub drobiowe, oczyszczone, solone, suszone lub poddane obróbce termicznej.

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór.

Wszystkie z wyjątkiem przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do prywatnego użytku lub przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

Pozycja 0505 obejmuje produkty nieprzetworzone, a także przetworzone jedynie poprzez oczyszczenie, zdezynfekowanie lub zakonserwowanie, ale nieobrobione w inny sposób ani nieoprawione.

 

 

Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch, pióra surowe lub inne.

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów.

Obejmuje kości do produkcji żelatyny lub kolagen pozyskany z tusz ubitych w celu spożycia przez ludzi, a także mąkę kostną przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział X (kości i produkty z kości itp.).

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do trofeów myśliwskich są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział VII.

Obejmuje trofea myśliwskie poddane obróbce, pochodzące od ptaków i kopytnych, składające się wyłącznie z kości, rogów, kopyt, pazurów, szponów, poroża, zębów, skór i skórek, przywożone z państw trzecich.

Ex05100000

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo, kantarydyna, żółć, nawet suszona.

Gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane.

Wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział XI, Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji pasz, w tym karmy dla zwierząt domowych, oraz wyrobów farmaceutycznych i innych produktów technicznych.

Ten kod obejmuje gruczoły i inne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żółć.

Suszone gruczoły i produkty z nich są objęte pozycją 3501.

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi.

Obejmuje materiał genetyczny (nasienie i zarodki pochodzenia zwierzęcego, np. bydła, owiec, kóz, koni i świń).

Obejmuje również produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z kategorii 1 i 2.

0511 10 00

Nasienie bydlęce

 

0511 91

Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3.

Wszystkie: w tym jaja wylęgowe i martwe zwierzęta. Obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych oraz wyrobów farmaceutycznych i innych produktów technicznych.

0511 99 (10)

Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek.

Wszystkie

0511 99 90

Pozostałe

Wszystkie: zarodki, komórki jajowe, nasienie i materiał genetyczny nieobjęty pozycją 0511 10 oraz z gatunków innych niż bydło są objęte tą pozycją.

Obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych i innych produktów technicznych.

Obejmuje produkty pszczele przeznaczone do wykorzystania w pszczelarstwie.

Obejmuje również martwe zwierzęta z działu I (psy i koty).

Obejmuje materiał, którego zasadnicze cechy charakterystyczne nie zostały zmienione, oraz jadalną krew zwierzęcą niepochodzącą od ryb, przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Dział 12:   

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

 

 

Tylko niektóre produkty pochodzenia roślinnego podlegają kontroli weterynaryjnej.

Ex12130000

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek.

Obejmuje tylko siano i słomę.

Ex12 14 (90)

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane:

Pozostałe.

Obejmuje tylko siano i słomę.

Dział 15:   

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

tłuszczów ze świń lub z drobiu, objętych pozycją 0209;

b)

masła, tłuszczu i oleju kakaowego (pozycja 1804);

c)

jadalnych preparatów zawierających więcej niż 15 % masy produktów objętych pozycją 0405 (generalnie dział 21);

d)

skwarków (pozycja 2301) lub pozostałości objętych pozycjami od 2304 do 2306.

2.

Pozycja 1518 nie obejmuje tłuszczów lub olejów lub ich frakcji, jedynie denaturowanych, które powinny być klasyfikowane do pozycji właściwych dla odpowiednich niedenaturowanych tłuszczów, olejów i ich frakcji.

3.

Sopstoki, osady i szlamy olejowe, pak stearynowy, pak glicerynowy i odpady tłuszczu z wełny objęte są pozycją 1522.

 

 

Wszelkie oleje pochodzenia zwierzęcego.

Dodatkowe wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 zgodnie z poniższym wykazem:

załącznik VII, rozdział IV – tłuszcze wytopione i olej z ryb;

załącznik VIII, rozdział XII – Tłuszcze wytopione z materiałów kategorii 2 do wykorzystania w zakładach tłuszczowych;

załącznik VIII, rozdział XIII – Pochodne tłuszczów.

Pochodne tłuszczów obejmują produkty pierwszego etapu otrzymane z tłuszczów i olejów w stanie czystym, produkowane metodą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VI, rozdział III. Pozycja nie obejmuje pochodnych tłuszczów, mieszanych z innymi materiałami.

1501 00

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503.

Wszystkie rodzaje

1502 00

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503.

Wszystkie

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej.

Wszystkie

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

Oleje z ryb i ssaków morskich.

Różne preparaty jadalne są objęte rozdziałem 21.

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.

Tłuszcze lub oleje nierozłożone oraz ich początkowe frakcje produkowane metodą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VI, rozdział III.

Pozycja nie obejmuje pochodnych tłuszczów, mieszanych z innymi materiałami.

Pozycja 1516 obejmuje tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, które poddano konkretnej obróbce chemicznej w rodzaju opisanej poniżej, ale nie poddano dalszemu przetwarzaniu.

Pozycja obejmuje również frakcje tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych poddane podobnej obróbce.

Uwodornianie (utwardzanie), odbywające się poprzez poddawanie produktów działaniu czystego wodoru w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w obecności katalizatora (zwykle drobno sproszkowanego niklu) powoduje podwyższenie temperatury topnienia tłuszczów i zwiększa twardość olejów poprzez przetworzenie nienasyconych glicerydów w nasycone glicerydy o wyższej temperaturze topnienia.

1516 10

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

Wyłącznie tłuszcze i oleje zwierzęce. Pochodne tłuszczów, mieszane z innymi materiałami, nie są objęte kontrolami weterynaryjnymi.

Dla celów weterynaryjnych, pochodne tłuszczów obejmują produkty pierwszego etapu otrzymane z tłuszczów i olejów zwierzęcych w stanie czystym, produkowane metodą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VI, rozdział III.

Ex15 18 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Wyłącznie tłuszcze i oleje zwierzęce.

Pochodne tłuszczów produkowane metodą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VI, rozdział III.

Pozycja nie obejmuje pochodnych tłuszczów, mieszanych z innymi materiałami.

1518 00 (91)

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516.

Wyłącznie tłuszcze i oleje zwierzęce.

Wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział XIII (dla pochodnych tłuszczów) oraz załącznik VIII rozdział XII dla tłuszczów wytopionych z surowców kategorii 2 do wykorzystania w zakładach tłuszczowych.

1518 00 (95)

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje.

Tłuszcze i przetwory z olejów pochodzenia zwierzęcego

1521 90 (91)

Surowy wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane.

Wosk pszczeli do celów technicznych.

Dodatkowe wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział IX dot. produktów pszczelarskich.

1521 90 (99)

Pozostałe.

Produkty pszczele do celów pszczelarskich.

Dodatkowe wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział IX dot. produktów pszczelarskich. Produkty pszczelarskie inne niż produkty pszczele do celów pszczelarskich należy przedstawiać w ramach kodu 0511 99„Pozostałe”.

Dział 16:   

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych:

1.

Niniejszy dział nie obejmuje mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, przygotowanych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi w dziale 2 lub 3 lub w pozycji 0504.

2.

Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104.

 

 

Ten dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych produktów.

Obejmuje konserwowane mięso w różnych formach.

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane.

Obejmuje konserwowane mięso w różnych formach.

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Wszystkie: obejmuje surimi, białka ryb w formie żelu, również chłodzone lub zamrożone.

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej; ryby całe lub w kawałkach, ale niemielone.

Wszystkie: gotowane lub podgotowane przetwory kulinarne zawierające mięczaki lub ryby.

Obejmuje ryby w konserwach oraz kawior w konserwach w szczelnych pojemnikach.

Produkty rybne mieszane z makaronami są objęte pozycją 1902.

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane.

Wszystkie. Pozycja ta obejmuje ślimaki przetworzone w pełni lub wstępnie przetworzone.

Obejmuje skorupiaki lub inne bezkręgowce wodne w konserwach.

Dział 17:   

Cukry i wyroby cukiernicze

 

Ten dział nie obejmuje cukrów chemicznie czystych, innych niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza.

 

1702 11 00

Laktoza i syrop laktozowy, zawierające 99 % masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę.

 

Dział 19:   

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

Dział ten nie obejmuje przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16), z wyjątkiem przypadków, kiedy przetwory stanowią nadzienie wyrobów objętych pozycją 1902.

 

 

Ten dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Przetwory kulinarne są objęte działami 16 i 21.

Ex19 02

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub

nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi,

ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany.

Obejmuje gotowane lub podgotowane przetwory kulinarne zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

1902 20 (10)

Zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Wszystkie

1902 20 (30)

Zawierające więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia.

Wszystkie

1902 20 (91)

Gotowane

Wszystkie

1902 20 (99)

Pozostałe [pozostałe makarony nadziewane, niegotowane].

Wszystkie

Ex19 05

Wypieki

Obejmuje przetwory zawierające mięso.

Dział 20:   

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

Ten dział nie obejmuje przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16).

Ex20 04

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Ten dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Obejmuje przetwory zawierające mięso.

Ex20 05

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006.

Obejmuje przetwory zawierające mięso.

Dział 21:   

Różne przetwory spożywcze

1.

Ten dział nie obejmuje przetworów spożywczych innych niż produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych ich kombinacji (dział 16).

2.

W pozycji 2104 wyrażenie „złożone przetwory spożywcze homogenizowane” oznacza przetwory złożone z dokładnie homogenizowanej mieszaniny dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa lub owoce, pakowaną do sprzedaży detalicznej jako pożywienie dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników.

 

 

Ten dział obejmuje produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex21 03 (90 90)

Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda.

Pozostałe

Obejmuje przetwory zawierające mięso.

Ex21 04

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane.

Obejmuje przetwory zawierające mięso lub produkty pochodzenia zwierzęcego zgodnie z niniejszą decyzją.

Ex21 05 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao.

Obejmuje przetwory zawierające przetworzone mleko zgodnie z niniejszą decyzją.

Ex21 06

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Obejmuje przetwory zawierające mięso lub produkty pochodzenia zwierzęcego zgodnie z niniejszą decyzją.

Ex21 06 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe.

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego zgodnie z niniejszą decyzją.

2106 90 (10)

Fondue z sera

Wszystkie

2106 90 (98)

Pozostałe

Obejmuje przetwory zawierające mięso lub produkty pochodzenia zwierzęcego zgodnie z niniejszą decyzją.

Dział 23:   

Pozostałości i odpadki przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

Pozycja 2309 obejmuje produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane w wyniku przetwarzania materiałów roślinnych lub zwierzęcych w takim stopniu, że utraciły one podstawowe cechy oryginalnego materiału, przy czym są to produkty inne niż roślinne pozostałości, odpady i produkty uboczne takiego przetwarzania.

2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki.

Obejmuje: przetworzone białko zwierzęce nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Mączka mięsna i kostna, mączka z piór, suszone skwarki, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do przetworzonego białka zwierzęcego są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział II.

Ex23 09

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt.

Obejmuje karmę dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do karmy dla zwierząt domowych i gryzaków dla psów są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział II.

2309 10

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej.

Wszystkie rodzaje

2309 90

Pozostałe

Ta pozycja obejmuje roztwory z ryb lub ssaków morskich, produkty mleczne lub inne węglowodany.

Obejmuje siarę i mleko płynne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi oraz produkty zawierające mleko, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

2309 90 (99)

Pozostałe

Obejmuje produkty z jaj nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi oraz inne przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Produkty przeznaczone do karmienia zwierząt, w tym mieszaniny mączek (np. z kopyt i rogów itp.).

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do produktów z jaj są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział X.

Dział 28:   

Produkty przemyslu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

Ex28 35

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie.

Kontrolom podlegają tylko niektóre fosforany wapnia.

2835 (25)

Wodoroortofosforan wapnia („fosforan diwapnia”).

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do fosforanu diwapnia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział VII.

2835 (26)

Pozostałe fosforany wapnia.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do fosforanu triwapnia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział VIII.

Dział 30:   

produkty farmaceutyczne

 

 

Gotowe produkty medyczne nie są objęte prawodawstwem weterynaryjnym dotyczącym przywozu. Włączone są produkty pośrednie otrzymane z materiału kategorii 3 i przeznaczone do celów technicznych w urządzeniach medycznych, diagnostyce in vitro, odczynnikach laboratoryjnych i kosmetykach.

3001

Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie i zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Obejmuje: wyłącznie materiał pochodzenia zwierzęcego.

Wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002: załącznik VIII rozdział IV – krew i produkty z krwi na potrzeby produktów technicznych, z wyłączeniem surowicy koniowatych, oraz załącznik VIII rozdział XI – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do celów produkcji pasz, w tym karmy dla zwierząt domowych, oraz produktów technicznych, z wyjątkiem produktów pośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2007/2006 (4).

3001 (10)

Gruczoły i pozostałe narządy, suszone, nawet sproszkowane.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

3001 (20 90)

Pozostałe ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ex30 02

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

3002 (10 10)

Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych.

Wyłącznie antysurowice pochodzenia zwierzęcego.

Nie obejmuje spreparowanych produktów medycznych i gotowych dla konsumenta końcowego.

Wymogi dotyczące selekcji w ramach pozycji 3002 są takie same, jak dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002:

Załącznik VII, rozdział III (produkty z krwi);

załącznik VIII, rozdział IV (krew i produkty z krwi na potrzeby produktów technicznych);

załącznik VIII, rozdział V (surowica koniowatych).

3002 (10 99)

Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy: Pozostałe.

Wyłącznie materiał pochodzenia zwierzęcego.

3002 (90 30)

Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego.

 

Ex30 02 (90 50)

Hodowle mikroorganizmów

Czynniki chorobotwórcze i ich hodowle.

Ex30 02 (90 90)

Pozostałe

Czynniki chorobotwórcze i ich hodowle.

Dział 31:   

Nawozy

 

 

Niniejszy dział nie obejmuje krwi zwierzęcej objętej pozycją 0511.

Ex31010000

Nawozy zwierzęce, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego w formie nierozcieńczonej. Obejmuje obornik, natomiast nie obejmuje mieszanin obornika ze środkami chemicznymi oraz nawozów.

Wymogi dotyczące selekcji dotyczące obornika przetworzonego obornika lub produktów z przetworzonego obornika są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział III.

Dział 35:   

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

Ex35 01

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe.

Kazeina przeznaczona do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt.

Wymogi dotyczące selekcji dotyczące mleka, produktów na bazie mleka oraz siary nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002.

Ex35 02

Albuminy (włączając koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin.

Obejmuje produkty pochodne od jaj i pochodne od mleka, przeznaczone lub nieprzeznaczone do spożycia prez ludzi (w tym do celów karmienia zwierząt), jak określono poniżej:

Produkty z jaj i produkty mleczne oraz produkty przetworzone przeznaczone do spożycia przez ludzi – zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, załącznik I.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do produktów z jaj, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział X; wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do mleka, produktów na bazie mleka oraz siary, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział V.

Ex35 03 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych [włączając kwadratowe], nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501.

Żelatyna przeznaczona do spożycia przez ludzi i do wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Żelatyna w ramach pozycji 9602 (puste kapsułki) nie podlega kontrolom weterynaryjnym.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do żelatyny i hydrolizatu białkowego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział VI.

Ex35040000

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany.

Kolagen i hydrolizat białkowy.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do żelatyny i hydrolizatu białkowego są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VII, rozdział VI.

Obejmuje kolagenowe produkty białkowe pochodzące ze skór, skórek i ścięgien zwierząt, łącznie z kośćmi świń, drobiu oraz ościami ryb.

Obejmuje hydrolizat białkowy składający się z polipeptydów, peptydów i aminokwasów oraz ich mieszanek, otrzymanych w wyniku hydrolizy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Obejmuje wszelkie produkty uboczne mleka przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Ex35 07

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Podpuszczka i koncentraty przeznaczone do spożycia przez ludzi.

3507 10 00

Podpuszczka i jej koncentraty.

 

Dział 41:   

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

 

 

Skóry i skórki zwierząt kopytnych i ptaków, wyłącznie objęte pozycjami 4101, 4102, 4103.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do skór i skórek zwierząt kopytnych są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział VI.

4101

Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone, lub dwojone.

Kontrole weterynaryjne obejmują jedynie skóry surowe świeże, chłodzone lub obrobione:

Obejmuje skóry suszone, suche solone, mokre solone lub konserwowane za pomocą procesu innego niż garbowanie.

4102

Skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 lit. c) do niniejszego działu

Dotyczy tylko skór surowych świeżych, chodzonych lub obrobionych.

Obejmuje skóry suszone, suche solone, mokre solone lub konserwowane za pomocą procesu innego niż garbowanie.

4103

Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub 1 c) do niniejszego działu.

Obejmuje tylko skóry surowe świeże, chodzone lub obrobione.

Obejmuje skóry i skórki ptaków i ryb oraz ewentualnie trofea myśliwskie.

Dział 42:   

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

1.

Dział ten nie obejmuje (między innymi) następujących produktów mających znaczenie w kwestiach weterynarii:

a)

sterylnego katgutu chirurgicznego lub podobnych sterylnych materiałów do zszywania (pozycja 3006);

b)

strun, skór do bębnów lub podobnych, lub innych części instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

4205 00 00

Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej.

Obejmuje materiały do produkcji gryzaków dla psów.

Ex42 06

Artykuły z jelit (innych niż z jelit jedwabników), błon, pęcherzy lub ze ścięgien.

Obejmuje rówież materiały do produkcji gryzaków dla psów.

Dział 43:   

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

1.

W całej nomenklaturze scalonej wyrażenie „skóry futerkowe”, inne niż skóry futerkowe surowe objęte pozycją 4301, dotyczy wszystkich zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełną.

2.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

skór ptaków lub części skór ptaków, z ich piórami lub z puchem (pozycja 0505 lub 6701);

b)

skór lub skórek surowych z włosiem lub wełną, objętych działem 41 (patrz: uwaga 1 c) do działu 41).

Ex43 01

Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103.

Wyłącznie z ptaków lub zwierząt kopytnych.

4301 (30 00)

Z jagniąt, takich jak: astrachańskie, szerokoogonowe, karakuły, perskie i podobne, indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami.

Wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do skór i skórek zwierząt kopytnych są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział VI.

4301 (80 80)

Pozostałe

Wyłącznie z ptaków lub zwierząt kopytnych.

4301 (90 00)

Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie.

 

Dział 51:   

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

a)

„Wełna” oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt.

b)

„Cienka sierść zwierzęca” oznacza sierść alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda, jaka, kóz: angorskiej, tybetańskiej, kaszmirskiej lub podobnych (ale nie kóz pospolitych), królika (włącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii lub piżmowca.

c)

„Gruba sierść zwierzęca” oznacza sierść zwierząt niewymienionych wyżej, z wyłączeniem włosia i szczeciny do produkcji szczotek i pędzli (pozycja 0502) oraz włosia końskiego (pozycja 0503).

 

 

Dla pozycji 5101–5103. Dodatkowe wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do wełny, szczeciny, piór i ich części są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział VIII.

Termin „nieprzetworzone” jest stosowany w znaczeniu zdefiniowanym dla poszczególnych produktów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

5101

Wełna, niezgrzebna ani nieczesana.

Wełna nieprzetworzona

5102

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana.

Sierść nieprzetworzona

Ex51 03

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

Wełna nieprzetworzona

5103 (10 10)

Niekarbonizowane wyczesy z wełny

Wełna nieprzetworzona

Dział 95:   

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria

Ex95 08

Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry.

Cyrki i menażerie z żywymi zwierzętami.

9508 10

Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie.

Cyrki i menażerie z żywymi zwierzętami.

Dział 97:   

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Ex97050000

Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dodatkowe wymogi dotyczące selekcji w odniesieniu do trofeów myśliwskich są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział VII.

Wyłączone są trofea myśliwskie ze zwierząt kopytnych lub ptaków, które poddano pełnemu procesowi wypychania, zapewniając ich zachowanie w temperaturze otoczenia, oraz trofea myśliwskie z gatunków innych niż kopytne i ptaki (również przetworzone).


(1)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63.

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54.

(3)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 98.


ZAŁĄCZNIK II

Środki spożywcze niepodlegające kontrolom weterynaryjnym na mocy dyrektywy 97/78/WE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) niniejszej decyzji:

 

Herbatniki

 

Chleb

 

Ciasta i ciastka

 

Czekolada

 

Wyroby cukiernicze (w tym słodycze)

 

Puste kapsułki żelatynowe

 

Preparaty uzupełniające dietę, pakowane z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych, zawierające niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także preparaty zawierające glukozaminę, chondroitynę lub chitozan.

 

Ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne.

 

Oliwki nadziewane rybami.

 

Makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi.

 

Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych, zawierające ekstrakty z mięsa, koncentraty mięsne, tłuszcze zwierzęce bądź oleje, proszki lub ekstrakty z ryb.


Top