Help Print this page 

Document 31968R0260

Title and reference
Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWIS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich
  • In force
OJ L 56, 4.3.1968, p. 8–10 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 37 - 39
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 37 - 39
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 115 - 117
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 136 - 138
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 136 - 138
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 45 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 45 - 47
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 165 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 165 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 12 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/260/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31968R0260Dziennik Urzędowy L 056 , 04/03/1968 P. 0008 - 0010
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 1 Tom 1 P. 0045
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1968(I) P. 0037
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 1 Tom 1 P. 0045
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1968(I) P. 0037
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 01 Tom 1 P. 0115
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 01 Tom 1 P. 0136
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 01 Tom 1 P. 0136


Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWIS) nr 260/68

z dnia 29 lutego 1968 r.

ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich,

uwzgledniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, europejskich szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

konieczne jest ustalenie warunków i procedury, zgodnie z którymi dochody, wynagrodzenia i dodatki urzędników i innych pracowników Wspólnot oraz osób, wobec których również znajduje zastosowanie art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, podlegają opodatkowaniu przewidzianemu we wspomnianym artykule,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 2

Opodatkowaniu podlegają:

- osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego;

- osoby korzystające z rent inwalidzkich, emerytur oraz rent rodzinnych;

- osoby korzystające ze świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakończenia służby, przewidzianego w art. 5 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 [1].

Artykuł 3

1. Podatek jest płatny miesięcznie od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnoty każdej uprawnionej osobie.

2. Środki pieniężne i diety, ryczałtowe bądź w dowolnej innej formie, stanowiące zwrot wydatków poniesionych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, podlegają wyłączeniu z opodatkowania.

3. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają zasiłki i świadczenia o charakterze rodzinnym lub społecznym wymienione poniżej:

a) zasiłki rodzinne:

- zasiłek dla osoby utrzymującej rodzinę,

- zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu,

- zasiłek na cele edukacyjne,

- zasiłek z tytułu narodzin dziecka;

b) świadczenia o charakterze społecznym;

c) świadczenia odszkodowawcze z tytułu choroby zawodowej lub wypadku;

d) wszelke inne płatności, które stanowią zasiłki rodzinne.

Kwota odliczenia powinna być ustalona, w odpowiednim przypadku, z uwzględnieniem przepisów art. 5.

4. Z zastrzeżeniem przepisów art. 5, kwota otrzymana w wyniku zastosowania powyższych postanowień zostanie obniżona o 10 % z tytułu wydatków na cele służbowe i osobiste.

Dodatkowe obniżenie w wysokości dwukrotnej kwoty zasiłku na dziecko pozostające na utrzymaniu jest dokonywane w odniesie- niu do każdego dziecka podatnika pozostającego na jego utrzymaniu, a także dla każdej osoby traktowanej jako dziecko pozostające na utrzymaniu w rozumieniu art. 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

5. Odliczeń od dochodów z tytułu rent i emerytur lub zabezpieczenia społecznego dokonuje się od podstawy opodatkowania.

Artykuł 4

Z zastrzeżeniem przepisów art. 5, podatek zostaje obliczony od podstawy opodatkowania otrzymanej po zastosowaniu przepisów art. 3 i z pominięciem kwot nieprzekraczających 803 franków belgijskich, przy zastosowaniu stopy:

8 % | kwoty pomiędzy | 803 i 14178 FB |

10 % | kwoty pomiędzy | 14179 i 19528 FB |

12,50 % | kwoty pomiędzy | 19529 i 22380 FB |

15 % | kwoty pomiędzy | 22381 i 25413 FB |

17,50 % | kwoty pomiędzy | 25414 i 28265 FB |

20 % | kwoty pomiędzy | 28266 i 31030 FB |

22,50 % | kwoty pomiędzy | 31031 i 33883 FB |

25 % | kwoty pomiędzy | 33884 i 36648 FB |

27,50 % | kwoty pomiędzy | 36649 i 39500 FB |

30 % | kwoty pomiędzy | 39501 i 42265 FB |

32,50 % | kwoty pomiędzy | 42266 i 45118 FB |

35 % | kwoty pomiędzy | 45119 i 47883 FB |

40 % | kwoty pomiędzy | 47884 i 50735 FB |

45 % | kwoty wyższej niż 50735 FB. |

Artykuł 5

W przypadku gdy dochody, wynagrodzenia i dodatki podlegają zmianie przez zastosowanie wskaźnika korygującego:

- na użytek niniejszego przepisu wysokość poszczególnych składników uwzględnionych przy obliczeniu podatku, poza odliczeniami od dochodów z tytułu rent i emerytur lub zabezpieczenia społecznego, obliczana jest poprzez zastosowanie wskaźnika korygującego do wielkości kwoty otrzymanej przed użyciem wszelkich wskaźników;

- kwotę obniżenia, określoną w art. 3 ust. 4, otrzymuje się poprzez zastosowanie wskaźnika koryguącego do kwot obniżeń ustalonych przed skorygowaniem kwoty wynagrodzeń wskaźnikiem korygującym;

- korekcie wskaźnikiem korygującym podlegają dochody wymienione w art. 4.

Artykuł 6

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 i 4:

a) kwoty wypłacane:

- jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,

- z tytułu pracy o szczególnie uciążliwym charakterze,

- z tytułu usług o szczególnym charakterze,

- z tytułu opatentowanych wynalazków,

podlegają opodatkowaniu według stawki, która w miesiącu poprzedzającym miesiąc płatności została zastosowana do najwyższej podlegającej opodatkowaniu kwoty wynagrodzenia urzędnika;

b) płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy podlegają opodatkowaniu, po zastosowaniu zniżek przewidzianych w art. 3 ust. 4, według stawki, która stanowi dwie trzecie proporcji, między:

- kwotą należnego podatku, a

- podstawą opodatkowania ustaloną w art. 3,

występującej w chwili wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

2. Przyjęcie niniejszego rozporządzenia nie może doprowadzić do obniżenia dochodów, wynagrodzeń i wszelkiego rodzaju dodatków wypłacanych przez Wspólnoty do poziomu poniżej minimalnych kosztów utrzymania ustalonych w art. 6 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot.

Artykuł 7

W sytuacji gdy wypłata podlegająca opodatkowaniu dotyczy okresu krótszego niż miesiąc, stawka opodatkowania powinna odpowiadać stawce, według której opodatkowany jest okres miesięczny.

W sytuacji gdy wypłata podlegająca opodatkowaniu dotyczy okresu dłuższego niż jeden miesiąc, podatek należy obliczyć tak jakby płatność była rozłożona równo na miesiące, których dotyczy.

Wypłaty korygujące niezwiązane z miesiącem, w którym dokonywana jest wypłata, podlegają podatkowi, któremu podlegałyby, gdyby zostały wypłacone we właściwym czasie.

Artykuł 8

Podatek pobierany jest w formie potrącenia u źródła. Kwota podatku jest zaokrąglana w dół.

Artykuł 9

Wpływy z tytułu podatków są wykazywane w budżetach Wspólnot jako przychody.

Artykuł 10

Organy zarządzające instytucjami wspólnotowymi współpracują w celu jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Na wniosek Komisji Rada przyjmie wszelkie postanowienia niezbędne dla stosowania niniejszego rozporzadzenia.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie znajduje także zastosowanie w odniesieniu do:

- członków Komisji,

- sędziów, rzeczników generalnych, sekretarzy i ich zastępców w Trybunale Sprawiedliwości,

- członków Komisji Kontroli Obrachunkowej.

Artykuł 12

Niniejsze rozporzadzenie znajduje zastosowanie w odniesieniu do członków władz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, członków personelu Banku i osób, którym Bank wypłaca świadczenia emerytalne, ujętych w kategoriach określonych przez Radę w art. 16 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w odniesieniu do wypłacanych przez Bank dochodów, wynagrodzeń i dodatków oraz emerytur, rent inwalidzkich oraz zasiłków rodzinnych.

Artykuł 13

Świadczenia i płatności, wymienione w art. 13 rozporządzenia nr 32 (EWG), 12 (EURATOM) [2], są zwolnione z opodatkowania.

Artykuł 14

Niniejszym rozporządzenie nr 32 (EWG), 12 (EURATOM) zostaje uchylone.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lutego 1968 r.

W imieniu Rady

M. Couve De Murville

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

[2] Dz.U. 45 z 14.6.1962, str. 1461/62.

--------------------------------------------------

Top