EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0553

Streszczenie wyroku

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 maja 2009 r.
College van burgemeester en wethouders van Rotterdam przeciwko M. E. E. Rijkeboer.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Raad van State - Niderlandy.
Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych - Dyrektywa 95/46/WE - Ochrona życia prywatnego - Usunięcie danych - Prawo dostępu do danych i informacji dotyczących odbiorców danych - Okres wykonywania prawa dostępu.
Sprawa C-553/07.

Sprawa C-553/07

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

przeciwko

M.E.E. Rijkeboer

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State)

„Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych — Dyrektywa 95/46/WE — Ochrona życia prywatnego — Usunięcie danych — Prawo dostępu do danych i informacji dotyczących odbiorców danych — Okres wykonywania prawa dostępu”

Opinia rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera przedstawiona w dniu 22 grudnia 2008 r.   I ‐ 3891

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 maja 2009 r.   I ‐ 3919

Streszczenie wyroku

Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46

(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46, art. 12 lit. a))

Prawo do poszanowania życia prywatnego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych implikuje, że osoba, której dane dotyczą, może upewnić się, iż te dane osobowe są przetwarzane prawidłowo oraz legalnie, to znaczy, w szczególności, że dotyczące jej dane podstawowe są prawidłowe i skierowane do uprawnionych odbiorców. Jak stanowi również motyw 41 dyrektywy, aby móc dokonać koniecznych weryfikacji, osoba, której dane dotyczą, musi mieć możliwość skorzystania z prawa dostępu do dotyczących jej danych, które poddane są przetwarzaniu.

Artykuł 12 lit. a) dyrektywy 95/46 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia prawa dostępu do informacji o odbiorcach lub kategorii odbiorców dotyczących jej danych osobowych oraz treści przekazanych danych nie tylko w odniesieniu do teraźniejszości, lecz również w odniesieniu do przeszłości. Do państw członkowskich należy określenie okresu przechowywania tej informacji oraz odpowiedniego dostępu do tej informacji, który stanowiłby rezultat właściwego wyważenia między, z jednej strony, interesem osoby, której dane dotyczą, w ochronie jej życia prywatnego, w szczególności za pośrednictwem prawa interwencji oraz prawa do wniesienia środka prawnego przewidzianych przez dyrektywę 95/46, a z drugiej strony — obciążeniem, jakie obowiązek przechowywania tej informacji reprezentuje dla administratora danych.

Uregulowanie ograniczające przechowywanie informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych podstawowych oraz treści przekazanych danych do okresu jednego roku i ograniczające odpowiednio dostęp do tej informacji, podczas gdy dane podstawowe są przechowywane znacznie dłużej, nie stanowi rezultatu właściwego wyważenia rozpatrywanych interesów i obowiązków, chyba żeby zostało wykazane, że dłuższe przechowywanie tej informacji stanowiłoby nadmierne obciążenie dla administratora danych. Do sądu krajowego należy dokonanie niezbędnych weryfikacji.

(por. pkt 49, 70; sentencja)

Top