EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0124

Streszczenie wyroku

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r.
Federatie Nederlandse Vakbeweging przeciwko Staat der Nederlanden.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Niderlandy.
Polityka społeczna - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Dyrektywa 93/104/WE - Prawo do płatnego, corocznego urlopu - Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany minimalny wymiar płatnego, corocznego urlopu.
Sprawa C-124/05.

Keywords
Summary

Keywords

Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa Rady 93/104 dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy

(dyrektywa Rady 93/104, art. 7)

Summary

Artykuł 7 dyrektywy 93/104 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, zmienionej dyrektywą 2000/34, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by przepis krajowy zezwalał w trakcie trwania umowy o pracę na zastąpienie dni urlopu corocznego w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, niewykorzystanych w trakcie danego roku, ekwiwalentem pieniężnym w trakcie roku następnego.

W istocie uprawnienie do płatnego corocznego urlopu każdego pracownika należy postrzegać jako szczególnie ważną zasadę wspólnotowego prawa socjalnego, od której nie może być odstępstw i której implementacja przez właściwe władze krajowe może być dokonana tylko w granicach wyraźnie określonych przez samą dyrektywę. Dyrektywa ta w trosce o efektywną ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracownika wprowadza zasadę, zgodnie z którą pracownik normalnie winien mieć zapewniony rzeczywisty wypoczynek, gdyż tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę art. 7 ust. 2 dyrektywy pozwala na zastąpienie corocznego płatnego urlopu ekwiwalentem pieniężnym.

(por. pkt 28, 29, 35 i sentencja)

Top