Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0278

Enterprise Focused Solutions

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 kwietnia 2015 r.
SC Enterprise Focused Solutions SRL przeciwko Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia.
Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dostawy – Specyfikacja techniczna – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Obowiązek przejrzystości – Odwołanie do wyrobu określonej marki – Ocena równoważnego charakteru wyrobu oferowanego przez jednego z oferentów – Zaprzestanie produkcji wyrobu referencyjnego.
Sprawa C-278/14.

Sprawa C‑278/14

SC Enterprise Focused Solutions SRL

przeciwko

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia)

„Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dostawy — Specyfikacja techniczna — Zasady równego traktowania i niedyskryminacji — Obowiązek przejrzystości — Odwołanie do wyrobu określonej marki — Ocena równoważnego charakteru wyrobu oferowanego przez jednego z oferentów — Zaprzestanie produkcji wyrobu referencyjnego”

Streszczenie – wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

 1. Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18 – Zakres stosowania – Wartość zamówienia niższa od progu określonego w dyrektywie – Wyłączenie – Zastosowanie podstawowych i ogólnych zasad traktatu FUE – Przesłanka – Zamówienie posiadające pewne transgraniczne znaczenie – Kryteria oceny

  [dyrektywa 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniona dyrektywą 1251/2011, art. 7 lit. b)]

 2. Pytania prejudycjalne – Właściwość Trybunału – Ustalenie istotnych przepisów prawa Unii

  (art. 267 TFUE)

 3. Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Konieczność dostarczenia Trybunałowi wystarczających wyjaśnień w zakresie stanu faktycznego i prawnego – Zakres obowiązku w dziedzinie zamówień publicznych

  (art. 267 TFUE; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 94)

 4. Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18 – Zakres stosowania – Wartość zamówienia niższa od progu określonego w dyrektywie, lecz mająca niewątpliwe znaczenie transgraniczne – Włączenie – Obowiązek przestrzegania podstawowych i ogólnych zasad traktatu FUE – Zmiana przez instytucję zamawiającą specyfikacji technicznej jednego z elementów zamówienia, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu – Naruszenie zasady równego traktowania i obowiązku przejrzystości

  [dyrektywa 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniona dyrektywą 1251/2011, art. 7 lit. b), art. 23 ust. 8]

 1.  Udzielanie zamówień publicznych, które ze względu na swoją wartość nie są objęte zakresem dyrektywy 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zmienionej rozporządzeniem nr 1251/2011, podlega jednak podstawowym i ogólnym zasadom traktatu FUE, w szczególności zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji z uwagi na przynależność państwową, a także wynikającemu z nich obowiązkowi przejrzystości, o ile dane zamówienie posiada niewątpliwe transgraniczne znaczenie w świetle określonych obiektywnych kryteriów. Takimi obiektywnymi kryteriami mogą być zwłaszcza kwota pewnej wysokości danego zamówienia w związku z miejscem wykonania robót lub także techniczne cechy zamówienia. Sąd krajowy może w ramach swej ogólnej oceny istnienia niewątpliwego znaczenia transgranicznego uwzględnić również skargi wniesione przez podmioty z innych państw członkowskich pod warunkiem stwierdzenia, że są one prawdziwe a nie fikcyjne.

  (por. pkt 16, 20)

 2.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (por. pkt 17)

 3.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (por. pkt 18, 19)

 4.  Artykuł 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zmienionej rozporządzeniem nr 1251/2011, nie ma zastosowania do przetargu, którego wartość nie sięga określonego w tej dyrektywie progu. W ramach przetargu publicznego nieobjętego zakresem tej dyrektywy, lecz mającego niewątpliwe znaczenie transgraniczne, co powinien ustalić sąd krajowy, podstawowe i ogólne zasady traktatu FUE, w szczególności zaś zasady równego traktowania i niedyskryminacji, a także wynikający z nich obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, że instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty spełniającej wymogi ogłoszenia o zamówieniu wskazując podstawy, które nie zostały w tym ogłoszeniu przewidziane.

  W istocie ponieważ obowiązek przejrzystości ma w szczególności na celu zapewnienie wykluczenia ryzyka arbitralności ze strony instytucji zamawiającej, cel ten nie zostanie osiągnięty, jeżeli instytucja zamawiająca będzie mogła nie zastosować się do warunków, które sama ustaliła. Tym samym nie wolno jej zmieniać kryteriów udzielenia zamówienia w trakcie przetargu. Zasady równego traktowania i niedyskryminacji, a także obowiązek przejrzystości mają w tym względzie taki sam skutek w odniesieniu do specyfikacji technicznej.

  W związku z tym instytucja zamawiająca nie może po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu dokonać zmian specyfikacji technicznej dotyczących jednego z elementów zamówienia, z naruszeniem zasad równego traktowania i niedyskryminacji oraz obowiązku przejrzystości. W tym względzie obojętne jest, czy element, do którego odwołuje się specyfikacja, jest nadal produkowany lub dostępny na rynku.

  (por. pkt 26, 27, 29, 30; sentencja)

Top