EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0196

Streszczenie wyroku

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 czerwca 2011 r.
Paul Miles i in. przeciwko Écoles européennes.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Chambre de recours des écoles européennes.
Odesłanie prejudycjalne - Pojęcie "sądu jednego z państw członkowskich" w rozumieniu art. 267 TFUE - Rada ds. Zażaleń Szkół Europejskich - System wynagradzania nauczycieli oddelegowanych do Szkół Europejskich - Niedostosowanie wynagrodzeń po deprecjacji funta szterlinga - Zgodność z artykułami 18 TFUE i 45 TFUE.
Sprawa C-196/09.

Keywords
Summary

Keywords

Pytania prejudycjalne – Wystąpienie do Trybunału – Sąd krajowy w rozumieniu art. 267 TFUE

(art. 267 TFUE)

Summary

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Radę ds. Zażaleń Szkół Europejskich.

Przy ustalaniu, czy organ występujący z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ma charakter sądu w rozumieniu art. 267 TFUE, co jest kwestią wewnętrzną porządku prawnego Unii, Trybunał bierze pod uwagę całość okoliczności sprawy, jak w szczególności podstawę prawną istnienia organu, jego stały lub tymczasowy charakter, obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego niezawisłość.

O ile wspomniana Rada ds. Zażaleń spełnia wszystkie te kryteria i w konsekwencji należy ją uznać za „sąd” w rozumieniu art. 267 TFUE, to należy wskazać, że nie jest ona, jak wymaga tego wspomniany artykuł, organem jednego z państw członkowskich, lecz Szkół Europejskich, które – zgodnie z motywem pierwszym i trzecim konwencji o Szkołach Europejskich – stanowią system „sui generis”, tworzący w drodze umowy międzynarodowej formę współpracy między państwami członkowskimi oraz między nimi a Unią Europejską. Stanowi ona organ organizacji międzynarodowej, która – pomimo licznych funkcjonalnych związków z Unią – zachowuje formalną odrębność od niej i jej państw członkowskich. W tych okolicznościach sama tylko okoliczność, że przy rozpoznawaniu sporów Rada ds. Zażaleń jest obowiązana stosować zasady ogólne prawa Unii, nie wystarczy, by wchodziła ona w zakres pojęcia sądu jednego z państw członkowskich, a tym samym w zakres zastosowania art. 267 TFUE.

(por. pkt 37–39, 42, 43, 46; sentencja)

Top