EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2088

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Przyjęte jako część ram prawnych dotyczących zrównoważonego finansowania, rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące przejrzystości dla uczestników rynku finansowego* i doradców finansowych*. Przepisy te określają sposoby wprowadzania przez nich czynników środowiskowych, społecznych i związanych z dobrymi praktykami zarządzania w swoje decyzje inwestycyjne i porady finansowe oraz uwzględniania przez nich celów zrównoważonego rozwoju, ogólnie i na poziomie poszczególnych produktów. Jego celem jest ograniczenie możliwości stosowania pseudoekologicznego marketingu – praktyki sprzedawania produktów finansowych* jako zrównoważonych i przyjaznych dla klimatu, choć w rzeczywistości nie spełniają one takich standardów, albo wysuwania podobnych twierdzeń o zaangażowaniu podmiotu finansowego.
 • Choć rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące ujawniania informacji, faktycznie nakłada ono na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych obowiązek podejmowania strategicznych decyzji biznesowych i inwestycyjnych, które muszą następnie ujawnić.
 • Rozporządzenie zwiększa odpowiedzialność, dyscyplinę i efektywność na rynkach finansowych oraz przyczynia się do wzrostu konkurencji w szybko rozwijającym się segmencie zrównoważonego finansowania. Podnosi ono standard informowania inwestorów końcowych o wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju i porównywania takich wyników, a także poprawia dane i informacje przekazywane decydentom, organom sprawującym nadzór, środowiskom akademickim i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zapewniając porównywalne i wiarygodne informacje dotyczące związanych z inwestycjami ryzyk i skutków dla zrównoważonego rozwoju, rozporządzenie uzupełnia inne inicjatywy wspomagające transformację w kierunku bardziej zrównoważonego systemu finansowego oraz wspiera przedsiębiorstwa, którym udało się już osiągnąć zrównoważenie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W rozporządzeniu wyraźnie rozróżnia się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oddziałujące z zewnątrz (sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji) oraz niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju (negatywne skutki zewnętrzne dla warunków środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem). Rozporządzenie wyjaśnia również potencjalnie pozytywny wpływ inwestowania na zrównoważony rozwój.

Przejrzystość na poziomie podmiotu / przejrzystość zapewniana przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych

Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi muszą publikować na swoich stronach internetowych:

 • informacje o tym, jak oceniają negatywne skutki zewnętrzne swoich modeli biznesowych, a mianowicie główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych lub doradztwa finansowego dla zrównoważenia czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem; lub
 • informacje wyjaśniające, dlaczego nie przewidują wystąpienia takich niekorzystnych skutków.

Strony internetowe uczestników rynku finansowego i doradców finansowych muszą zawierać także informacje na temat sposobu:

 • wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w decyzjach inwestycyjnych oraz poradach finansowych;
 • zapewniania spójności polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość produktów finansowych

Opracowane dotychczas zrównoważone produkty finansowe w różny sposób uwzględniają cele zrównoważonego rozwoju. W związku z tym w rozporządzeniu wprowadzono rozróżnienie pomiędzy wymogami dotyczącymi przejrzystości, odnoszącymi się do:

 • produktów finansowych, które promują aspekt środowiskowy lub społeczny;
 • produktów finansowych, których celem jest osiąganie pozytywnych skutków środowiskowych i społecznych.

W przypadku obu tych kategorii produktów finansowych należy wyjaśnić, w jaki sposób cel zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem ma być osiągnięty – w przedumownych dokumentach dotyczących produktów finansowych* – i w jaki sposób został osiągnięty – w okresowych dokumentach dotyczących produktów finansowych*.

Dodatkowo wszystkie produkty finansowe muszą:

 • wskazywać w dokumentach przedumownych sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w decyzjach inwestycyjnych;
 • wskazywać potencjalny wpływ na rentowność inwestycji.

Podobne zasady mają zastosowanie do doradców finansowych. Uczestnicy rynku finansowego, którzy biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki dla kwestii zrównoważonego rozwoju, muszą także wyjaśnić, czy w ich produktach finansowych bierze się pod uwagę główne niekorzystne skutki, a jeśli tak jest, w jaki sposób bierze się je pod uwagę.

Europejskie urzędy nadzoru:

 • opracują niezbędne regulacyjne standardy techniczne dotyczące treści i prezentacji odpowiednich informacji oraz metodologii ich ustalania, a następnie przedstawią je Komisji Europejskiej do 30 grudnia 2020 r., 30 grudnia 2021 r., 1 czerwca 2021 r. i 1 czerwca 2022 r.;
 • opracują projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowej prezentacji informacji na temat promowania aspektu środowiskowego lub społecznego i zrównoważonych inwestycji;
 • do 10 września 2022 r., a następnie każdego roku, przedłożą Komisji sprawozdanie na temat najlepszych praktyk oraz przedstawią zalecenia dotyczące standardów dobrowolnej sprawozdawczości.

Sprawozdanie to podaje się do wiadomości publicznej oraz przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE):

 • zapewniają, aby właściwe organy monitorowały przestrzeganie przepisów;
 • mogą podjąć decyzję o stosowaniu rozporządzenia w odniesieniu do twórców produktów emerytalnych obsługujących krajowe systemy zabezpieczenia społecznego, pośredników na rynku mikroubezpieczeń, a także firm inwestycyjnych.

Komisja:

 • może przyjmować regulacyjne i wykonawcze standardy techniczne;
 • do 30 grudnia 2022 r. miały obowiązek przeprowadzenia oceny stosowania rozporządzenia i ustalenia, czy zaproponować zmiany.

Rozporządzenia nie stosuje się automatycznie w odniesieniu do:

 • pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych* (IBIP);
 • firm inwestycyjnych, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego i które są przedsiębiorstwami, niezależnie od ich formy prawnej.

Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/1288 uzupełnia rozporządzenie (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych w odniesieniu do:

 • wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju;
 • zasady „nie czyń poważnych szkód”;
 • promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji.

31 października 2022 r. Komisja przyjęła zmiany do tego rozporządzenia delegowanego (rozporządzenie delegowane (UE) 2023/363), zgodnie z którymi od uczestników rynku finansowanego wymaga się ujawnienia zakresu ekspozycji ich portfeli na działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową, która jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie systematyki (zob. streszczenie),), jako określono w uzupełniającym akcie delegowanym dotyczącym klimatu.

Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości i umożliwienie inwestorom podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Wymogi i normy obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a zmiany obowiązują od 20 lutego 2023 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 10 marca 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w zakresie, w jakim stosują się one do uczestników rynku finansowego, którzy w ciągu roku obrotowego zatrudniają średnio więcej niż 500 pracowników lub są jednostkami dominującymi dużej grupy, przekraczającymi – w ujęciu skonsolidowanym – kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego. W takich przypadkach ma ono zastosowanie od 30 czerwca 2021 r.

KONTEKST

 • Dzięki zharmonizowanym przepisom inwestorzy końcowi będą informowani o skutkach środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, jakie mogą powodować różne produkty finansowe dostępne w różnych państwach członkowskich.
 • Inwestorzy instytucjonalni, na przykład podmioty zarządzające aktywami, fundusze emerytalne lub towarzystwa ubezpieczeniowe, inwestują w imieniu swoich klientów. Surowe wymogi prawne UE, obejmujące szeroki zakres produktów finansowych, od funduszy inwestycyjnych po indywidualne produkty emerytalne, mają zapewnić, że inwestorzy tacy działają w najlepszym interesie klientów.
 • Rozporządzenie wprowadza dodatkowe wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat środowiskowych i społecznych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
 • Jego celem jest ograniczenie możliwości stosowania pseudoekologicznego marketingu, czyli praktyki sprzedawania produktów lub usług jako zrównoważonych lub przyjaznych dla klimatu, choć w rzeczywistości nie spełniają one takich standardów.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Uczestnik rynku finansowego. Każdy podmiot finansowy zarządzający pieniędzmi klientów za pomocą produktów finansowych, który jest:
 • zakładem ubezpieczeń, który udostępnia ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny;
 • firmą inwestycyjną, która świadczy usługi zarządzania portfelem;
 • instytucją pracowniczych programów emerytalnych;
 • twórcą produktu emerytalnego;
 • zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • dostawcą ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego;
 • zarządzającym kwalifikowalnym funduszem venture capital zarejestrowanym zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;
 • zarządzającym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarejestrowanym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;
 • spółką zarządzającą przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);
 • instytucją kredytową, która świadczy usługi zarządzania portfelem.
Doradca finansowy. Termin ten obejmuje wszystkie poniższe podmioty:
 • pośrednik ubezpieczeniowy, który świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;
 • zakład ubezpieczeń, który świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;
 • instytucja kredytowa, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego;
 • firma inwestycyjna, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego;
 • zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, który świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE (w zakresie funduszy hedgingowych i funduszy private equity);
 • spółka zarządzająca UCITS, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE w sprawie UCITS.
Produkty finansowe. Inwestycje, takie jak:
 • portfel,
 • alternatywny fundusz inwestycyjny,
 • ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny,
 • produkt lub program emerytalny,
 • UCITS, lub
 • ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny.
Przedumowne dokumenty dotyczące produktów finansowych. Dokumenty zawierające informacje o produktach finansowych, przedstawiane inwestorowi, zanim podejmie on decyzję o inwestycji.
Okresowe dokumenty dotyczące produktów finansowych. Sprawozdania, zazwyczaj publikowane co roku, dotyczące wyników poszczególnych produktów finansowych.
Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Szereg produktów inwestycyjnych wprowadzanych do obrotu wśród inwestorów detalicznych, które podlegają ryzyku inwestycyjnemu. Należą do nich instrumenty finansowe będące wynikiem strukturyzacji, takie jak opcje, które są oferowane w pakietach jako polisy ubezpieczeniowe.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1–16).

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2019/2088 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 1–72). Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 332 z 27.12.2022, s. 1–74).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 1–63).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37–85).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona) (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19–59).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 98–121).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349–496).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338–436).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1–17).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18–38).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1–73).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1–155).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32–96).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023

Góra