Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0031

Umacnianie zaufania klientów do wag nieautomatycznych

Umacnianie zaufania klientów do wag nieautomatycznych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/31/UE — udostępnianie na rynku wag nieautomatycznych

STRESZCZENIE

Prawo Unii Europejskiej (UE) w zakresie sprzedaży i wprowadzania do użytku wag nieautomatycznych ma trzy główne cele:

1.

zapewnienie ochrony społeczeństwa przed niewłaściwymi wynikami ważenia przy użyciu wag nieautomatycznych;

2.

zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa użytkowników;

3.

harmonizację przepisów odnoszących się do sprzedaży wag nieautomatycznych w UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa określa jednolite zasady sprzedaży i oddawania do użytku wag nieautomatycznych. Określa wagę nieautomatyczną jako urządzenie ważące wymagające interwencji operatora podczas ważenia. Ma zastosowanie do wszystkich wag nieautomatycznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa określa obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów odnośnie sprzedaży wag nieautomatycznych:

wszystkie przyrządy sprzedawane w UE muszą być opatrzone oznakowaniem zgodności składającym się z oznakowania CE oraz dodatkowego oznakowania metrologicznego (M), a także z dwóch ostatnich cyfr roku oraz numeru jednostki notyfikowanej. Takie oznakowanie jest równoznaczne z oświadczeniem producenta, że przyrządy spełniają wymogi ustawodawstwa UE;

przed opatrzeniem przyrządu oznakowaniem CE+M producent musi przeprowadzić ocenę ryzyka i zgodności oraz sporządzić dokumentację techniczną przyrządu;

importerzy muszą sprawdzić, czy producenci przeprowadzili ocenę zgodności w prawidłowy sposób oraz w przypadku, gdy uważają, że przyrząd nie spełnia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, poinformować o tym fakcie organ nadzoru rynku;

wszelka dokumentacja musi być przechowywana przez okres 10 lat;

producenci mogą korzystać ze środków elektronicznych w celu wykazania zgodności w języku łatwo zrozumiałym dla właściwego organu krajowego;

instrukcje i informacje dostarczane z przyrządem muszą być napisane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych w kraju UE, w którym przyrząd jest dostępny na rynku;

producenci i importerzy mają obowiązek umieszczania kontaktowego adresu pocztowego na swoich przyrządach.

Ponadto dyrektywa określa kroki, jakie powinny powziąć krajowe organy ds. bezpieczeństwa w celu wykrywania niebezpiecznych przyrządów z krajów spoza UE i zapobiegania ich importowi.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 18 kwietnia 2014 r. Uchyla ona dyrektywę 2009/23/WE ze skutkiem od 20 kwietnia 2016 r.

KONTEKST

Niniejsza dyrektywa aktualizuje przepisy UE dotyczące sprzedaży wag nieautomatycznych. Wpisuje się ona w serię działań mających na celu modernizację prawa UE dotyczącego szerokiego wachlarza sektorów przemysłu na rzecz uproszczenia przepisów, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i stworzenia bardziej przejrzystych i spójnych przepisów.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 107–148)

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015

Góra