Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0007

Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach biznesowych

Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach biznesowych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2011/7/UE – zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Ma ona na celu ochronę firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przed opóźnieniami w płatnościach* w transakcjach handlowych*, zapewniając opłacanie faktur w odpowiednim czasie.
 • Ustanawia ona tabele terminów, według których należy regulować rachunki i wprowadza kary pieniężne za nieprzestrzeganie tych terminów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Firmy muszą opłacać faktury w terminie nieprzekraczającym 60 dni, poza przypadkami, w których wyraźnie uzgodniono inaczej w umowie i jeżeli nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.
 • Organy publiczne muszą opłacać towary i usługi w ciągu 30 dni. W wyjątkowych okolicznościach, np. w sektorze opieki zdrowotnej lub w przypadku określonej działalności gospodarczej o charakterze przemysłowym lub handlowym, termin płatności może zostać wydłużony do 60 dni.
 • Wierzycielom, którzy wypełnili swoje zobowiązania prawne i umowne i którzy nie otrzymali płatności w określonym terminie, przysługują odsetki i rekompensata za opóźnienia w płatnościach.
 • Odsetki należy wypłacić w wysokości co najmniej ośmiu punktów procentowych ponad stopę referencyjną stosowaną przez Europejski Bank Centralny. Komisja Europejska udostępnia w Internecie informacje na temat aktualnych stóp procentowych odsetek. W większości krajów UE dochodzą one do 8–10%.
 • Wierzyciel jest uprawniony do uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 EUR. Dodatkowo wierzyciel jest uprawniony do uzyskania od dłużnika rozsądnej rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności; mogą one obejmować m.in. koszty poniesione w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.
 • Wierzyciel jest uprawniony do odsetek od dnia następującego po dacie płatności.
 • W przypadku gdy data płatności nie została ustalona w umowie, wierzyciel jest uprawniony do odsetek 30 dni po otrzymaniu przez dłużnika faktury, w przypadku gdy data otrzymania faktury nie jest pewna, 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania towarów lub usług przez dłużnika.
 • Organy krajowe muszą podjąć środki mające na celu podnoszenie świadomości obywateli na temat istniejących środków zaradczych w przypadku opóźnień w płatnościach.
 • Najpóźniej 16 marca 2016 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z wdrażania dyrektywy.

Między październikiem 2012 r. a listopadem 2014 r. Komisja zorganizowała na terenie całej UE kampanię informacyjną na temat opóźnień w płatnościach w celu uświadomienia zainteresowanych stron o ich prawach i obowiązkach.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie dnia 15 marca 2011 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 16 marca 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Opóźnienia w płatnościach: płatności, które nie zostały dokonane w umownym lub ustawowym terminie po dostarczeniu towarów i usług.

* Transakcje handlowe: transakcje między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a organami publicznymi obejmujące opłaty za towary i usługi.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1–10)

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016

Góra