Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1071

Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób: zasady prowadzenia działalności

Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób: zasady prowadzenia działalności

Kraje UE nie stosują wystarczająco spójnie przepisów w zakresie dopuszczania do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (czyli przewozu towarów lub osób) określonych w dyrektywie 96/26/WE. Rozporządzenie WE nr 1071/2009 uchylające dyrektywę 96/26/WE ma rozwiązać ten problem.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

STRESZCZENIE

Kraje UE nie stosują wystarczająco spójnie przepisów w zakresie dopuszczania do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (czyli przewozu towarów lub osób) określonych w dyrektywie 96/26/WE. Rozporządzenie WE nr 1071/2009 uchylające dyrektywę 96/26/WE ma rozwiązać ten problem.

JAKIE SĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa zasady dla przedsiębiorstw, które chcą podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie transportu drogowego (czyli przewozu towarów drogą lądową), oraz firm zajmujących się transportem osób.

Ma ono zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw z siedzibą w UE, które prowadzą (lub zamierzają prowadzić) działalność w zakresie odpłatnego przewozu towarów lub osób.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przewoźnicy drogowi muszą:

posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z krajów UE,

cieszyć się dobrą reputacją,

posiadać odpowiednią zdolność finansową,

posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Zarządzający transportem

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność przewoźnika drogowego musi wyznaczyć zarządzającego transportem, który odpowiada za zarządzanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa. Zarządzający musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie UE i mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, np. jako jego pracownik, administrator lub udziałowiec.

Jak zostać przewoźnikiem drogowym

Aby zostać przewoźnikiem drogowym, przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę w kraju UE wraz z lokalami, w których może prowadzić dokumentację (np. dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników oraz dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku) wymaganą do prowadzenia działalności. Ponadto musi dysponować co najmniej jednym pojazdem zarejestrowanym w tym kraju UE (gdy zezwolenie zostanie wydane), a także prowadzić działalność związaną z pojazdami przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym kraju UE.

Dodatkowe wymagania:

przedsiębiorstwo i zarządzający nie mogą być skazani za naruszenie określonych przepisów krajowych i przepisów unijnych dotyczących transportu drogowego,

przedsiębiorstwo musi być w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych,

zarządzający musi zdać obowiązkowy egzamin pisemny, który może zostać uzupełniony egzaminem ustnym.

Zezwolenie i nadzór

Każdy kraj UE musi wyznaczyć co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za:

rozpatrywanie wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa,

udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

uznawanie osoby fizycznej za zdolną lub niezdolną do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorstwa w charakterze zarządzającego transportem,

przeprowadzanie wymaganych kontroli w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia odpowiednie wymogi.

Właściwe organy odpowiadają również za rozpatrywanie składanych przez przedsiębiorstwa wniosków o rejestrację w ciągu 3 miesięcy. Mogą również uznać przedsiębiorstwo za niezdolne do prowadzenia działalności transportowej.

Uproszczenie i współpraca administracyjna

Każdy kraj UE musi prowadzić krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw upoważnionych do prowadzenia działalności przewoźnika drogowego. Właściwe organy krajowe odpowiadają za nadzór nad danymi znajdującymi się w tym rejestrze. Krajowe rejestry mają zostać połączone, aby umożliwić właściwym organom dowolnego kraju UE sprawdzanie informacji w krajowym rejestrze elektronicznym każdego kraju UE.

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia

W pierwszym sprawozdaniu dotyczącym wdrożenia obejmującym okres do końca 2012 r. Komisja stwierdziła, że nie może przeprowadzić pełnej analizy wdrożenia przepisów rozporządzenia ze względu na brakujące dane. Zalecała opracowanie standardowego formularza sprawozdania w przyszłości. Zachęcała również kraje UE do przygotowania projektu krajowego systemu udzielania zezwoleń.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 4 grudnia 2011 r.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009

4.12.2009

-

Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51-71

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 613/2012

11.7.2012

-

Dz.U. L 178 z 10.7.2012, s. 6

Rozporządzenie (UE) nr 517/2013

1.7.2013

_

Dz.U. L 158, 10.6.2013, str. 1-71

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania w okresie od dnia 4 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (pierwsze sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania przez państwa członkowskie niektórych przepisów w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego) (COM(2014) 592 final z 25.9.2014)

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2015

Góra