EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0142

Urządzenia spalające paliwa gazowe (do roku 2018)

Streszczenie zostało zarchiwizowane i nie będzie aktualizowane. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem 'Urządzenia spalające paliwa gazowe (od 2018 r.)' .

Urządzenia spalające paliwa gazowe (do roku 2018)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/142/WE — urządzenia spalające paliwa gazowe

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Ustanawia ona zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku urządzeń spalających paliwa gazowe i ich osprzętu.
 • Zapewnia dostęp do rynku Unii Europejskiej (UE) produktom objętym jej przypisami w zakresie bezpieczeństwa związanego z gazem.
 • Obejmuje efektywność energetyczną produktów w przypadku, gdy nie stosuje się do nich określonych przepisów unijnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Dyrektywa obejmuje urządzenia gazowe i osprzęt, przy czym:
  • „urządzenia” to urządzenia spalające paliwa gazowe używane do gotowania, ogrzewania, przygotowywania gorącej wody, chłodzenia, oświetlenia lub prania, w których, gdzie stosowne, temperatura wody nie przekracza 105oC, oraz palniki z wymuszonym nadmuchem (palniki wyposażone w wentylatory powietrza do spalania) oraz urządzenia grzewcze wyposażone w takie palniki;
  • „osprzęt” to urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące lub urządzenia regulacyjne i podzespoły, z wyłączeniem palników z wymuszonym nadmuchem i urządzeń grzewczych przeznaczonych do wyposażenia w takie palniki, wprowadzanych do obrotu oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urządzenia spalającego paliwa gazowe lub zmontowania w celu utworzenia takiego urządzenia.
 • Urządzenia specjalnie zaprojektowane do stosowania w procesach przemysłowych prowadzonych w obiektach przemysłowych są wyłączone z zakresu dyrektywy.

Warunki, jakie należy spełnić w przypadku wprowadzania urządzeń do obrotu

 • Urządzenia objęte niniejszą dyrektywą muszą być zaprojektowane i zbudowane tak, aby bezpiecznie działały i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, zwierząt domowych lub mienia, w przypadku gdy są normalnie użytkowane.
 • Wszystkie urządzenia muszą być zaopatrzone:
  • w instrukcje techniczne przeznaczone dla instalującego, które zawierają wszystkie instrukcje dotyczące instalowania, regulacji i konserwacji, wymagane w celu zapewnienia prawidłowego wykonania tych czynności i bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym np. informacje na temat rodzaju używanego gazu i stosowanego ciśnienia zasilającego gazu, wymaganego dopływu świeżego powietrza oraz warunków odprowadzania produktów spalania;
  • w instrukcje użytkowania i konserwacji, przeznaczone dla użytkownika, które zawierają wszystkie informacje wymagane dla bezpiecznego użytkowania i wskazują użytkownikowi wszystkie ograniczenia użytkowania;
  • ostrzeżenia, które wyraźnie określają rodzaj stosowanego gazu, ciśnienie gazu zasilającego i wszystkie ograniczenia użytkowania, w szczególności ograniczenie dotyczące przypadku, gdy urządzenie musi być instalowane wyłącznie w miejscach z odpowiednią wentylacją.

Badanie typu

 • Producent musi złożyć w jednostce notyfikowanej* wniosek o badanie typu, uwzględniając:
  • nazwę i adres producenta;
  • pisemną deklarację, że wniosek nie został złożony do żadnej innej jednostki notyfikowanej;
  • dokumentację projektową, określoną w załączniku IV do niniejszej dyrektywy.
 • Jeżeli typ spełnia przepisy niniejszej dyrektywy, jednostka notyfikowana musi wydać wnioskodawcy certyfikat badania typu WE.

Deklaracja zgodności WE*

 • Obowiązkowy nadzór fazy produkcji prowadzony przez jednostkę notyfikowaną musi być oparty, do wyboru przez producenta, o cztery alternatywne moduły oceny zgodności, określone w załączniku II do niniejszej dyrektywy.
 • Po zakończonej pomyślnie ocenie zgodności produktu producent musi sporządzić deklarację zgodności WE, w której oświadcza, że dane urządzenie jest zgodne z wymaganiami niniejszej dyrektywy.
 • Urządzenie lub jego tabliczka znamionowa muszą mieć oznakowanie CE wraz z następującymi napisami:
  • nazwa producenta lub jego symbol identyfikacyjny;
  • nazwa handlowa urządzenia;
  • w odpowiednich przypadkach, rodzaj stosowanego zasilania elektrycznego;
  • kategoria urządzenia;
  • dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE.

Uchylenie

Dyrektywa 2009/142/WE została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) nr 2016/426 z dniem 21 kwietnia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 5 stycznia 2010 r. oraz uchyla i ujednolica dyrektywę 90/396/WE, wraz z wprowadzonymi do niej zmianami, które kraje UE musiały włączyć do prawa krajowego do 30 czerwca 1991 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Jednostka notyfikowana: zapewnia ocenę zgodności zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywach. Jest to służba stworzona z myślą o producentach, uzasadniona interesem publicznym.

Deklaracja zgodności WE z typem: producent deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spełniają zasadnicze wymagania niniejszej dyrektywy.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s 10–27)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 99–147)

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017

Góra