Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1405

Szczególne środki dotyczące mniejszych wysp Morza Egejskiego

Streszczenie zostało zarchiwizowane i nie będzie aktualizowane. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem 'Unijne wsparcie dla rolników z wysp Morza Egejskiego' .

Szczególne środki dotyczące mniejszych wysp Morza Egejskiego

Rolnictwo mniejszych wysp Morza Egejskiego wspierane jest szczególnymi środkami. Mają one podwójny cel: zmniejszenie dodatkowych kosztów transportu niektórych produktów żywnościowych do tych rejonów oraz wspieranie rozwoju lokalnej produkcji.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Mniejsze wyspy Morza Egejskiego korzystają ze szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw niektórych produktów rolnych oraz z odpowiednio przystosowanych środków wspierających lokalną produkcję rolniczą. Środki te przedstawione w niniejszym rozporządzeniu mają na celu promowanie rozwoju tych regionów, które znajdują się w trudnym położeniu geograficznym i gospodarczym.

Szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw

Zaopatrzenie w podstawowe produkty rolne dla ludzi lub do wyprodukowania innych produktów (wykaz zamieszczony w załączniku do I traktatu) opiera się na szczególnych uzgodnieniach w sprawie dostaw. W tych ramach organy wyznaczone przez Grecję opracowują prognozowany bilans dostaw, który określa roczne zapotrzebowanie na poszczególne produkty. Bilans ten jest następnie zatwierdzany przez Komisję.

Produkty te objęte są pomocą zapewniającą zaopatrzenie, określoną w zależności od dodatkowych kosztów wprowadzania do obrotu. Wprowadzenie szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw uwzględnia pewne czynniki, takie jak szczególne potrzeby mniejszych wysp, tradycyjna wymiana handlowa, aspekt ekonomiczny proponowanej pomocy oraz rozwój produkcji lokalnej.

Produkty objęte szczególnymi uzgodnieniami mogą być ponownie wywożone jedynie zgodnie z warunkami ustalonymi przez komitet wspierający Komisję. Warunki te obejmują zwrot otrzymanej pomocy. Ponadto produkty przetworzone na mniejszych wyspach z wykorzystaniem produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw mogą być eksportowane do państw trzecich lub wysyłane do Wspólnoty w granicach ilościowych ustalonych przez Komisję.

Działania wspierające lokalne produkty rolne

Grecja przedstawia program wsparcia i przedkłada go Komisji do zatwierdzenia. Program ten obejmuje środki konieczne do zapewnienia rozwoju produkcji rolnej na mniejszych wyspach. Środki muszą być zgodne i spójne z prawem i politykami wspólnotowymi, w szczególności ze wspólną polityką rolną.

Program wsparcia może obejmować:

  • ilościowy opis stanu produkcji rolnej,
  • proponowaną strategię oraz spodziewane skutki gospodarcze, ekologiczne i społeczne,
  • harmonogram wprowadzania tych środków w życie oraz ogólne orientacyjne zestawienie środków, które mają zostać uruchomione,
  • uzasadnienie zgodności i spójności różnych środków programu, jak również definicję kryteriów i wskaźników ilościowych służących monitorowaniu i ocenie,
  • działania podjęte w celu skutecznego i odpowiedniego wdrożenia programu,
  • wskazanie właściwego organu odpowiedzialnego za wprowadzenie w życie programu oraz jednostek powiązanych.

Środki towarzyszące

Komisja może zezwolić na udzielanie dodatkowej pomocy operacyjnej w sektorach produkcji, przetwórstwa i sprzedaży wspomnianych produktów w celu wdrożenia programu wsparcia.

Postanowienia finansowe

Kwota przyznawana rocznie na szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw i środki wspierające lokalną produkcję rolną wynosi maksymalnie 23,93 mln euro. Kwota przyznawana rocznie na szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw nie może przekroczyć 5,47 mln euro.

Przepisy ogólne

Komisja wspierana jest przez Komitet Zarządzający ds. Płatności Bezpośrednich (EN).

Grecja przedstawia Komisji:

  • do 15 lutego każdego roku – informację o udostępnionych środkach finansowych na następny rok,
  • do 30 czerwca każdego roku – sprawozdanie dotyczące środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Do 31 grudnia 2011 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie ogólne opisujące skutki działań podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Kontekst

Pierwsze jednolite ramy wsparcia rolnictwa Wysp Egejskich ujęte były w rozporządzeniu nr 2019/93, które wprowadziło szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw i środki pomocy dla niektórych produktów rolnych (ziemniaki, winorośl, gaje oliwne). Mając na uwadze sukces tego systemu, niniejsze rozporządzenie ma na celu utrzymanie pomocy przy jednoczesnym wzmacnianiu partnerstwa z władzami lokalnymi, dając im więcej swobody w zarządzaniu finansami.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1405/2006

3.10.2006

-

Dz.U. L 265 z 26.9.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 615/2008

29.6.2008

-

Dz.U. L 168 z 28.6.2008

Rozporządzenie (WE) nr 72/2009

7.2.2009

-

Dz.U. L 30 z 31.1.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 1405/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Przepisy wykonawcze

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [Dz.U. L 365 z 21.12.2006]. Rozporządzenie to zawiera przepisy wykonawcze dla środków wspierających mniejsze wyspy Morza Egejskiego. W kwestiach szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw opisuje funkcjonowanie jednostek administracyjnych (świadectwo pomocy, rejestr podmiotów), wymienia warunki eksportu i wyjaśnia funkcjonowanie kontroli i wywozu. W odniesieniu do środków wspierających lokalną produkcję rozporządzenie opisuje warunki wyznaczania kwot, składania wniosków i wypłacania pomocy, a także zasady kontroli należytego wykorzystania wsparcia i kary.

Zob. tekst skonsolidowany

Przekazywanie informacji

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego [Dz.U. L 228 z 1.9.2009].

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2009

Góra