EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0042

Bezpieczeństwo maszyn

Bezpieczeństwo maszyn

Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn (zmieniająca dyrektywę 95/16/WE)

AKT

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Zapewnia swobodny przepływ maszyn w całej UE, które spełniają europejskie wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Oznacza to, że pracownicy i obywatele mający kontakt z takimi maszynami są odpowiednio chronieni.

Określa zarówno obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe normy.

Ma zastosowanie wyłącznie do produktów wprowadzanych po raz pierwszy na rynek UE.

Umożliwia UE zwiększenie jej innowacyjności, wydajności i konkurencyjności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa ma zastosowanie do maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin i pasów, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu i maszyn nieukończonych.

Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są inne typy maszyn, takie jak urządzenia przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek, w przemyśle jądrowym, laboratoriach i kopalniach lub do zastosowań w wojsku i policji.

Producenci muszą:

Zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny.

Uwzględnić wyniki oceny podczas projektowania i wykonywania maszyny.

Określić ograniczenia dotyczące używania maszyny.

Określić zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna.

Oszacować ryzyko, biorąc pod uwagę stopień możliwych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu, i podjąć działania w celu wyeliminowania tego ryzyka.

Upewnić się, że maszyna spełnia zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wymienione w załączniku I do dyrektywy.

Zapewnić dokumentację techniczną potwierdzającą, że maszyna spełnia wymogi dyrektywy.

Stosować procedury oceny zgodności i zapewniać dostępność wszelkich wymaganych informacji, w tym instrukcji montażu i użytkowania.

Upewnić się, że wypełnili deklarację zgodności WE oraz że na maszynie umieszczono oznakowanie zgodności WE tak, aby mogła być używana w całej UE.

KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA WESZŁA W ŻYCIE?

29 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Strona internetowa Komisji Europejskiej - maszyny

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/42/WE

29.6.2006

29.6.2008

Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24-86

Sprostowanie

-

-

Dz.U. L 76 z 16.3.2007, s. 35

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14-92

Dyrektywa 2009/127/WE

15.12.2009

15.6.2011

Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 29-33

Rozporządzenie (UE) nr 167/2013

22.3.2013

-

Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1-51

Dyrektywa 2014/33/UE

18.4.2014

19.4.2016

Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 251

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Dz.U. C 54 z 13.2.2015, s. 1-79)

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2015

Góra