Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0638

Intrastat: dane statystyczne odnoszących się do handlu między krajami UE

Intrastat: dane statystyczne odnoszących się do handlu między krajami UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu między krajami UE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono systemy i procedury, mające na celu uproszczenie działania systemu Intrastat, ustanowionego w 1993 r. do gromadzenia informacji dotyczących handlu towarami wewnątrz Unii Europejskiej (UE).
 • Ma ono zapewnić, aby kraje UE zbierały porównywalne i wiarygodne dane i przekazywały je do Eurostatu – urzędu statystycznego UE. Dostarczanie tego typu danych statystycznych o handlu ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityk na jednolitym rynku unijnym oraz w kontekście analiz rynkowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

 • Niniejsze rozporządzenie odnosi się do handlu towarami. Handel towarami oznacza wszelkie przepływy towarów z jednego do drugiego kraju UE, natomiast towar oznacza wszelkie mienie ruchome, łącznie z prądem elektrycznym.
 • Unijne przedsiębiorstwa, które zarejestrowane są jako płatnicy podatku od wartości dodanej (VAT) i których roczna wartość wymiany handlowej przekracza określone progi, muszą przekazywać szczegółowe dane na temat transakcji prowadzonych z innymi krajami UE. Dane te odnoszą się zarówno do przywozów (nabywanie, kupno lub import), jak i wysyłek (odsyłanie, sprzedaż lub eksport). Pozostałe przedsiębiorstwa nie są objęte tym obowiązkiem.
 • Kraje UE każdego roku określają wartość progów, uwzględniając oddzielne wartości dla przywozów i wysyłek (co pozwala na gromadzenie minimalnej ilości danych o każdym przepływie handlowym).

Rejestrowanie

Krajowe urzędy statystyczne każdego z krajów UE zarządzają rejestrem podmiotów wewnątrzunijnych (tj. przedsiębiorstw) obejmującym nadawców i odbiorców.

Dane gromadzone dla systemu Intrastat

Przedsiębiorstwa, które mają obowiązek przesyłania deklaracji na potrzeby systemu Intrastat, muszą przekazać następujące informacje:

 • numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa,
 • okres referencyjny,
 • rodzaj obrotu (przywóz, wysyłka),
 • odnośny towar (wykorzystując ośmiocyfrowy kod Nomenklatury scalonej UE),
 • partnerski kraj UE,
 • wartość towarów w walucie krajowej,
 • ilość towarów w masie netto (waga bez opakowania) i, jeśli ma to zastosowanie, uzupełniające jednostki miary (litr, m2, liczba artykułów itp.),
 • rodzaj transakcji.

Poufność

Strony przekazujące informacje mogą wnioskować o zachowanie poufności dostarczanych danych statystycznych. W takim przypadku organy krajowe postanawiają, czy dane statystyczne umożliwiające identyfikację takich podmiotów mają być rozpowszechniane, czy też mają zostać zmodyfikowane w taki sposób, by ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych.

Przekazywanie danych do Eurostatu

 • Kraje UE przekazują do Eurostatu miesięczne dane statystyczne w zakresie handlu towarami pomiędzy krajami UE.
 • Są one odpowiedzialne za zapewnienie jakości przesyłanych danych zgodnie z obowiązującymi normami. Dane statystyczne muszą spełniać określone kryteria jakości:
  • przydatność,
  • dokładność,
  • aktualność,
  • terminowość,
  • dostępność i przejrzystość,
  • porównywalność,
  • spójność.
 • Komisja Europejska wspierana przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, w którego skład wchodzą przedstawiciele krajów UE, może przyjmować określone zmiany techniczne do niniejszego rozporządzenia.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r.

KONTEKST

 • System Intrastat został ustanowiony 1 stycznia 1993 r. – w dniu ustanowienia jednolitego rynku UE. System Intrastat zastąpił deklaracje celne w funkcji źródła danych dotyczących handlu.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1–8)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 638/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016

Góra