EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0095

Bezpieczeństwo produktów: przepisy ogólne

Bezpieczeństwo produktów: przepisy ogólne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa, znana również jako dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD), zobowiązuje przedsiębiorstwa do zapewnienia bezpieczeństwa artykułów wprowadzanych do obrotu oraz do podjęcia działań naprawczych w przypadku stwierdzenia jego braku.

Wprowadza ona wspólnotowy system szybkiej informacji o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach* konsumpcyjnych. Umożliwia on organom krajowym szybką wymianę informacji na temat wszelkich środków podjętych w celu wycofania takich produktów z rynku.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Produkty wprowadzane na unijny rynek muszą być bezpieczne.
 • Powinny zawierać informacje, które umożliwiają ich identyfikację, np. nazwę producenta i odniesienie do produktu. Tam, gdzie jest to konieczne, aby produkty były używane w sposób bezpieczny, powinny one zawierać ostrzeżenia i informacje o wszelkich zagrożeniach, które ze sobą niosą.
 • Produkt uważany jest za bezpieczny, jeżeli spełnia szczególne wymogi krajowe lub normy UE. Jeżeli takie wymogi lub normy nie istnieją, ocena bezpieczeństwa powinna opierać się na:
  • wytycznych Komisji;
  • najlepszych praktykach w danym sektorze;
  • poziomie wykonania i zastosowanej technologii;
  • możliwych oczekiwaniach konsumentów.
 • Krajowe organy egzekwowania prawa mają prawo monitorować bezpieczeństwo produktów i podejmować odpowiednie działania przeciwko artykułom niebezpiecznym.
 • Zarządzany przez Komisję system szybkiej wymiany informacji daje organom krajowym możliwość szybkiego ostrzegania swoich odpowiedników o produktach stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Decyzja wykonawcza (UE) 2019/417 ustanawia wytyczne dotyczące zarządzania unijnym systemem szybkiej informacji (RAPEX) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz funkcjonującym w jego ramach systemem zgłoszeń, ustanowiona dyrektywą 2001/95/WE. Istnieją też oddzielne ustalenia dotyczące żywności, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
 • Korzystając z systemu szybkiego ostrzegania, organy krajowe powinny przedstawić informacje identyfikujące dany artykuł i jego dostępność w innych częściach Europy, szczegóły dotyczące zagrożeń, jakie ze sobą niesie, oraz wszelkie działania podjęte w celu ochrony społeczeństwa.
 • Komisja może podjąć pilne działania na skalę ogólnoeuropejską trwające do jednego roku (z możliwym przedłużeniem), jeżeli konkretny produkt stanowi poważne zagrożenie.
 • Przepisy te nie dotyczą antyków ani artykułów wymagających naprawy lub renowacji.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 15 stycznia 2002 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do dnia 15 stycznia 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Produkt: dowolny nowy, używany lub odnowiony artykuł przeznaczony do wprowadzenia do obrotu lub wobec którego istnieje prawdopodobieństwo, że będzie używany przez konsumentów.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4-17)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2001/95/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/417 z dnia 8 listopada 2018 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania unijnym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz funkcjonującym w jego ramach systemem zgłoszeń (Dz.U. L 73 z 15.3.2019, s. 121-187)

Decyzja Komisji 2010/15/UE z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) (Dz.U. L 22 z 26.1.2010, s. 1-64)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. C 38 z 17.2.2009, s. 11-14)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (COM(2008) 905 final z 14 stycznia 2009 r.)

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Góra