EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0374

Produkty wadliwe: odpowiedzialność

Produkty wadliwe: odpowiedzialność

STRESZCZENIE DOKUMENTU

Dyrektywa 85/374/EWG – odpowiedzialność za produkty wadliwe

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady odpowiedzialności niezależnej od winy obowiązujące producentów europejskich. Jeśli produkt wadliwy* spowodował szkodę po stronie konsumenta, producent może być odpowiedzialny, nawet jeśli nie dopuścił się zaniedbania lub stało się to nie z jego winy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Szkody

Niniejsza dyrektywa dotyczy szkód:

spowodowanych przez śmierć lub uszkodzenie ciała,

w mieniu.

Kraje UE mogą wyznaczać granicę całkowitej odpowiedzialności producenta w wypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanych takimi samymi artykułami posiadającymi taką samą wadę.

Odpowiedzialność

Termin producent może oznaczać:

producenta surowca, producenta produktu gotowego lub części składowej,

importera produktu,

osobę umieszczającą swą nazwę, znak handlowy lub inną wyróżniającą cechę na produkcie,

osobę udostępniającą produkt, którego producenta nie można zidentyfikować.

W wypadku gdy 2 lub więcej osób jest odpowiedzialnych za tę samą szkodę, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Dowód szkody

Produkt jest uznany za wadliwy, gdy nie zapewnia bezpieczeństwa, którego konsument ma prawo oczekiwać, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym:

wygląd produktu,

sposób użycia produktu, którego można rozsądnie oczekiwać,

czas, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Ciężar dowodu spoczywa naosobie poszkodowanej . Osoba taka musi dowieść:

poniesienia szkody,

wady w produkcie,

związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szkodą i wadą.

Jednakże osoba poszkodowana nie musi dowodzić zaniedbania ani winy producenta lub importera.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Istnieje szereg czynników, które mogą zwolnić producenta z odpowiedzialności, np. jeśli:

nie wprowadził produktu do obrotu,

wada wystąpiła po wprowadzeniu produktu do obrotu,

produkt nie został wyprodukowany przez producenta w celu sprzedaży lub dystrybucji dla zysku,

produkt nie został wyprodukowany ani nie był dystrybuowany przez producenta w celach zgodnych z tokiem jego działalności,

wada wynika ze zgodności produktu z przepisami bezwzględnie wiążącymi wydanymi przez władze publiczne,

wada części powstała w trakcie produkcji produktu gotowego.

Jeśli wina leży po stronie osoby poszkodowanej, odpowiedzialność producenta może zostać zmniejszona.

Wygaśnięcie odpowiedzialności

Osobie poszkodowanej przysługuje okres 3 lat na dochodzenie odszkodowania. Okres ten rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie, wadzie i tożsamości producenta.

Odpowiedzialność producenta wygasa po 10 latach od dnia wprowadzenia produktu na rynek.

Nie zezwala się na zapisy umowne, które umożliwiałyby producentowi ograniczenie swojej odpowiedzialności w stosunku do osoby poszkodowanej.

Krajowe prawodawstwo w zakresie prawa cywilnego pozostaje w mocy.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 30 lipca 1985 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 30 lipca 1988 r.

KONTEKST

Odpowiedzialność za produkty wadliwe

KLUCZOWE POJĘCIA

* Produkt: wszelkie ruchome przedmioty, także przedmioty będące częścią innych ruchomych lub nieruchomych przedmiotów. Termin ten obejmuje produkty elektryczne, surowce rolne (produkty ziemi, hodowli, rybołówstwa, z wyłączeniem produktów poddanych wstępnemu przetworzeniu, np. cięciu, obieraniu i zamrażaniu owoców i warzyw) oraz produkty łowiectwa.

AKT

Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29–33)

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2016

Góra