EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC2020

Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Status prawny dokumentu To streszczenie zostało zarchiwizowane i nie będzie aktualizowane, ponieważ dokument, którego dotyczy, już nie obowiązuje lub nie odzwierciedla bieżącej sytuacji.

Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna) – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

JAKIE SĄ CELE STRATEGII EUROPA 2020?

Celem strategii Europa 2020 jest zapewnienie, że ożywienie gospodarcze Unii Europejskiej (UE) po kryzysie gospodarczym i finansowym wspierane jest szeregiem reform w celu stworzenia solidnych podstaw dla rozwoju i tworzenia miejsc pracy do 2020 roku. Strategia zajmuje się strukturalnymi słabościami europejskiej gospodarki oraz kwestiami gospodarczo-społecznymi, a jednocześnie ma na względzie długofalowe problemy, takie jak globalizacja, rosnące zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i starzenie się społeczeństw.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Strategia Europa 2020 powinna umożliwić UE osiągnięcie wzrostu:
  • inteligentnego, poprzez rozwój wiedzy i innowacji,
  • trwałego, w oparciu o bardziej ekologiczną, bardziej efektywną w zarządzaniu zasobami i bardziej konkurencyjną gospodarkę,
  • spójnego, na rzecz wzrost zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej.
 • UE wyznaczyła sobie pięć głównych celów, aspiracje te należy osiągnąć najpóźniej do 2020 r.:
  • osiągnięcie przynajmniej 75% stopy zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat,
  • inwestowanie 3% produktu krajowego brutto w badania i rozwój,
  • zmniejszenie o przynajmniej 20% emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej do poziomu 20% i wzrost o 20% efektywności energetycznej,
  • zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10% i zwiększenie o przynajmniej 40% liczby absolwentów szkół wyższych,
  • zmniejszenie o 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Cele strategii Europa 2020 wspierane są też przez siedem inicjatyw przewodnich na poziomie europejskim oraz w krajach UE: Unię dla innowacji, Mobilną młodzież, Europejską agendę cyfrową, Europę efektywnie korzystającą z zasobów, politykę przemysłową w dobie globalizacji, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem.
 • Na poziomie unijnym rynek jednolity, budżet UE i europejska polityka zagraniczna stanowią dodatkowe dźwignie pomagające osiągnąć cele strategii Europa 2020.

Wdrożenie strategii w ramach europejskiego semestru

 • Strategia Europa 2020 wdrażana jest za pośrednictwem ogólnych wytycznych polityki gospodarczej krajów UE i Unii (zalecenie Rady (UE) 2015/1184) i wytycznych dla polityki zatrudnienia w krajach UE (decyzja Rady (UE) 2015/1848), zastępujących wytyczne strategii lizbońskiej.
 • Kraje UE zostały wezwane do przełożenia celów strategii Europa 2020 na cele krajowe. Każdego roku, w kwietniu, publikują one krajowe programy reform, w których przedstawiają działania przedsięwzięte w celu osiągnięcia celów krajowych.
 • Komisja Europejska jest zobowiązana prowadzić nadzór nad postępem realizacji strategii. Przedstawia ona roczną wizję wzrostu, ocenia programy reform krajów UE i przedkłada każdemu z państw szczegółowe zalecenia.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji – „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna z 3.3.2010)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2014) 130 final z 5.3.2014)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM (2012) 299 final z 30.5.2012).

Konkluzje Rady Europejskiej w Brukseli z 25 i 26 marca 2010 r.

Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 18.7.2015, s. 27–31)

Decyzja Rady (UE) 2015/1848 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 (Dz.U. L 268 z 15.10.2015, s. 28–32)

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017

Góra