Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0997

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

OJ L 150, 14.6.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/997/oj

14.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/997

z dnia 8 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (1), w szczególności jej art. 38 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE wymieniono właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne.

(2)

Dyrektywa 2008/98/WE stanowi, że klasyfikacja odpadów jako niebezpieczne powinna być dokonywana między innymi na podstawie przepisów unijnych dotyczących chemikaliów, w szczególności dotyczących klasyfikacji mieszanin jako niebezpieczne, wraz ze stosowanymi w tym celu dopuszczalnymi wartościami stężeń. Decyzją Komisji 2000/532/WE (2) ustanowiono wykaz rodzajów odpadów, aby ułatwić zharmonizowaną klasyfikację odpadów i zapewnić zharmonizowane określanie niebezpiecznych właściwości odpadów w obrębie Unii.

(3)

Załącznik III do dyrektywy 2008/98/WE stanowi, że przypisania niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG (3).

(4)

Dyrektywa 67/548/EWG została uchylona ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r. i zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4). Dyrektywa ta może jednak nadal mieć zastosowanie do niektórych mieszanin do dnia 1 czerwca 2017 r., w przypadku gdy zostały one sklasyfikowane, opatrzone etykietami i opakowane zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) i zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r.

(5)

Załącznik III do dyrektywy 2008/98/WE został zastąpiony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 (6) w celu dostosowania, w stosownych przypadkach, definicji niebezpiecznych właściwości do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz zastąpienia odesłań do dyrektywy 67/548/EWG odesłaniami do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(6)

Definicja niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” nie została zmieniona rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014, ponieważ niezbędne było dodatkowe badanie, aby zapewnić kompletność i reprezentatywność informacji dotyczących ewentualnych skutków dostosowania oceny niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” do kryteriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. Badanie to zostało zakończone, przedstawione w nim zalecenia należy zatem uwzględnić przy dokonywaniu oceny niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” odpadów określonych w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE oraz w jak największym zakresie dostosować tę ocenę do kryteriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do oceny ekotoksyczności chemikaliów. Przy ustalaniu klasyfikacji zagrożenia odpadów w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” poprzez stosowanie wzorów obliczeniowych zastosowanie powinny mieć podstawowe wartości graniczne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(7)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera zharmonizowane współczynniki przypisane do ograniczonej liczby substancji zaklasyfikowanych jako „stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre kategoria 1” lub „stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe kategoria 1”, które to współczynniki są stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszaniny, w której substancje te są obecne. W świetle postępów dokonanych w dziedzinie ustanawiania tych współczynników Komisja może, zgodnie z art. 38 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE, dokonać przeglądu metody obliczeniowej stosowanej do celów oceny substancji w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” w celu ewentualnego włączenia współczynników do tej metody.

(8)

W przypadku gdy przeprowadzane jest badanie w celu oceny niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”, należy stosować odpowiednie metody ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 (7) lub inne międzynarodowo uznane metody badawcze i wytyczne. W decyzji 2000/532/WE określono, że w przypadku gdy niebezpieczna właściwość odpadów została oceniona na podstawie przeprowadzonego badania oraz przy wykorzystaniu stężeń substancji niebezpiecznych, jak wskazano w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE, decydujące znaczenie mają wyniki badania. Ponadto należy uwzględnić art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w szczególności art. 12 lit. b) oraz metodykę jego stosowania. Właściwe jest, by Komisja promowała wymianę najlepszych praktyk w zakresie metod badań do celów oceny substancji w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” z myślą o ich ewentualnej harmonizacji.

(9)

Należy zapewnić przedsiębiorstwom i właściwym organom wystarczający czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

(10)

Komitet, o którym mowa w art. 39 dyrektywy 2008/98/WE, nie wydał opinii w sprawie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Środki te powinny zatem zostać przyjęte przez Radę zgodnie z art. 5a ust. 4 decyzji Rady 1999/468/WE (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

K. SIMSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(2)  Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).

(3)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(5)  Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 89).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1).

(8)  Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja dotycząca HP 14 „Ekotoksyczne” otrzymuje brzmienie:

„HP14 »Ekotoksyczne«: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska.

Odpady spełniające którykolwiek z następujących warunków klasyfikuje się jako niebezpieczne zgodnie z HP 14:

odpady zawierające substancję zaklasyfikowaną jako zubożająca warstwę ozonową, której przypisano kod zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H420 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (*1), a stężenie tej substancji jest równe stężeniu granicznemu 0,1 % lub je przewyższa.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

odpady zawierające co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, której przypisano kod zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H400 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a suma stężeń tych substancji jest równa stężeniu granicznemu 25 % lub je przewyższa. Do takich substancji zastosowanie ma wartość graniczna 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

odpady zawierające co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, 2 lub 3, której przypisano kod(-y) zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H410, H411 lub H412 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a suma stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 (H410) pomnożona przez 100, dodana do sumy stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 (H411) pomnożonej przez 10 i dodana do sumy stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 (H412) jest równa stężeniu granicznemu 25 % lub je przewyższa. Do substancji zaklasyfikowanych jako H410 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 0,1 %, a do substancji zaklasyfikowanych jako H411 lub H412 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

odpady zawierające co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, 2, 3 lub 4, której przypisano kod(-y) zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H410, H411, H412 lub H413 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a suma stężeń wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe jest równa stężeniu granicznemu 25 % lub je przewyższa. Do substancji zaklasyfikowanych jako H410 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 0,1 %, a do substancji zaklasyfikowanych jako H411, H412 lub H413 zastosowanie ma wartość graniczna wynosząca 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

gdzie: Σ = suma, c = stężenie substancji.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;"

2)

skreśla się uwagę pod wpisem dotyczącym HP 15.Top