EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0354

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

OJ L 106, 9.4.2014, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/354/oj

9.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 354/2014

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 1 i art. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W tytule III rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ustanowiono podstawowe wymogi dotyczące produkcji rolnej. Szczegółowe zasady wdrażania tych podstawowych wymogów zostały ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 (2).

(2)

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zezwala się na stosowanie środków produkcji rolnej, takich jak nawozy, środki poprawiające żyzność gleby i środki ochrony roślin pod pewnymi warunkami, jeżeli zostały one dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 3 tego rozporządzenia państwa członkowskie przedstawiły innym państwom członkowskim oraz Komisji dokumentację w celu włączenia pewnych produktów do załączników I i II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Dokumentacja ta została zbadana przez grupę ekspertów do spraw doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej („EGTOP”).

(3)

EGTOP stwierdziła w swoich zaleceniach (3), że substancje: produkt pofermentacyjny z produkcji biogazu, hydrolizaty białkowe uzyskane z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, leonardyt, chityna i sapropel są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej i powinny zostać umieszczone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 jako przeznaczone do stosowania w nawozach i środkach użyźniających glebę pod pewnymi szczególnymi warunkami.

(4)

Według zaleceń EGTOP limit „0” dla chromu (VI) odnoszący się do niektórych substancji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 należy zastąpić słowem „niewykrywalny”.

(5)

W odniesieniu do środków ochrony roślin EGTOP w swoich zaleceniach (4) stwierdziła, że substancje: tłuszcz owczy, laminaryna i krzemian glinu (kaolin) są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej. W związku z tym substancje te powinny zostać umieszczone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 jako przeznaczone do stosowania pod pewnymi szczególnymi warunkami.

(6)

Jeśli chodzi o przepisy horyzontalne dotyczące środków ochrony roślin, rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011 (5) ustanowiono unijny wykaz substancji czynnych umieszczonych wcześniej w załączniku I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (6) i substancji czynnych zatwierdzonych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (7). Należy dostosować do tego wykazu odpowiednie części załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. W szczególności z załącznika należy wykreślić żelatynę, rotenon otrzymany z Derris spp., Lonchocarpus spp. oraz Terphrosia spp., fosforan diamonu, oktanian miedzi, ałun potasowy (siarczan glinu, kalinit), oleje mineralne i nadmanganian potasu.

(7)

Jeśli chodzi o substancje czynne lecytyna, gorzknia otrzymana z Quassia amara i wodorotlenek wapnia, w odniesieniu do których wnioski o zatwierdzenie zostały już złożone do Komisji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, należy na tym etapie utrzymać je w drodze wyjątku w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 do czasu zakończenia ich oceny. Uwzględniając wnioski z oceny, Komisja podejmie odpowiednie działania dotyczące obecności trzech przedmiotowych substancji w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(8)

W kontekście tego ustawodawstwa horyzontalnego konieczne jest również dostosowanie nazwy, opisu, wymogu dotyczącego składu i warunków stosowania w przypadku niektórych substancji i mikroorganizmów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008, w szczególności w przypadku olejów roślinnych, mikroorganizmów wykorzystywanych do biologicznego zwalczania szkodników i chorób, feromonów, miedzi, etylenu, oleju parafinowego i wodorowęglanu potasu.

(9)

Art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 został zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 505/2012 (8) w celu aktualizacji odniesień do załączników V i VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008, które zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 505/2012. W zmienionej wersji art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 pojęcie „produkty homeopatyczne” zostało błędnie pominięte. Ponieważ produkty te pojawiły się w tym przepisie przed zmianą na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 505/2012, należy je ponownie uwzględnić.

(10)

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 505/2012 dawne wpisy „odfluorowany fosforan monowapniowy” i „odfluorowany fosforan diwapniowy” zostały błędnie zastąpione opisem ogólnym: „fosforan odfluorowany”. Fosforan odfluorowany nie jest równoważny z produktami „odfluorowany fosforan monowapniowy” i „odfluorowany fosforan diwapniowy”. Z tego względu te dwa produkty należy ponownie umieścić do załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 i skreślić fosforan odfluorowany.

(11)

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 651/2013 (9) skreślono z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2005 (10) poprzednie zezwolenie na stosowanie klinoptylolitu, rozszerzono jego stosowanie jako dodatku w żywieniu zwierząt na wszystkie gatunki zwierząt i zmieniono jego kod na 1g568. W związku z tym, w celu umożliwienia dalszego stosowania klinoptylolitu w produkcji ekologicznej, załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 należy zmienić zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 651/2013.

(12)

Należy zatem odpowiednio dokonać zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(13)

W celu zachowania pewności prawa sprostowanie art. 24 ust. 2 i załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 powinno stosować się od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 505/2012.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 889/2008

Załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zmienia się zgodnie z pkt 1, 2 i 4 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 889/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Leki roślinne i produkty homeopatyczne, pierwiastki śladowe oraz produkty wymienione w załączniku V sekcja 1 i załączniku VI sekcja 3 mają pierwszeństwo przed syntetycznymi alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi lub antybiotykami, przy założeniu, że ich działanie terapeutyczne jest skuteczne dla danego gatunku zwierząt oraz w warunkach, w jakich mają być one zastosowane.”;

2)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z pkt 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 2 stosuje się od dnia 16 czerwca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(3)  Sprawozdanie końcowe:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf.

(4)  Sprawozdanie końcowe:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(6)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 154 z 15.6.2012, s. 12).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 651/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie klinoptylolitu pochodzenia osadowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1810/2005 (Dz.U. L 189 z 10.7.2013, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, II, V i VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz przekompostowane lub sfermentowane odpady domowe otrzymuje brzmienie:

„B

Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina odpadów z gospodarstw domowych

Produkt otrzymywany z segregowanych w gospodarstwach domowych odpadów, poddanych kompostowaniu lub beztlenowej fermentacji do produkcji biogazu

Jedynie roślinne i zwierzęce odpady z gospodarstw domowych

Jedynie produkowane w zamkniętym i monitorowanym systemie gromadzenia odpadów, zatwierdzonym przez państwo członkowskie

Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej substancji:

kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny”

b)

po wierszu przekompostowana lub sfermentowana mieszana resztek substancji roślinnych dodaje się wiersz w brzmieniu:

„B

Produkt pofermentacyjny z produkcji biogazu zawierający produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego poddane fermentacji z materiałami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego wymienionymi w niniejszym załączniku

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (w tym produkty uboczne pochodzące od dzikich zwierząt) kategorii 3 oraz treść przewodu pokarmowego kategorii 2 (kategorie 2 i 3 zdefiniowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009) (1) nie mogą pochodzić z chowu przemysłowego

Procesy muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 (2)

Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych

c)

wiersz „Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej” otrzymuje brzmienie:

„B

Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej:

 

mączka z krwi

 

mączka z kopyt

 

mączka rogowa

 

mączka kostna lub mączka kostna odklejona

 

mączka rybna

 

mączka mięsna

 

mączka z piór, włosów i skóry

 

wełna

 

sierść (1)

 

włosy

 

produkty mleczarskie

 

hydrolizat białkowy (2)

(1)

Maksymalne stężenie chromu (VI) w mg/kg suchej masy: niewykrywalne

(2)

Nie stosować na jadalnych częściach roślin uprawnych”

d)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

„B

Leonardyt (surowy osad organiczny bogaty w kwasy humusowe)

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwany jest jako produkt uboczny przemysłu wydobywczego

B

Chityna (polisacharyd uzyskiwany z pancerzy skorupiaków)

Jedynie w przypadku, gdy uzyskiwana jest w ramach zrównoważonej eksploatacji zgodnie z definicją w art. 3 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (3) lub z akwakultury ekologicznej.

B

Bogaty w substancje organiczne osad denny zbiorników słodkowodnych, powstały w warunkach beztlenowych (np. sapropel)

Jedynie osady organiczne, które są produktami ubocznymi gospodarowania zbiornikami słodkowodnymi lub są wydobyte z dawnych terenów słodkowodnych

W stosownych przypadkach wydobycie należy prowadzić w taki sposób, aby miało ono jak najmniejszy wpływ na system wodny

Jedynie osady pochodzące ze źródeł wolnych od zanieczyszczeń pestycydami, trwałych zanieczyszczeń organicznych i substancji ropopodobnych

Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej masy:

kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): niewykrywalny

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcje 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Azadirachtyna uzyskiwana z Azadirachta indica (miodla indyjska)

Środek owadobójczy

A

Wosk pszczeli

Maść ogrodnicza

B

Hydrolizat białkowy z wyłączeniem żelatyny

Środek wabiący, tylko w zatwierdzonym wniosku w połączeniu z innymi właściwymi środkami niniejszego wykazu

A

Lecytyna

Środek grzybobójczy

B

Olejki roślinne

Środki owadobójcze, roztoczobójcze, grzybobójcze, bakteriobójcze oraz środek ograniczający kiełkowanie

Produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4)

A

Pyretryny otrzymywane ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)

Środek owadobójczy

A

Gorzknia otrzymana z Quassia amara

Środek owadobójczy i odstraszający owady

2.   Mikroorganizmy wykorzystywane do biologicznego zwalczania szkodników i chorób

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Mikroorganizmy

Produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 i niepochodzące z GMO”

b)

sekcja 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Substancje używane w pułapkach i dozownikach

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Feromony

Środek wabiący; środek zakłócający zachowania seksualne; tylko w pułapkach i dozownikach

Produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (numery 255, 258 i 259)

A

Pyretroidy (wyłącznie deltametryna lub lambda-cyhalotryna)

Środki owadobójcze; tylko w pułapkach zawierających określone środki wabiące; tylko przeciwko Batrocera oleaeCeratitis capitata Wied.”

c)

sekcje 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6.   Inne substancje tradycyjnie stosowane w rolnictwie ekologicznym

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

B

Związki miedzi w postaci: wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi

Wyłącznie do stosowania w charakterze środka bakteriobójczego i grzybobójczego do 6 kg miedzi na hektar rocznie

W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa od pierwszego akapitu dopuścić przekroczenie w danym roku limitu zawartości miedzi wynoszącego 6 kg, pod warunkiem że średnia rzeczywiście zastosowana ilość w okresie 5 lat obejmującym dany rok oraz 4 wcześniejsze lata nie przekracza 6 kg

W celu ochrony wody i organizmów innych niż docelowe wprowadzane są środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy buforowe

Produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (numer 277)

A

Etylen

Dojrzewanie bananów, owoców kiwi i kaki; dojrzewanie owoców cytrusowych jedynie jako część strategii zapobiegania powodowanym przez muchy szkodom owoców cytrusowych; indukcja kwitnienia ananasów; hamowanie kiełkowania ziemniaków i cebuli

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych w charakterze regulatora wzrostu roślin. Zezwolenia są ograniczone do użytkowników zawodowych.

A

Sól potasowa kwasu tłuszczowego (szare mydło)

Środek owadobójczy

A

Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia)

Środek grzybobójczy

A

Olej parafinowy

Środek owadobójczy i roztoczobójczy

Produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (numery 294 i 295)

A

Piasek kwarcowy

Środek odstraszający

A

Siarka

Środek grzybobójczy i roztoczobójczy

B

Środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy

Środek odstraszający

Stosować jedynie na niejadalnych częściach roślin uprawnych i w miejscach, gdzie uprawy nie są spożywane przez owce lub kozy

Produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (numer 249)

7.   Inne substancje

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

B

Krzemian glinu (kaolin)

Środek odstraszający

A

Wodorotlenek wapnia

Środek grzybobójczy tylko w przypadku drzew owocowych, łącznie ze szkółkami, do zwalczania Nectria galligena (rak drzew owocowych)

B

Laminaryna

Środek wyzwalający naturalne mechanizmy obronne roślin uprawnych

Brunatnice pochodzą z ekologicznej uprawy zgodnie z art. 6d lub ze zrównoważonych zbiorów zgodnie z art. 6c.

B

Wodorowęglan potasu (diwęglan potasu)

Środek grzybobójczy i owadobójczy”

3)

w załączniku V sekcja 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   MATERIAŁY PASZOWE POCHODZENIA MINERALNEGO

A

Wapienne muszle morskie

 

A

Kwaśny węglan wapnia z alg morskich (maerl)

 

A

Czerwone wapienne algi

 

A

Glukonian wapnia

 

A

Węglan wapnia

 

A

Odfluorowany fosforan monowapniowy

 

A

Odfluorowany fosforan diwapniowy

 

A

Tlenek magnezu (magnez bezwodny)

 

A

Siarczan magnezu

 

A

Chlorek magnezu

 

A

Węglan magnezu

 

A

Fosforan wapniowo-magnezowy

 

A

Fosforan magnezu

 

A

Fosforan jednosodowy

 

A

Fosforan wapniowo-sodowy

 

A

Chlorek sodu

 

A

Wodorowęglan sodu

 

A

Węglan sodu

 

A

Siarczan sodu

 

A

Chlorek potasu”

 

4)

w załączniku VI sekcja 1 lit. d) „Substancje wiążące, przeciwzbrylające i koagulanty” wpis dotyczący klinoptylolitu otrzymuje brzmienie:

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

„B

1

1g568

Klinoptylolit pochodzenia osadowego [wszystkie gatunki]”

 


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).”;

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2012, s. 59).”;

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).


Top