EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0199

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 70, 14.3.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/199/oj

14.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 199/2009

z dnia 13 marca 2009 r.

ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 ma zapewnić podjęcie właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich istotnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji podstawowej, w celu ograniczenia częstości występowania tych czynników i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 nie ma zastosowania do produkcji podstawowej na własny użytek lub prowadzącej do bezpośrednich dostaw przez producenta małych ilości produktów podstawowych konsumentowi końcowemu lub lokalnym zakładom detalicznym zapewniającym bezpośrednie dostawy produktów podstawowych konsumentom końcowym. Zgodnie z tym rozporządzeniem takie bezpośrednie dostawy mają podlegać przepisom krajowym, przy zapewnieniu osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003.

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 przewidziano ustanowienie celu wspólnotowego dotyczącego ograniczenia częstości występowania wszystkich serotypów salmonelli mających znaczenie dla zdrowia publicznego u brojlerów i indyków na etapie produkcji podstawowej. W rozporządzeniu tym przewidziano również, że cel wspólnotowy ma obejmować określenie systemów badawczych koniecznych do sprawdzenia, czy cel został osiągnięty.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 (2) dotyczy wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych rodzajów salmonelli u brojlerów na etapie produkcji podstawowej. W rozporządzeniu tym określono system badawczy konieczny do sprawdzenia postępów w realizacji celu wspólnotowego. System ten ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2009 r.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2008 (3) dotyczy wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych rodzajów salmonelli u indyków na etapie produkcji podstawowej. W rozporządzeniu tym określono system badawczy konieczny do sprawdzenia postępów w realizacji celu wspólnotowego. System ten ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2010 r.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 nie ma zastosowania do niektórych rodzajów produkcji podstawowej. Ma ono jednak zastosowanie do stad brojlerów i indyków, w przypadku gdy producent zamierza dostarczać małe ilości świeżego mięsa otrzymanego z takich stad konsumentowi końcowemu lub lokalnym zakładom detalicznym zapewniającym bezpośrednie dostawy takiego świeżego mięsa konsumentom końcowym. Zgodnie z systemami badawczymi określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 646/2007 oraz (WE) nr 584/2008 drób taki podlega zatem obowiązkowemu badaniu przed ubojem.

(7)

Badanie takich stad brojlerów i indyków prowadzi do praktycznych trudności dla producentów, którzy posiadają bardzo niewielkie ilości zwierząt, ponieważ w tym przypadku wymagane byłoby nieustanne badanie przed ubojem. W szczególności mogłoby okazać się konieczne przerwanie sprzedaży, ponieważ wyniki badania powinny być znane przed ubojem.

(8)

Aby odstępstwo od obowiązku nieustannego badania w takich stadach nie zwiększyło zagrożenia dla zdrowia publicznego, państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy krajowe, którym podlegałyby dostawy świeżego mięsa od takich producentów, tak aby cel określony w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 został osiągnięty.

(9)

Należy zatem, traktując to jako środek przejściowy, wyłączyć z zakresu rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 stada brojlerów i indyków, w przypadku gdy producent zamierza dostarczać małe ilości świeżego mięsa otrzymanego z takich stad konsumentowi końcowemu lub lokalnym zakładom detalicznym zapewniającym bezpośrednie dostawy takiego świeżego mięsa konsumentom końcowym.

(10)

Tego typu dostawy rzadko mają miejsce w okresie zimowym, a zatem środek przejściowy powinien mieć zastosowanie, począwszy od wiosny 2009 r.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 rozporządzenie to nie ma zastosowania do stad brojlerów i indyków, w przypadku gdy producent zamierza jedynie dostarczać małe ilości świeżego mięsa, zgodnego z definicją podaną w pkt 1.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), otrzymanego z takich stad:

a)

konsumentowi końcowemu; lub

b)

lokalnym zakładom detalicznym dostarczającym bezpośrednio takie świeże mięso konsumentom końcowym.

2.   Państwa członkowskie ustanawiają przepisy krajowe, którym podlegają dostawy świeżego mięsa od producenta, o którym mowa w ust. 1, tak aby cel określony w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 został osiągnięty.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się przez okres trzech lat.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 21.

(3)  Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 3.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 22.


Top