Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0632

Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

OJ L 205, 1.8.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; Uchylona w sposób domniemany przez 32011D0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/632/oj

1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/53


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/632/WPZiB

z dnia 31 lipca 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (1) Rada odnowiła środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe, chcąc w ten sposób skłonić osoby, przeciwko którym te środki są skierowane, do odrzucenia polityki prowadzącej do naruszania praw człowieka i wolności słowa i do utrudniania dobrych rządów.

(2)

W związku z aktami przemocy, które zostały zorganizowane i popełnione przez władze Zimbabwe podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2008 r., w wyniku czego głosowanie to stało się zaprzeczeniem ducha demokracji, Rada postanowiła dodać pewne osoby i podmioty do wykazu zamieszczonego w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB i w dniu 22 lipca 2008 r. przyjęła decyzję 2008/605/WPZiB.

(3)

Należy również wzmocnić środki ograniczające, dotyczące zakazania wjazdu na terytorium państw członkowskich lub przejazdu przez nie osobom fizycznym wymienionym w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie podejmują środki, które są konieczne, aby uniemożliwić wjazd na ich terytorium lub przejazd przez nie członkom rządu Zimbabwe i osobom fizycznym, które są z nim związane, a także innym osobom fizycznym, których działania stanowią poważne naruszenie demokracji, praw człowieka i państwa prawa w Zimbabwe. Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, zostały wymienione w załączniku.”;

2)

w art. 4 ust. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

na mocy traktatu pojednawczego (traktat laterański) z 1929 r. zawartego między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.”;

3)

w art. 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.   Państwa członkowskie mogą odstąpić od środków, o których mowa w ust. 1, jeśli podróż danej osoby jest uzasadniona pilnymi i absolutnie koniecznymi względami pomocy humanitarnej, lub w wyjątkowych okolicznościach, jeśli dana osoba podróżuje w celu uczestniczenia w posiedzeniach międzyrządowych, w tym w posiedzeniach zwołanych z inicjatywy Unii Europejskiej, w trakcie których prowadzony jest dialog polityczny, który ma bezpośrednie, natychmiastowe i istotne znaczenie dla promowania demokracji, praw człowieka i państwa prawa w Zimbabwe.

6.   Państwo członkowskie, które chce przyznać odstępstwo określone w ust. 5, powiadamia o tym Radę na piśmie. Odstępstwo uznaje się za przyznane, o ile co najmniej jeden członek Rady nie wniesie sprzeciwu na piśmie w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia o propozycji przyznania odstępstwa. Jeśli co najmniej jeden członek Rady wyrazi sprzeciw, odstępstwo nie zostaje przyznane, z wyjątkiem przypadku, w którym państwo członkowskie pragnie przyznać odstępstwo uzasadnione pilnymi i absolutnie koniecznymi względami pomocy humanitarnej. W takim przypadku Rada może podjąć decyzję o przyznaniu proponowanego odstępstwa, stanowiąc większością kwalifikowaną.”;

4)

w art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Gdy stosując ust. 3–6, państwo członkowskie zgadza się na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osób, o których mowa w załączniku, zgoda ta jest ściśle ograniczona do celu, w którym jest wydana, i do osób, których bezpośrednio dotyczy.”;

5)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do poszczególnych członków rządu Zimbabwe oraz do związanych z nimi wszystkich osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, lub należące do innych osób fizycznych lub prawnych, których działania stanowią poważne naruszenie demokracji, praw człowieka i państwa prawa w Zimbabwe. Te osoby i podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, są wymienione w wykazie zamieszczonym w załączniku.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2008/605/WPZiB (Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 34).


Top