Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0082

Dyrektywa 2005/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylająca dyrektywę 90/544/EWG Rady w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/82/oj

27.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/38


DYREKTYWA 2005/82/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 14 grudnia 2005 r.

uchylająca dyrektywę 90/544/EWG Rady w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1):

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 90/544/EWG (4) nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczenia do dnia 31 grudnia 1992 r. czterech kanałów w paśmie radiowym 169,4 do 169,8 MHz dla paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego (dalej zwanego „ERMES”) i przygotowania, tak szybko, jak to możliwe, planów umożliwiających paneuropejskiemu publicznemu radiowemu systemowi przywoławczemu zajęcie całego pasma 169,4 do 169,8 MHz, w zależności od zapotrzebowania rynku.

(2)

Wykorzystanie pasma 169,4 do 169,8 MHz przez ERMES zmalało lub nawet całkiem ustało we Wspólnocie, tak że pasmo to nie jest obecnie skutecznie wykorzystywane przez ERMES i mogłoby zostać lepiej wykorzystane do innych potrzeb polityki Wspólnoty.

(3)

Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (5) ustanowiła wspólnotową politykę i ramy prawne dla zapewnienia koordynacji koncepcji politycznych, a w odpowiednich przypadkach zharmonizowała warunki dostępności i skutecznego korzystania z pasm spektrum radiowego koniecznych do utworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Decyzja ta pozwala Komisji przyjąć techniczne środki wykonawcze w celu zapewnienia zharmonizowanych warunków dostępności i skutecznego wykorzystania pasma.

(4)

Ponieważ pasmo 169,4 do 169,8 MHz jest właściwe dla zastosowań służących osobom upośledzonym lub niepełnosprawnym oraz biorąc pod uwagę to, że promowanie takich zastosowań jest jednym z celów polityki wspólnotowej wraz z ogólnym celem zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego, Komisja na mocy art. 4 ust. 2 decyzji o spektrum radiowym upoważniła Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (dalej zwaną „CEPT”) do zbadania m.in. zastosowań związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych.

(5)

Zgodnie z upoważnieniem CEPT opracowała nowy plan częstotliwości i rozkładu kanałów umożliwiający dzielenie pasma przez sześć typów preferowanych zastosowań do celów różnych potrzeb polityki Wspólnoty.

(6)

Z tych powodów oraz zgodnie z celami decyzji o spektrum radiowym dyrektywa 90/544/EWG powinna zostać uchylona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się dyrektywę 90/544/EWG ze skutkiem od dnia 27 grudnia 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dniu dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Uniit Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 14 grudnia 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. CLARKE

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 27 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia wydana dnia 17 listopada 2005 r. po nieobowiązkowej konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r.

(4)  Dz.U. L 310 z 9.11.1990, str. 28.

(5)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1.


Top