EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_340_R_0061_01

2005/929/WE: Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994
Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

OJ L 340, 23.12.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 288–290 (MT)

23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/61


DECYZJA RADY

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

(2005/929/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 marca 2004 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z niektórymi członkami WTO na mocy art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w trakcie przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

(2)

Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę.

(3)

Komisja sfinalizowała negocjacje w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994. W związku z tym, wspomniane porozumienie w formie wymiany listów powinno zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w odniesieniu do wycofania szczególnych koncesji w związku z wycofaniem harmonogramów Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Tekst Porozumienia w formie wymiany listów stanowi Załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia w celu związania nim Wspólnoty (1).

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. GRANT

Przewodniczący


(1)  Data wejścia w życie Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

Bruksela, dnia 13 grudnia 2005 r.

Szanowny Panie,

W następstwie wszczęcia negocjacji pomiędzy Wspólnotami Europejskimi (WE) a Republiką Korei na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do WE, WE i Republika Korei uzgadniają, co następuje w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji WTO przez WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994.

WE zgadza się na włączenie w swój harmonogram dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które były zawarte w jej poprzednim harmonogramie.

WE zgadza się na wprowadzenie następujących niższych stosowanych stawek:

 

8525 40 99: niższa stosowana stawka w wysokości 12,5 %,

 

3903 19 00: niższa stosowana stawka w wysokości 4 %,

 

8521 10 30: niższa stosowana stawka w wysokości 13,0 %,

 

8527 31 91: niższa stosowana stawka w wysokości 11,4 %.

Wskazane powyżej niższe stosowane stawki mają być stosowane przez trzy lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niższa stosowana stawka w stosunku do 8525 40 99 obowiązuje jednakże przez cztery lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyżej wymienione okresy rozpoczną się w dacie wdrożenia.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE otrzyma od Republiki Korei należycie podpisane pismo porozumienia, po zbadaniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami. WE zobowiązuje się do poczynienia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, że stosowne środki wykonawcze wejdą w życie nie później niż w dniu 1 stycznia 2006 r.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Image

Bruksela, dnia 13 grudnia 2005 r.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pańskiego listu o następującej treści:

„W następstwie wszczęcia negocjacji pomiędzy Wspólnotami Europejskimi (WE) a Republiką Korei na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do WE, WE i Republika Korei uzgadniają, co następuje w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji WTO przez WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994.

WE zgadza się na włączenie w swój harmonogram dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które były zawarte w jej poprzednim harmonogramie.

WE zgadza się na wprowadzenie następujących niższych stosowanych stawek:

 

8525 40 99: niższa stosowana stawka w wysokości 12,5 %,

 

3903 19 00: niższa stosowana stawka w wysokości 4 %,

 

8521 10 30: niższa stosowana stawka w wysokości 13,0 %,

 

8527 31 91: niższa stosowana stawka w wysokości 11,4 %.

Wskazane powyżej niższe stosowane stawki mają być stosowane przez trzy lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niższa stosowana stawka w stosunku do 8525 40 99 obowiązuje jednakże przez cztery lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyżej wymienione okresy rozpoczną się w dacie wdrożenia.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE otrzyma od Republiki Korei należycie podpisane pismo porozumienia, po zbadaniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami. WE zobowiązuje się do poczynienia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, że stosowne środki wykonawcze wejdą w życie nie później niż w dniu 1 stycznia 2006 r.”,

mam niniejszym zaszczyt wyrazić zgodę mojego rządu.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Republiki Korei

Image


Top