EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (WLTP) i emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE)

Światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (WLTP) i emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie:
 • Rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/443 w celu dostosowania go do zmian wprowadzonych do zasad EKG ONZ (głównie przyjęcia regulaminu ONZ nr 154) oraz do innych powiązanych przepisów UE, w tym rozporządzenia (WE) nr 715/2007.
 • Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące dostępu do informacji dotyczących diagnostyki pokładowej pojazdów (OBD) oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów określone w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 zostały włączone do rozporządzenia (UE) 2018/858 (zob. streszczenie), które ma zastosowanie od dnia 1 września 2020 roku, rozporządzenie zmieniające (UE) 2023/443 usuwa wszystkie odniesienia do tych informacji z rozporządzenia (UE) 2017/1151.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zasady dotyczące homologacji typu UE

 • Aby uzyskać homologację typu* UE w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń, producent wykazuje, że pojazd spełnia wymogi określone w rozporządzeniu podczas badań zgodnych z określonymi procedurami.
 • Podczas badań RDE i WLTP, a także podczas innych badań obejmujących kontrolę emisji par (tj. emisji pochodzących z układu zbiornika paliwa) i badań w niskich temperaturach otoczenia, wszystkie pojazdy mają spełniać określone w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 dopuszczalne wartości emisji z układu wylotowego (rury wydechowej).
 • We wszystkich pojazdach należy zainstalować pokładowe układy diagnostyczne (OBD) pozwalające stwierdzić pogorszenie pracy lub nieprawidłowe działanie w ciągu całego okresu eksploatacji pojazdu – w rozporządzeniu określono wymagania dotyczące układu OBD w trakcie normalnego użytkowania.
 • Producenci mają obowiązek instalowania urządzeń do ciągłego pomiaru ilości paliwa/energii wykorzystywanej w trakcie eksploatacji pojazdu (pokładowe urządzenie monitorujące zużycie paliwa lub energii, urządzenie OBFCM).

Występowanie o udzielenie homologacji typu UE

 • Producenci składają do organu udzielającego homologacji wniosek o homologację typu UE pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń, który zawiera:
  • wyniki przeprowadzonych zgodnie z przepisami badań emisji;
  • szczegółowe informacje na piśmie, w pełni opisujące charakterystykę działania układu OBD;
  • opis działań zrealizowanych w celu zapobieżenia ingerencji osób niepowołanych w działanie komputera układu kontroli emisji zanieczyszczeń i drogomierza oraz zmianom w tych urządzeniach, w tym rejestracji danych dotyczących przebiegu;
  • poszerzony pakiet dokumentacji pozwalający organowi ocenić, czy przestrzegany jest zakaz stosowania „urządzeń ograniczających skuteczność działania*, które powodują obniżenie poziomu kontroli emisji zanieczyszczeń.
 • Jeżeli stosowne wymogi są spełnione, organ udzielający homologacji udziela homologacji Euro 6 i wydaje certyfikat homologacji typu.

Zgodność produkcji

Producent przeprowadza kontrole w celu upewnienia się, że wszystkie produkowane przez niego pojazdy spełniają dopuszczalne wartości emisji i wymogi dotyczące homologacji typu.

Zgodność eksploatacyjna

Producent przeprowadza kontrole w celu upewnienia się, że właściwie utrzymane i użytkowane pojazdy spełniają normy emisji w ciągu całego okresu eksploatacji, który oznacza okres:

 • od sześciu miesięcy lub 15 000 km przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi później;
 • do pięciu lat lub 100 000 km przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń

 • Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń, takie jak reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych, muszą posiadać homologację typu jako oddzielne zespoły techniczne.
 • Odpowiednie wymogi uznaje się za spełnione, jeżeli urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące części zamienne zostały dopuszczone zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 103.

Emisje pojazdów hybrydowych typu plug-in

Z uwagi na fakt, że ostatnie badania wykazały znaczącą różnicę między średnimi rzeczywistymi emisjami dwutlenku węgla (CO2) pojazdów elektrycznych z napędem hybrydowym typu plug-in a ich emisjami CO2 ustalonymi na podstawie badań WLTP, w celu zapewnienia, że emisje CO2 ustalone dla takich pojazdów są reprezentatywne dla rzeczywistych zachowań kierowców, współczynniki użyteczności stosowane do celów ustalenia emisji CO2 do celów homologacji typu zostały zmienione w rozporządzeniu zmieniającym (UE) 2023/443.

Rozporządzenie określa nowe współczynniki użyteczności* na podstawie dostępnych danych za okres od września 2023 roku. Współczynniki te zostaną zmienione, aby lepiej odzwierciedlały rzeczywiste warunki, na podstawie danych z urządzeń monitorujących zużycie paliwa znajdujących się na pokładzie takich pojazdów i zebranych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/392 w 2025 roku i ponownie w 2027 roku.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 27 lipca 2017 roku.

KONTEKST

Przegląd informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Homologacja typu. Procedura, w wyniku której dany produkt jest uznawany za spełniający minimalny zakres wymogów regulacyjnych i technicznych.
Urządzenia ograniczające skuteczność działania. Elementy konstrukcyjne sztucznie zmniejszające skuteczność działania urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń w normalnych warunkach eksploatacji pojazdu.
Współczynniki użyteczności. Współczynniki oparte na statystykach jazdy w zależności od zasięgu osiągniętego w warunkach rozładowania i wykorzystywane do obliczania związków spalin związanych z rozładowaniem i podtrzymaniem ładowania, emisji CO2 i zużycia paliwa w hybrydowych pojazdach elektrycznych ładowanych przez silnik pojazdu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1–643).

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2017/1151 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/443 z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1151 w odniesieniu do procedur homologacji typu w zakresie emisji dla lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Dz.U. L 66 z 2.3.2023, s. 1–237).

Regulamin ONZ nr 154 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji lekkich pojazdów osobowych i użytkowych w odniesieniu do emisji objętych kryteriami, emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną (WLTP) (Dz.U. L 290 z 10.11.2022, s. 1–625).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/392 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2010, (UE) nr 293/2012, (UE) 2017/1152 i (UE) 2017/1153 (Dz.U. L 77 z 5.3.2021, s. 8–25).

Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne do pojazdów o napędzie silnikowym (Dz.U. L 207 z 10.8.2017, s. 30–42)

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1–16).

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024

Top