EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1208(04)

Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. C 298 z 8.12.2006, p. 17–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. C 144 z 23.4.2016, p. 23–28 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

8.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 298/17


Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 298/11)

I.   WSTĘP

(1)

Niniejsze obwieszczenie wytycza ramy nagradzania za współpracę w dochodzeniu Komisji przedsiębiorstw, które są lub były stronami tajnych karteli mających wpływ na Wspólnotę. Kartele to porozumienia i/ lub uzgodnione praktyki co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku i/ lub do wpływania na określone czynniki konkurencji poprzez praktyki takie jak ustalanie cen sprzedaży lub innych warunków handlowych oraz poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków wraz z ustalaniem ofert przetargowych, ograniczenia przywozu lub wywozu oraz/ lub działania antykonkurencyjne przeciw konkurentom. Praktyki takie należą do najpoważniejszych naruszeń art. 81 TWE (1).

(2)

Ponieważ kartele sztucznie ograniczają konkurencję, która dominowałaby w stosunkach między przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwa unikają właśnie tych bodźców, które prowadziłyby do innowacji, zarówno w zakresie rozwoju produktu, jak i wprowadzania wydajniejszych metod produkcji. Praktyki takie prowadzą także do wzrostu cen surowców i części składowych dla przedsiębiorstw Wspólnoty, które nabywają towary od takich producentów. Skutkują one sztucznymi cenami i ograniczonym wyborem dla konsumenta. W dłuższej perspektywie prowadzą one do utraty konkurencyjności i zmniejszają możliwości zatrudnienia.

(3)

Tajne kartele są z natury trudne do wykrycia i zbadania bez współpracy uczestniczących w nich przedsiębiorstw i osób fizycznych. Dlatego też Komisja uważa, że w interesie Wspólnoty leży wynagradzanie przedsiębiorstw uczestniczących w tego rodzaju nielegalnych praktykach, które pragną wycofać się z udziału w nich i współpracować w ramach dochodzenia Komisji, niezależnie od pozostałych przedsiębiorstw uczestniczących w kartelu. Interes konsumentów i obywateli polegający na tym, aby zapewnić, że takie kartele są wykrywane i karane, przeważa nad interesem wynikającym z nakładania grzywien na przedsiębiorstwa, które umożliwiają Komisji wykrycie i zakazanie takich praktyk.

(4)

Komisja uznaje, że współpraca przedsiębiorstwa w wykrywaniu istnienia kartelu ma istotną wartość. Decydujący wkład w rozpoczęcie dochodzenia lub stwierdzenie naruszenia może uzasadniać przyznanie zwolnienia z wszelkich grzywien danemu przedsiębiorstwu, pod warunkiem że spełnione zostaną pewne wymagania dodatkowe.

(5)

Ponadto współpraca jednego lub większej liczby przedsiębiorstw może uzasadniać zmniejszenie grzywny przez Komisję. Każde zmniejszenie grzywny musi odzwierciedlać rzeczywisty wkład przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o czas podjęcia współpracy oraz jej jakość, w ustalenie przez Komisję istnienia naruszenia. Zmniejszenia ograniczają się do tych przedsiębiorstw, które dostarczyły Komisji dowody istotnie zwiększające wartość dowodów będących już w posiadaniu Komisji.

(6)

Oprócz składania wcześniej istniejących dokumentów, przedsiębiorstwa mogą przekazać Komisji dobrowolny opis swojej wiedzy o kartelu i swojego w nim udziału, specjalnie sporządzony w celu przekazania go w ramach tego programu łagodzenia sankcji. Inicjatywy takie okazały się pożyteczne dla skutecznego dochodzenia i likwidacji naruszeń kartelowych i nie powinno się do nich zniechęcać poprzez nakazy ujawnienia informacji wydawane w sprawach cywilnoprawnych. Potencjalni wnioskodawcy ubiegający się o łagodzenie sankcji mogliby być zniechęceni do współpracy z Komisją w ramach niniejszego obwieszczenia, jeżeli współpraca taka mogłaby pogorszyć ich pozycję w postępowaniu cywilnoprawnym w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie podjęły współpracy. Taki niepożądany skutek miałby znaczący negatywny wpływ na interes publiczny polegający na zapewnieniu skutecznego egzekwowania przez organy publiczne art. 81 TWE w sprawach kartelowych, a tym samym późniejszego lub równoległego skutecznego egzekwowania tych przepisów z powództwa prywatnego.

(7)

Zadania nadzorcze w sprawach związanych z konkurencją powierzone Komisji na mocy traktatu nie tylko obejmują obowiązek dochodzenia i karania indywidualnych wykroczeń, ale również obowiązek prowadzenia ogólnej polityki. Ochrona zeznań przedsiębiorstw w interesie publicznym nie oznacza zakazu ich ujawniania innym adresatom pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń w celu zabezpieczenia ich prawa do obrony w ramach postępowania przed Komisją, w zakresie, w jakim jest technicznie możliwe pogodzenie obu interesów poprzez udostępnianie zeznań przedsiębiorstw tylko w siedzibie Komisji i zazwyczaj w jednym terminie po formalnym zgłoszeniu zastrzeżeń. Ponadto przetwarzanie danych osobowych przez Komisję w ramach niniejszego obwieszczenia odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady (WE) nr 45/2001 (2).

II.   ZWALNIANIE Z GRZYWIEN

A.   Wymogi kwalifikujące do zwalniania z grzywien

(8)

Komisja przyzna zwolnienie z wszelkich grzywien, które w przeciwnym przypadku zostałyby nałożone, przedsiębiorstwu ujawniającemu swój udział w domniemanym kartelu mającym wpływ na Wspólnotę, jeżeli przedsiębiorstwo to jako pierwsze przekazuje informacje i dowody, które w opinii Komisji umożliwią jej:

a)

przeprowadzenie celowej kontroli w związku z domniemaniem istnienia kartelu (3); lub

b)

wykrycie naruszenia art. 81 TWE w związku z domniemaniem istnienia kartelu.

(9)

Aby umożliwić Komisji przeprowadzenie celowej kontroli w rozumieniu pkt 8 lit. a), przedsiębiorstwo musi przekazać Komisji przynajmniej następujące informacje i dowody, w zakresie, w jakim nie będzie to w opinii Komisji stanowić zagrożenia dla kontroli:

a)

oświadczenie przedsiębiorstwa (4) zawierające następujące informacje, o ile znane one są wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku:

szczegółowy opis domniemanych praktyk kartelowych, obejmujący na przykład jego cele, działania i sposób funkcjonowania; objęty(-ą) nim produkt(-y) lub usługę (usługi), zasięg geograficzny, czas trwania oraz szacowane wielkości rynkowe, na jakie miał wpływ domniemany kartel; dokładne informacje o terminach, miejscach, treści i uczestnikach kontaktów w ramach domniemanego kartelu oraz wszelkie istotne wyjaśnienia w związku z dowodami przekazanymi wraz z wnioskiem;

nazwę i adres osoby prawnej składającej wniosek o zwolnienie z grzywien, jak również nazwy i adresy wszelkich innych przedsiębiorstw, które uczestniczą (uczestniczyły) w domniemanym kartelu;

nazwiska, stanowiska, adresy służbowe i, gdzie konieczne, adresy domowe osób fizycznych, które według wiedzy wnioskodawcy są lub były zaangażowane w domniemany kartel, w tym osoby które były zaangażowane w imieniu wnioskodawcy;

informacje, na podstawie których zwrócono się lub zamierzano się zwrócić do innych organów ochrony konkurencji, na terenie UE lub poza UE, w związku z domniemanym kartelem; oraz

b)

inne dowody związane z domniemanym kartelem będące w posiadaniu wnioskodawcy lub mu dostępne w chwili złożenia wniosku, w tym w szczególności wszelkie dowody pochodzące z okresu zaistnienia danych faktów.

(10)

Zwolnienie z grzywien na mocy pkt 8 lit. a) nie zostanie przyznane, jeżeli w chwili złożenia wniosku Komisja posiadała już wystarczające dowody do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli w związku z domniemanym kartelem lub już przeprowadziła kontrolę.

(11)

Zwolnienie z grzywien w zastosowaniu pkt 8 lit. b) przyznane zostanie tylko wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: Komisja nie posiadała w chwili złożenia wniosku wystarczających dowodów do stwierdzenia istnienia naruszenia art. 81 TWE w związku z domniemanym kartelem; oraz żadnemu przedsiębiorstwu nie przyznano warunkowego zwolnienia z grzywien na mocy pkt 8 lit. a) w związku z domniemanym kartelem. W celu zakwalifikowania się do zwolnienia przedsiębiorstwo musi jako pierwsze przekazać obciążające dowody pochodzące z okresu zaistnienia danych faktów, związane z domniemanym kartelem, jak również oświadczenie zawierające informacje określone w pkt 9 lit. a), które umożliwią Komisji wykrycie naruszenia art. 81 TWE.

(12)

Poza warunkami określonymi w pkt 8 lit. a), pkt 9 i 10 lub w pkt 8 lit. b) i pkt 11, w każdym przypadku muszą być łącznie spełnione następujące warunki w celu zakwalifikowania przedsiębiorstwa do zwolnienia z grzywny:

a)

przedsiębiorstwo współpracuje w sposób prawdziwy (5), pełny i ciągły, natychmiast od momentu złożenia wniosku w ramach procedury administracyjnej prowadzonej przez Komisję. Współpraca obejmuje:

bezzwłoczne przekazywanie Komisji wszelkich istotnych informacji i dowodów związanych z domniemanym kartelem, które znajdą się w posiadaniu przedsiębiorstwa lub są mu dostępne;

pozostawanie do dyspozycji Komisji w celu bezzwłocznego odpowiadania na wszelkie zapytania, które mogą przyczynić się do ustalenia faktów;

umożliwienie Komisji przeprowadzania rozmów z obecnymi (i, o ile to możliwe, byłymi) pracownikami i dyrektorami;

nieniszczenie, niefałszowanie oraz nieukrywanie istotnych informacji lub dowodów związanych z domniemanym kartelem; oraz

nieujawnienie faktu złożenia wniosku oraz jego treści do czasu wydania przez Komisję pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń w danej sprawie, chyba że uzgodniono inaczej;

b)

przedsiębiorstwo przerywa swój udział w domniemanym kartelu natychmiast po złożeniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy w opinii Komisji, udział taki byłby z uzasadnionych względów konieczny dla zapewnienia skuteczności kontroli;

c)

Nie jest dopuszczalne, aby przedsiębiorstwo, rozważając złożenie wniosku do Komisji, zniszczyło, sfałszowało lub ukryło dowody istnienia domniemanego kartelu ani ujawniło komukolwiek, z wyjątkiem innych organów ochrony konkurencji, zamiar złożenia wniosku lub jego treść.

(13)

Przedsiębiorstwo, które podejmowało kroki w celu nakłonienia innych przedsiębiorstw do przyłączenia się do kartelu lub pozostawania w nim, nie kwalifikuje się do zwolnienia z grzywien. Może ono mimo to kwalifikować się do zmniejszenia grzywien, jeżeli spełnia odpowiednie wymogi i warunki.

B.   Procedura

(14)

Przedsiębiorstwo pragnące zwrócić się z wnioskiem o zwolnienie z grzywien powinno skontaktować się z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej. Przedsiębiorstwo może najpierw zwrócić się o wydanie poświadczenia kolejności złożenia wniosku albo od razu złożyć do Komisji formalny wniosek o zwolnienie z grzywien w celu spełnienia warunków określonych, odpowiednio, w pkt 8 lit. a) lub pkt 8 lit. b). Komisja może odrzucić każdy wniosek o zwolnienie z grzywien, jeżeli został on złożony po wydaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń.

(15)

Służby Komisji mogą przyznać poświadczenie kolejności złożenia wniosku, zabezpieczające miejsce wnioskodawców ubiegających się o zwolnienie z grzywien w kolejce przez dany okres, ustalony indywidualnie dla każdego przypadku i umożliwiający zgromadzenie koniecznych informacji i dowodów. Aby móc otrzymać poświadczenie kolejności złożenia wniosku, wnioskodawca musi przedstawić Komisji informacje obejmujące jego nazwę i adres, strony domniemanego kartelu, objęty (-e) nim produkt(y) i terytorium (-a), szacowany czas trwania domniemanego kartelu i charakter domniemanych praktyk kartelowych. Wnioskodawca powinien również poinformować Komisję o wnioskach do innych organów, już złożonych lub możliwych w przyszłości, dotyczących złagodzenia sankcji i związanych z domniemanym kartelem, oraz powinien uzasadnić swój wniosek o poświadczenie kolejności złożenia wniosku. W przypadku przyznania poświadczenia kolejności złożenia wniosku służby Komisji ustalają okres, w ciągu którego wnioskodawca musi uzupełnić poświadczenie kolejności złożenia wniosku poprzez przekazanie informacji i dowodów wymaganych do osiągnięcia odpowiedniego poziomu progowego do zwolnienia z grzywien. Przedsiębiorstwa, którym przyznano poświadczenie kolejności złożenia wniosku, nie mogą go uzupełnić poprzez złożenie wniosku w sensie hipotetycznym. Jeżeli wnioskodawca uzupełni poświadczenie kolejności złożenia wniosku w terminie ustalonym przez służby Komisji, przekazane informacje i dowody zostaną uznane za złożone w dniu, w którym przyznano poświadczenie kolejności złożenia wniosku.

(16)

Przedsiębiorstwo składające do Komisji formalny wniosek o zwolnienie z grzywien musi:

a)

przekazać Komisji wszelkie dostępne mu informacje i dowody wiążące się z domniemanym kartelem, określone w pkt 8 i 9, wraz z oświadczeniem przedsiębiorstwa; lub

b)

wstępnie przedstawić te informacje i dowody w sensie hipotetycznym; w tym przypadku przedsiębiorstwo musi przedstawić opisowy wykaz dowodów będących w jego posiadaniu, które mogą zostać ujawnione w późniejszym uzgodnionym terminie. Wykaz ten powinien dokładnie odzwierciedlać charakter i treść dowodów, zabezpieczając jednak hipotetyczny charakter ich ujawnienia. Do zilustrowania charakteru i zawartości dowodów można użyć spreparowanych kopii dokumentów, z których usunięto wrażliwe informacje. Nazwy przedsiębiorstwa składającego wniosek i nazw innych przedsiębiorstw zaangażowanych w domniemany kartel nie trzeba ujawniać do czasu złożenia dowodów opisanych we wniosku. Jednakże należy wyraźnie określić objęty(-ą) domniemanym kartelem produkt lub usługę, zasięg geograficzny i szacowany czas trwania domniemanego kartelu.

(17)

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji może, na wniosek, przekazać potwierdzenie otrzymania wniosku przedsiębiorstwa o zwolnienie z grzywien, zawierające datę oraz, w odpowiednich przypadkach, godzinę złożenia wniosku.

(18)

Z chwilą gdy Komisja otrzyma informacje i dowody przekazane przez przedsiębiorstwo zgodnie z pkt 16 lit. a) oraz stwierdzi, że spełniają one warunki określone, odpowiednio, w pkt 8 lit. a) lub b), Komisja przyzna przedsiębiorstwu warunkowe zwolnienie z grzywien na piśmie.

(19)

Jeżeli przedsiębiorstwo przedstawi informacje i dowody w formie hipotetycznej, Komisja sprawdzi, czy charakter i zawartość dowodów opisanych w szczegółowym wykazie, o którym mowa w pkt 16 lit. b), spełniają warunki określone, odpowiednio, w pkt 8 lit. a) lub b), a o wynikach ustaleń poinformuje przedsiębiorstwo. Po ujawnieniu dowodów, najpóźniej w ustalonym dniu, oraz po sprawdzeniu, że odpowiadają one opisowi zawartemu w wykazie, Komisja przyzna przedsiębiorstwu warunkowe zwolnienie z grzywien na piśmie.

(20)

Jeżeli staje się oczywiste, że zwolnienie z grzywien nie przysługuje lub że przedsiębiorstwo nie spełniło warunków określonych, odpowiednio, w pkt (8) lit. a) lub b), Komisja poinformuje o tym przedsiębiorstwo na piśmie. W takim przypadku przedsiębiorstwo może wycofać dowody ujawnione do celów wniosku o zwolnienie z grzywien lub zwrócić się do Komisji o rozpatrzenie ich na mocy sekcji III niniejszego obwieszczenia. Nie uniemożliwia to Komisji użycia swoich zwykłych uprawnień dochodzeniowych w celu uzyskania informacji.

(21)

Komisja nie rozpatrzy innych wniosków o zwolnienie z grzywien przed zajęciem stanowiska w sprawie już złożonego wniosku w związku z tym samym domniemanym naruszeniem, niezależnie od tego czy wniosek o zwolnienie z grzywien został złożony w sposób formalny czy w formie zwrócenia się o wydanie poświadczenia kolejności złożenia wniosku.

(22)

Jeżeli na końcu procedury administracyjnej przedsiębiorstwo spełnia warunki określone w pkt 12, Komisja przyzna mu zwolnienie z grzywien w drodze odpowiedniej decyzji. Jeżeli na końcu postępowania administracyjnego przedsiębiorstwo nie spełnia warunków określonych w pkt 12, nie przysługuje mu żadne preferencyjne traktowania w ramach niniejszego obwieszczenia. Jeżeli Komisja po przyznaniu warunkowego zwolnienia z grzywien stwierdzi, że wnioskodawca ubiegający się o zwolnienie z grzywien działał jako strona nakłaniająca, Komisja wstrzyma zwolnienie.

III.   ZMNIEJSZENIE GRZYWNY

A.   Warunki zmniejszenia grzywny

(23)

Przedsiębiorstwa ujawniające swój udział w domniemanym kartelu mającym wpływ na Wspólnotę, które nie spełniają warunków określonych w sekcji II powyżej, mogą kwalifikować się do skorzystania ze zmniejszenia wszelkich grzywien, które w innym przypadku zostałyby nałożone.

(24)

W celu zakwalifikowania się do zmniejszenia grzywien przedsiębiorstwo musi przedstawić Komisji dowody na istnienie domniemanego naruszenia, które przyczyniają się do znacznego zwiększenia wartości dowodów będących już w posiadaniu Komisji, oraz musi spełnić łącznie warunki określone w pkt 12 lit. a)-c) powyżej.

(25)

Pojęcie „zwiększenia wartości” odnosi się do zakresu, w którym dostarczone dowody zwiększają, poprzez swój charakter oraz/ lub poziom szczegółowości, możliwość udowodnienia przez Komisję istnienia domniemanego kartelu. Przy tej ocenie Komisja zasadniczo uzna dowody pisemne pochodzące z okresu, którego dotyczą fakty, za mające większą wartość niż dowody ustalone później. Dowody bezpośrednio odnoszące się do danego stanu faktycznego zasadniczo zostaną uznane za posiadające większą wartość niż dowody odnoszące się pośrednio. Podobnie na wartość złożonych dowodów wpływ będzie miał zakres, w jakim potwierdzają je materiały pochodzące z innych źródeł, co jest wymagane, aby można było oprzeć się na przekazanych dowodach przeciwko innym przedsiębiorstwom uczestniczącym w danej sprawie, tak że istotnym dowodom przypisywać się będzie większą wartość niż dowodom takim jak oświadczenia, które wymagają potwierdzenia w przypadku ich zakwestionowania.

(26)

Komisja ustali w decyzji przyjętej na końcu procedury administracyjnej poziom zmniejszenia grzywien, z którego skorzysta przedsiębiorstwo, w odniesieniu do grzywien, które w przeciwnym przypadku zostałyby nałożone. Dla:

pierwszego przedsiębiorstwa spełniającego warunki pkt 24: zmniejszenie o 30-50 %,

drugiego przedsiębiorstwa spełniającego warunki pkt 24: zmniejszenie o 20-30 %,

kolejnych przedsiębiorstw spełniających warunki pkt 24: zmniejszenie o wartość do 20 %.

W celu ustalenia poziomu zmniejszenia grzywny w ramach każdego przedziału, Komisja uwzględni moment złożenia dowodów spełniających warunki określone w pkt 24 oraz zakres, w jakim zwiększają one wartość dowodów już posiadanych.

Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o zmniejszenie grzywny jako pierwszy złoży istotne dowody w rozumieniu pkt 25, które Komisja wykorzysta do ustalenia dodatkowych faktów zwiększających wagę lub czas trwania naruszenia, Komisja nie uwzględni tych elementów przy ustalaniu grzywien nakładanych na przedsiębiorstwo, które dostarczyło te dowody.

B.   Procedura

(27)

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać ze zmniejszenia grzywny musi złożyć formalny wniosek do Komisji oraz przedstawić wraz z nim wystarczające dowody istnienia domniemanego kartelu, aby zakwalifikować się do zmniejszenia grzywny zgodnie z pkt 24 niniejszego obwieszczenia. Wszelkie dobrowolne przekazanie Komisji dowodów, które zgodnie z życzeniem przekazującego przedsiębiorstwa miałyby zostać rozpatrzone pod kątem preferencyjnego traktowania zgodnie z sekcją III niniejszego obwieszczenia, należy wyraźnie określić w momencie złożenia wniosku, jako część formalnego wniosku o zmniejszenie grzywny.

(28)

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji na wniosek przekaże potwierdzenie otrzymania wniosku przedsiębiorstwa o zmniejszenie grzywny oraz wszelkich późniejszych dowodów, zawierające datę oraz, w odpowiednich przypadkach, godzinę złożenia każdego dokumentu. Komisja nie zajmie stanowiska w sprawie wniosku o zmniejszenie grzywny do czasu zajęcia stanowiska w odniesieniu do wszelkich wcześniej złożonych wniosków o warunkowe zwolnienie z grzywien w odniesieniu do domniemanego kartelu.

(29)

Jeżeli Komisja dojdzie do wstępnego wniosku, że dowody złożone przez przedsiębiorstwo znacznie zwiększają wartość dowodów w rozumieniu pkt 24 i 25 oraz że przedsiębiorstwo spełniło warunki określone w pkt 12 i 27, Komisja poinformuje przedsiębiorstwo na piśmie, najpóźniej w dniu powiadomienia o pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, o swoim zamiarze zastosowania zmniejszenia grzywny w ramach określonego przedziału podanego w pkt 26. Komisja poinformuje również przedsiębiorstwo na piśmie, w tym samym terminie, jeżeli dojdzie do wstępnego wniosku, że przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do zmniejszenia grzywny. Komisja może odrzucić każdy wniosek o zwolnienie z grzywien, jeżeli został on złożony po wydaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń.

(30)

W decyzji podjętej na końcu postępowania administracyjnego Komisja oceni ostateczną sytuację każdego przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek o zmniejszenie grzywny. W takiej ostatecznej decyzji Komisja ustali:

a)

czy dowody przekazane przez przedsiębiorstwo stanowią znaczne zwiększenie wartości dowodów będących już w posiadaniu Komisji;

b)

czy spełnione zostały warunki określone w pkt 12 lit. a)-c) powyżej;

c)

dokładny poziom zmniejszenia grzywny dla przedsiębiorstwa, w ramach przedziałów określonych w pkt 26.

Jeżeli Komisja uzna, że przedsiębiorstwo nie spełniło warunków określonych w pkt 12, nie będzie mu przysługiwać żadne preferencyjne traktowanie w ramach niniejszego obwieszczenia.

IV.   OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKŁADANE CELEM ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO ZWOLNIENIA Z GRZYWIEN LUB ICH ZMNIEJSZENIA NA MOCY NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA

(31)

Oświadczenie przedsiębiorstwa jest dobrowolnym przedstawieniem Komisji przez przedsiębiorstwo lub w jego imieniu informacji na temat kartelu oraz jego roli w kartelu, sporządzonym specjalnie w celu złożenia tych informacji w ramach niniejszego obwieszczenia. Jakiekolwiek zeznania złożone Komisji w odniesieniu do niniejszego obwieszczenia są włączane do akt Komisji i tym samym mogą zostać wykorzystane w materiale dowodowym.

(32)

Na prośbę wnioskodawcy Komisja może zezwolić, aby oświadczenia przedsiębiorstw były składane ustnie, chyba, że wnioskodawca już ujawnił zawartość oświadczeń osobom trzecim. Ustne oświadczenia przedsiębiorstw będą nagrywane i przepisywane przez Komisję. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (6) oraz art. 3 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 (7), przedsiębiorstwa składające ustne oświadczenia mają prawo, w określonym terminie, sprawdzić dokładność techniczną nagrania, które będzie dostępne w siedzibie Komisji oraz poprawić treści swoich oświadczeń ustnych. Przedsiębiorstwa mogą zrzec się tego prawa w określonym powyżej terminie; w takim przypadku nagranie od tego momentu będzie uznawane za zatwierdzone. Po bezpośrednim lub dorozumianym zatwierdzeniu oświadczeń ustnych lub zamieszczeniu w nich poprawek przedsiębiorstwo w określonym terminie przesłucha nagrania w siedzibie Komisji i sprawdzi dokładność zapisu. Skutkiem niezastosowania się do tego wymogu może być utrata preferencyjnego traktowania określonego w niniejszym obwieszczeniu.

(33)

Oświadczenia przedsiębiorstw są udostępniane jedynie adresatom pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, pod warunkiem że zobowiążą się oni, wraz z adwokatami uzyskującymi dostęp do oświadczeń w ich imieniu, do powstrzymania się od kopiowania w sposób mechaniczny lub elektroniczny informacji zawartych w udostępnionych oświadczeniach przedsiębiorstwa oraz do zagwarantowania, że informacje uzyskane z oświadczeń przedsiębiorstwa zostaną użyte wyłącznie do celów wymienionych poniżej. Inne strony, na przykład skarżący, nie uzyskają dostępu do oświadczeń przedsiębiorstwa. Komisja uważa, że ta szczególna ochrona oświadczeń przedsiębiorstw nie znajduje uzasadnienia od momentu, kiedy wnioskodawca ujawnił zawartość oświadczeń stronom trzecim.

(34)

Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie zasad dostępu do akt Komisji (8), akta te udostępnia się jedynie adresatom pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, pod warunkiem że informacje z nich uzyskane zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby sądowego lub administracyjnego postępowania dotyczącego zastosowania wspólnotowych zasad konkurencji będącego przedmiotem pochodnego postępowania administracyjnego. Wykorzystanie takich informacji do innych celów w czasie postępowania może zostać uznane za brak współpracy w rozumieniu pkt 12 i 27 niniejszego obwieszczenia. Ponadto jeżeli takie użycie informacji nastąpi już po przyjęciu przez Komisję, w danym postępowaniu, decyzji o zakazie, Komisja może w ramach postępowania prawnego przed sądami wspólnotowymi wnosić o to, aby sąd zwiększył grzywnę w odniesieniu do odpowiedzialnego za to przedsiębiorstwa. Jeżeli w którymkolwiek momencie zdarzy się, że informacje takie będą wykorzystane do innych celów przy udziale zewnętrznego adwokata, Komisja może zgłosić takie zajście do adwokatury, do której należy dany adwokat, celem uruchomienia działań dyscyplinarnych.

(35)

Oświadczenia przedsiębiorstw złożone na mocy niniejszego obwieszczenia będą przekazywane jedynie organom ochrony konkurencji w państwach członkowskich zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1/2003, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w obwieszczeniu w sprawie współpracy w ramach sieci (9) oraz pod warunkiem, że poziom ochrony informacji przed ujawnieniem, przyznany przez otrzymujący oświadczenie organ ochrony konkurencji, odpowiada poziomowi zapewnionemu przez Komisję.

V.   UWAGI OGÓLNE

(36)

Komisja nie zajmie stanowiska na temat tego, czy przyznać zwolnienie warunkowe lub czy wynagrodzić jakikolwiek wniosek, jeżeli stanie się oczywiste, że wniosek dotyczy naruszeń objętych pięcioletnim okresem przedawnienia w odniesieniu do nakładania kar, określonych w art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1/2003, ponieważ takie wnioski byłyby pozbawione sensu.

(37)

Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym niniejsze obwieszczenie zastępuje obwieszczenie Komisji z 2002 r. w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych we wszystkich przypadkach, w których żadne przedsiębiorstwo nie skontaktowało się z Komisją w celu skorzystania z preferencyjnego traktowania określonego w tym obwieszczeniu. Jednakże pkt 31 — 35 niniejszego obwieszczenia będą miały zastosowanie od chwili jego publikacji, do wszystkich oczekujących na rozpatrzenie i nowych wniosków o zwolnienie z grzywien lub o zmniejszenie grzywien.

(38)

Komisja zdaje sobie sprawę, że niniejsze obwieszczenie stworzy uzasadnione oczekiwania, na których przedsiębiorstwa mogą się opierać przy ujawnianiu Komisji istnienia kartelu.

(39)

Zgodnie z praktyką Komisji w każdej decyzji zostanie wskazany fakt, że przedsiębiorstwo współpracowało z Komisją w trakcie prowadzonego przez nią postępowania administracyjnego celem wyjaśnienia powodu zwolnienia z grzywny lub jej zmniejszenia. Fakt przyznania zwolnienia z grzywny lub jej zmniejszenia nie może chronić przedsiębiorstwa od cywilnoprawnych konsekwencji udziału w naruszeniu art. 81 TWE.

(40)

Komisja uważa, że zasadniczo publiczne ujawnienie dokumentów i pisemnych lub nagranych oświadczeń otrzymanych w kontekście niniejszego obwieszczenia naruszyłoby pewne interesy publiczne i prywatne, jak na przykład ochronę celu działań kontrolnych i dochodzeniowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (10), nawet po podjęciu decyzji.


(1)  Odniesienie w niniejszym tekście do art. 81 TWE obejmuje również art. 53 porozumienia EOG, gdy Komisja stosuje go zgodnie z zasadami określonymi w art. 56 porozumienia EOG.

(2)  Dz.U. L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  Ocena poziomu progowego będzie musiała być dokonana ex ante, tzn. bez uwzględnienia tego, czy dana kontrola była pomyślna czy nie, ani tego, czy kontrola została przeprowadzona czy nie. Ocena zostanie dokonana wyłącznie na podstawie rodzaju i jakości informacji przekazanych przez wnioskodawcę,

(4)  Oświadczenia przedsiębiorstw mogą mieć formę dokumentów podpisanych przez przedsiębiorstwo lub w jego imieniu lub mogą być składane ustnie.

(5)  To oznacza w szczególności, że wnioskodawca udzieli ścisłych, niewprowadzających w błąd i zupełnych informacji. Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2006 w sprawie C-301/04 Komisja przeciwko SGL Carbon AG, pkt 68-70 i Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2005 w sprawach C-189/02 P, C-202/02 Pm C-205/02 P, C-208/02 P i C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S przeciwko Komisji, pkt 395-399.

(6)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

(7)  Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 18.

(8)  Dz.U. C 325 z 22.12.2005, str. 7.

(9)  Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji, Dz.U. C 101 z 27.4.2004, str. 43.

(10)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.


Top