EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Traktaty rzymskie (EWG)

Traktaty rzymskie (EWG)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat EWG)

JAKIE BYŁY CELE NINIEJSZEGO TRAKTATU?

 • Traktat ten ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), zrzeszającą sześć krajów (Belgię, Niemcy, Francję, Włochy, Luksemburg i Niderlandy) dążących do integracji i wzrostu gospodarczego w ramach polityki handlowej.
 • Na jego mocy utworzony został wspólny rynek oparty na swobodnym przepływie:
  • towarów
  • ludzi
  • usług
  • kapitału.
 • Został on podpisany jednocześnie z drugim traktatem, na mocy którego ustanowiono Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).
 • Traktaty rzymskie były wielokrotnie zmieniane, przy czym obecnie znane są pod nazwą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

 • Cele utworzenia EWG i wspólnego rynku:
  • zmiana warunków w zakresie handlu i produkcji na terytorium sześciu krajów członkowskich,
  • działanie na rzecz pełniejszego politycznego zjednoczenia Europy.

Cele szczegółowe

Sygnatariusze zobowiązali się do:

 • stworzenia podwalin pod budowę „coraz ściślejszego związku” pomiędzy narodami Europy,
 • zapewnienia gospodarczego i społecznego rozwoju swoich krajów dzięki wspólnym działaniom mającym na celu usuwanie przeszkód handlowych i usunięcie innych barier pomiędzy nimi,
 • poprawy jakości warunków życia i pracy swoich obywateli,
 • gwarantowania równowagi w wymianie handlowej i uczciwości w konkurencji,
 • zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych między poszczególnymi regionami EWG,
 • stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym w ramach wspólnej polityki handlowej,
 • przestrzegania zasad określonych w Karcie ONZ,
 • zachowywania i umacniania pokoju i wolności przez połączenie swych zasobów oraz wzywając inne narody Europy, które podzielają ich ideały, do połączenia się w wysiłkach.

Wspólny rynek

Na mocy niniejszego Traktatu:

 • ustanowiono wspólny rynek, w ramach którego państwa sygnatariusze godzą się na skoordynowanie swoich polityk gospodarczych,
 • utworzono jednolity obszar gospodarczy w oparciu o zasady wolnej konkurencji między przedsiębiorstwami. Traktat określa także podstawę do zbliżenia warunków regulujących obrót towarami i usługami ponad te, które zostały objęte zakresem innych traktatów (Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) i Euratom),
 • w szerokim zakresie zakazuje się stosowania ograniczających konkurencję porozumień i dotacji rządowych, które mogą wpływać na obrót handlowy między sześcioma krajami,
 • zarówno ustalenia, jak i unia celna obejmują także zamorskie kraje i terytoria należące do sześciu krajów członkowskich, co ma służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego i społecznego.

Unia celna

 • Traktat znosi kwoty (tj. wartości progowe w odniesieniu do przywozu) oraz opłaty celne między sześcioma sygnatariuszami.
 • Ustanawia wspólną taryfę zewnętrzną na przywozy z terytoriów poza EWG, zastępując nimi wcześniejsze taryfy w poszczególnych państwach.
 • Unii celnej towarzyszy ustanowienie wspólnej polityki handlowej. Polityka ta, prowadzona już nie na szczeblu krajowym, a na szczeblu EWG, wprowadza rozróżnienie między unią celną a zwykłym stowarzyszeniem wolnego handlu.

Wspólne polityki

Instytucje

OD KIEDY NINIEJSZY TRAKTAT MAM ZASTOSOWANIE?

Został on podpisany 25 marca 1957 r. Ma zastosowanie od 1 stycznia 1958 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Kolejne zmiany do Traktatu zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017

Top