EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata

Komisja przedstawiła nową europejską agendę kultury, która sprosta wyzwaniom globalizacji. Nowa strategia ma wzmocnić współpracę kulturalną w Unii Europejskiej (UE). Skupia się na konkretnych propozycjach i szeregu wspólnych celów do zrealizowania.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 10 maja 2007 r. dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata [COM(2007) 242 wersja ostateczna – niepublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Kultura odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Dlatego zajmuje ona wybitne miejsce w procesie integracji europejskiej.

Kierując się takim podejściem i w wyniku konsultacji z uczestnikami sektora kultury, Komisja zaproponowała nową europejską agendę kultury, skupiającą się wokół konkretnych celów. Aby osiągnąć te cele, Komisja proponuje nowe mechanizmy współpracy z krajami UE i między nimi oraz z innymi instytucjami na różnych poziomach i oczywiście społeczeństwem obywatelskim.

Cele nowej europejskiej agendy kultury opierają się na trzech priorytetach:

Różnorodność kulturowa i dialog międzykulturowy

Należy wspierać otwartość umysłów oraz wymianę międzykulturową. Dlatego właśnie nowa agenda kultury zachęca do:

 • mobilności artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz wymiany wszystkich form wyrazu artystycznego,
 • propagowania i poszerzania kompetencji międzykulturowych oraz dialogu międzykulturowego poprzez rozwój kompetencji kluczowych w procesie kształcenia przez całe życie, takich jak wrażliwość i ekspresja kulturalna oraz komunikacja w językach obcych.

Pobudzanie kreatywności poprzez kulturę w ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Przemysł kulturowy przyczynia się do pobudzenia dynamiki gospodarki europejskiej oraz podnosi konkurencyjność UE. Wystarczy zauważyć, że sektor kultury daje zatrudnienie prawie 5 mln osób w UE. Mając to na względzie, Komisja proponuje następujące cele:

 • propagowanie kreatywności w kształceniu oraz włączanie takiego wymiaru jako narzędzia edukacji i kształcenia ustawicznego,
 • wzmocnienie zdolności organizacyjnych sektora kultury z naciskiem na przedsiębiorczość i kształcenie pracowników kultury z zakresu zarządzania (innowacyjne źródła finansowania, wymiar europejski działalności handlowej itp.),
 • rozwój skutecznego partnerstwa między sektorem kultury a innymi sektorami (technologie informacyjno-komunikacyjne, badania, turystyka, partnerzy społeczni itp.) w celu wzmocnienia efektów inwestycji w kulturę.

Kultura jako nieodzowny element w stosunkach międzynarodowych

W duchu Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego ratyfikowanej przez UE i większość państw członkowskich nowa agenda kultury proponuje wzmocnienie wymiaru kulturalnego jako nieodzownego elementu w stosunkach zewnętrznych UE. Takiemu priorytetowi towarzyszą liczne działania zmierzające do:

 • kontynuowania dialogu politycznego w dziedzinie kultury i promowania wymiany kulturalnej między UE i krajami spoza Unii,
 • wspierania dostępu do światowych rynków produktów i usług kulturowych pochodzących z krajów rozwijających się poprzez porozumienia zakładające warunki preferencyjne lub środki wsparcia związane z wymianą,
 • opierania się na stosunkach zewnętrznych, aby uruchomić wsparcie finansowe i techniczne (zachowanie dziedzictwa kulturowego, wsparcie działalności kulturalnej na świecie),
 • uwzględnienia kultury lokalnej we wszystkich projektach finansowanych przez UE,
 • zwiększenia udziału UE w pracach organizacji międzynarodowych działających w sektorze kultury oraz w ramach inicjatywy Sojusz Cywilizacji ONZ.

Metody pracy

Komisja stara się nawiązać dialog z sektorem kulturowym – od artystów i twórców aż po przemysł kultury – aby zrealizować wyznaczone cele. W tym celu Komisja popiera:

 • identyfikację wszystkich uczestników sektora kulturalnego,
 • organizację „Forum kultury” gromadzącą wszystkich uczestników,
 • reprezentatywność opinii uczestników na poziomie europejskim,
 • rozwój dialogu społecznego partnerów społecznych sektora kultury,
 • wymiar kulturowy w europejskiej debacie publicznej w stałych przedstawicielstwach Komisji.

Nowa strategia kultury i gama zaproponowanych środków opierają się na ściślejszej współpracy między UE i jej członkami przy zastosowaniu mechanizmu otwartej metody kooperacji (OMK). Zakłada także rozwój zorganizowanego dialogu z sektorem kultury.

Nowa europejska agenda kultury uzupełniona jest innymi akcjami powiązanymi z kulturą, takimi jak Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008.

Kontekst

Do sektora kultury skierowano już wiele działań zmierzających do promocji kultury na poziomie europejskim, takich jak programy „Kultura”, „Europa dla obywateli” i MEDIA.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej agendy kultury [COM(2010) 390 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Sprawozdanie to przedstawia postęp na poziomie europejskim i poszczególnych państw na drodze do zrealizowania celów europejskiej agendy kultury oraz pierwsze doświadczenia ze stosowania nowych metod pracy. Promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego zrodziło wiele kwestii i działań, takich jak:

 • Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008, dzięki któremu powstały nowe podejścia i struktury krajowe oraz porozumienie na poziomie UE,
 • komunikat Komisji w sprawie wielojęzyczności w 2008 r., mający na celu podkreślenie zalet różnorodności językowej,
 • dostęp do kultury przez informatyzację dzięki uruchomieniu portalu Europeana w 2008 r. oraz zaproponowaniu znaku dziedzictwa europejskiego.

Zainicjowano wiele działań promujących kulturę jako czynnik wzmagający kreatywność:

 • Europejski Rok Kreatywności i Innowacji (2009), który pozwolił sprawdzić, jak kultura wpływa na innowacje ekonomiczne i społeczne,
 • badanie wpływu kultury na kreatywność, przedsiębiorczość w przemyśle kultury i twórczości oraz na rozwój regionalny i lokalny,
 • zielona księga (2010) w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej.

Od momentu przyjęcia agendy promocja kultury w stosunkach zewnętrznych UE nabrała nowego rozmachu. Obejmuje ona:

 • nową strategię Euromed w dziedzinie kultury (w trakcie opracowania),
 • intensywne wysiłki zmierzające do odbudowy dziedzictwa kulturalnego w krajach kandydujących, w szczególności dzięki wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IAP),
 • program kulturalny partnerstwa wschodniego, który ruszył w 2010 r.,
 • proces wzmacniający rolę kultury w polityce rozwojowej rozpoczęty w 2009 r.,
 • program MEDIA Mundus (2001–2013) zastępujący akcję przygotowawczą MEDIA International.

Pierwsze doświadczenia pokazują, że otwarta metoda kooperacji (OMK) jest skutecznym narzędziem współpracy w dziedzinie kultury. Jednak nie była stosowana wystarczająco długo, aby wyciągać ostateczne wnioski. W przyszłości kooperacja powinna być wzmacniana dzięki odpowiednim metodom pracy. Zorganizowany dialog w dziedzinie kultury koncentruje się wokół grup tematycznych tworzonych przez stowarzyszenia europejskie i Europejskie Forum Kultury. Grupy tematyczne były szczególnie przydatne dla wzmocnienia dialogu w samym sektorze kultury. Niemniej jednak trzeba podjąć dodatkowe wysiłki, aby w przyszłości wypracować dialog ze społeczeństwem na konkretne tematy.

See also

 • Portal DG ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej poświęcony europejskiej agendzie kultury (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010

Top