Help Print this page 

Document C:2013:377:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 377, 21 grudzień 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Dates
  • Date of document: 21/12/2013
Miscellaneous information
  • Author: Unia Europejska
  • Form: Dziennik Urzędowy
Text
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.377.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 377

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
21 grudnia 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2013/C 377/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 367 z 14.12.2013.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2013/C 377/02

Sprawa C-617/11 P: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 3 października 2013 r. — Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Zatrudnienie — Przeniesienie z urzędu — Decyzja o przeniesieniu z państwa trzeciego do siedziby Komisji w Brukseli (Belgia) — Stwierdzenie nieważności decyzji przez Sąd po przekazaniu sprawy przez Trybunał do ponownego rozpatrzenia — Naprawienie szkody rzekomo spowodowanej stwierdzeniem nieważności decyzji w sprawie przeniesienia)

2

2013/C 377/03

Sprawa C-376/12: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 17 października 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Włochy) — Sky Italia Srl przeciwko Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Sieci i usługi komunikacji elektronicznej — Dyrektywa 2002/20/WE — Artykuł 12 — Opłaty administracyjne nakładane na przedsiębiorstwa z danego sektora — Krajowe przepisy wymagające od podmiotów z sektora łączności elektronicznej uiszczenia opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania krajowych organów regulacyjnych)

2

2013/C 377/04

Sprawa C-410/12 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 października 2013 r. — medi GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego medi — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Przeinaczenie dowodów — Brak)

3

2013/C 377/05

Sprawa C-615/12 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Skarga o odszkodowanie — Subwencje przyznane w ramach projektów finansowanych z programu „Kultura 2000” — Żądania zapłaty różnych kwot — Treść skargi — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

3

2013/C 377/06

Sprawa C-616/12 P: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 września 2013 r. — Ellinika Nafpigeia AE, 2. Hoern Beteiligungs GmbH przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Odwołanie oczywiście bezzasadne — Artykuł 263 akapit szósty TFUE — Termin do wniesienia skargi)

4

2013/C 377/07

Sprawa C-6/13 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — IDT Biologika GmbH przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Zamówienia publiczne na dostawy — Przetarg dotyczący dostawy w Serbii szczepionki przeciw wściekliźnie — Odrzucenie oferty — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne lub bezzasadne)

4

2013/C 377/08

Sprawa C-82/13: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 października 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Società cooperativa Madonna dei Miracoli przeciwko Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna polityka rolna — Wspólne działania — Niewypłacenie pomocy finansowej przez Komisję — Cofnięcie przez państwo członkowskie swojego wkładu — Zagadnienie z zakresu okoliczności faktycznych — Sytuacja wewnętrzna — Oczywisty brak właściwości Trybunału — Przedstawienie stanu faktycznego — Niewystarczający charakter — Pytanie hipotetyczne — Oczywista niedopuszczalność)

5

2013/C 377/09

Sprawa C-78/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 listopada 2012 r. w sprawie T-400/12, Hârsulescu przeciwko Rumunii, wniesione w dniu 15 stycznia 2013 r. przez Constantina Hârsulescu

5

2013/C 377/10

Sprawa C-251/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Östersunds tingsrätt (Szwecja) w dniu 6 maja 2013 r. — E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag przeciwko Kammarkollegiet i in.

5

2013/C 377/11

Sprawa C-519/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Anotato Dikastirio Kyprou (Cypr) w dniu 27 września 2013 r. — Alpha Bank Cyprus Ltd przeciwko Dau Si Senh i in.

6

2013/C 377/12

Sprawa C-525/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België (Belgia) w dniu 3 października 2013 r. — Vlaams Gewest przeciwko Heidi Van Den Broeck

6

2013/C 377/13

Sprawa C-535/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 10 października 2013 r. — Honda Giken Kogyo Kabishiki Kaisha przeciwko Maria Patmanidi AE

6

2013/C 377/14

Sprawa C-536/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 14 października 2013 r. — Gazprom OAO, druga strona postępowania: Republika Litewska

7

2013/C 377/15

Sprawa C-546/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w dniu 22 października 2013 r. — Agenzia delle Dogane e Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane przeciwko ADL American Dataline Srl

7

2013/C 377/16

Sprawa C-547/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 21 października 2013 r. — SIA „Oliver Medical” przeciwko Valsts ieņēmumu dienests

8

2013/C 377/17

Sprawa C-551/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Włochy) w dniu 25 października 2013 r. — SETAR przeciwko Comune di Quartu S. Elena

9

2013/C 377/18

Sprawa C-41/12 P: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 25 września 2013 r. — Monster Cable Products, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i Live Nation (Music) UK Ltd

9

2013/C 377/19

Sprawa C-108/12: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 26 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Vâlcea — Rumunia) — SC Volksbank România SA przeciwko Ionuț-Florin Zglimbea i Liana-Ramona Zglimbea

9

2013/C 377/20

Sprawa C-135/12: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 19 września 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

9

2013/C 377/21

Sprawa C-564/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d’instance d’Orléans — Francja) — BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA przeciwko Guillaume Delmatti

9

2013/C 377/22

Sprawa C-203/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 września 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii

10

2013/C 377/23

Sprawa C-262/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 października 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim — Niemcy) — Ekkehard Aleweld przeciwko Condor Flugdienst GmbH

10

 

Sąd

2013/C 377/24

Sprawa T-570/08 RENV: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2013 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Usługi pocztowe — Decyzja nakazująca udzielenie informacji — Odpowiedni charakter terminu — Obowiązek uzasadnienia — Znaczenie żądanych informacji)

11

2013/C 377/25

Sprawa T-499/10: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2013 r. — MOL przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Porozumienie między państwem węgierskim a spółką naftowo-gazową MOL w sprawie opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów — Późniejsza zmiana systemu prawnego opłat — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Charakter selektywny)

11

2013/C 377/26

Sprawa T-536/10: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2013 r. — Kessel przeciwko OHIM — Janssen-Cilag (Premeno) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w przedmiocie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego „Premeno” — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy „Pramino” — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

11

2013/C 377/27

Sprawa T-455/11 P: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — Europol przeciwko Kalmárowi (Odwołanie — Służba publiczna — Personel Europolu — Umowa na czas określony — Zwolnienie — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Odszkodowanie pieniężne)

12

2013/C 377/28

Sprawa T-456/11: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — ICdA i in. przeciwko Komisji (REACH — Środki przejściowe dotyczące ograniczeń mających zastosowanie do wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania kadmu i jego związków — Załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 — Ograniczenia w stosowaniu barwników kadmowych w tworzywach sztucznych — Oczywisty błąd w ustaleniach — Ocena zagrożenia)

12

2013/C 377/29

Sprawa T-666/11: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2013 r. — Budziewska przeciwko OHIM — Puma (Zwierzę z rodziny kotowatych w fazie wyskoku) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający zwierzę z rodziny kotowatych w fazie wyskoku — Wcześniejsze wzory — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Poinformowany użytkownik — Stopień swobody twórcy — Brak innego całościowego wrażenia — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

13

2013/C 377/30

Sprawa T-147/12: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2013 r. — Wünsche Handelsgesellschaft International przeciwko Komisji (Unia celna — Przywóz grzybów konserwowych pochodzących z Chin — Decyzja stwierdzająca brak uzasadnienia dla umorzenia należności celnych przywozowych — Artykuł 220 ust. 2 lit. b) i art. 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Wykrywalny błąd organów celnych — Oczywiste zaniedbanie ze strony importera — Uzasadnione oczekiwania — Proporcjonalność — Dobra administracja — Równość traktowania)

13

2013/C 377/31

Sprawa T-245/12: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2013 r. — Gamesa Eólica przeciwko OHIM — Enercon (Wycieniowanie kolorów zielonych) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wycieniowanie kolorów zielonych — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 62 rozporządzenia nr 207/2009)

13

2013/C 377/32

Sprawa T-533/12: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2013 r. — IBSolution przeciwko OHIM — IBS (IBSolution) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego IBSolution — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy IBS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

14

2013/C 377/33

Sprawa T-552/12: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2013 r. — North Drilling przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Błąd dotyczący okoliczności faktycznych — Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności)

14

2013/C 377/34

Sprawa T-52/13: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — Efag Trade Mark Company przeciwko OHIM (FICKEN) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FICKEN — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami — Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

15

2013/C 377/35

Sprawa T-54/13: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — Efag Trade Mark Company przeciwko OHIM (FICKEN LIQUORS) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FICKEN LIQUORS — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami — Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

15

2013/C 377/36

Sprawa T-63/13: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2013 r. — Three-N-Products przeciwko OHIM — Munindra (AYUR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy AYUR — Wcześniejsze słowne zarejestrowane dla Beneluksu znaki towarowe AYUS — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr (WE) nr 207/2009)

15

2013/C 377/37

Sprawa T-440/08: Postanowienie Sądu z dnia 7 listopada 2013 r. — 1-2-3-.TV przeciwko OHIM — ZDF i Televersal Film- und Fernsehproduktion (1-2-3.TV) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

16

2013/C 377/38

Sprawa T-500/13: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2013 r. — Seatech International i in. przeciwko Komisji

16

2013/C 377/39

Sprawa T-536/13: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2013 r. — Microsoft przeciwko OHIM — Softkinetic Software (KINECT)

16

2013/C 377/40

Sprawa T-550/13: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2013 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej

17

2013/C 377/41

Sprawa T-555/13: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2013 r. — MHCS przeciwko OHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

18

2013/C 377/42

Sprawa T-579/13: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2013 r. — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe przeciwko Komisji

18

2013/C 377/43

Sprawa T-583/13: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2013 r. — Shire Pharmaceutical Contracts przeciwko Komisji

19

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2013/C 377/44

Sprawa F-80/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 października 2013 r. — Gomes Moreira przeciwko ECDC (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Przedterminowe rozwiązanie umowy na czas określony — Zerwanie więzi zaufania — Uchybienie dyscyplinarne)

20

2013/C 377/45

Sprawa F-104/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Bartha przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty EPSO/AD/56/06 — Ponowne przeprowadzenie konkursu — Działania zapewniające wykonanie wyroku w sprawie F-50/08)

20

2013/C 377/46

Sprawa F-14/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Schönberger przeciwko Trybunał Obrachunkowy (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2011 r. — Mnożniki odniesienia)

20

2013/C 377/47

Sprawa F-63/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — De Nicola przeciwko EBI (Służba publiczna — Wykonanie wyroku — Koszty — Zwrot kosztów — Zwrot kwoty wypłaconej tytułem kosztów podlegających zwrotowi w związku z wyrokiem uchylającym częściowo wyrok, na mocy którego strona skarżąca została obciążona kosztami)

21

2013/C 377/48

Sprawa F-103/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Doyle przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieprzedłużenie umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony — Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku Sądu)

21

2013/C 377/49

Sprawa F-104/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Hanschmann przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieprzedłużenie umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony — Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku Sądu)

21

2013/C 377/50

Sprawa F-105/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Knöll przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieprzedłużenie umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony — Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku Sądu)

22

2013/C 377/51

Sprawa F-132/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania — Pismo wszczynające postępowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale pisma przesłanego pocztą — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność — Brak)

22

2013/C 377/52

Sprawa F-19/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania — Pismo wszczynające postępowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale pisma przesłanego pocztą — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność — Brak)

23

2013/C 377/53

Sprawa F-60/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — CA przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Przedstawienie podnoszonych zarzutów — Skarg oczywiście niedopuszczalna)

23

2013/C 377/54

Sprawa F-94/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania — Pismo wszczynające postepowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale pisma przesłanego pocztą — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność)

23

2013/C 377/55

Sprawa F-123/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 października 2013 r. — Palleschi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego do zadań pomocniczych — Artykuł 3b WZiP — Wniosek o zmianę kwalifikacji na umowę o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

23

2013/C 377/56

Sprawa F-65/13: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

24


PL

 

Top