EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, 16 grudzień 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 310

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 47
16 grudnia 2004


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

2004/C 310/1

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

1

PREAMBUŁA

3

CZĘŚĆ I

11

DEFINICJA I CELE UNII

11

PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO UNII

13

KOMPETENCJE UNII

14

INSTYTUCJE I ORGANY UNII

18

RAMY INSTYTUCJONALNE

18

INNE INSTYTUCJE I ORGANY DORADCZE UNII

25

WYKONYWANIE KOMPETENCJI UNII

26

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

26

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

29

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA

33

ŻYCIE DEMOKRATYCZNE UNII

34

FINANSE UNII

36

UNIA I JEJ BEZPOŚREDNIE OTOCZENIE

38

CZŁONKOSTWO W UNII

38

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII

41

PREAMBUŁA

41

GODNOŚĆ

42

WOLNOŚCI

43

RÓWNOŚĆ

46

SOLIDARNOŚĆ

47

PRAWA OBYWATELSKIE

50

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

52

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI I STOSOWANIA KARTY

53

POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII

55

POSTANOWIENIA OGÓLNE

55

NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO

56

POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE

58

RYNEK WEWNĘTRZNY

58

Ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego

58

Swobodny przepływ osób i usług

59

Pracownicy

59

Swoboda przedsiębiorczości

61

Swoboda świadczenia usług

63

Swobodny przepływ towarów

64

Unia celna

64

Współpraca celna

65

Zakaz ograniczeń ilościowych

65

Kapitał i płatności

66

Reguły konkurencji

68

Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw

68

Pomoc przyznawana przez Państwa Członkowskie

71

Postanowienia podatkowe

73

Postanowienia wspólne

73

POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIĘŻNA

76

Polityka gospodarcza

76

Polityka pieniężna

81

Postanowienia instytucjonalne

84

Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich, których walutą jest euro

85

Postanowienia przejściowe

86

POLITYKI W INNYCH DZIEDZINACH

91

Zatrudnienie

91

Polityka społeczna

93

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

98

Rolnictwo i rybołówstwo

99

Środowisko naturalne

103

Ochrona konsumentów

105

Transport

105

Sieci transeuropejskie

108

Badania, rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna

109

Energetyka

112

PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

113

Postanowienia ogólne

113

Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji

114

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

117

Współpraca sądowa w sprawach karnych

118

Współpraca policyjna

121

DZIEDZINY, W KTÓRYCH UNIA MOŻE PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE, KOORDYNUJĄCE LUB UZUPEŁNIAJĄCE

123

Zdrowie publiczne

123

Przemysł

125

Kultura

125

Turystyka

126

Edukacja, młodzież, sport i kształcenie zawodowe

127

Obrona cywilna

128

Współpraca administracyjna

129

STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH

129

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII

131

POSTANOWIENIA O ZASTOSOWANIU OGÓLNYM

131

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

133

Postanowienia wspólne

133

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

138

Postanowienia finansowe

141

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

142

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I POMOC HUMANITARNA

143

Współpraca na rzecz rozwoju

143

Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi

144

Pomoc humanitarna

145

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE

146

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

146

STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI I PAŃSTWAMI TRZECIMI ORAZ DELEGATURY UNII

149

ZASTOSOWANIE KLAUZULI SOLIDARNOŚCI

149

FUNKCJONOWANIE UNII

150

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE

150

Instytucje

150

Parlament Europejski

150

Rada Europejska

153

Rada Ministrów

153

Komisja Europejska

154

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

156

Europejski Bank Centralny

164

Trybunał Obrachunkowy

165

Organy doradcze Unii

167

Komitet Regionów

167

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

168

Europejski Bank Inwestycyjny

169

Postanowienia wspólne dla instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii

170

POSTANOWIENIA FINANSOWE

173

Wieloletnie ramy finansowe

173

Budżet roczny Unii

174

Wykonanie budżetu i absolutorium

177

Postanowienia wspólne

178

Zwalczanie nadużyć finansowych

179

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA

180

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

182

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

186

Protokoły i załączniki

203

AKT KOŃCOWY

401


PL

 

Top