Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona euro przed fałszowaniem — Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe

Ochrona euro przed fałszowaniem — Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2005/37/WE ustanawiająca Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań w celu ochrony euro przed fałszowaniem

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

 • Na mocy niniejszej decyzji ustanowiono ECTN działające przy Komisji Europejskiej w Brukseli.
 • Funkcją ECTN jest ochrona monet euro przed fałszowaniem. W tym celu zajmuje się ono analizą i klasyfikacją fałszywych monet euro, a ponadto wspomaga działania krajowych organów w krajach Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zadania Centrum

ECTN:

 • analizuje i klasyfikuje wszelkie nowe rodzaje fałszywych monet, na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem;
 • przyczynia się do osiągnięcia celów programu działania „Perykles”;
 • udziela wsparcia krajowym centrom analiz monet oraz policji;
 • współpracuje z właściwymi instancjami celem analizowania fałszywych monet euro i wzmocnienia ochrony.

Działalność przy Mennicy Paryskiej

Dla celów technicznej i naukowej analizy monet ECTN korzysta z usług personelu i pomieszczeń udostępnionych przez Mennicę Paryską, przede wszystkim z jej laboratorium. Komisja wyznacza w tym celu wyspecjalizowanych członków swojego personelu. Pozostałe wydatki poniesione w związku z zadaniami ECTN obciążają budżet ogólny UE.

Działania w zakresie koordynacji i informacji

Komisja koordynuje działania prowadzone przez właściwe władze techniczne w celu ochrony euro, szczególnie poprzez regularne posiedzenia zespołu ekspertów ds. fałszerstwa monet. Istnienie tego zespołu, któremu przewodniczy Komisja, pozwala na zebranie różnorodnych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej z poszczególnych krajów UE w odniesieniu do fałszowania monet euro, a także na koordynację działań technicznych niezbędnych dla ochrony euro.

Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Policji oraz właściwe władze krajowe są regularnie informowane zarówno na temat działalności centrum, jak i sytuacji dotyczącej fałszowania monet.

Sprawdzanie autentyczności monet

Rozporządzenie (UE) nr 1210/2010 wprowadza wspólne zasady i procedury w obrębie strefy euro w zakresie sprawdzania autentyczności monet euro będących w obiegu oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu i zwrotu ich równowartości.

Stwierdza ono, że ECTN jest odpowiedzialne, między innymi, za określanie:

 • specyfikacji technicznych dla testów urządzeń do weryfikacji monet wykorzystywanych do sprawdzania monet euro pod kątem autentyczności;
 • praktyki w dziedzinie szkolenia personelu, którego obowiązkiem jest weryfikacja monet euro;
 • okresu ważności sprawozdań z testów;
 • informacji dotyczących publikowanego na stronie internetowej Komisji wykazu urządzeń do weryfikacji monet, które z powodzeniem przeszły test wykrywalności;
 • wytycznych dotyczących corocznych kontroli na miejscu w odniesieniu do kompetencji osób zajmujących się monetami euro w zakresie weryfikacji ich autentyczności;
 • przepisów dotyczących usunięcia niezgodności instytucji zajmujących się monetami z niniejszym rozporządzeniem.

Celem decyzji 2003/861/WE i 2003/862/WE jest ustanowienie ECTN przez Komisję, a także określenie jego działalności odpowiednio w strefie euro i w krajach UE spoza tej strefy.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 10 lutego 2005 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Komisji 2005/37/WE z dnia 29 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 73–74)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (Dz.U. L 339 z 22.12.2010, s. 1–5)

Decyzja Rady 2003/861/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. dotycząca analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 44)

Decyzja Rady 2003/862/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. rozszerzająca skutki decyzji 2003/861/WE dotyczącej analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro na Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 45)

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2017

Top