Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akredytacja i nadzór rynkowy

Akredytacja i nadzór rynkowy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 – ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • W niniejszym rozporządzeniu określono zasady dla jednostek akredytujących, których zadaniem jest zapewnienie, by produkty nieżywnościowe w Unii Europejskiej spełniały pewne wymagania.
 • Ustanowiono w nim system nadzoru, który ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa tychże produktów, a także ich zgodność z obowiązującymi wymaganiami.
 • Ponadto określono w nim zasady w odniesieniu do kontroli produktów przywożonych z krajów spoza UE, jak również ogólne zasady dotyczące oznakowania CE*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Krajowe jednostki akredytujące

 • Kraje UE mają obowiązek:
  • wyznaczenia jednej krajowej jednostki akredytującej działającej jako organizacja niedochodowa,
  • zapewnienia jednostce potrzebnych środków finansowych i wystarczającej liczby personelu w celu właściwego wykonywania swoich zadań,
  • monitorowania jednostki w celu zapewnienia, że spełnia ona stawiane wymagania,
  • przekazywania wszystkich ważnych informacji Komisji Europejskiej, która sporządza dostępny publicznie wykaz poszczególnych krajowych jednostek.
 • Krajowe jednostki akredytujące mają obowiązek:
  • sprawdzić, czy dana jednostka oceniająca zgodność* posiada kompetencje do wykonywania swoich zadań, oraz monitorować jej pracę,
  • ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikat akredytacji wydany dla jednostki oceniającej zgodność, w przypadku gdy nie posiada już kompetencji do wykonywania swoich obowiązków,
  • zachować obiektywizm i bezstronność dzięki sprawnemu zarządzaniu i ustanowieniu właściwej kontroli wewnętrznej,
  • poddawać się ocenie wzajemnej,
  • informować inne krajowe jednostki akredytujące o swoich czynnościach z zakresu oceny zgodności,
  • regularnie udostępniać informacje na temat swoich czynności.
 • Organizacja Europejska Współpraca w Dziedzinie Akredytacji przeprowadza ocenę wzajemną, aby zagwarantować jakość usług świadczonych przez krajowe jednostki akredytujące.

Nadzór rynku i kontrola przywożonych produktów

 • Kraje UE mają obowiązek:
  • zorganizować i wykonywać nadzór rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów,
  • wycofać lub ograniczyć udostępnianie produktów, które mogą szkodzić zdrowiu lub bezpieczeństwu użytkowników, lub zakazać obrotu nimi, a ponadto niezwłocznie poinformować Komisję o podjętych działaniach,
  • ustanowić procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg,
  • wyznaczyć krajowe organy nadzoru rynku i zapewnić im wystarczające zasoby do wykonywania zadań,
  • zapewnić, by krajowe organy nadzoru rynku współpracowały ze sobą i wymieniały się między sobą informacjami,
  • ustanowić zasady dotyczące kar, takich jak sankcje karne, w przypadku poważnych naruszeń przepisów.
 • Organy nadzoru rynku mają obowiązek:
  • przeprowadzać odpowiednie kontrole w stosownym zakresie, biorąc pod uwagę oceny ryzyka, skargi i inne dane,
  • ostrzegać użytkowników na terytorium ich kraju o każdym odkrytym przez nie zagrożeniu,
  • przekazać informację o każdym poważnym zagrożeniu do unijnego systemu szybkiego informowania (RAPEX),
  • udostępniać informacje na temat zgodności produktu poprzez wspólną bazę danych UE,
  • współpracować z organami w innych krajach UE.
 • Krajowe organy celne mają prawo nie dopuścić do sprzedaży przywiezionego produktu na terytorium UE, jeśli uznają, że stwarza on poważne ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska lub innych interesów publicznych.
 • Oznakowanie CE może być umieszczone na produkcie wyłącznie przez producenta lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, pod warunkiem że produkt spełnia wszelkie obowiązujące wymagania dotyczące zgodności.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

KONTEKST

 • Konieczne jest zapewnienie, aby produkty nieżywnościowe dopuszczone do swobodnego przepływu między krajami UE nie stwarzały zagrożenia dla ludzi, środowiska ani dla ogólnego bezpieczeństwa.
 • Akredytacja jest elementem kompleksowego systemu, obejmującego między innymi ocenę zgodności i nadzór rynku. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu stanowią uzupełnienie przepisów ustanowionych w innych aktach prawnych UE.
 • Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Oznakowanie CE: oznakowanie, za pomocą którego producent wskazuje, że produkt spełnia wymagania określone w przepisach UE.

Jednostka oceniająca zgodność: jednostka, która wykonuje czynności z zakresu wzorcowania, badania, certyfikacji i inspekcji.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30–47)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4–17)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2001/95/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82–128)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz.U. L 218 z 20080813, s. 21–29)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017

Top