EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona statków i obiektów portowych

Ochrona statków i obiektów portowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Wszystkie kraje UE zobowiązane są do zastosowania w całości zmienionej konwencji SOLAS i Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego w żegludze międzynarodowej do 1 lipca 2004 r. W przypadku krajowych statków pasażerskich ostateczny termin to 1 lipca 2005 r.
 • Do 1 lipca 2007 r. wszystkie kraje UE, po przeprowadzeniu obowiązkowej oceny ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa, podejmują decyzję o zakresie, w jakim będą stosować przepisy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do różnych kategorii statków realizujących usługi krajowe.
 • Każde państwo UE przekazuje Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim informacje o zastosowanych środkach. Informacje te dotyczą także centralnych punktów kontaktowych ds. ochrony na morzu wyznaczonych przez każdy kraj UE.
 • Statki objęte specjalnymi środkami zamierzające wejść do portu UE zobowiązane są dostarczyć informacje na temat bezpieczeństwa odpowiednim władzom krajowym:
  • przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem lub
  • najpóźniej w chwili opuszczania przez statek poprzedniego portu, jeżeli czas podróży między tymi portami jest krótszy niż 24 godziny, lub
  • jeżeli port zawinięcia jest nieznany lub został zmieniony w czasie podróży, gdy tylko ta informacja jest znana.
 • Regularne linie żeglugowe pomiędzy portami na własnym terytorium lub pomiędzy dwoma krajami UE mogą być zwolnione z wymogu dostarczania informacji przed przybyciem, pod warunkiem że armatorzy obsługujący takie linie są w stanie dostarczyć takie informacje na wezwanie właściwych organów.
 • Organy krajowe prowadzą wykaz armatorów i statków, którym przyznano wyłączenia, oraz regularnie uaktualniają ten wykaz.
 • Do 1 lipca 2004 r. kraje UE były zobowiązane wyznaczyć punkt centralny ds. ochrony na morzu.

Skutki pandemii COVID-19

 • Ze względu na trwający kryzys w zakresie zdrowia publicznego, który utrudnia organom państw członkowskich przeprowadzanie inspekcji i przeglądów w zakresie ochrony na morzu w celu przedłużenia ważności niektórych dokumentów dotyczących ochrony na morzu, rozporządzenie (UE) 2020/698 wydłuża terminy odnowienia ocen stanu ochrony i planów ochrony obiektów portowych i portów, aby umożliwić państwom członkowskim i sektorowi żeglugi wprowadzenie elastycznych i pragmatycznych rozwiązań, a także utrzymać otwarte istotne łańcuchy dostaw bez uszczerbku dla ochrony.
 • Rozporządzenie (UE) 2020/698 zapewnia pewien stopień elastyczności w zakresie alarmów próbnych i ćwiczeń z ochrony na morzu, które zgodnie z wymogami aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony na morzu, takich jak dyrektywa 2005/65/WE (zob. streszczenie), mają być przeprowadzane w określonych terminach.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 lipca 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Ochrona na morzu: połączenie środków zapobiegawczych mających na celu ochronę żeglugi morskiej i obiektów portowych przed zagrożeniami zamierzonych aktów bezprawnych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6-91)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (UE) 2020/698 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 28–39)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2020

Top