EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Emitenci papierów wartościowych — większa przejrzystość informacji

Emitenci papierów wartościowych — większa przejrzystość informacji

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ma na celu poprawę jakości informacji przekazywanych inwestorom o emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych, znajdujących się lub działających w jednym z krajów UE. Dyrektywa zobowiązuje kraje UE do publikowania okresowych informacji finansowych przez cały rok obrotowy oraz stałego dostarczania informacji dotyczących posiadanego procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Dyrektywa w sprawie przejrzystości została zmieniona przez dyrektywę 2013/50/UE. Zmiana miała na celu:

  • zmniejszenie obciążenia administracyjnego małych i średnich emitentów, tak by ułatwić im dostęp do kapitału,
  • zwiększenie skuteczności systemu dotyczącego przejrzystości, zwłaszcza w odniesieniu do ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa.

Dyrektywa 2013/50/UE miała zostać włączona do prawa krajowego krajów UE do 26 listopada 2015 r.

Okresowe informacje finansowe

Okresowe informacje odnoszą się do sytuacji finansowej emitenta papierów wartościowych oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez emitenta. Emisji papierów wartościowych musi towarzyszyć ujawnienie rocznych sprawozdań finansowych, jak również okresowych sprawozdań finansowych („śródroczne sprawozdania zarządu”), o ile wcześniej nie zostały opublikowane kwartalne sprawozdania finansowe.

Z jednej strony dyrektywa 2013/50/UE zniosłaobowiązek publikowania sprawozdania śródrocznego lub kwartalnego sprawozdania finansowego . Z drugiej strony sprawozdanie finansowe musi pozostać publicznie dostępne przez okres co najmniej dziesięciu miesięcy, nie jak uprzednio – pięciu miesięcy.

Informacja dotycząca posiadania znaczącego udziału w prawach głosu

Kiedy akcjonariusz nabywa lub zbywa akcje emitenta, które są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych i z których wynikają prawa głosu, musi poinformować emitenta o udziale w ogólnej liczbie głosów, które będzie posiadał po transakcji. Niniejsza zasada ma zastosowanie, jeżeli posiadany procentowy udział osiąga określone wartości progowe (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 i 75%) lub gdy spada poniżej tych wartości albo je przekracza. Ma to miejsce również w sytuacjach, gdy osoba fizyczna lub prawna ma prawo do nabycia, przekazania lub wykonania prawa głosu.

Dyrektywa 2013/50/UE rozszerza obowiązek zawiadamiania o przekroczeniu progu o instrumenty finansowe, które uprawniają do nabywania akcji o podobnym skutku gospodarczym. Aby określić przekroczenie progu, posiadacz musi wziąć pod uwagę akcje oraz inne instrumenty finansowe.

Zawiadomienie należy składać niezwłocznie i należy zawrzeć w nim nowy rozkład praw głosu, identyfikator akcjonariusza, datę zmiany oraz osiągnięty próg.

Sprawozdanie dotyczące płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowych

Jest to nowy środek wprowadzony na mocy dyrektywy 2013/50/UE. Dyrektywa zobowiązuje spółki giełdowe prowadzące działalność w przemyśle wydobywczym (ropa naftowa, gaz ziemny i minerały) oraz w branży hodowli lasów do deklarowania płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowych w państwach, w których prowadzą działalność w odrębnym sprawozdaniu sporządzanym corocznie.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza Dyrektywa ma zastosowanie od 20 stycznia 2005 r., a kraje UE musiały włączyć ją do prawa krajowego do 20 stycznia 2007 r.

AKT

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38–57).

Kolejne zmiany do dyrektywy 2004/109/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66–68). Zobacz tekst skonsolidowany.

Zalecenie Komisji 2007/657/WE z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 267 z 12.10.2007, s. 16–22)

Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, s. 27–36). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015

Top