EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Międzynarodowy handel niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (Konwencja rotterdamska)

Międzynarodowy handel niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (Konwencja rotterdamska)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Konwencja rotterdamska

Decyzja 2003/106/WE dotycząca zatwierdzenia Konwencji rotterdamskiej

Decyzja 2006/730/WE dotycząca zawarcia Konwencji rotterdamskiej

JAKIE SĄ CELE KONWENCJI I DECYZJI?

 • Konwencja przewiduje procedurę zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) dla niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych i pestycydów w handlu międzynarodowym.
 • Zadaniem decyzji jest zapewnienie zatwierdzenia, zawarcia i uczestnictwa UE w konwencji rotterdamskiej po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości anulował pierwotną decyzję prawodawczą w kwestii prawnej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Konwencja:

 • reguluje przywóz i wywóz 52 niebezpiecznych substancji chemicznych i pestycydów;
 • dla wszystkich wskazanych substancji chemicznych wymaga uzyskania uprzedniej zgody importera przed wywozem;
 • ustanawia procedurę wymiany informacji dotyczących decyzji podjętych przez kraje dokonujące przywozu;
 • wymaga, aby każdy sygnatariusz konwencji wyznaczył krajowy organ, mający zagwarantować jej pełne wdrożenie;
 • zwraca się z zapytaniem do każdego z sygnatariuszy, czy jest on przygotowany na zatwierdzanie przywozu wymienionych substancji chemicznych i pestycydów;
 • nakłada na eksporterów wymóg zapewnienia, by substancje chemiczne wymienione w wykazie nie były wywożone, jeśli kraj przyjmujący nie wyraził na to formalnej zgody;
 • na strony, które zakazały lub znacznie ograniczyły daną substancję chemiczną, nakłada wymóg poinformowania Sekretariatu konwencji w tym zakresie;
 • przewiduje wymianę informacji natury naukowej, technicznej, ekonomicznej i prawnej dotyczącej wskazanych substancji chemicznych oraz możliwość pomocy technicznej dla krajów rozwijających się w zakresie przepisów dotyczących substancji chemicznych;
 • zezwala sygnatariuszowi wycofanie się z konwencji w rok po otrzymaniu zawiadomienia;
 • nie obejmuje narkotyków, materiałów radioaktywnych, odpadów, broni chemicznych, środków spożywczych oraz dodatków do środków spożywczych, organizmów zmodyfikowanych genetycznie ani chemikaliów wywożonych do celów badawczych.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Konwencja weszła w życie 24 lutego 2004 r.

KONTEKST

 • 10 stycznia 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-94/03. Komisja Europejska wytoczyła proces przeciw Radzie, wnosząc do Trybunału o anulowanie decyzji Rady 2003/106/WE, na mocy której zatwierdzono konwencję rotterdamską w imieniu Unii Europejskiej.
 • Komisja twierdziła, że decyzja powinna opierać się wyłącznie na artykule traktatu odnoszącym się do wspólnej polityki handlowej (ówcześnie art. 133 traktatu z Amsterdamu), nie zaś, jak to miało miejsce, na (art. 175 tego samego traktatu, który obejmował politykę środowiskową).
 • Trybunał orzekł, że oba artykuły są wymagane jako niezbędna podstawa prawna, i anulował wcześniejszą decyzję Rady. Nowa decyzja, wchodząca w życie w dniu przyjęcia poprzedzającej ją decyzji, eliminuje wszelkie luki prawne.

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Konwencja rotterdamska w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 29–47)

Decyzja Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27–28)

Decyzja Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23–25)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60–106)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 649/2012 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020

Top