EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych (etap wprowadzenia do 1 czerwca 2015 r.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych i mieszanin' for an updated information about the subject.

Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych (etap wprowadzenia do 1 czerwca 2015 r.)

Od 1967 roku zharmonizowano przepisy dotyczące klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, a także w celu umożliwienia swobodnego przepływu takich produktów. Ten system został zasadniczo zmieniony rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, które stopniowo zastępuje pierwszą dyrektywę.

AKT

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

STRESZCZENIE

Dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych (DSD) jest pierwszym dokumentem harmonizacyjnym w zakresie substancji chemicznych. Nakłada na dostawców wymóg klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji niebezpiecznych w oparciu o zharmonizowane zasady. Ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem tych substancji, a także zapewnienie swobodnego przepływu takich produktów.

Wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP), w styczniu 2009 roku, rozpoczęło okres przejściowy, podczas którego stosowane były oba systemy. Oznacza to, że rozporządzenie CLP, które zastąpiło wiele zapisów dyrektywy DSD, zastąpi ją całkowicie od 1 czerwca 2015 roku.

Definicje i zakres

Dyrektywa DSD dotyczy substancji, czyli pierwiastków chemicznych i ich związków występujących w stanie naturalnym lub produkowanych przez przemysł. Preparaty, czyli mieszaniny lub roztwory złożone z dwóch lub większej liczby substancji, są objęte zakresem dyrektywy 1999/45/WE (DPD).

W rozumieniu niniejszej dyrektywy substancjami niebezpiecznymi są substancje należące do jednej z następujących 15 kategorii zagrożenia:

 • wybuchowe,
 • utleniające,
 • wysoce łatwopalne, łatwopalne lub palne,
 • wysoce toksyczne lub toksyczne,
 • szkodliwe,
 • żrące,
 • drażniące,
 • uczulające,
 • rakotwórcze,
 • mutagenne,
 • działające szkodliwie na rozrodczość,
 • stwarzające zagrożenie dla środowiska.

Niektóre produkty są wyraźnie wyłączone z zakresu dyrektywy (np. leki i kosmetyki, substancje radioaktywne, odpady itd.). Dyrektywa nie ma zastosowania również do przewozu towarów niebezpiecznych. W tym zakresie obowiązujące przepisy opierają się na dokumentach międzynarodowych.

Podwójna klasyfikacja do 1 czerwca 2015 r.

Klasyfikacja substancji zależy od rodzaju i stopnia zagrożenia, czyli możliwego niebezpieczeństwa dla ludzi lub środowiska. Dostawcy produktów chemicznych muszą je sklasyfikować przed wprowadzeniem na rynek, niezależnie od tego, czy produkty te zawierają substancje:

 • w przypadku których klasyfikacja została zharmonizowana i dostawcy muszą się do niej obowiązkowo stosować (zob. załącznik VI do rozporządzenia CLP zawierający listę substancji niebezpiecznych, w przypadku których klasyfikacja została zharmonizowana zgodnie z dyrektywą DSD oraz rozporządzeniem CLP odpowiednio), lub
 • które dostawcy muszą samodzielnie sklasyfikować na podstawie określonych kryteriów, obejmujących 15 kategorii zagrożenia zdefiniowanych w dyrektywie (zob. powyżej) lub 28 klas zagrożeń, które je zastąpiły w rozporządzeniu CLP.

Etap wprowadzenia

Od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. substancje należy klasyfikować zgodnie z dyrektywą DSD i rozporządzeniem CLP. Oznacza to, że w tym okresie obie klasyfikacje muszą być podawane w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych. Karty te zawierają m.in. informacje na temat właściwości substancji, zagrożeń, środków ostrożności podczas stosowania itd., a ich celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania substancji.

Pakowanie i etykietowanie

Etykiety są dla użytkownika głównym źródłem istotnych, zwięzłych informacji na temat zagrożeń związanych z daną substancją oraz środków ostrożności wymaganych podczas jej stosowania. Dostawca musi oznakować wszystkie opakowania zawierające substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne przed wprowadzeniem ich na rynek.

Od 1 grudnia 2010 r. substancje należy znakować i pakować zgodnie z rozporządzeniem CLP, które uchyliło i zastąpiło zapisy dyrektywy DSD.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 67/548/EWG

29.6.1967

1.2.19721.1.1975 (Irlandia)

Dz.U. 196 z 16.8.1967

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 71/144/EWG

24.3.1971

-

Dz.U. L 74 z 29.3.1971

Dyrektywa 73/146/EWG

24.5.1973

24.11.1973

Dz.U. L 167 z 25.6.1973

Dyrektywa 75/409/EWG

27.6.1975

1.6.1976

Dz.U. L 183 z 14.7.1975

Dyrektywa 79/831/EWG

19.7.1979

18.9.1981 szczególne środki w odniesieniu do artykułów na rynku przed tą datą18.9.1983 ograniczenie dla pozostałych artykułów

Dz.U. L 259 z 15.10.1979

Dyrektywa 92/32/EWG

22.5.1992

31.10.1993

Dz.U. L 154 z 5.6.1992

Dyrektywa 96/56/WE

21.9.1996

1.6.1998

Dz.U. L 236 z 18.9.1996

Dyrektywa 1999/33/WE

19.8.1999

30.7.2000

Dz.U. L 199 z 30.7.1999

Rozporządzenie (WE) nr 807/2003

5.6.2003

-

Dz.U. L 122 z 16.5.2003

Dyrektywa 2006/121/WE

19.1.2007

1.6.2008

Dz.U. L 396 z 30.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

20.1.2009

-

Dz.U. L 353 z 30.12.2008

Rozporządzenie (WE) nr 790/2009

25.9.2009

-

Dz.U. L 235 z 5.9.2009

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011

19.4.2011

-

Dz.U. L 83 z 30.3.2011

Rozporządzenie (UE) nr 618/2012

31.7.2012Główne zapisy rozporządzenia mają zastosowanie od 1.12.2013 r.

-

Dz.U. L 179 z 11.7.2012

Rozporządzenie (UE) nr 487/2013

21.6.2013

-

Dz.U. L 149 z 1.6.2013

Rozporządzenie (UE) nr 758/2013

13.8.2013

-

Dz.U. L 216 z 10.8.2013

Rozporządzenie (UE) nr 944/2013

23.10.2013

-

Dz.U. L 261 z 3.10.2013

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2014

Top