EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpieczeństwo żywności – bezpieczne materiały do kontaktu z żywnością

Bezpieczeństwo żywności – bezpieczne materiały do kontaktu z żywnością

 

STRESZCZENIE:

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia wspólne zasady wprowadzania do obrotu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Food Contact Material, FCM), w tym opakowań przeznaczonych do żywności, naczyń kuchennych, zastaw stołowych i urządzeń do przetwarzania żywności, które są przeznaczone lub mogą wchodzić w kontakt z żywnością lub przenosić ich składniki (substancje, które mogą zawierać) do żywności.
 • Ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów oraz zapewnienie, że używane produkty mogą być sprzedawane w dowolnym miejscu Europejskiego Obszaru Gospodarczego – obszaru obejmującego państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), Islandię, Liechtenstein i Norwegię – w którym obowiązuje swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • FCM muszą być wytwarzane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak aby w normalnych lub przewidywalnych warunkach użytkowania nie przenosiły swoich składników do żywności w ilościach, które mogłyby:
  • zagrażać zdrowiu ludzkiemu;
  • spowodować niedopuszczalną zmianę składu żywności; lub
  • spowodować pogorszenie smaku lub konsystencji żywności.
 • Ustawodawstwo obejmuje 17 grup materiałów i artykułów, w odniesieniu do których można przyjąć szczególne środki.
 • Te szczególne środki mogą obejmować wykaz dozwolonych substancji dopuszczonych do stosowania na poziomie UE w produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz ograniczenia, takie jak określone limity migracji (przenoszenia składników).
 • Rozporządzenie określa również procedurę składania wniosku o zastosowanie nowej substancji w przypadku istnienia takiego wykazu, na przykład w przypadku plastikowych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dokumentację należy złożyć do odpowiedniego organu krajowego, który następnie przekazuje ją do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
 • FCM, które nie mają już kontaktu z żywnością przy sprzedaży konsumentom, takie jak naczynia kuchenne i zastawa stołowa, muszą być zidentyfikowane jako „mające kontakt z żywnością ”lub musi im towarzyszyć symbol wina i widelca określony w Załączniku II do rozporządzenia, jeżeli zamierzone zastosowanie wyrobu to: FCM nie jest jednoznaczne. W stosownych przypadkach należy również podać inne informacje zapewniające bezpieczne stosowanie wyrobu FCM.
 • Muszą istnieć środki umożliwiające śledzenie, aby umożliwić wycofanie wszelkich wadliwych produktów lub dostarczenie społeczeństwu konkretnych informacji.
 • Zasady nie dotyczą:
  • materiałów i artykułów antycznych;
  • powłok pokrywających na przykład skórki sera, gotowe produkty mięsne lub owoce, które stanowią część żywności lub mogą być z nią spożywane.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 3 grudnia 2004 r., z wyjątkiem środków umożliwiających identyfikację, które obowiązują od 27 października 2006.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338, z 13.11.2004, s. 4–17).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022

Top