EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Środki ochrony indywidualnej

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zapewnienie użytkownikom bezpiecznych środków ochrony indywidualnej' for an updated information about the subject.

Środki ochrony indywidualnej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 89/686/EWG — wyposażenie ochrony osobistej

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Dyrektywa dotyczy środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Dyrektywa ta określa warunki regulujące wprowadzenie na rynek i swobodny przepływ środków ochrony indywidualnej w ramach Unii Europejskiej (UE) oraz podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać ŚOI celem zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownikom.
 • Nakłada ona na kraje UE wymóg podjęcia wszelkich środków mających zagwarantować, że wprowadzone na rynek ŚOI chronią zdrowie oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, nie szkodząc zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób, zwierząt domowych lub towarów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Definicje i zakres

ŚOI oznacza każde urządzenie lub przyrząd:

 • przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa (np. okulary przeciwsłoneczne);
 • przewidziany zarówno do użytku prywatnego, jak i zawodowego (jak sport, rekreacja lub użytek domowy).

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

 • ŚOI ujętych w innych dyrektywach podjętych w tym samym celu co niniejsza dyrektywa i dotyczących wprowadzania na rynek towarów, ich swobodnego przepływu i bezpieczeństwa;
 • ŚOI zaprojektowanych i wykonanych na użytek sił zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego;
 • ŚOI do celów samoobrony;
 • ŚOI przeznaczonych do ochrony i ratowania osób na statkach lub w samolotach, które nie są przeznaczone do stałego noszenia.
 • Kasków i osłon przeznaczonych dla użytkowników 2- lub 3-kołowych pojazdów silnikowych.

Podstawowe wymagania

 • Przepisy dotyczące projektowania i produkcji ŚOI podlegają podstawowym wymaganiom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Podstawowe wymagania, które należy spełniać podczas produkcji i przed wprowadzeniem ŚOI na rynek obejmują:
  • ogólne wymagania dla wszystkich ŚOI;
  • dodatkowe wymagania wspólne dla różnych typów ŚOI (np. ŚOI ulegające starzeniu, w przypadku których starzenie może mieć wpływ na ich właściwości, wymagają podania daty ważności);
  • dodatkowe wymagania właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń (np. środki ratownicze umożliwiające utrzymywanie się na powierzchni — w przewidywanych warunkach użytkowania ŚOI tego rodzaju nie powinny ograniczać swobody ruchów użytkownika, lecz muszą umożliwić mu w szczególności pływanie, podejmowanie ucieczki przed niebezpieczeństwem lub ratowanie innych osób).

Zharmonizowane normy

Ocena zgodności i jednostki notyfikowane

 • Za ocenę zgodności ŚOI z podstawowymi wymaganiami i inne przepisy niniejszej dyrektywy odpowiadają:
  • jednostki notyfikowane przez kraje UE zgodnie z określonymi minimalnymi kryteriami oceny,
  • lub sami producenci.

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE

Kraje UE nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek lub do użytkowania ŚOI wyposażonych w oznakowanie CE, dla których:

 • producent jest w stanie przedstawić na żądanie deklarację zgodności CE;
 • w przypadku ŚOI chroniących przed mniejszymi zagrożeniami, zgodność wykazuje sam producent, przedkładając deklarację zgodności EC;
 • wszelkie pozostałe ŚOI podlegają ocenie typu EC* przeprowadzanej przez jednostkę notyfikowaną;
 • niektóre ŚOI chroniące przed bardzo poważnymi zagrożeniami podlegają procedurze mającej na celu zapewnienie zgodności z typem produkcji, jak np. sprzęt ochrony układu oddechowego. Tego typu ŚOI wymagają świadectwa badania typu EC, a ponadto
  • albo stałego monitorowania zgodności drogą kontroli mającej zagwarantować, że systemy zarządzania jakością istnieją i zapewniają zgodność produktu z normą;
  • albo dostarczania próbek do corocznych testów zgodności.

ŚOI opatrywane są oznakowaniem zgodności CE przez producenta lub jego przedstawiciela z siedzibą w UE.

Uchylenie

Dyrektywa 89/686/EWG zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/425 ze skutkiem od 21 kwietnia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 31 grudnia 1991 r. Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 1 lipca 1992 r.

KONTEKST

Niniejszą dyrektywę uzupełniają dyrektywy w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności dyrektywa 89/656/EWG w dotycząca stosowania ŚOI przez pracowników w miejscu pracy.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Ocena typu: procedura, na podstawie której upoważniona jednostka kontroli stwierdza i zaświadcza, że dany wzór ŚOI spełnia odpowiednie wymagania niniejszej dyrektywy.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18–38)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/686/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma charakter wyłącznie informacyjny.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (UE) 2016/425 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51–98)

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2016

Top