EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona euro przed fałszowaniem – Europol

Ochrona euro przed fałszowaniem – Europol

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2005/511/WSiSW wyznaczająca Europol jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Na mocy niniejszej decyzji Europol został wyznaczony jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro, aby skutecznie wdrażać Konwencję międzynarodową o zwalczaniu fałszowania pieniędzy podpisaną w 1929 r. w Genewie (Konwencja genewska) i aby zacieśnić współpracę między krajami Unii Europejskiej (UE), a także między krajami UE, Europolem i krajami spoza UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE działa na rzecz poprawy partnerstwa między krajami UE oraz między krajami UE i Europolem z myślą o ochronie waluty euro przed fałszowaniem na skalę międzynarodową. Kraje spoza UE potrzebują centralnego punktu informacji o sfałszowanych euro. Wszystkie takie informacje powinny być do celów prowadzenia analiz gromadzone w Europolu, który zgodnie z Konwencją genewską działa jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro.

Funkcja Europolu

 • Europol działa jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro zgodnie z art. 12 Konwencji genewskiej, który stwierdza: „W każdym kraju dochodzenia w sprawach fałszowania pieniędzy należy w ramach ustawodawstwa wewnętrznego organizować przez biuro centralne”.
 • W ramach swojego mandatu Europol wykonuje następujące zadania:
  • centralnie gromadzi i przetwarza wszystkie informacje, które mogą służyć ułatwieniu śledzenia fałszowania euro, zapobiegania fałszowaniu i walki z nim, i przekazuje te informacje do krajowych biur centralnych w krajach UE;
  • kontaktuje się bezpośrednio z biurami centralnymi krajów spoza UE zgodnie z zasadami regulującymi przekazywanie danych osobowych;
  • w zakresie, w jakim uzna to za stosowne, przekazuje biurom centralnym krajów spoza UE komplet wzorów autentycznych banknotów i monet euro;
  • regularnie powiadamia biura centralne krajów spoza UE o nowych emisjach pieniędzy, wycofaniu pieniędzy z obiegu, wykryciu podrobionych lub przerobionych euro, o szczegółach ujawnienia wyrobu fałszywych pieniędzy itd.
 • W zakresie fałszowania wszelkich innych walut utrzymuje się dotychczasowe uprawnienia biur centralnych.

Skuteczne stosowanie Konwencji genewskiej z 1929 r.

 • Konwencja genewska wymaga skuteczniejszego stosowania. Ustanowiono w niej skuteczne zasady zapobiegania i zwalczania nadużyć związanych z fałszowaniem pieniędzy. Określenie „waluta” odnosi się do banknotów i monet mających status legalnego środka płatniczego.
 • Rada uznała za stosowne, aby wszystkie kraje UE stały się stronami Konwencji.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 16 lipca 2005 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro (Dz.U. L 185 z 16.7.2005, s. 35–36)

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017

Top