EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statystyki dotyczące migracji

Statystyki dotyczące migracji

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 – statystyki UE z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 ustanawia unijne zasady gromadzenia i zestawiania statystyk dotyczących migracji (emigracji* i imigracji*), ochrony międzynarodowej (azylu), legalnej i nielegalnej migracji* oraz powrotów przez państwa UE oraz EFTA.
 • Aby zapewnić rzetelną, istotną informację statystyczną dostarczaną na czas do obszarów migracji i ochrony międzynarodowej oraz aby wspierać Europejski program w zakresie migracji, rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/851 nakłada na Eurostat obowiązek zbierania dodatkowych statystyk oraz wprowadza zasady prowadzenia badań pilotażowych w celu przetestowania wykonalności zbierania nowych danych lub sposobów ich dezagregowania w ramach zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 862/2007.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wymogi statystyczne

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi statystyczne dla różnych kategorii danych:

 • W zakresie migracji międzynarodowej kraje UE przekazują do Eurostatu statystyki dotyczące:
  • imigrantów przenoszących się na ich terytorium,
  • emigrantów przenoszących się z ich terytorium,
  • osób posiadających miejsce zamieszkania na ich terytorium,
  • osób, które nabyły obywatelstwo danego kraju UE.
 • W zakresie zezwoleń na pobyt oraz pobytu obywateli państw trzecich kraje UE przekazują do Eurostatu statystyki dotyczące:
  • wydanych zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń wydanych ze względu na zmianę statusu imigracyjnego lub przyczyny pobytu, oraz wydanych długoterminowych zezwoleń na pobyt,
  • liczby ważnych zezwoleń na pobyt oraz długoterminowych zezwoleń na pobyt.
 • W zakresie ochrony międzynarodowej kraje UE przekazują do Eurostatu statystyki dotyczące:
  • osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w tym osób, które złożyły taki wniosek po raz pierwszy oraz kolejny;
  • dzieci pozbawionych opieki ubiegających się o ochronę międzynarodową,
  • rozpatrywanych wniosków o ochronę międzynarodową,
  • wycofanych wniosków o udzielenie azylu,
  • wniosków rozpatrywanych w trybie przyspieszonym,
  • wnioskodawców korzystających ze świadczeń materialnych w związku z ich przyjęciem;
  • odrzuconych wniosków o ochronę międzynarodową,
  • nadania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych i ochrony tymczasowej,
  • wniosków oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie, decyzji i przekazań w ramach rozporządzenia Dublin III,
  • beneficjentów przesiedlenia*.
 • W zakresie zapobiegania nielegalnemu wjazdowi i pobytowi oraz w zakresie powrotów kraje UE przekazują statystyki dotyczące liczby:
  • obywateli spoza UE, którym odmówiono wjazdu na granicy zewnętrznej,
  • obywateli spoza UE, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium kraju UE,
  • decyzji administracyjnych lub sądowych nakładających obowiązek opuszczenia terytorium kraju UE,
  • obywateli spoza UE, którzy wracają po otrzymaniu nakazu opuszczenia kraju.

Źródła danych

Statystyki oparte są na różnych źródłach, takich jak:

 • ewidencja postępowań administracyjnych i sądowych,
 • rejestry ludności lub związane z postępowaniami administracyjnymi,
 • spisy ludności,
 • badania reprezentacyjne.

Zasadniczo statystki rozróżniają kategorię wieku, płci i obywatelstwa. Jednakże gromadzone są także dane dla innych kategorii, takich jak przyczyny wydania zezwolenia na pobyt lub kraj urodzenia oraz poprzedniego lub kolejnego miejsca zamieszkania, odnoszące się do danych związanych z migracją.

Badania pilotażowe

 • Rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/851 wprowadza badania pilotażowe, których celem jest ocena wykonalności zbierania nowych danych lub sposobów ich dezagregowania w ramach zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 862/2007.

Instytuty krajowe mają zapewniony wkład finansowy z budżetu UE przeznaczony na:

 • opracowywanie nowych metodologii do celów statystycznych dotyczących migracji i ochrony międzynarodowej; oraz
 • opracowywanie lub wprowadzanie zbierania nowych danych i ich dezagregacji, w tym modernizowanie źródeł danych i systemów informatycznych przez okres nieprzekraczający pięciu lat.

Realizacja

Co trzy lata Komisja Europejska składa sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania rozporządzenia. W sprawozdaniu z 2018 r. dostrzeżono wyraźną poprawę w zakresie dostępności danych, ich kompletności, jakości i aktualności.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 20 sierpnia 2007 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Emigracja: działanie, poprzez które dana osoba, mająca uprzednio miejsce zamieszkania na terenie kraju UE, zmienia kraj zamieszkania na faktyczny lub przewidywany okres co najmniej dwunastu miesięcy.
Imigracja: działanie, w którego wyniku osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium innego kraju UE lub kraju spoza UE na faktyczny lub przewidywany okres co najmniej dwunastu miesięcy.
Migracja nielegalna: przepływ osób przez granice niespełniający norm administracyjnych lub prawnych kraju pochodzenia, tranzytowego lub docelowego.
Przesiedlenie: przekazanie obywateli krajów spoza UE do kraju UE, w którym będą mieli prawo zamieszkiwać z przyczyn ochrony międzynarodowej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23–29)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 862/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018) 594 final z 16.8.2018)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (Dz.U. L 104 z 24.4.2010, s. 37–39)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt (Dz.U. L 66 z 16.3.2010, s. 1–2)

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020

Top