Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rodzaje pomocy zgodne ze wspólnym rynkiem

This summary has been archived and will not be updated. See 'Proceduralne zasady pomocy państwa' for an updated information about the subject.

Rodzaje pomocy zgodne ze wspólnym rynkiem

Komisja może wyłączyć niektóre rodzaje pomocy państwa z wymogu zgłoszenia. Niniejsze rozporządzenie upraszcza i konsoliduje przepisy Unii Europejskiej (UE) dotyczące wyłączonej pomocy. W znaczącym stopniu rozszerza zakres stosowania wyłączeń, zwiększa przejrzystość środków pomocy i wzmacnia efektywność kontroli.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawny art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) oraz rozporządzeniem (WE) nr 994/98, Komisja może uznać niektóre rodzaje pomocy państwa za zgodne ze wspólnym rynkiem i wyłączyć je z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 TFUE (dawny art. 88 TWE).

W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu określone zostały kryteria zgodności i warunki wyłączenia z wymogu zgłoszenia przewidzianego dla niektórych rodzajów pomocy państwa zgodnie z rozporządzeniem 994/98/WE.

Zakres stosowania

Wyłączenie z wymogu zgłoszenia ma zastosowanie wyłącznie do rodzajów pomocy spełniających wszystkie warunki określone w rozdziale I niniejszego rozporządzenia (tzn. pomoc taka musi wywoływać efekt zachęty i odpowiadać kryteriom przejrzystości) oraz zgodnych z przepisami rozdziału II (intensywność pomocy, koszty kwalifikowalne, maksymalne kwoty pomocy). Ponadto przyznane środki pomocy muszą zawierać wyraźne odesłanie do odpowiednich przepisów rozdziału II. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących kategorii pomocy:

 • pomoc regionalna, przyznawana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007–2013. Pomoc przeznaczana jest na inwestycje i zatrudnienie oraz dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw w regionach kwalifikujących się do odstępstw, o których mowa w art. 107 TFUE,
 • pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla MŚP,
 • pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety,
 • pomoc na ochronę środowiska, w szczególności pomoc umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe *, mająca postać ulg podatkowych lub pomoc na inwestycje zwiększające oszczędność energii lub na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiająca im korzystanie z usług doradczych oraz udział w targach,
 • pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka w postaci udziału w nastawionym na zysk funduszu inwestycyjnym działającym na niepublicznym rynku kapitałowym, zarządzanym na zasadach rynkowych,
 • pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, w szczególności dotyczącą współpracy między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, kosztów ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia innowacji lub tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu,
 • pomoc szkoleniowa,
 • pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych.

Intensywność i kumulacja pomocy

Kwota pomocy indywidualnej * wyłączonej z wymogu zgłoszenia i przyznawanej ad hoc * lub w ramach programu pomocy * jest ograniczona do ustalonych progów. Pomoc indywidualna przewyższająca te progi podlega zgłoszeniu Komisji. W rozporządzeniu określono również progi maksymalnej intensywności * pomocy dla każdej kategorii pomocy.

Pomoc wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia można kumulować z inną pomocą państwa wyłączoną z obowiązku zgłoszenia, pod warunkiem że oba środki pomocy dotyczą różnych, możliwych do określenia kosztów kwalifikowalnych. Pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia nie można jednak kumulować z żadną inną pomocą wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia, pomocą de minimis , ani z inną pomocą finansowaną przez UE w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wynikiem tej kumulacji byłoby przekroczenie progów intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Przejrzystość i monitorowanie środków pomocy

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wejściu w życie programu pomocy lub przyznaniu pomocy ad hoc podlegającej wyłączeniu w terminie dwudziestu dni roboczych, korzystając z formularza zawartego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Ponadto wszelkie informacje dotyczące tych środków zostaną podane do wiadomości publicznej.

Komisja będzie monitorować środki pomocy. Komisja może zażądać udostępnienia jej szczegółowej dokumentacji, obejmującej pełne i szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów, warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowalnych oraz efektu zachęty wywoływanego przez pomoc. Jeżeli informacje te nie zostaną przekazane, Komisja może przyjąć decyzję, zgodnie z którą w przyszłości środki pomocy będą objęte wymogiem zgłoszenia.

Kontekst

Dla celów uproszczenia i przejrzystości niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (WE) nr 70/2001 w sprawie pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozporządzenie (WE) nr 2204/2002 w sprawie pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie pomocy szkoleniowej oraz rozporządzenie (WE) nr 1628/2006 w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Programy pomocy: każdy akt prawny, na podstawie którego można przyznać pomoc indywidualną lub pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub o nieokreślonej wysokości.
 • Pomoc indywidualna: pomoc ad hoc i pomoc podlegająca zgłoszeniu na podstawie programu pomocy.
 • Pomoc ad hoc: pomoc indywidualna przyznawana poza programem pomocy.
 • Intensywność pomocy: kwota pomocy wyrażona jako odsetek kosztów kwalifikowalnych.
 • Normy wspólnotowe dotyczące ochrony środowiska: obowiązkowe normy określające poziom, jaki poszczególne przedsiębiorstwa powinny osiągnąć w zakresie ochrony środowiska, lub zobowiązania dotyczące korzystania z najlepszych dostępnych technik.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 800/2008/WE

29.8.2008

Dz.U. L 214 z 9.8.2008

See also

 • Dalsze informacje dostępne są na portalu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Konkurencji (EN)

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011

Top